U knigttot6!%bij ae postspaarbank altijd safe Cholera-epidemie op de Filippijnen Terechtstaande Grieken ontkennen schuld „De Magneet" DE ZIERIKZEESCHE COURANT „LIJMPOGING" KABINET NL IN EEN BESLISSEND STADIUM Honger in India door droogte DEN HAAG, 3-8. Politiek Den Haag lieeft donderdag avond een flink stuk puzzelwerk te verwerken ge kregen. Geen van de politici wilde een woord zeggen over hel voorstel van de adviseur of over de meningen in de fracties. Uit de eerste schaarse informatie kon men opmaken dat de poging 0111 het vijfparlijenkahi- net nieuw leven in te blazen was mislukt. Maar later op de avond verander de men van mening, toen het ge rucht doorsiepelde dat de KVP- fractie unaniem akkoord was gegaan met de voorstellen van mr. Scholten. Over de opvattingen van de frakties van VVD en CHU bestond weinig onzekerheid aangezien zij achter de lijmpoging staan. De fracties van DS'70 en ARP vervulden toen de sleutelposities. Van AR-zijde zouden de bezwaren eveneens aan kant zijn gezet. McGovern nog niet ingewijd door Witte Huis WASHINGTON, 3-8. De democra tische kandidaat voor het Ameri kaanse presidentschap senator Geor ge McGovern, is tot nu toe nog niet in de geheimen van de regering van president Nixon ingewijd. Volgens het Witte Huis hebben Nixons adviseur dr. Henry Kissinger en McGovern elkaar nog niet ont moet. De perschef van het Witte Huis, Ronald Ziegler, weet dit don derdag aan een „kwestie van tijd". In de Verenigde Staten wordt een presidentskandidaat traditiegetrouw door de zittende regering in vertrou wen genomen. Hij moet evenwel persoonlijk verschijnen en mag geen plaatsvervanger aanwijzen. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 Tegen elf uur vond een gesprek plaats tussen fractievoorzitter Berger van DS'70, de afgetreden minister De Brauw van wetenschapsbeleid en de fractievoorzitter van de VVD, Wie gel en de liberale demissionaire mi nister van defensie, De Koster. Hieruit maakte men op dat de problematiek rond de defensie-uitga ven voor de jaren 1974 en 1975 nog niet opgelost was. Tegen middernacht was de frak- tie van DS'70 nog bijeen en het was toen wel duidelijk, dat uit die kring uiteindelijk het beslissende woord moest komen. Vroeg in de avond kon men in kringen rond de DS'70 fractie ver nemen dat het voorstel van mr. Scholten wel enkele concessies aan DS'70 bevatte, maar dat ze toch te gering van omvang waren om alle bezwaren uit de weg te ruimen. Met name de loonparagraaf zou niet tot tevredenheid stemmen. Of deze op vatting later op de avond verande ring onderging zal moeten blijken uit het antwoord van de fractie aan adviseur mr. Schoiten. Bremer belaagde Nixon zesmaal c WASHINGTON, 3-8. De vermoe delijke pleger van de aanslag op George Wallace, Arthur Herman Bremer (21), zegt in zijn dagboek dat hij zesmaal in de nabijheid van pre sident Nixon is geweest zonder ech ter zijn plan hem te vermoorden te kunnen uitvoeren. Het dagboek is donderdag in de rechtszaal van Upper Marlboro (Ma ryland) voorgelezen. Bremer was in april van dit jaar naar Ottawa ge reisd, toen Nixon daar op officieel bezoek was. Advertentie Opzoek jp* naar h°ge rente? De postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk, want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht. lijden als gevolg van de droogte die thans in Noord- en Midden-India heerst. De Marxistisch-communistische Jyotirboy Basoe uit West-Bengalen zei dat er minstens vijftig mensen waren omgekomen in één van de zestien districten van West-Bengalen. Hij schatte de schade aan de oogst in dit gebied op ruim 300 miljoen gulden. Het parlementslid Atal Behari Vaj payee, leider van de rechtse Hindoe- nationalistische Jan Sangh partij, zei dat als er binnen enkele dagen geen regen zou vallen, de situatie uit de hand zou lopenv Hij pleitte voor een aanpak door alle pai'tijen om noodmaatregelen te nemen. De regering had dinsdag in het parlement verklaard dat de situatie niet alarmerend was. MAN|LLA, 3-8. In het door over stromingen geteisterde Filippijnse gebied Luzon is een cholera-epide mie uitgebroken, die al dertien men senlevens heeft geëist. Er zijn 6.000 cholera-patienten. De gezondheidautoriteiten noemden de toestand kritiek. Medische ploegen zijn met vaccins, antibiotica en wa terzuiveringsmiddelen naar het ge troffen gebied overgebracht. Eerder berichten maakten er mel ding van dat wanhopige inwoners, die het slachtoffer zijn van meer dan drie weken zware regenval, welke reeds 357 mensenlevens heeft geëist, zich in leven houden met het eten van slangen en ratten. ATHENE, 3-8. Zeven van de acht Grieken die donderdag in Athene voor de rechter zyn verschenen heb ben ontkend dat ze staatsgevaarlijke activiteit hebben bedreven en onder meer het voornemen hadden ge maakt om de elfjarige zoon van wij len president John F. Kennedy van de Verenigde Staten te ontvoeren. De achtste beklaagde, Christos Ra- mantanis, vermeend leider van de groep, bekende, „onder bepaald voorbehoud". Door middel van overvallen en ontvoeringen, zo staat in de aan klacht, wilden de beklaagden aan geld komen om er wapens en explo sieven voor te kopen. De acht zouden behoren tot een beweging die zich „nieuw links" Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting noemt en die als uiteindelijk doel de omverwerping' van het bestaande be wind in Athene zou hebben. Met de verkregen wapens zou men een „volksbevrijdingsleger" hebben willen vormen. Geen vertegenwoordigers Rode Kruis in Boeroendi GENEVE, 3-8. Het Internationale Rode Kruis heeft zijn laatste twee vertegenwoordigers, onder wie een arts, uit Boeroendi teruggetrokken omdat zij niet aanwezig mogen, zijn bij de uitbetaling van hulpgoederen aan slachtoffers van de burgeroor log. Rhodesische ambtenaar wilde collega's vergiftigen SALISBURY, 3-8. Een rechtbank in Salisbury heeft donderdag de op sluiting gelast van de ambtenaar van het Rhodesische ministerie van voor lichting wegens poging tot moord op veertien mede-ambtenaren door het vergiftigen van thee met arsenicum. De veertien slachtoffers, onder wie drie vrouwen, werden dinsdag in het ziekenhuis opgenomen na vol gens artsen thee waarin een vérgif zat te hebben gedronken. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, priJs Per 3 maanden bij vooruiibetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 1376 77. .52,50. Losse nummers 30 «nl-Verschijnt maandag, dinsdaa donderdag en J \7r11rlHO - AHs/prtpntinnriK 1 ronl nar-lncca mm- siirroLIAL imAY A rono cl .7 ,..7' „ri'so vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per-losse mm: „Succesjes" (mar,. 4 regels) ,\fWvethnoh Redakteur. M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave. 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! dit nummer: ÏVM 116 Slt ftllCll III fr N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. 4 B.T.W. 7IFRTK7.FF.SCHF Vrijdag 4 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21126 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 Puzzelwerk in Den Haas, DEN HAAG. - De schrijver en oud-gezagvoerder van de K.L.M. A. Viruly heefl donderdag de expositie „Het dagelijks leven van de Nootse Rendier lappen" geopend in Madurodam. Mevr. G. Kristiaanse, echtgenote van de directeur van het Noorse verkeersbureau, bood de heer Viruly een Laplandse muts aan. Formatie-adviseur mr. Y. Scholten had eerder donderdag zijn bespre kingen met de fractievoorzitters van KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 hervat. In een gezamenlijk overleg besproken de fractie-voorzitters An- driessen, Aantjes, Tilanus, Wieket en Berger met adviseur Scrolten diens voorstellen tot mogelijke restauratie van het' vijf-parlijen kabinet. DEN HAAG. Gesprek kabinetsadvi seur Scholten met de vijf fraktie- voorzitters. Op weg naar de verga derzaal, v.l.n.r. de heren Tilanus (C HU), Andriessen (KVP), Scholten (adviseur van de formateur), Berger (DS '70), Wiegel (VVD) en Aantjes (ARP). Verwachting tot zaterdagavond: Perioden met zon In de nacht plaatselijk regen en mi nimumtemperaturen omstreeks 13 graden; morgen overdag droog, pe rioden met zon en maxima van on geveer 20 graden; matige, tijdelijk krachtige westelijke wind. Voor zondag: Aantal uren zon: 5 tot 12. Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 2 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 5 aug. Zon op 5.08, onder 20.23. Maan op 0.17, onder 18.07. 6 aug. Zon op 5.09, onder 20.21. Maan op 1.24, onder 18.53. 7 aug. Zon op 5.11, onder 20.19. Maan op 2.42, onder 19.25. Nieuwe maan: 9 aug. (6.26). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 5 aug. 11.14 4.27 17.27 6 aug. 0.04 12.43 6.03 38.49 7 aug. 1.26 13.53 7.11 19.48 Doodtij: 5 augustus. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een gordel van hogedrukge- bieden strekt zich uit van de Azoren tot boven de Alpen en bracht vooral boven Frankrijk, Duitsland en Zwit serland een weersverbetering. Ook bij ons kwam een einde aan de bui igheid maar gelaagde bewolking van een front boven Engeland drong vrij dagmorgen alweer tot ons land door. Het zal waarschijnlijk in de nacht met wat regen over ons land trek ken, in de loop van zaterdag opnieuw gevolgd door een overtrekkende rug van hoge druk, zodat dan wat meer zon verwacht kan worden. Bij een zuidwestelijke luchtaanvoer blijven de temperaturen gematigd, maar het weekendweer lijkt niet onaangenaam te zullen worden. NIEUW DELHI, 3-8. Een lid van het Indiase parlement heeft don derdag verklaard dat zeker 75 mil joen mensen in zes staten honger Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Het heden biedt evenveel kansen als vroeger, alleen an dere. I l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1