Opzoek naar h°ge rente? U krijgt tot 61% bij de postspaarbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT PARTIJEN GAAN ZICH VOORBEREIDEN OP NOVEMBER li „De Magneet" Komplot in Pakistan Saman-Deurloo DEBAT IN TWEEDE KAMER OP 17 EN 18 AUGUSTUS MOEILIJK OM GELD MEE TE NEMEN VOOR DE VERTREKKENDE AZIATEN altijd safe ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 Vo B.T.W. Vrijdag 11 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21130 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 In dit nummer: Politiek rumoer te Bruinisse Verkiezingen in zicht Dit nummer bestaat uit 8 pagina's DEN HAAG, 10-». P.v.d.A., D'66 en PPR, die vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne samenwerkten en onder andere niet een alternatief kabinet voor de dag kwamen, zullen ook in de komende maanden, ter voorbereiding van de vervroegde verkiezingen eind november, stellig een gezamenlijke campagne voeren. Aldus het oordeel van de heer André van der Louw, voorzitter van de Pv.d.A. „Wij zullen in elk geval koersen in dc richting van een regeerakkoord, maar of er weer een alternatief kabinet komt, moet nog bezien worden", zei de heer Van der Louw donderdagmiddag. Het permanent overlegorgaan van de drie partijen die samenwerken onder dc naam „Progressieve Drie" komt volgende week opnieuw bijeen ter be spreking van de campagne. Het zit er volgens de P.v.d.A.-voor- zitter in, dat de drie met gescheiden kandidatenlijsten zullen uitkomen. Technisch en organisatorisch kan een gemeenschappelijke lijst in de korte voorbereidingstijd van de verkiezin gen niet gerealiseerd worden. Confessionele partijen Bij de drie confessionele partijen K.V.P.. A.R.P. en C.H.U. is in het wekelijks overleg van de drie par voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting tijvoorzitters De Zeeuw (K.V.P.), Veerman (A.R.P.) en Van Verschuer (C.H.U.) de gedachte gerezen om - nu het niet mogelijk is een gezamen lijke kandidatenlijst op te stellen - tijdens de verkiezingscampagne toch vergaand samen te werken. In deze gedachtengang zou dan een campag nestaf gevormd moeten worden, waarin elk der drie partijen met vijf man vertegenwoordigd is. Deze staf zou dan ideeën moeten uitwerken over een gemeenschappe lijk program (bijvoorbeeld op basis van het akkoord van de cöntactraad van K.V.P., A.R.P. en C.H.U.), een gezamenlijk verkiezingsmotto en een gemeenschappelijk verkiezingsbiljet. Vrijdagavond zal het Uniebestuur deze gedachte bespreken; de partij besturen van A.R.P. en K.V.P. doen dit volgende week dinsdag. In lioog tempo Het landelijk actie- en campagne comité van de K.V.P. komt vrijdag middag bijeen, voor de eerste be sprekingen over de verkiezingsakti- viteiten, onder andere over de af fiche. Bij alle politieke partijen worden thans in hoog tempo de voorberei dingen getroffen om versneld te ko men tot samenstelling van de kandi datenlijsten en het aanwijzen van de lijstaanvoerder. Het partijbestuur van DS'70 ver gadert zaterdagmiddag te Utrecht. Het woord wordt dan gevoerd dooi de oud-ministers Drees jr en De Brauw en fractievoorzitter Berger. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 RAWALPINDI, 10-8. President Zoelfikar Ali Bhoetto van Pakistan heeft donderdag in een regeringsver klaring laten weten dat er op 18 de cember van het vorig jaar een kom plot is ontdekt dat Pakistan in een burgeroorlog had kunnen storten. In verband hiermee, aldus de verkla ring, zijn zes hoge officieren een ge- nëraal-majoor, twee brigade-gene raals en drie kolonels, met pensioen gestuurd. In de verklaring wordt verder ge sproken van „politieke ambities van laag allooi" die bepaalde groeperin gen in het leger zouden koesteren. Advertentie Voor CENTRALE VERWARMING en zelfbouw centrale verwarming St. Dómusstr. 43 - Telef. 3260 De kabinetscrisis DEN HAAG, 10-8. De Tweede Ka mer zal volgende week donderdag 17 augustus en vrijdag 18 augustus het debat houden over de kabinetscrisis, de formatie en het besluit van het kabinet-Biesheuvel de werkzaamhe den voort te zetten. Kamervoorzitter CORDOVA. - De Spaanse stieren vechter Manuel Benitez, nog beter bekend onder de naam El Cordobes (I.) met Martina Rayasse (midden), de 26-jarige Franqaise, met de bij naam „De Panter", waarmee hij trouwplannen heeft. Een kinderver- zorpster houdt hun dochtertje op de arm. Er schijnt in Franco-Spanje nog altijd brood - en meer - in stieren gevechten te zitten. Van Thicl heeft de leden donderdag voor deze vergadering opgeroepen. Het is de bedoeling dat minister president Biesheuvel donderdagmor gen om 11 uur een verklaring in dc Kamer aflegt. Daarna is er gelegen heid voor fractieberaad. zodat in de loop van de middag het debat kan beginnen. Vrijdagmorgen om 11 uur wordt de vergadering voortgezet met het antwoord van de regering en de re en duplieken. Minister-president Biesheuvel stel de donderdagmorgen kamervoorzit ter Van Tliiel schriftelijk op de hoog te van dc beslissingen. Daarbij deel de hij mee, dat hij bereid was dins dag 22 augustus in de Kamer een verklaring af te leggen. Van de kant van de oppositie kwam evenwel het verzoek het Ka merdebat reeds volgende week te houden. Nader overleg tussen de premier en mr. Van Thiel leidde er toe dat de beslissing viel op donder dag 17 en vrijdag 18 augustus te vergaderen. In de loop van donderdagmiddag komt vast te staan of het mogelijk is de vergaderzaal van de Tweede Kamer te gebruiken. Daarin wordt momenteel een nieuwe luchtverver- singsinstallalie aangelegd. Nagegaan moet worden of de werkzaamheden het toelaten op de gedachte dagen te vergaderen. BROUWERSHAVEN. Gisteren (donderdag) vond de eindstrijd plaats can de officieuze wereldkampioenschappen zeilen Yngling-klasse, gehoudeop de Grevelingen met als thuishaven: cle haven van de „zeil-smal-stad" Brou wershaven, waar de kleurrijke Yngling-vloot de afgelopen dagen een bijzon der sportief schouwspel opleverde. - Foto: twee van de rank vaartuigjes na deren de sluis na een boeiende wedstrijddag op het beweeglijke Grevelingen- water. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). De toestand in Oeganda KAMPALA, 10-5. De regering van Oeganda heeft het vrijdag de Azia ten met een Brits paspoort die het land verlaten moeilijker gemaakt geld mee te nemen door te bepalen dat aanvragen hiervoor moeten wor den ingediend bij dc Centrale Bank. Tot voorheen mochten vertrekkende ingezetenen een bedrag van onge veer 8000 gulden mee naar het bui tenland nemen. De banken in Oeganda hebben donderdag na een sluiting van drie dagen de deuren weer geopend. Tien tallen verontruste Hindoe's en Sikhs hebben zich bij de loketten gemeld met de vraag hoeveel zij nu mee mochten nemen. Lange rijen Bij een gemeentelijk ziekenhuis in Kampala stonden donderdagmorgen lange rijen mensen om te worden in geënt. Er is enige bezorgdheid of er wel voldoende vaccin is als de grote door president Amin gelaste uittocht van de meer dan 50.000 Aziaten met een Brits paspoort begint. Amin heeft woensdag verklaard dat de uitwijzingsmaatregel niet racistisch is bedoeld, maar de schuld is van de Aziatische winkeliers die door een groot deel van de handel onder con trole te houden hebben verhinderd dat de 10 miljoen Oegandezen een reëel aandeel in de economische bloei van het land hebben kunnen krijgen. Verwachting tot zaterdagavond: Toenemende wind Zonnigfi perioden en op de meeste plaatseJKiroog weer; matige, aan de kust krcrcntige zuidelijke wind; mini mumtemperaturen rond 14 graden, maxima van 20 graden aan zee tot 25 graden plaaiselijk in het binnen land. Voor zondag: Aantal uren zon: 3 tot 9. Min.-tempei*a turen: van ongev normaal tot 3 graden boven normaa Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 maal. ZON- EN MAANSTANDEN 12 aug. Zon op 5.19, onder 20.10. Maan op 9.17. onder 20.49. 13 aug. Zon op 5.21, onder 20.08. Maan op 10.29, onder 21.03. 14 aug. Zon op 5.22, onder 20.06. Maan op 11.41, onder 21.18. Eerste kwartier: 17 aug. (2.09). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 12 aug. 5.16 17.25 10.38 23.07 13 aug. 5.48 17.55 11.08 23.40 14 aug. 6.16 18.23 11.45 Doodtij: 19 aug. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 11-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Donderdagmiddag ontwikkel de zich in de Golf van Biscaje een frontale storing, die door de vrij sterke zuidwestelijke bovenstroming snel naai onze omgeving werd ge stuurd. In de nacht van donderdag op vrijdag passeerde deze storing Nederland, hetgeen gepaard ging met veel bewolking en buien, waarvan sommigen met onweer. In Eelde werd vrijdagochtend 11 mm neerslag ge meten. Na deze depressie komt een rug van hoge druk, die zich uitstrekt van de Azoren naar Schotland, na derbij en deze zal zaterdagmorgen over ons land liggen. In de middag echter zullen de eerste wolkenvelden van een nieuw oceaanfront het wes ten van het land bereiken en zich geleidelijk over het hele land uit spreiden. De postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk.want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1