de postgiro Gratis! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Hassan: Complot is nog niet duidelijk Aanslagen in Spanje Twee Japanse tankers botsten Kenia waarschuwt Aziaten „De Magneet" Libische premier gewond en lid van de revolutionaire raad verongelukt UTRECHTSE POLITIE RAAKT SLAAGS MET STUDENTEN Overstromingen doodden 173 mensen dak makkelijk! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 0 o B.T.W. Dinsdag 22 augustus 1972 129ste jaargang Nr. 21136 WAARIN OPGENOMEN in dit nummer: Kijken en varen op Grevelingenmeer RABAT, 21-8. Koning Hassan van Marokko heeft maandag op een persconferentie in Rabat bijzonder heden gegeven over de mislukte aanslag op zijn leven en de rol van generaal Oufkir. Ik weet nog niet de hele waarheid over de aanslag, aldus Hassan. Ik hoop het spoedig te we ten voor het weizijn van mijn leger, van mjjn volk en voor mijn persoon lijke gewetensrust. BILBAO. 21-8. Een tijdbom heeft in de nacht van zondag op maandag het kantoor van de Guardia Civil in Urbi Basauri bij Bilbao gedeeltelijk verwoest. Niemand raakte gewond. Een andere tijdbom, bij het gebouw van de golfclub te Zaraus bij San Sebastian, kon tijdig onschadelijk worden gemaakt. De politie heeft de controle ver scherpt. Bosbranden in Portugal LISSABON, 21-8. Duizenden mili tairen, brandweerlieden en burgers hebben maandag bosbranden bestre den, die Noord-Portugal teisteren. Tot dusver is een vrouw om het le ven gekomen en zyn verscheidene mensen gewond. Vliegtuigen en hefschroef vliegt ui- gen doen mee aan de blussing. Verscheidene dorpen in de Vouga- vallei, bij Aveiro, zijn ontruimd en honderden stuks vee zijn in de vlam men omgekomen. KAAPSTAD, 21-8. Bjj een aan vating tijdens dikke mist tussen twee Japanse tankers ter hoogte van de Zuidafrikaansc kust is maandag ochtend vroeg de 43.339 ton metende Tcxanitc vergaan. Tot nog toe zijn vijf overlevenden gered en de stoffelijke overschotten van twee zeelieden geborgen. Na de aanvaring met de 48.320 ton metende Oswego Guardian 50 mijl uit de kust van Kaap Agulhas explo deerde de Tcxanitc. Vissers zagen enorme steekvlammen. Van de Os wego Guardian werden twee man overboord geslagen. Beide schepen staan geregistreerd in Liberia. Hij zei dat voor zover nu bekend buitenlanders geen rol in het com plot hadden gespeeld. De koning schatte dat er een vijftiental com- plotteurs geweest waren. Koning Hassan kon nog niet zeg gen of Oufkir ook betrokken was bij het complot van Skhirat, het zomer paleis, waar vorig jaar een aanslag op de Marokkaanse koning werd gepleegd Hij zei dat hij aan Oufkir was gaan twijfelen toen 1.007 mili tairen die bij de aanslag van vorig jaar betrokken waren, in februari van dit jaar werden vrijgesproken. Dat was een vrijbrief voor een nieuw complot, aldus Hassan. NAIROBI, 22-8. De Keniase on derminister van binnenlandse zaken Sjikoekoe heeft maandag alle Azia ten die geen Keniaas staatsburger zijn, gewaarschuwd dat zij het land zullen moeten verlaten als zij er niet mee ophouden „de economie van Kenia te saboteren door hun geld naar het buitenland te sturen". „Michael X" ter dood veroordeeld PORT OF SPAIN, 22-8. De voor malige Black-Powerleider Abdoel Malik (Michael X) is maandag in Port of Spain op Trinidad tot de strop veroordeeld. Malik, die \Toe- ger zijn hoofdkwartier in Londen had. werd schuldig bevonden aan de moord op de 25-jarige kapper Jo seph Skerritt uit Port of Spain. Een medeplichtige, Stanley Abbott, is veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid. Advertentie Doe uw voordcel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bU Alles niet 50 korting TRIPOLI, 21-8. De Libische premier majoor Abdel-Salam Jalloud. is maandag bij een auto-ongeluk ge wond geraakt, zo is officieel in de Libische hoofdstad bekendgemaakt. Een lid van de Libische revolutio naire raad kwam bij het ongeluk om het leven. Het Libische persbureau meldt, dat volgens een bekendmaking van het Libische ministerie van voor lichting en cultuur het ongeluk ten oosten van Homs is gebeurd. Een politie-auto. waarin majoor Jalloud en ^apitein Imhcmmcd Aboe Bakr Imgaryef zich bevonden, sloeg over de kop en tuimelde de berm af en kwam vier meter lager terecht. Het gevolg was, dat kapitein Imgaryef op slag dood was De andere inzit tenden. onder wie ook twee politie mannen, liepen verwondingen op. De toestand van de gewonden, die in een militair ziekenhuis worden behandeld, wordl goed genoemd. ROME. De 29-jarige Adnam Moha- med Hasham uit Amman (r.) en de 32-jarige Ahmed Zaid uit Bagdad na hun arrestatie weggevoerd uit hel Romeinse hoofdkantoor van politie. Ze worden beschuldigd van een slinkse poging een passagiersvlieg tuig van de El Al te laten ontploffen door, voor het vertrek van dit vlieg tuig uit Rome, twee Engelse meisjes een in een bandrecorder geplaatste bom mee te geven. USF-aanhangers beletten eerstejaars zich te laten inschrijven KAMPONG TRABEK (Cambodja). Een dode wapenbroeder wordt door Cam bodjaanse soldaten van de grond getild en weggedragen; een na de gevechten ran vorige week gemaakte opname op ongeveer tien km. afstand van Kam pong Trabei:. Ongeveer 1300 regeringskrijgslieden proberen uit een omsin geling te ontsnappen van communistische troepen. Er zullen ook 14 t.v.-camera's in de Vaticaanse museau geplaatst wor den om de bezoekers in de gaten te kunnen houden. Bosbranden in Spanje MADRID, 22-8. In Uc Noordspaan- se provincie Gerona zjjn maandag grote bosbranden uitgebroken. De grootste, die rond middernacht nog niet was bedwongen, is overgeslagen uit Frankrijk - uit het gebied van Cerbere en Banyuls sur Mer aan de Middellandse Zee. Het vuur bedreigt het Spaanse dorp Port-Bou. Talrijke toeristen nemen deel aan de bestrij ding van de brand. Consul beroofd WILLEMSTAD, 21-8. Een gewa pende man. die een nylonkous over zijn hoofd getrokken had. heeft het afgelopen weekeinde in Willemstad de Venezolaanse consul-generaal, dr. Rafael Zapata Luigi. gedwongen hem zijn portefeuille te geven. De consul- generaal kwam uit het casino van een hotel. Op de parkeerplaats hield de overvaller hem aan. Hij dwong de diplomaat zijn portefeuille op een auto te leggen. Dr. Zapata Luigi deed dit. De overvaller ging ermee van door. Er zat f 150 in. Doden bij gevangenis- oproer in Triest TRIEST. 21-8. Bij een gevangenis- oproer in de Ttaliaanse stad Triest zijn zondagavond zeker twee gevan genen door brand omgekomen. Vol gens de gevangenisautoriteiten had den de gevangenen matrassen en meubels in brand gestoken in een cellenblok dat met stalen deuren van de rest van het gebouw was afgeslo ten om een oproer te bedwingen. Doordat ze geen uitweg konden vin den kwamen twee gevangenen om in de vlammen en liepen vier gedeti neerden brandwonden op. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Verwachting tot woensdagavond: Weinig verandering Hier en daar een bui en af en toe zon; overwegend matige wind uit noordwest tot noord; minimumtem peraturen omstreeks 12, maxima morgen ongeveer 17 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 23 aug. Zon op 5.37, onder 19.47 Maan op 19.04, onder 3.49 24 aug. Zon op 5.38. onder 19.45 Maan op 19.21, onder 5.11 Volle maan: 24 aug. (19.22). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater 23 aug. 2.10 14.28 24 aug. 2.53 15.11 Springtij: 27 aug. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 22-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandag werd met een wind uit noordwest tot noord vrij koele lucht naar onze omgeving gevoerd. Deze stroming werd veroorzaakt door een depressie boven Polen en een hogedrukgebicd bij Ierland. De maxi ma werden ongeveer 17 graden, een graad of drie onder de voor dit jaar getijde normale waarden. Eerderge noemde depressie had zich dinsdag morgen naar de Oostzee verplaatst, daarbij in zijn omgeving nogal wat regen veroorzakend. Langs de oost kust viel plaatselijk 20 tot 40 mm. Voor ons betekende dit nog weinig verandering in de circulatie, alleen werd de aangevoerde lucht iets on stabieler. wat tot uiting kwam ineen toenemende buienaktiviteit. Intussen verplaatst het hogedrukgebicd zich over Ierland wat naar het oosten en breidt zijn invloed uit naar onze om geving. Het blijft nog vrij koel, maar de lucht wordt stabieler, zodat de re- genkanscn geleidelijk af zullen ne men. Laagwater 7.49 20.19 8.28 20.56 van de vereiste papieren zich al la ten doorlichten en een prikje voor de proef van Mantoux krijgen. Uitgejouwd De Utrechtse universiteit is de eerste van het land met de inschrij ving, die nog de hele week duurt. Wie naar binnen ging, werd uitge jouwd door de protesterende studen ten maar behoudens enkele uitzon deringen werd, in de nabijheid van de vrij grote politiemacht, niemand daadwerkelijk belet naar binnen te gaan. Volgens een woordvoerder van de universiteit z\jn veel van de eerste jaarsstudenten, die kwamen inschrij ven, min of meer verplicht dit te doen. Zij hebben het collegegeld van duizend gulden al betaald en plaat singsbewijs voor hun studierichting op zak. Dit plaatsingsbewijs is echter tot 15 september geldig. Wie dan nog niet ingeschreven is, loopt het risico alsnog te worden uitgeloot. Hoofdinspecteur C. van de Dorpc van de Utrechtse politie verklaarde maandagmiddag dat de politie, na overleg met het universiteitsbestuur, had besloten volle medewerking te verlenen de inschrijving mogelijk te maken. „Nadat enige zachte drang niet hielp, waren wij genoodzaakt hard op te treden", aldus hoofdin specteur Van de Dorpe, „daarbij wa ren enkele klappen over en weer on vermijdelijk. Als je niet direct fors optreedt, dan staat iedereen nog een uur voor die deur zonder dat er iets gebeurt". Alarmsysteem voor bescherming kunst schatten in Vaticaan VATICAANSTAD, 21-8. De Vati caanse radio heeft maandag bekend gemaakt dat er in de gebouwen van het Vaticaan een nogól ingewikkeld alarmsysteem wordt aangebracht om de vele kunstschatten te bewaken. Het gaat hier onder meer om ul trasonische detectie-apparatuur, met behulp waarvan men zelfs het vaag ste geluid kan opsporen. In mei van dit jaar werd de be roemde Piëta van Michelangelo door hamerslagen zwaar beschadigd. Het beeld stond in de Sint Pieter. UTRECHT, 21-8. De boycot van <le Utrechtse groiul- raad USF tegen de 1000-guldenwet van ex-minister De Branw, heeft maandagmiddag tot hardhandige schermutselingen geleid hij het academiegebouw van de universiteit op hel Domplein. Toen aanhangers van de USF het eerstejaarsstudenten beletten 0111 zich aan de universiteit te laten inschrijven, door een kordon te vormen op het hordes van het academiegebouw, greep de politie - 21 mail sterk - in. NEW DELHI, 21-8. De moesson- overstromingen in India hebben aan 173 mensen liet leven gekost en aan gewassen en ander goed een schade van naar schatting 420 miljoen ro- pijen toegebracht, aldus verklaarde maandag minister van bevloeiïng en energievoorziening K. L. Rao. ten naar binnen, maar dit werd hun belet. Vervolgens concentreerde de volop aanwezige politie zich op de ingang en na een kort en hevig gevecht waarbij kwistig gebruik werd ge maakt van de gummiknuppel, was de toegang tot het academiegebouw vrij gemaakt. De politic houdt nu post bij de ingang. Omstreeks kwart voor twee wilde een aankomend student naar binnen om zich te laten inschrijven. Dit veroorzaakte hevige opschudding omdat enkele van de U.S.F.-leden hem aan een arm pakten en weg wilden trekken. Een felle charge volgde waarbij de U.S.F.-secretaris sociale zaken, Arnold Jansma werd aangehouden. Na de politieactie kwamen de eerstejaarsstudenten druppelsgewijs het academiegebouw binnen. Volgens een mededeling van het Bureau In schrijving werden er maandagmid dag ongeveer 220 verwacht, van wie ongeveer de helft alle vereiste papie ren in het bezit heeft, zoals een plaatsingsbewijs voor studierichtin gen waarvoor moest worden geloot. De overigen konden in afwachting Met Postgiro gratis girokaarten, die u gratis verzendt in gratis enveloppen. En nog rente toe! Y De boycot van de inschrijving is door de U.S.F. (Utrechtse Studenten Faculteiten) georganiseerd als pro test tegen de verhoging van het col legegeld tot f 1000. Even voor één uur posteerde de groep U.S.F.-leden zich voor de in gang van het academiegebouw op het Domplein, waar de inschrijving zou zijn. Even later wilde de eerste groep van tien aankomende studen- Advertentie A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1