GROTE VERKOOP VAN KLEDING BEKENDMAKING DE ZIERIKZEESCHE COURANT 00K VIERPARTIJENKABINET CEEFT HOOFDBREKENS „De Magneet" MINISTER ABBA EBAN ZIET GROEIENDE VREDESKANS Noorwegen beperkt de ijsberenjacht HERVORMD VERENIGINGSGEBOUW ZIERIKZEE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 8 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21128 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 u/u B.T.W. In dit nummer: De zeilwedstrijden te Brouwershaven WD-eisen mogelijk voor confessionelen onaanvaardbaar mitmmmmmsm DEN HAAG, 8-8. Ook de vorming van een vierpar- tijenkabinel zal kabinetsformateur mr. Biesheuvel nog de nodige moeilijkbeden geven. Want van VVD- zijde zou de formateur vandaag (dinsdag), tijdens zijn gesprek met de fractievoorzitters van KVP, ARP, CHIJ en VVD, enkele eisen te horen krijgen die voor de con fessionelen moeilijk verteerbaar zijn. Na een bijeenkomst van de VVD- fractie met de partytop en de libe rale bewindslieden zou maandag avond besloten zijn dat fractievoor zitter Wiegel zal vasthouden aan verkiezingen vóór 29 november a.s., terwijl vóór 1 november een loon- en prijsmaatregel tot stand moet ko men als er dan nog geen sociaal con tract met het bedrijfsleven gesloten is. Bovendien zouden de fracties unaniem achter het vierpartijenka- binet moeten staan, zo zouden de eisen luiden. Mr. Aantjes, fractieleider van de A.R.P., zei maandag na afloop van een vergadering met zijn fractie, de eisen van de liberalen niet te ken nen. Hij zou het erg irreëel vinden te denken dat de drie dissidenten in de KVP-fractie tot andere gedachten te brengen zijn, terwijl de eisen van liberale zijde juist zouden worden aangescherpt. De AR-fractie blijft intussen be reid mee té werken aan een vierpar- tijenkabinet, al sloeg Aantjes de kans erop vorige week wel wat ho ger aan dan maandag. „Ik zou erg teleurgesteld zijn als het vierpartij- enkabinet er morgen niet komt", al dus Aantjes, volgens wie zo'n kabi net met een begroting moet komen Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting die redelijk door het parlement kan worden behandeld en ook het so ciaal contract voor zijn rekening zal moeten nemen. De KVP Mr. Andriessen, voorzitter van de KVP-fractie, zei in de nacht van maandag op dinsdag na een fractie vergadering van bijna drie en een half uur, dat hij ook niet op de hoog te was van de beslissingen van de VVD-fractie. Maar uit «hetgeen daar over bekend was geworden had mr. Andriessen de indruk gekregen dat Wiegel de voorwaarden niet zo zal stellen als wel gesuggereerd werd. De KVP-fractie is van oordeel, al dus haar voorzitter, dat zij mede werking kan verlenen aan de oplos sing van de kabinetscrisis door de vorming van een vierpartijenkabinet, ongeveer in dezelfde context als van het begin van de formatieperiode, „De fractie is unaniem voorstand ster, maar enige leden behouden pro grammatisch wat bezwaren". Naar het oordeel van mr. Andriessen en de fractie zijn die bezwaren niet zodanig dat op de medewerking van de KVP niet kan worden gerekend. Zonder de --bezwaren van de be doelde lede»i - uit latere verklaringen kon worden opgemaakt dat het er drie zijn - nader te motiveren deelde mr. Andriessen mee, dat zij onder meer de kwesties van de werkende jongeren, het schoolgeld en de kin derbijslag betreffen. Wat de datum van de vervroegde verkiezingen betreft is het standpunt van de KVP-fractie wat gewijzigd. Nu is de fractie van mening, dat die datum zodanig gekozen moet worden dat een serieuze behandeling van de begroting 1973 door het parlement en een serieuze verdediging door het kabinet mogelijk zijn. Mr. Andriessen zei het aan het kabinet over te laten die datum te kiezen. Tegen eind november zou die datum best kunnen vallen, als maar voldaan wordt aan het verlangen van de serieuze begrotingsbehandeling. Ook de CHU-fractie vergaderde maandagavond. Maar fractievoorzit ter Tilanus zei geen mededelingen te doen, omdat hij het antwoord van zijn fractie dinsdagmorgen eerst aan de formateur wil meedelen. Sargent Shriver zeker van kandidatuur WASHINGTON, 7-8. Sargent Shriver kan zeker zijn van de steun van de overgrote meerderheid van de „mini-conventie" van de demo cratische party die dinsdag in Was hington de democratische kandidaat voor het vice-presidentschap zal aanwijzen. Het Midden-Oosten JERUZALEM, 7-8. Het voortduren van de wapenstil stand, Israëls macht en het vertrek van de Russische adviseurs uit Egypte hebben in het Midden-Oosten vredeskansen doen ontstaan. Aldus maandag - op de tweede verjaardag van het bestand in het Midden-Oos ten, Israëls minister van buitenlandse zaken, Abba Eban. Hij zei dat de voörgesVéidé fusie tussen Egypte en Libië, voorzien voor september van het volgend jaar, zal betekenen dat Egypte alsnog Mirage- straaljagers uit Frankrijk krijgt. De Fransen leveren het toestel momenteel aan Libië en hebben gezegd dat ze het zullen blijven doen. Israël maakt zich volgens Eban minder zorg om Britse wapenleveranties aan Egypte, „omdat zij het machtsevenwicht in het Midden-Oosten niet verstoren". Op een persconferentie in Jeruza lem die anderhalf uur duurde somde Eban zes „positieve" punten van het bestand aan het Suezkanaal op sinds dit op 7 augustus 1970 in werking trad: Het scheppen van de „dynamiek van de vrede. Zoals de prolongatie van oorlog een dynamiek van escalatie creëert, creëert de prolongatie van een wa penstilstand een dynamiek voor zijn voortbestaan. Het wordt steeds moei lijker een toestand te wijzigen die als gevolg van lange duur gevestigd is". „Israël is sterk. Dit betekent dat de droom van een avontuurlijke op lossing die Israëls onafhankelijkheid hetzij verzwakt hetzij ongedaan maakt, in de ogen van de wereld en, geloof ik, in de ogen van de ratio nele elementen in ons gebied, steeds onrealistischer wordt". Vertrek tier Russen Het vertrek van de Russische ad viseurs uit Egypte. „Een van de ge- vaarlijkste bronnen van potentiële spanning in het Midden-Oosten is afgezwakt door het besluit van de Egyptische regering om een grotere mate van nationale onafhankelijk heid te laten blijken door het uit schakelen van een zeer groot deel van de Sowjet-presentie." Een sterke afneming van de gue- rilla-activiteit tegen Israël en „van de invloed en doeltreffendheid van de terreur- en sabotagebewegingen. Aan de andere kant is er een opmer kelijke groei in de samenwerking tussen Israël en de brede Arabische samenleving op de bezette weste lijke Jordaanoever." „Het behoud van levens en men selijke waarden aan beide zijden (van het Suez-kanaal)." Israëls economische expansie sinds de wapenstilstand. Onder de nega tieve kanten is volgens Eban Israels teleurstelling over het uitblyven van „zinvolle onderhandelingen" tussen de Arabieren en Israëli's. Tegenwicht voor die teleurstelling is naar de mening van de Israëlische minister groeiend internationaal be sef dat de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van stappen naar vrede rust op de schouders van de betrokken regeringen, zonder inmen ging door de V.N. of dei'de landen. De Arabieren Overigens vervangt de samenwer king tussen Israël en de bezette ge bieden niet de noodzaak dat gezocht moet worden naar een pat^ónale en burgerlijke identiteit voor de Ara bieren in de bezette gebieden. Eban wilde „nationale-en burgerlijke iden titeit" niet nader definiëren, maar hij zei wel dat die Arabieren geen Israëlisch staatsburger zouden moe ten worden, zelfs niet als het tot een definitief vredesverdrag komt. „Het is niet van essentiëel belang om nog eens een miljoen Arabieren in Israël op te nemen. Dat is niet goed voor Israël en bepaald niet de wens van de betrokken bevolking," zei hij. Eban besloot met te zeggen dat zelfbeschikking niet voor de volle honderd procent bevredigend kan worden, „wat niet betekent dat je het met nul procent moet bevredi gen". OSLO, 7-8. De Noorse regering heeft maandag een volledig verbod op het doden van ijsberen op Spits bergen aangekondigd. Het verbod gaat in na afloop van het jachtsei zoen 1972-'73 waarin maximaal 85 ijsberen mogen worden gedood en geldt voor vijf jaar. De dieren wor den door uitsterving bedreigd. Ook de zeehondenjacht zal worden ver boden. EMDEN. Onder wordt hij door water aangedreven en boven door wind: deze originele dubbele molen waarmee generaties van molenaars hun dagelijks brood verdienden, slaat in het Noordduit se dorp Emsland. De molen vormt een toeristische trekpleister van de eerste orde in Oosfrlesland. Morgen woensdag 9 augustus van 1 tot 6 uur Donderdag 10 augustus van 9 tot 9 uur (koopavond) Grote keuze, lage prijsjes - Passen mogelijk Ruilen toegestaan - Niet goed, geld terug. Kom geheel vrijblijvend kijken in het Het Vrije 2 Verkoop vindt plaats onder leiding en garantie van N.V. Landgraaf te Rotterdam. ROTTERDAM. - Bij een ernstig scheepsongeluk in het Kanaal zijn waarschijnlijk elf Westduitse zee lieden om het leven gekomen. Zij be hoorden tot de bemanning van de Duitse kustvaarder „Stade", die in aanvaring kwam met het Columbi- aanse vrachtschip „Ciudad de Mani- zales". Op de foto de „Stade" bij het binnenvaren van de Rotterdamse haven, eerder dit jaar. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Vrijwel ieder fort kan met geld worden ingenomen. Verwachting tot woensdagavond: Gematigde temperaturen Zonnige perioden maar ook hier en daar een bui; matige, af en toe krachtige zuidwestelijke wind; mi nimumtemperaturen ongeveer 14, maxima morgen van 19 graden aan zee tol 23 graden in het oosten van het land. Voor donderdag: Aantal uren zon: 3 tot 9. Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 2 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 9 aug. Zon op 5.14, onder 20.16. Maan op 5.27, onder 20.07. 10 aug. Zon op 5.16, onder 20.14. Maan op 6.47, onder 20.22. Nieuwe maan: 9 aug. (6.26). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater 9 aug. 3.19 15.38 10 aug. 4.07 16.16 Springtij: 12 aug. Laagwater 8.50 21.19 9.30 21.57 HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 8-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Achter een naar Duitsland wegtrekkend onweersfront klaarde het in de nacht van maandag op dinsdag vrijwel in het gehele land op. De zwakke rug van hoge lucht druk die deze opklaringen veroor zaakte, werd echter snel gevolgd door een nieuw frontensysteem dat afkomstig van de Golf van Biscaje, dinsdagochtend Oost-Engeland be reikte. Dit systeem dat opnieuw plaatselijk regen en buien brengt zal in de loop van de avond ons land ge passeerd zijn. waarna woensdag met westelijke winden koelere en enigs zins onstabiele oceaanlucht over ons land zal worden gevoerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1