ONRUST EN RELLEN TEISTEREN ROTTERDAMSE WIJK „De Magneet" NOODWEER IN FRANKRIJK Egyptische kritiek op de Sowjet-Unie „Kabinet-Biesheuvel is besluiteloos" Twee gewonden Ameland in levensgevaar DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 14 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21131 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand j 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 »/o B.T.W. In dit nummer: Bestemmingsplan West-lil Bruinisse Meer dan dertig arrestaties ROTTERDAM, 13-8. Ook zaterdag en zondag is het in de Rotterdamse Afrikaanderwijk weer bijzonder onrustig geweest. De rellen, die zich voornamelijk af speelden in de Wapenstraat, de Slagliekstraat en rond het Afrikaanderplein, resulteerden in het afgelopen weekeinde iu meer dan dertig arrestaties en een on bekend aantal lichtgewonden, onder wie drie politie mannen. Onder de arrestanten bevonden zich nu ook Turken. Zondagavond om 20.30 uur werden tien Turken door de politie ingere kend en afgevoerd, nadat zy op het Afrikaanderplein geduelleerd hadden met een groep stenen gooiende Rot terdammers. Het optreden van de Turken zondag was een nieuw aspect dat door de Rotterdamse politie zeer werd betreurd. Na de fatale uitbarsting van woens dagavond, toen buurtbewoners slaags raakten met een Turks pensionhou der, hadden gastarbeiders zich uit veiligheidsoverwegingen niet meer op straat gewaagd. Zondagavond waren echter grote groepen Turken te signaleren in de Afrikaanderwijk, duidelijk met de bedoeling zich te weer te stellen tegen het optreden van de groepen, merendeels jeugdige buurtbewoners. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Negentien doden door cholera in Nepal KATMANDOE, 12-8. In de drie oostelijke provincies van Nepal in het Himalayagebergte zijn negentien mensen aan cholera overleden, aldus is zaterdag van officiële zijde in Kat- mandoe meegedeeld. Turken keerden terug Tot zondagavond hebben de rellen geenszins het karakter van rassen- onlusten. De jeugdige Afrikaander- buurters hadden zich niet tegen de Turken uit de buurt gekeerd, maar veeleer tegen de sterke politiemacht, die in de wijk constant aanwezig was, en na de gebeurtenissen van woensdag en donderdag van plan was harder tegen de relschoppers op te treden. Het actiecomité, dat woensdag en donderdag twee Turk se pensions kraakte, had zich boven dien vlak voor het weekeinde gedis tantieerd van een verder optreden tegen Turken. Dit leidde er ook toe, dat veel Turken, die na de bloedige rel van woensdagavond de wijk had den verlaten, weer naar hun huizen en pensions in de Afrikaanderbuui't terugkeerden. De mobiele eenheid van de Rotter damse politie had het hele weekend de handen vol aan de groepen pro vocerende jongelui, en kon ondanks talloze charges niet verhinderen, dat er zoveel schade werd aangericht. De relschoppers braken straten open en gooiden stenen in de rich ting van de politiemannen en de po litiewagens. In de Wapenstraat en in de Slaghekstraat sneuvelden hon derden ruiten. De getroffen huizen waren zeker niet alleen Turkse pen sions. Veel last had de politie zaterdag en zondag ook van anonieme telefoon tjes, die gewapende versterking voor 3e Turken uit heel Nederland melcU den. Geen van die meldingen bleek echter juist. Kritiek op b. en w. De rellen in de Afrikaanderwijk, woensdag veroorzaakt door een con flict tussen pensionhouder en enkele buurtbewoners, leidden dit weekend ook tot kritiek op, b. en w. van de Maasstad. Mikpunt van scherpe aan vallen was de Rotterdamse wethou- ler van stadsontwikkeling en volks huisvesting H. J. Jettinhoff, wiens uitspraak dat de gemeente niets kan doen aan de grote concentratie van gastarbeiders in oude wijken zeer slecht gevallen is. Het samenwer kingsverband van de elf oude Rot terdamse wijken eiste zaterdagavond in een open brief aan het college van b. en w. de gemeenteraad het on middellijke aftreden van deze PvdA- wethouder. PARIJS, 12-8. Frankrijk is zater dag door hevige onweersbuien ge teisterd. In Valenciennes kwamen daarbij twee kinderen om het leven. Een 12-jarige jongen werd door de bliksem gedood, zijn zusje van drie kwam onder een instortende muur terecht en overleed later aan haar verwondingen. Elders liepen te velde staande gewassen grote schade op door regen en hagel. By Vitry-le- Francois ging voor duizend hectare aan koren en mais verloren. Daar werden zelfs eenden door hagelkor rels dodelijk getroffen. By Riberac in de Dordogne en aan de Baskischc kust werd grote schade aangericht aan de tabaksaanplant en de wijn gaarden. Aan de Middellandse-Zeekust is het juist de droogte die zorg wekt. Bij Marseille woedde zaterdagmiddag een grote bosbrand die pas na uren kon worden bedwongen. CAIRO. 12-8. De hoofdredacteur van het gezaghebbende Egyptische blad Al Achram, Heykal, schrijft in zijn wekelijkse rubriek dat de Rus sen hadden moeten ingaan op het verzoek tot het leveren van de mo dernste wapens. Hij herinnert aan het luchtincident met een Israëlische Phantom van juni 1970 waarbij in één klap vijf Russische, door Sow- jet-vliegers bestuurde vliegtuigen werden neergeschoten. Doodstraf op narcotica- handel in Zuid-Vietnam SAIGON, 12-8. - President Thieu van Zuid-Vietnam heeft zaterdag volgens radio-Saigon een algemeen verbod op het gebruik van verdo vende middelen afgekondigd. Ge bruikers kunnen een tot vijf jaar dwangarbeid krijgen - op het ver handelen van narcotica is de dood- 1 straf gesteld. Immigranten in Australië repatriëren CANBERRA, 13-8. In het jaar ein digend per 30 juni zyn 32.280 immi granten in Australië weer naar hun vaderland vertrokken. In dezelfde periode hebben 132.7.19 buitenlanders zich in Australië ge vestigd. Aldus zaterdag door hel Bu reau voor Statistiek in Canberra ge publiceerde cijfers. Het aantal weer vertrokken immi granten wordt een record genoemd. Als redenen voor de repatriëring worden opgegeven: de slechter ge worden Australische economie en moeilijkheden bij hel vinden van werk. ondervraagt ambtenaren ENSCHEDE. In verband met de komende Olympische Spelen zijn de Duitse douane-beambten in een nieuw Olympisch kostuum gestoken en zijn by alle yr erts kan tor en Olympische vlaggen gehesen. Op de foto een beeld van de Olympische uitrusting" bij de grenspost Glanderbrug by Enschedé. Wcstduitse politie t'raag over „lek" BONN. 12-8. De Westduitse politie heeft ambtenaren van het ministerie van financiën en economische zaken ondervraagd. Zij probeert te ontdek ken op welke wijze de inhoud van regeringsdocumenten in handen komt van publiciteitsorganen die tegen het beleid van de coalitieregering van sociaal-democraten en liberalen on der Bondskanselier Brandt zijn ge kant. Huiszoekingen in de kantoren t an het rechtse geïllustreerde weekblad ..Quick'' die ook ten doel hadden het ..lek" op te sporen, hebben veel stof doen opwaaien. De commentaren va riëren van twijfel over de vraag of een dergelijk optreden in dit geval gerechtvaardigd is, tot veroordelin gen van hel politie-optreden als een aanslag op de persvrijheid. Drees op partijraad DS'70: UTRECHT, 13-8. Het kabinet Bies heuvel was en is een besluiteloos ka binet. Zo heeft oud-minister Drees jr. zaterdagmiddag op de openbare vergadering van de partijraad van DS'70 zijn vroegere collega's geka rakteriseerd. In het afgelopen jaar zat de minis terraad 80, werkdagen lang in het Catshuis. „Er waren veel nota's er was geen vooruitgang, de besprekin- ken duurden lang omdat er over ideële zaken serieuze tegenstellingen waren. Nooit behandelde de minister van financiën afzonderlijke projek- ten; hij kwam met nota's in den brede. De leiding van het kabinet streefde naar unanimiteit, maar als deze er niet was, werd de zaak op de lange baan geschoven", aldus dr. Diees. Verovering in Cambodja PHNOM PENH, 12-8. De Cambod jaanse troepen hebben de strategi sche plaats Phnom Bakheng aan de Noordvietnamezen en Cambodjaanse bevrijdingstroepen prijs moeten ge ven ,die zij 17 mei hadden heroverd, zo heeft een woordvoerder in Phnom Penh meegedeeld. Phnom Penh is gelegen op de eni ge heuvel vanwaar de vlakte met de tempels van Ankor Vat wordt be heerst. Tientallen doden door aanvaring in Bangla Desj NEW DELHI, 12-8. - Naar alle waarschijnlijkheid zijn meer dan honderd mensen verdronken toen een veerboot in de nacht van vrijdag op zaterdag op een stroom in de buurt van Dacca, hoofdstad van Bangla Desj, in aanvaring kwam met een vrachtschip en zonk. Volgens de politie konden tot dus ver tweehonderd opvarenden wor den gered. De veerboot was met on geveer duizend mensen veel te zwaar geladen. Bij de breuk in het kabinet Bies heuvel heeft volgens de oud-minister van verkeer en waterstaat het open baar vervoer een belangrijke rol ge speeld. Kwiz-leider komt om bij auto-ongeluk LOKEREN, 13-8. De 50-jarige Paul van de Velde, een medewerker van de Vlaamse televisie die vooral als kwizleider bekend is geworden, is zondag bij een verkeersongeluk op de weg tussen Lokeren en Waasmun ster in België om het leven gekomen. Zijn vrouw en dochter zijn gewond naar het ziekenhuis gébracht. De auto waarin Van de Velde met vrouw en dochter zat, begon plotse ling te slippen en kwam via de rnid- denbex-m tegen een lantaarnpaal te recht. Van de Velde was op slag dood. Nederlander omgekomen in Spanje LEIDEN, 14-8. De 38-jarige kunst schilder Barthold Jacob Willem Bois- sevain uit Leiden is in het Spaanse vakantieooi-d Benidorm omgekomen. Zijn lichaam werd in een ravijn ge vonden. De heer Boissevain, die alleen op vakantie was, had dondei'dagavond een bar bezocht. Hij moest toen op weg naar zijn appartement een ra vijn passei-en. De politie van Beni dorm neemt aan, dat de Nederlander over de brug in het ravijn is geval len. NES. Koningin Juliana en prins Bernliard hebben uit Porto Ercolc een telegram gestuurd aan dc bur gemeester van Ameland waarin zy hun „diep medeleven betuigen in het verdriet van dc slachtoffers van dc windhoos". AMELAND. 13-8. Dc twee per sonen die by de windhoos op Ame land ernstig gewond zyn geraakt - een inwoner van het Friese Buiten post en een inwoner van het Wcst duitse Ilömburg verkeren in levens gevaar. Een van de twee is overge bracht naar het Academische zie kenhuis in Groningen, de ander is in het Bonifatius-zickcnhuis in dc Frie se hoofdstad geopereerd, aldus heeft een woordvoerder van dc rijkspoli tie op Ameland zondag bekend ge maakt. Na de ramp zijn er op liet getrof fen Waddeneiland grootscheepse op ruimingsacties gehouden met de be doeling alles wat nog waarde heeft te kunnen redden. Nu alles nog nal is bestaat er grote kans op wegrot ten. De goederen zijn opgeslagen in loodsen, gesorteerd en van nummers voorzien. Over de omvang van de schade, zo deelde de politie op Ameland zondag mee. kan nog geen definitieve schat ting worden gegeven. Vaststaat ech ter wel dal deze bijzonder groot is. Dc geruchten, die de ronde deden, dat er veel gestolen zou zijn direct na de ramp spreekt de Amelandse politie met klem tegen. Inderdaad zijn er hier en daar lege portemon nees gevonden, maar er is ook veel los geld angetroffen. De politie is van oordeel dat door de windhoos ook geld uit portemonnees is genikt. Sintcrklaasactic De Leeuwarder C. Tanja, bekend van het organiseren van de miss verkiezingen op Ameland en het houden van acties om bejaarden een zorgeloze vakantie op het eiland tc bezorgen, zal zich nu met enige me destanders inzetten voor de gedu peerden van dc windhoos. Tanja heeft bekend gemaakt dat er een Sinterklaasactie zal komen zodat de gedupeeidcn volgend jaar een koste loze vakantie op Ameland zullen kunnen doorbrengen. Zaterdag had een fabrikant, die anoniem wenst te blijven, vijftig tcn- len voor de gedupeerden beschik baar gesteld. HETEREN. De nieuwe brug over de Rijn bij Heteren, die op 30 augustus voor het verkeer wordt geopend. De brug is een oeververbinding in rijks weg 75. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Wie de mensen leert leert ze tevens leven. -«v sterven, i Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Plaatselijk regen of onweer maar ook nu en dan zon; vannacht hier en daar mist; overwegend matige wind uit noordelijke richtingen; mi- nimumtempex-aturen 15 graden, ma xima omstreeks 22 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 7. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven nonnaal Max.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog clmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 15 aug. Zon op 5.24. onder 20.04. Maan op 12.52, onder 21.37. Eerste kwartier: 17 aug. (2.09). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 15 aug. G.46 18.54 0.14 12.23 Doodtij: 19 aug. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 14-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een gordel van lage druk strekt zich uit van Spanje via Frank rijk en West-Duitsland naar Dene marken. Er komen enkele uitgebrei de regen- en onweerscomplexen in voor. In zuidwest-Frankrijk werd in 24 uur tijd plaatselijk meer dan 50 mm afgetapt. In Duitsland en Dene marken lagen dc neerslagcijfcrs rond de 5 tot 10 mm. Verder naar het oosten cn zuiden is het warm zomerweer met tempe raturen tussen de 30 eri 35 graden. Een hogedrukgebicd boven dc oceaan gaat geleidelijk meer vat op het weci bij ons krijgen, maar eerst moet er nog een zwak front uit Engeland passeren. Tegelijk verplaatst dc lagc- drukzonc zich verder Europa in. Daar nemen de onweerskansen dan ook toe. terwijl bij ons een lichte stabilisatie van het weer verwacht mag worden. De temperaturen blij ven daarbij gematigd. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1