DE ZIERIKZEESCHE COURANT NEDERLAND KRIJGT VERVROEGDE KAMERVERKIEZING „De Magneet" Moordgevallen in Zuid-Vietnam Magnetische storm trof de aarde Ontploffing op Israëlisch vrachtschip Shriver (zwager Kennedy's) kandidaat vice- presidentschap I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 7 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21127 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman 6c Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 »/o B.T.W. In dit nummer: Nieuwer kerk kreeg zijn zomermarkt Na de kabinetscrisis DEN HAAG, 5-8. Nu door het mislukken van de her stelpoging van nir. Scholten weer de fase van het vier- partijenkabinet is ingetreden, zullen vervroegde ver kiezingen onontkoombaar zijn. Dit zei kabinetsformateur mr. B. W. Biesheuvel vrijdagmiddag nadat de conclusies van adviseur mr Scholten openbaar waren geworden. „Ik deel de mening van mr. Scholten dat in deze omstandigheden herstel van het v(jfpartijenkabinet niet bereikbaar is. Dat is een politieke realiteit die ik betreur. Maar belangrijk voor mijn verdere werkzaamheden is het feit dat in de brieven van de fractievoorzitters van K.V.P., A.R.P., C.H.U. en V.V.D. geen bezwaren worden aangevoerd tegen de tekst op het stuk van loon- en prijspolitiek". Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting WASHINGTON, 5-8. Het ministe rie van buitenlandse zaken in Was hington heeft vrydag persberichten bevestigd die meldden dat honder den Zuidvietnamese ambtenaren in de gebieden die door communisti sche troepen zijn bezet, doodgescho ten zijn. Een woordvoerder van het minis terie verklaarde dat de in de pers genoemde aantallen van 250 tot 500 moorden waarschijnlijk veel te laag zijn. Hij betreurde „het onmenselijke optreden van de communistische in vasietroepen". Volgens de „New York Times", die zich beroept op „geallieerde offi cieren van de geheime dienst in Sai gon, zijn honderden Zuidvietnamese burgemeesters, politiemannen, paci- ficeringsambtenaren en miliciens door de communistische bezetters doodgeschoten. In drie grote kampen in het bezet te Lao-dal in Zuid-Vietnam worden volgens hen ongeveer 6.000 Zuidviet- namezen door de communisten ge vangen gehouden. ATHENE. - In Athene is voor een speciale krijgsraad een proces begon nen tegen acht Grieken, die er van wcrrden beschuldigd een guerrilla groep te hebben gevormd met het einddoel de bestaande orde omver te werpen. Het zou de bedoeling van de verdachten zijn geweest de U-jarige John Kennedy, de zoon van wijlen president Kennedy, te ontvoeren. In middels zijn de (hoge) vonnissen uit gesproken. Mr. Biesheuvel zei echter de zekerheid te willen hebben dat deze vier partijen willen blijven mee werken. Ook moet hij nog enkele antwoorden hebben over de datum van de vervroegde verkiezingen. Het standpunt inzake de defensie-uitga ven voor de jaren 1974 en 1975 en over de wijzigingen in het regeerak koord, waarover binnen de fracties van K.V.P. en A.R.P. nogal verschil lend wordt gedacht. Mr. Biesheuvel zei de vier fractie voorzitters dringend te hebben ver zocht dinsdag tot zaken te komen. Adviseur Scholten zei in een toe lichting op zijn conclusie inzake de kansen op herstel van de vijf partij encoalitie dat DS'70 wél een zgn. pistool-op-de-borst-clausule ten aan zien van het overleg opgenomen wil de zien. Het was duidelijk dat dit bij de anderen tot overwegende bezwaren zou leiden. „Dan moet je het ook niet meer proberen. Dan is het ge woon afgelopen. Het kan niet, jam mer." Gelet op de zwaarte van de loon- paragraaf zou na aanvaarding van dit punt de rest wel in orde zijn ge komen. Mr. Scholten meende dat er een kans was, gelet op het gesprek van 1 augustus en de inhoud van de brief van Berger van 2 augustus en ook gezien de oriëntatie met de fractie voorzitter van DS'70é Defensieproblematiek Ook over de defensieproblematiek zou, naar de verwachting van mr. Scholten, overeenstemming moge lijk zijn geweest. „Maar DS'70 had niet voldoende politieke wil tot sa menwerking". Overigens was mr. Schollen niet louter een registrator. Hij had zelf een bepaalde mening over een clau sule als door DS'70 verlangd: „niet in het belang van dit land". Na de besprekingen met de frac tieleiders had hij de indruk dat za kelijk gezien partijen dicht bij el kaar stonden. „Het ging eerder om de methode, dan om de inhoud". Hiermee doelde hij op de methode waarop de loonclausule zou worden toegepast. BOULDER (Colorado), 5-8. De aar de is zaterdag getroffen door een gi gantische electromagnetische storm. Dit was het gevolg van een van de grootste zonnevlekken die ooit op de aarde zijn waargenomen, zo hebben astronomen in Boulder bekend ge maakt. Op de beide poolgebieden na werd het radioverkeer op de gehele we reld ernstig gestoord. De uitbarsting vond vrijdag op de zon plaats. Het was de tweede grote uitbarsting in twee dagen. „De grote eruptie ver oorzaakte een interplanetaire schok golf van zonne-plasma of elektrisch geladen gassen. Deze troffen de aar de en verstoorden het magnetische veld",' aldus Ralph Segman, Elf doden bij scheepsongeluk LONDEN, 5-8. - Bij een ernstig scheepsongeluk in het Kanaal zijn zaterdag waarschijnlijk elf Westduit- se zeelui om het leven gekomen. Ze behoorden tot de dertienkoppige be manning van de 999 ton metende Westduitse kustvaarder Stade" die in de vroege ochtend na een aanva ring met het Columbiaanse vracht schip „Ciudad de Manizales" (3947 ton) onder de Franse kust zonk. HAIFA, 6-8. Op het 1.590 ton me tende Israëlische vrachtschip „Bat Tiran" heeft zich zaterdag een ont ploffing voorgedaan, waarna een brand het schip volgens de eigenaars „voor 99 procent" verloren deed gaan. Het. uitgebrande schip, dat in de Ionische zee voer, is zondag naar het Griekse eiland Katakolan ge sleept. Suikerbrood beklomnlen RIO DE JANEIRO, 6-8. Een Oos tenrijks-Duitse groep bergbeklim mers heeft de 396 m. hoge Suiker- broodberg bij Rio de Janeiro voor de eerste maal via de noordzijde be klommen. De noordkant van de berg rijst bijna loodrecht omhoog en heeft bij na haverwege een uitstulping die de beklimming bemoeilijkt. De beklim ming heeft een week geduurd. Oplossing voor McGoveru WASHINGTON, 6-8. Dc democratisch presidentskandidaat George Mc Govern, heeft de 56-jarige R. Sargent Shriver, voormalig directeur van het vredeskorps en een zwager van de Kennedy's, gekozen om met hem als kandidaat voor het vice-presidcntschap de verkiezingen in te gaan. McGovern deelde zyn keuze zondagochtend 0.30 uur (onze tijd) mee in een radio- en televisietoespraak, vijf dagen nadat senator Thomas Eagleton zich als kandidaat had teruggetrokken na de onthulling dat hij wegens depressies en overspanning medische behandelingen heeft ondergaan. McGovern, die het besluit van Eagleton „pijnlijk en moeilijk" noemde, zei dat hij het nationale co mité van de democratische partij zal aanbevelen Shriver te kiezen wan neer het dinsdag a.s. bijeen komt om zich over een nieuwe kandidaat voor het vice-presidentschap te beraden. Het staat wel vast dat het nationale comité met McGoverns keuze ak koord zal gaan. In welingelichte kringen verklaar de men dat Shriver McGovern dc verzekering heeft gegeven dat hij dc kandidatuur zal aanvaarden. Shriver, die onder meer ambassa deur in Frankrijk is geweest, is ge trouwd met Eunice Kennedy, zuster van Edward Kennedy. De senator was McGoverns oor spronkelijke keuze als kandidaat voor het vice-presidentschap. Politieke waarnemers zijn van me ning dat McGovern vermoedelijk hoopt dat iets van de „Kennedy- magie" zal afstralen op Shriver. Ook het feit dat Shriver rooms-katholiek is kan McGovern helpen stemmen te winnen. Verder hebben de Kenne dy's krachtige banden onderhouden met de oudere democratische partij bazen, die nu nogal gereserveerd staan tegenover McGovern. en met dc vakbonden, die lot dusver aarze lend zijn in hun steun voor de se nator. Muskie niet McGovern koos Shriver nadat se nator Edmund Muskee. eens favoriet voor de presidentskandidatuur, enige uren eerder had laten weten dat hij niet in aanmerking wilde komen voor het vice-presidentschap. Hij verklaarde dat familie-omstandighe den een belangrijke rol hadden ge speeld bij zijn besluit. Eerder had den de senatoren Edward Kennedy. Hubert Humphrey en Abraham Ri- bicoff de kandidatuur afgewezen. Doden in Noord-Ierlaml BELFAST. 7-8. In Noord-Ierland hebben maandagochtend vroeg twee Britse militairen en een burger het leven verloren. De twee soldaten kwamen om toen bij Lisnasken in het zuidwesten van Noord-Icrland een mijn ontplofte onder hun pa trouille-auto. Twee andere inzitten den werden gewond. De burger, een jongeman, werd doodgeschoten in de Rooms-Katho- lieke wijk Lower Falls in Belfast. Bij dit incident waren geen Britse militairen betrokken. Bij de brand is een van de 20 Zuid- slavische bemanningsleden omgeko- men. De overige opvarenden werdenv gered. Het Israëlische ministerie van transport maakte zondagavond be kend dat een commissie van onder zoek naar Griekenland is vertrokken om de oorzaak van de ontplqffing vast te stellen. De brand was ontstaan na een ex plosie in een van de ruimen vaann chemicaliën, papier en hout waren opgeslagen. Het schip was op weg van de Zuidslavische haven Rijeka naar Israël. De kapitein had aanvan kelijk gemeld dat de „Bat Tiran" was gezonken, maar het uitgebrande karkas bleek te zijn blijven drijven. ,Floriade" concurrent van Euromast ROTTERDAM, 5-8. De Amster- damse „Floriade" is één van de oor zaken dat het aantal bezoekers van de Euromast in Rotterdam ten ach ter blijft bij dat van vorig jaar. Volgens de directie van Euromast N.V. moet de toren aan de Maas het vooral hebben van klaverjasclubs en vrouwenverenigingen die een dagje op stap gaan. „Deze gezelschappen gaan nu naar de „Floriade", omdat het een éénmalig evenement is", al dus directeur Van Raalte. De Euromast wordt voornamelijk bezocht door Nederlanders. Slechts 30 procent van de bezoekers komt uit het buitenland. Overval op bank- kijkantoor: Buit C 28.000 UTERCHT. 5-8. Twee mannen heb- ben bij een overval op een bijkan toor van de Raiffeisenbank aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen f 28.000,buitgemaakt. Het bijkantoor is gevestigd in een kamer van een gewoon woonhuis en er was niemand anders aanwezig dan de kantoorhouder, dc heer M. Ver hoef. Volgens de politie lag het geld „voor het grijpenen". Tong vissen in Ierse zee DEN HAAG. 5-8. Dc Nederlandse visserij zal twee expedities voor vier kottere naar de Ierse zee zenden, voor een proefvisserij op tong in dat gebied. Het experiment is het. gevolg van activiteiten van het Nederlandse on- derzoekvaartuig „Trident", waarbij bleek dat naast dc succesrijke pe riode april-mei, óók in auguslus- september wel een goede kans op een lonende visserij op tong bestaat. De schepen opereren vanuit een Engelse haven en blijven een maand in het proefgebied. Koorddanser valt VENLO. 6-8. Tijdens de matinee voorstelling zondagmiddag van cir cus Toni Boltini in Venlo-Blcrick is een koorddanser van ruim 8 meter naar beneden gestort. Hij moest per ambulance naar het Venlose zieken huis worden overgebracht voor on derzoek. waar bleek dat hij nog on bekend rugletsel had opgelopen. Dc onfortuinlijke artiest maakte deel uit van een Egyptische formatie die zaterdagmiddag voor het eerst in de grote circustent optrad. Voordien had de groep voor Toni Boltini een maand in theater Carré gewerkt. -HEIDELBERG. De intocht van de Nederlandse deelnemers aan de 21ste Wereldspelen voor Gehandicapten, tijdens de in Heidelberg door de Westduitse Bondspresident Heine- mann verrichte officiële opening van de zogeheten Paralympische Spelen. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's l Bezigheid is één der grond- 1 slagen van het geluk. Verwachting tot dinsdagavond: Plaatselijk een bui Perioden met zon maar ook plaatse lijk een regen- of onweersbui; zwak ke tot matige wind, in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen; minimumtem peratuur ongeveer 15, maxima mor gen van 21 graden vlak bij zee tot rond 26 graden in het binnenland. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 8. Min.-tempcraturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater Zierikzee 8 aug.' 2.27 14.49 8.05 20.37 Springtij: 12 aug. ZON- EN MAANSTANDEN 8 aug. Zon op 5.13, onder 20.17. Maan op 4.05, onder 19.49. Nieuwe maan: 9 aug. (6.26). HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-8. Het K.N.M.I. meldt: Op de nadering van een frontensy steem boven de Britse eilanden draaide de wind zondag bij ons naar zuidelijke richting, waardoor vrij warme cn droge lucht vanuit Frank rijk werd aangevoerd. De middag- temperaturen konden dan ook hoge waarden bereiken. In hel oosten van het land kwamen plaatselijk maxima van 26 graden voor. Het eerder ge noemde frontensysteem bereikte maandagochtend hei westen van het land en trok vergezeld van enkele flinke buien in vertraagd tempo naar hel oosten. Inmiddels naderde boven de Gof van Biscaje een depressie die dinsdagmiddag boven Zuid-Engeland wordt verwacht. Dc wind blijft daarbij uit het zuiden waaien, zodat de aanvoer van vrij warme lucht voortduurt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1