pihn SUSHIS 125 DE ZIERIKZEESCHE COURANT EGYPTE EN LIBIË BESLUITEN TOT VORMING VAN UNIE deze week bij halve literfles Komt er een aanval op Saigon? REM OP HULP AAN INDIA? REEKS PROCESSEN IN TSJECHO- SLOWAKIJE HOUDT AAN Slag voor Vietnam-politiek „De Magneet" MINISTER VAN DEFENSIE SCHORT OVERLEG V.V.D.M. OP ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 3 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21125 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 o/« e.T.W. In dit nummer: Belangrijke fusie op Schouwen-Duiveland Wijzigingen in Midden-Oosten BEIROET, 2-8. De leiders van Egypte en Libië heb ben besloten zo spoedig mogelijk een volledige unie te vorinen.Zij zullen een verenigd politiek leiderschap voor beide landen vestigen. Alle maatregelen 0111 hun overeenkomst ten uitvoer te leggen zullen vóór 1 sep tember 1973 van kracht moeten zijn. Dit is meegedeeld in een verklaring die woensdagavond door radio-Cairo is omgeroepen na in Libië gevoerde besprekingen van de Egyptische en Libische leiders, Sadat en Gaddafi. Het gezamenlijke politieke leiderschap zal verscheidene commissies vor men om aanbevelingen te doen voor het samensmelten van de verschillende onderwijs-, economische, sociale en andere stelsels. Deze commissies zullen zo spoedig mogelijk rapport uitbrengen aan het gezamenlijk leiderschap. Beide presidenten besloten voorts de eerste bijeenkomst van het ge meenschappelijk politiek leiderschap op 3 september in Tripoli, Libië te houden. De leiders van Egypte en Libië kwamen overeen wetten uit te vaardigen volgens welke de bur gers van beide landen over en weer niet als buitenlanders zullen worden beschouwd waar het betreft het be zit van onroerende goederen. Ook zullen zij bij het wei-ken in eikaars land-niet als buitenlanders worden beschouwd. 89 „Nieuw stadium In de verklaring die eveneens voor Radio-Tripoli werd voorgelezen, werd gezegd, dat beide leiders van mening zijn dat „de Arabische natie door de genomen stap een nieuw stadium van hoop is ingegaan". Het officiële persagentschap voor het Midden-Oosten sprak van het samengaan van Egypte en Libië in één enkele staat - de grootste van Afrika. Delegaties van Egypte en Libië onder leiding van president Sadat en kolonel Gaddafi hebben van 31 juli tot 2 augustus achtereenvolgens in Tobroek en Bengazi besprekingen gevoerd. 37 miljoen Een samengaan van Libië en Egyp te biedt veel mogelijkheden „voor een gelukkig huwelijk". Met een bevolking van 35 miljoen mensen is Egypte de grootste natie in de Arabische wereld. Het heeft een elite die goed onderwijs genoten heeft ,maar heeft een hopeloos ge brek aan geld om de nodige econo mische en militaire programma's uit te voeren in een land waar de be volking met jaarlijks met meer dan een miljoen mensen toeneemt. Daarentegen is Libië een van de schaarst bevolkte Arabische landen en een van de rijkste naties ter we reld per hoofd van de bevolking. Het heeft voldoende geldoverschot uit zijn olie-uitvoer om de program- mwpzzf* - ZIERIKZEE. Een begin is gemaakt met het slopen van de oude R.K.-school aan de Hoge Molenstraat. Zij het (foto) al een beetje aangetast door de ha mers, het gebouw is hier nog vrij compleet en zo zal het de herinnering in gaan. Vele honderden leerlingen heeft het geherbergd, maar het gebouw gaat plaats maken voor een moderne school. Geen luxe, want het „ouwetje" voldeed echt niet meer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). ma's te financieren waartoe Egypte niet in staat is. Nieuwe natie Door het samengaan zal er een nieuwe natie in de noord-oost-hoek van Afrika komen met 37 miljoen inwoners, een bruto nationaal pro- dukt van ca 25 miljard gulden en een gebied van bijna drie miljoen vierkante kilometer. Veel land is woestijngrond, maar in Libië zijn er gi-ote streken die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en die voor de gi-ote bevolking van Egypte steun zouden kunnen bieden. Tripoli maak te onlangs bekend dat het vijf mil jard gulden zal toewijzen voor een „groene revolutie" tot ontwikkeling van deze gebieden. SAIGON, 2-8. De Zuidvietnamese president, Nguyen van Thieu, heeft verklaard dat de communistische troepen van plan zijn vóór de Ame rikaanse presidentsverkiezingen van november een aanval op Saigon te doen. De aanval die bedoeld is om politieke invloed uit te oefenen, zou een poging omvatten om de voedsel- bevoorrading van de hoofdstad af te snijden en ontevredenheid onder de bevolking te verooi-zaken. DEN HAAG, 2-8. Nederland geeft hoge voorrang aan de hulp voor de ontwikkeling van India en Bangla Desh, maar belemmert tegelijkertijd de uitvoer van produkten als jute, juteprodukten en kokos, die voor de export van deze landen van vitaal belang zijn. Dit stelt het Tweede Ka mer-lid Engwirda (D '66) in schrif telijke vragen aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking. Dit Ne derlandse beleid noemt hij „tegen strijdig". T eraardebestelling Paul-Henri Spaak BRUSSEL, 2-8. De maandag over leden Belgische staatsman Paul-Henri Spaak is woensdag in alle stilte in Braine 1' Alleud, nabij Brussel be graven. Overeenkomstig de laatste wens van de overledene heeft men afge zien van een staatsbegrafenis. Op de begraafplaats waren 200 mensen aan wezig. Onder hen prins Albert, de broer van koning Boudewijn, de mi nister van buitenlandse zaken, Pierre Harmei, en vertegenwoordigers van de Belgische volksvertegenwoordi ging, het corps diplomatique en de Belgische academie. PRAAG, 2-8. De reeks van po litieke processen in Tsjechoslowa- kije lijkt zich voorlopig nog voort te zetten. Volgens betrouwbare kringen in Praag die begin 1972 reeds meld den dat het een druk jaar voor de Tsjechoslowaakse rechtbanken zou worden zitten nog vele intellectuelen en andere liberale aanhangers van het Dubcekisme in de cel te wach ten op hun berechting. Tsjechoslowaakse emigranten in Wenen hebben, er aanleiding in ge vonden een briefkaarten-actie te or ganiseren uit solidariteit met de ver volgden. Tegen de prijs van vijf shil ling worden briefkaarten aangebo den met op de voorzijde de Tsjechi sche hervormer Jan Hus en de spreuk „de waarheid overwint", op de achterzijde is als geadresseerde gedrukt „de heer Alexander Dub- WASHINGTON, 3-8. De Ameri kaanse senaat heeft woensdagavond een slag toegebracht aan het Viet- nambeleid van de, regering-Nixon1 door de fondsen voor een toekomsti ge Amerikaanse militaire inmenging in Indo-China te blokkeren. In een amendement op een be langrijk wetsontwerp inzake de be groting van het ministerie van de fensie stemde de senaat met 49 te gen 47 stemmen voor het blokkeren van de gelden die nodig zijn om de Amerikanse troepen in Indo-China langer dan vier maanden te handha ven, mits Hanoi alle Amerikaanse krijgsgevangenen vrijlaat. Maar re geringsaanhangers vroegen onmid dellijk een hoofdelijke stemming in een poging het gevaar te bezweren. eek" met het privé-adres van de af gezette partijleider in Bratislawa. In het Tsjechisch staat er: „lieve vriend Dubcek, wij zenden u en alle voor uitstrevende mensen van uw land de hartelijke groeten en zijn er van overtuigd dat u stand houdt in uw strijd. Wij zijn met u, weest u met ons". De opbrengst van de verkoop is „ten bate van de wegens menings delicten gekerkerden in Tsjechoslo- wakije". Teveel ruimtevaarders HOUSTON, 2-8. De NASA, het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, zit met een netelige kwestie wat de ruimtevaarders be treft. Er staan niet genoeg vluchten op het programma om hen alle 40 aan het werk te houden. Slechts 15 van hen hebben een kans om de komen de vijf jaar een ruimtevlucht te on dernemen en daarna zijn de meesten minstens 40 jaar oud - te oud voor dit werk. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Gevolg groetweigerdag' DEN HAAG, 2-8. Minister De Koster van defensie heeft woensdagmiddag liet geregelde overleg tussen defensie en de V.V.D.M. opgeschort. In een hrief aan het algemeen bestuur heeft de bewindsman dit mee gedeeld. Hij heeft deze maatregel genomen aangezien de V.V.D.M. de groetweigerdag van 1 augustus niet heeft afgelast. Minister De Koster zegt in zyn brief dat hij bereid is op z(jn beslissingen terug te komen, wanneer het optreden van de V.V.D.M. heni voldoende reden geeft om er weer op te vertrouwen dat het bestuur van de V.V.D.M. voor de belangenbehartiging van haar leden de weg kiest van het overleg en het voeren van acties als de groetwelgcractie achterwege laat. Over het verschil van opvatting over de groetplicht tussen defensie en de V.V.D.M. schrijft minister De Koster aan de V.V.D.M. dat: „na overleg met o.a. uw vereniging werd dc groetplichtregeling in 1971 zoda nig gewijzigd dat de militaire groet nog slechts op het kazerneterrein voor officieren behoeft te worden gebracht. In het overleg met uw vereniging op 16 juni 1972 is aan uw vertegen woordigers meegedeeld dat ik een beslissing over verdere vereenvoudi ging van dc groetplicht had geno men, waarover op 28 juni een ont werpregeling aan dc V.V.D.M. werd aangeboden. Vervolgens is op 7 juli met a*lle militaire belangenverenigingen over dit ontwerp van gedachten gewis seld. In verband met de toen geop perde bezwaren is door mijn verte genwoordiger toegezegd dat een SOESTERBERG. - Met drie Troop ships van de Kon, Luchtmacht wer den 43 Nederlandse deelnemers(sters) aan de Paralympische Spelen naar Heidelberg vervoerdwaar inmiddels de Olympiade voor gehandicapten is geopend. Deze Olympische Spelen worden van 1-10 augustus gehouden. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Een vrouw die spontaan haar leeftijd vertelt, is bereid nog veel meer te vertellen. nieuwe versie van deze ontwerpre geling zal worden voorbereid en aan het overleg zal worden voorgelegd." Overleg was nog gaande De bewindsman zegt verder in zijn brief aan de V.V.D.M. dat. toen werd vernomen dat de V.V.D.M. een actie voorbereidde om haar wens tot integrale afschaffing van de groet plicht te onderstrepen, „op 28 juli onder leiding van de voorzitter per- soneelsraad een bespreking is gehou den met de voorzitter van dc V.V.D.M. en drie andere bestuurs leden, waarin de V.V.D.M. namens mij ernstig werd ontraden gevolg te geven aan het voornemen tot het doen houden van een z.g. groetwei gerdag op 1 augustus. Dit advies werd ingegeven door de overweging dat het overleg over de groetplicht regeling nog gaande was en boven dien het gevaar bestond dat u zich met het aanzetten tot deze actie zou schuldig maken aan een strafbaar feit. Het heeft mij bijzonder onaan genaam getroffen, dat u voor de tweede keer in korte tijd bent af geweken van de geldende gedrags regels met betrekking tot het over leg, zoals dit tot dusver met uw ver tegenwoordigers werd gevoerd". Verwachting tot vrijdagavond: Tijdelijk heter weer Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; minimumtemperatu ren vannacht van 14 graden aan zee tot omstreeks 10 in het binnenland; maximum-temperaturen morgen on geveer 20 graden; zwakke tot ma tige noordwestelijke wind. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 9. Min.-temperaturen: van normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van 1 lot 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 4 aug. Zon op 5.06, onder 20.25. Maan op onder 17.06. Nieuwe maan: 9 aug. (6.26). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 4 aug. 9.41 22.22 3.03 15.50 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied, dat en kele dagen het weer in Nederland beheerste, trok naar Denemarken. Als gevolg hiervan draaide de wind naar hot noordwesten en werd nog iets koelere lucht aangevoerd waar in de max. temperaturen niet veel hoger kwamen dan 18 graden. Deze lucht is nog steeds onstabiel. Aan genamer zomerweer vinden we in Finland, waar de middagtemperatu- ren tot 28 graden kunnen oplopen. Ook rond de Middellandse Zee is het warm, met vooral in Joego-Slavië onweders. Inmiddels is een zwakke frontale storing over het noordelijk deel van de Noordzee aangekomen en deze koerst verder zuidwaarts. Tevens nadert over Engeland een ïoig van hogedruk. waardoor de bui igheid onderdrukt zal worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1