AMSTEL BIER m DE ZIERIKZEESCHE COURANT WERELDRAAD KERKEN EEN GROEIENDE GEMEENSCHAP deze week bij Bankoverval in Amsterdam Twee doden bij bedrijfsongeval „Urgentielijst" kabinet De protestanten in Noord-Ierland Overval op hulppostkantoor Nixon kandidaat voor de Republikeinen Conventie wil Nixon „nog vier jaar" „De Magneet" A min iets milder tegen Aziaten Deel Amsterdamse haven plat Zeven doden in Ulster ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 24 augustus 1972 129ste jaargang Nr. 21137 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 régels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Kerkplein-kwestie in Zierihzeese raad Tiendaagsegesloten UTRECHT, 23-8. „De'Wereldraad van Kerken vormt een groeiende gemeenschap, niet alleen dooi de voortdurende toetreding van nieuwe kerken, maar ook door het onderlinge begrip, ondanks versohijlen van mening". Dr. M. M. Thomas, voorzitter van het centrale comité, zei dit woensdag tijdens de laatste persconferentie die de Wereldraad in Utrecht gaf. De vergadering wordt vanavond met een kerkdienst in Utrecht gesloten. Een achttal kerken heeft zich weer bij de Wereldraad aangesloten. Advertentie flesje 30 cl. 39 kist 24 flesjes IF* 895 AMSTERDAM. Twee in spijkerpak geklede mannen met zonnebrillen op hebben woensdag een filiaal van de Amrobank aan het Joh. Huizinga- plein beroofd van ongeveer zestig duizend gulden. Terwijl de één met een vuurwapen dreigde sprong zijn maat over de balie, greep eerst een tas met buitenlands geld en leegde vervolgens de kas. Daarop vluchtten de mannen op de brommer. „De Wereldraad is een actieve ge meenschap, vooral omdat we bij el kaar komen om onze bijbelse op dracht in programma's uit te voe ren", 2ei dr. Thomas. „De problemen en verschillen van mening in de we reld verhinderen deze gemeenschap niet, maar versterken haar juist. We werken aan de eenheid van de men sen in de wereld en aan de eenheid van de kerken". ROTTERDAM, 23-8. Bij een onge luk op het terrein van het staal-con- structiebedrijf De Groot - Zwijn- drecht N.V. in Rotterdam zijn woens dagmorgen twee mannen om het le ven gekomen. Ze stonden op een ver plaatsbare stelling, die was opgesteld tegen een in aanbouw zijnd boor eiland. Bij het verrijden kantelde de stelling plotseling en brak in twee- en tegen een pijp en het booreiland. De twee mannen vielen met het bo venste deel van de stelling naar be neden en kwamen op een betonnen vloer terecht. Zij waren op slag dood. De slachtoffers zijn de 43-jarige lasser J G. van den Broek uit Oud- Gastel en de 28-jarige constructie werker H. Röoderkerk uit Breda. De arbeidsinspectie stelt in samen werking met de politie een ondex-- zoek in naar de oorzaak van het on geluk. MÜNCHEN. Het Internationaal Olympisch Comité heeft na twee da gen vergaderen besloten Rhodesië niet toe te laten tot de Olympische Spelen 1972. AMSTERDAM. Science Fiction-promotor Foorest J. Ackerman was aanwezig op een persconferentie te Amsterdam, ter informatie over aktuele „science fiction"-akliviteiten in Nederland. Dr. E. C. Blake De scheidende secretaris-generaal van de Wereldraad, dr. E. C. Blake, gaf toe, dat de Wereldraad met veel problemen worstelt. „Maar het kernpunt van alle problemen is, dat we weten als kerken en chistenen bij elkaar te horen. Het belangrijkste is, dat we in de ogen van de kerken en vooral van de wereld geloofwaardig zijn in ons werk en in onze uitspraken. Er is geen ruimte voor compromissen De kerken moeten het evangelie in zijn totaliteit uitdragen, in een sa menleving waar de belangrijke be slissingen op wereldniveau worden genomen", aldus dr. Blake. Op een vraag, wat dr. Blake na terugkomst in de Verenigde Staten gaat doen, aangezien hij behoort tot de republikeinse- partij, zei deze dat hij zijn positie nooit heeft gebruikt in de binnenlandse politiek van Amerika. „Maar voor wie kennis heeft genomen van mijn standpun ten en verklaringen, zal het duide lijk zijn op wie ik in november zal stemmen". Woensdagmiddag, kort na vijf uur heeft voorzitter dr. M. M. Thomas, de tiendaagse vergadering van het Centrale Comité van de Wereldraad te Utrecht gesloten. Ilij bracht veel dank aan de Nederlandse Raad van Kerken en aan anderen die de We reldraad met grote gastvrijheid in Nederland hebben ontvangen. DEN HAAG, 23-8. Het kabinet Biesheuvel heeft woensdag zijn „ur gentielijst" ingediend. Het is een op somming van wetsontwerpen waar van behandeling door de Kamer „zeer gewenst" is. Het is de bedoe ling van de regering deze onderwer pen zo mogelijk voor de a.s. verkie zingen af te handelen. BELFAST, 23-8. Twee grote pro testantse organisaties in Noord-Ier land, de Unionistische partij en de Vanguard-beweging hebben woens dag in Belfast onderling overleg ge voerd om te komen tot één loyalis tisch front aan de conferentietafel, waaraan over een maand over de toekomst van Noord-Ierland zal worden gesproken. Hun taak lijkt niet gemakkelijk, omdat de drie andere protestantse organisaties in Noord-Ierland, de Bond voor de verdediging van Ul ster (UDA), de Democratische Unio nistische Partij van dominee Ian Paisley en de Loyalistische bond VAB arbeiders, niet op het overleg vertegenwoordigd waren. EINDHOVEN. 24-8. De Eindhoven- se politie heelt de 31-jarige J. L. uit de lichtstad aangehouden. Hij wordt ervan verdacht woensdagmiddag rond vijf uur een overval te hebben gepleegd op een hulppostkantoor aan de Hoogstraat in Eindhoven. Drei gend met een pistool eiste hij van de lokettiste geld. Het meisje pakte de eerste de beste bak met bankbiljet ten. waarin de man een greep deed. De aangehouden man was in het bezit van 1300 gulden (hel bedrag dat in hel postkantoor was verdwenen) en van een alarmpistool. Hij had zich met een taxi naar het postkantoor laten rijden. Met dezelfde wagen, die hij had laten wachten, liet hij zich na de overval naar dc binnenstad rijden. Daar kon hij worden aange houden. Biografie van prins Clans DEN HAAG. 24-8. Eind augustus verschijnt het bock „Prins Claus", volgens de uitgever - Europese Bi bliotheek - in Zaltbommel - „de eer ste volledige biografie" van de prins. Het boek is van de schrijfster M. G. Schenk, die al eerder boeken over het koninklijk huis heeft samengesteld. Dr. W. Drees Sr. schreef een voor woord. MIAMI BEACH, 24-7. President Nixon heeft woensdagavond de Re publikeinse kandidatuur voor het presidentschap aanvaard met een oproep tot het Amerikaanse volk hem een tweede ambtstermijn in het Witte Huis te geven teneinde hem Ju de gelgenheid te stellen zijn „We reldomvattende politiek voor vrede en vooruitgang" voort te zetten. MIAMI BEACH, 23-8. De Repu blikeinse conventie heeft dinsdag avond onder het scanderen van „nog vier jaar" Richard Milhous Nixon uitgeroepen tot kandidaat voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Van dg edelegeerdenstemmen gingen er 1.347 naar de huidige pre sident. Eén stem ging naar het libe rale congreslid en tegenstander van de Vie'tnam-politiek Paul McCloskey. Toen deze stem werd uitgebracht klonk een luidkeels „boeh". Aan het resultaat van de stem ming is nooit getwijfeld. De formele stemming werd, zoals verwacht, een demonstratie van eenheid in de re publikeinse gelederen. Televisiekij kend Amerika zag een zee van opge stoken handen met vier vingers (voor de volgende vier jaar). Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles niet 50 korting c> KAMPALA, 23-8. President Idi Amin van Oeganda heeft aangekon digd dat Aziaten, die hun Oegandaas staatsbugerschap kunnen bewijzen, niet uitgewezen zullen worden. Dit heeft het ministerie yan voorlichting in Kampala meegedeeld. Tijdens een lunch mei de Soedanc- se minister van buitenlandse zaken Masour Khaled zei generaal Amin dat Aziaten die Oegandaas staatsbur ger zijn niet verplicht worden te ver trekken. Wel zal zorgvuldig worden nagegaan of alle Aziaten met Oegan- dase paspoorten inderdaad terecht aanspraak maken op het staatsbur gerschap van Oeganda. Tot de zijn partijgenoten in de reusachtige conventiehal in Miami Beach, die herhaaldelijk zijn rede met enthousiast applaus onderbra ken, zei de president dat „De keuze bij deze verkiezingen niet gaat tus sen een radicale wijziging en hele maal geen verandering, maar tussen veranderingen die uitvoerbaar zijn en wijzigingen die niet te verwezen lijken zijn" Zonder zijn democrati sche tegenstander, senator George McGovern, met name te noemen oe fende Nixon felle kritiek op diens denkbeelde inzake een oplossing van het Vietnamese confict en betreffen de sociale porgramma's voor de Ver enigde Staten. Wat Vietnam betreft zei de presi dent dat een onvoorwaardelijke te rugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten en het opnemen van communisten in de regering van Zuid-Vietnam „rampzalig zou zijn voor de zaak van de wereldvrede". „Als wij nu onze bondgenoten ver raden zal dat onze vrienden in de gehele wereld ontmoedigen en onze vijanden aanzetten tot agressie". AMSTERDAM, 23-8. Doordat werkgevers in de Amsterdamse ha ven weigeren één pet. loon met te rugwerkende kracht uit te betalen is in de Amsterdamse haven enige on rust ontstaan onder het havenper soneel. Ondanks het feit dat de bonden voor vervoerspersoneel geen akties wensten voor maandag, is de avond ploeg van het stuwadoorsbedrijf Müller en Co (ca 50 man) toch in staking gegaan. Elders in de haven zou bij enkele bedrijven eveneens gestaakt worden. Dit kon echter niet worden beves tigd. Verwacht wordt dat de staking zich vandaag (donderdag) zal uit breiden. NE WRY (NOORD-IERLAND). 22- 8. Noordicrse guerrillastrijders heb ben een Britse douanepost bij New- ry, bü dc grens met Ierland, opge blazen cn daarmee zeven mensen ge dood en twee ernstig gewond. Dc naar schatting 45 kilo zware bom ontpofte enige seconden nadat twee mannen hem het gebouw had den binnengedragen. Zij vermoede lijk zelf aan stukken gereten. De bom kwam blijkbaar voortijdig tot ontploffing, zodat de aanwezigen zich niei tijdig ineer konden redden. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Redakteur afwezig tot 18 sep tember. Voor redaktie-zaken na half zes: Telef. (01110)2416. De gemeenteraad van Zierikzee heeft zich op de jongste vergadering uit voerig bezig gehouden met het moei lijke vraagstuk van het parkeren op het Kerkplein. Hier rond zijn de no dige moeilijkheden ontstaan, een uit voerige uiteenzetting kan men aan treffen in het raadsverslag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 8 pagina'» Verwachting tot vrijdagavond: Zonnige perioden Wolkenvelden, ook zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer; zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen; minimumtem peraturen van 13 tot 8 graden, maxi ma morgen van 18 tot 23 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon 3 tot 10. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 aug. Zon op 5.40, onder 19.43 Maan op 19.36, onder 6.33 Volle maan: 24 aug. (19.22). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 25 aug. 3.36 15.51 9.03 21.31 Springtij: 27 aug. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 24-8. Het K.N.M.I. meldt: Rond een gebied van hoge luchtdruk waarvan de kern dicht bij Ierland ligt wordt al enkele dagen koele lucht vanuil Engeland en de Noord zee naar onze omgeving getranspor teerd. Hiermee worden frontale sy stemen van de oceaan naar West- Europa gevoerd. Zo'n systeem be reikte vandaag ons land, maar was weinig actief. In vrijwel geheel West-Europa komen de maximum temperaturen de laatste dagen niet boven do 22 graden uit. Alleen do landen rond de Middellandse Zee halen normale maxima van 25 tot 30 graden. Vele regen cn lage tempera turen komen voor in Scandinavië. Het komende etmaal verandert er aan het weertype niet veel. Met winden tussen west en noord blijft de aanvoer van vochtige lucht, af komstig van Engeland en de Noord zee gehandhaafd, zodat ook morgen wolkenvelden en enkele opklaringen elkander zullen afwisselen. V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1