U kunt zoveel méér doen met onze bank Raiffeisenbank IBBoerenleenbank „De Magneet" ER ZOU VREDE ZIJN VÓÓR DE KOMENDE VERKIEZINGEN Nieuwe christelijke partij SNEEUW IN OOSTENRIJK Man verdronken in zwembad V.N.-hulp voor Oegandese Aziaten NOORWEER IN ZUID-K0REA KABINET-BIESHEUVEL BUJFT REKENEN OP STEUN DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kiezen uit wel 8 spaarvormen bijvoorbeeld. Maar ook een op maat gesneden verzekering afsluiten, of een hypotheek, een Persoonlijke Lening of financiering. Of een vakantiereis boeken, buitenlands geld kopen, een safeloket huren. Om maar wat te noemen. Want bij de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank kunt u terecht voor alles waar u een bank voor nodig hebt. In uw zakelijke en gewone leven. Dus ook voor deskundige effektenbehartiging. En een moderne Privé- rekening voor de ontvangst van uw salaris, pensioen en andere inkomsten. Met kosteloze verzorging van al uw betalingen en gebruik van gemakkelijke betaalcheques. Of voor automa tisch sparen (om zeker te zijn dat het gebeurt.) Alle bank diensten. Onder één dak, bij maar liefst 3000 vestigingen. Dus altijd en overal dicht bij u in de buurt. Om u te dienen... de bank voor iedereen 3000 vestigingen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Is Maandag 21 augustus 1972 129stc jaargang Nr. 21135 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling J 13,50; per maand J 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze conlractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Grote boerderij brand te Haamstede Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting BROUWERSHAVEN. Een (politieke) vergadering aan boord van een rond- vaartschip behoort ongetwijfeld tot de zeldzaamheden. Toch gebeurde dat zaterdagmiddag, en wel te Brou wershaven, waar zich omstreeks half twee een flink gezelschap via de los- ival even buiten de sluis aan boord begaf van een R.T.M.-rondvaartboot voor een vaartocht over de Greve- lingen. Het was voor het betrokken gezelschap: het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid, de P.v.d.A.-Stalenfractie, het P.v.d.A. politiek team en gemeenteraadsle den van Brouwershaven onder lei ding van burgemeester A. P. Schou- wenaar, niet alleen een leuk mid dagje op het water en de droogge vallen platen, maar in de eerste plaats ook een bijzonder nuttige be- zinning over de gewenste ontwikke ling van het Grevelingenmeer. Uit de besprekingen aan boord bleek wel dat de P.v.d.A. in Zeeland het van belang acht dat voor het Grevelin- genbekken een betere beheersvorm tot stand komt dan die van het ogenblik. (Op deze excursie en be sprekingen komen, wij in een vol gend nummer nog uitqebreid terug. Red.). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Voorspelling inzake Vietnam DEN HAAG20-8. Nederland heeft er een nieuwe christelijke politieke partij bij. Het is het Nationaal Evan gelisch Verbond. N.E.V., dat sinds zijn oprichting in 1966 samenwerkte met het Gereformeerd Politiek Verbond. Het G.P.V. heeft deze samenwerking in het voorjaar verbroken. Zaterdag besloot de ledenvergadering van het N.E.V. zich als zelfstandige politieke partij aan het Nederlandse volk te presenteren. Het N.E.V. laat zich daarbij leiden door de politieke richt- lijnen van het G.P.V. Voorzitier is geworden D. C. de Voogt uit Bus- sum. WENEN, 21-8. Sneeuw en regen buien hebben een einde gemaakt aan een hittegolf van een maand in Oos tenrijk, Bergpassen werden afge sneden en op de wegen ontstond een chaos. Een sneeuwstorm op de Gross Glockner, met zijn 3.797, de hoogte bergpiek in de hoge Tauern, dwong de politie de weg voor auto's te slui ten. Ook op andere bergketens wer den toeristen door de sneeuw over vallen en veel automobilisten strandden op plaatsen waar een de cimeter sneeuw' was gevallen. ROTTERDAM. 21-8. Zaterdag i.s de 42-jarige bakker H. Visser uit Rotterdam bewusteloos uil. het water van liet. sportfondsenbad aan de Van Maanenstraa in de Maasstad ge haald. Do G.G. cn G.D. van Rotterdam heeft tijdens het transport naar hof Dijkzigtziekenhuis met een zuurstof apparaat getracht de man bij kennis te brengen. Het is niet gelukt. Bij aankomst in het ziekenhuis was de man overleden. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Geld brengt geen geluk, maar een beetje geluk kan een hele boel geld opbrengen. Verwachting tot dinsdagavond: Droog Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer; matige tot vrij krachtige wind tussen noord cn west; minimumtemperaturen van 14 graden aan zee tot ongeveer 9 gra den in het binnenland, maxima mor gen omtreeks 19 graden. De vooruitzichten voor woensdag cn donderdag zijn: Iets te koel maar met perioden van redelijk strandweer. Droog cn vooral aanvankelijk vrij zonnig met tempe raturen in hel algemeen beneden normaal. ZON- EN MAANSTANDEN 22 aug. Zon op 5.35. onder 19.49. Maan op 18.44, onder 2.50. Volle maan: 24 aug. (19.22). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 22 aug. 1.17 13.41 7.10 19.38 Springtij' 27 aug. MIAMI BEACH, 20-8. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, heeft zondag in een interview voorspeld dat er vóór de presidentsver kiezingen van november - of kort daarna - een vrede door onderhandelingen in Vietnam tot stand zal komen. Rogers noemde in het in de Mia mi Herald verschenen interview vier redenen voor zijn verwachting dat Noord-Vietnam tot een regeling be reid is: 1. Het huidige Noordvietnamese offensief heeft geen succes gehad. 2. De Amerikaanse bombardemen ten op militaire doelen in Noord- Vietnam en het leggen van mij nen voor de Noordvietnamese havens heeft wel succes gehad. 3. Het Noordvietnamese volk is tot het besef gekomen dat de oorlog een hopeloze zaak is. 4. De internationale gemeenschap is zo verstandig president Nixon te steunen. GENEVE. 20-8. De ongeveer 23.000 Aziaten die Oegandees staats burger zyn maar die op last van president Amin en diens regering evenals hun rasgenoten met een Brits paspoort (50.000) het land moe ten verlaten zullen hulp van de Verenigde Naties krygen om zich elders op de wereld te vestigen. Dit heeft prins Safroeddin Aga Khan, de hoge commissaris voor vluchtelingenhulp, volgens functio narissen van deze VN-instelling be sloten Zodra hun paspoorten zyn inge trokken worden deze Aziaten staten- loos en komen zy derhalve in aan merking voor VN-hulp. De Aziaten met Britse nationaliteit die in eerste instantie uit Oeganda worden gezet, worden niet door de V.N. geholpen omdat zy niet staten- loos zijn. Dc Amerikaanse minister voegde er aan toe dat de Sowjet-Unie en China nu voorstander zjjn van be ëindiging van de oorlog door onder handelingen. „Dit schept een geheel nieuwe si tuatie. Zij zijn degenen die Noord- Vietnam hebben bevoorraad". Hij ging niet in op de geheime bespre kingen die Nixons speciale adviseur Henry Kissinger met de Noordviet- namezen in Parijs en met president Thieu van Zuid-Vietnam in Saigon heeft gevoerd. Verovering stacl SAIGON.Noordvietnamese troe pen hebben intussen zaterdag de belangrijke districtsstad Que Son. ongeveer veertig kilometer ten zuid westen van Danang, en het basis kamp „Ross", enige kilometers noordelijker, veroverd. Een Zuidvietnamese zegsman in Saigon verklaarde zondag dat de noordelijken mogelijk een nieuwe fase hebben geopend van hun offen- SEOEL, 21-8. In Zuid-Korea heeft buitengewoon zware regenval het afgelopen weekend -aan zeker 353 mensen het leven gekost. In Seoel alleen kwamen ruim 200 mensen als gevolg van overstromingen en grond verschuivingen om. Bij de reddings werkzaamheden zijn bijna een half miljoen mensen - ambtenaren, mili tie-leden en studenten - ingescha keld. sief dat op 30 maart begon. Hij zei dit naar aanleiding van de verove ring van Que Son en het basiskamp oss en andere Noordvietnamese aan vallen in het weekeinde. Hiertoe behoorden tankacties rond Quang Tri, een opeatie van duizend man tegen verscheidene dorpen in het centrale laaglanden aanvallen op verbindingswegen rond Saigon. Advertentie Tweede Kamer DEN HAAG, 19-8. De uitgaven van het departement van verkeer en waterstaat zullen, volgens de plannen van het huidige kabinet, volgend jaar met 12 procent stygen. De uitgaven voor het wetenschapsbeleid kunnen met circa 8 procent toenemen, terwijl voorts nog een bedrag van f 3 Omiljoen - via derden te verkrijgen - extra beschikbaar is voor de uitvoering van de studiefinanciering. „Dit zijn geen onbelangrijke verho gingen, als rekening gehouden wordt met het feit, dat volgend jaar de overheidsuitgaven gemiddeld met 8,5 procent stijgen", aldus heeft premier Biesheuvel in de Tweede Kamer ge zegd bij het voortgezette kamerdebat over de kabinetscrisis. Alhoewel het kabinet-Biesheuvel nu een minderheidskabinet is (met steun van de 74 leden van KVP, VVD, ARP en CHU) hoopt het in de komende maanden voor belangrijke beslissingen, onder andere over de begroting-1973 en het dekkingsplan, toch de steun te verkrijgen van een kamermeerderheid. De premier herinnerde aan de toe zegging van DS'70-fractievoorzitter Berger, dat zijn fractie elk voorstel van het kabinet op zyn eigen merites zal beoordelen, maar geen steun zal verlenen aan de begrotingen voor verkeer en waterstaat en het weten schapsbeleid. Ook is de hoop in het kabinet ge vestigd op de kleine fracties van SGP (drie leden) en GPV (twee le den). „In het afgelopen jaar hebben we ettelijke malen'die steun verkre gen en uit de beschouwingen van de fractievoorzitters Amba T-5GP) en Jongeling (GPV) heb ik begrepen, dat zij die lijn zullen doortrekken, in het kader van een positief, kritische benadering", aldus mr. Biesheuvel. 29 november Wat de verkiezingsdatum betreft herhaalde de minister-president dat gestreefd wordt naar woensdag 29 november. De datum moet vastge steld worden bij Koninklijk Besluit. Het is de bedoeling van het kabinet zo'n besluit uit te lokken, waarin die datum genoemd worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1