nar vi DE ZIERIKZEESCHE COURANT LOF LAGERHUIS VOOR SNELLE AKTIE BRITSE LEGER „De Magneet" MASSAPROCES IN TURKIJE Economisch plan voor Noord-Ierland In China opvolger van Lin Piao verwacht THOMAS EAGLETON TREEDT TERUG ALS KANDIDAAT BIL T O O fè Israëlisch-Egyptisch contact „onder paraplu" van Grote Vier? ZIER1KZEESCHEH NIEUWSBODE Dinsdag 1 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21124 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesje*" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. in dit nummer: Fiat op bestemmingsplan Nienwerkerk (IA) De kivestie-Ulster LONDEN, 31-7. Alle sprekers in het Britse Lagerhuis hadden maandag woorden van lof voor de bliksem snelle opruiming van alle barricades in Noord-Ierlancl door het Britse leger. Oppositieleider Harold Wilson eiste dat nu ook een eind gemaakt wordt aan het par- tikuliere wapenbezit in Noord-Ierland. De staatssecretaris voor Ulster Paul Channon zei dat het enige doel van de actie was, ieder in de provincie weer de volle bescherming van de wet te geven. „Waar deze bescherming niet gewaarborgd is worden mensen bloot gesteld aan barbaarsheid, zoals w(j dat op de bloedige vrijdag in Belfast hebben meegemaakt. Minister van defensie Lord Carrington legde in het Hogerhuis eenzelfde verklaring af. 11 voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting ISTANBUL, 31-7. Voor een mili taire rechtbank in Istanbul is maan dag een proces begonnen tegen 154 mensen die van uiterst linkse acti viteit worden beschuldigd. Het is het tweede grote proces in Turkije sinds 15 maanden geleden de krijgswet van toepassing werd verklaard. Daarna werden naar schatting 2.000 mensen wegens ex tremistische politieke activiteit ge arresteerd. De meeste beklaagden zijn studen ten of voormalige studenten. Onder hen zijn vier vrouwen. De acte van beschuldiging beslaat 136 pagina's en vermeldt illegale handelingen w.o. moord, gewapend verzet tegen de politie, in het bezit hebben en ge bruik maken van explosieven, wa penbezit voor illegale doeleinden, het vormen van een illegale organisatie voor het maken van communistische propaganda en het vervaardigen van illegale geschriften. Van de verdachten bevinden zich 75 in arrest; 50 waren op borgtocht vrijgelaten en 28 worden bij verstek berecht. Zierikzee en Brouwershaven troffen het met de zeilerij. Heel anders dan te Muiden, waar de wedstrijden in het kader van de Holland Week II werden gehouden. Door het wegval len van de wind, hingen de zeilboten van de verschillende klassen maar wat rond bij de startplaats. Channon wees er verder op dat de actie nog niet ten einde van de ter reur betekent. Een zware bomexplo sie in een Noordiers plaatsje, waarbij zes mensen omkwamen, heeft „op nieuw de noodzaak aangetoond dal de bevolking van de druk van de ter- reur moet worden bevrijd". Minister Whitelaw had zowel de Ierse president, Jack Lynch, als. V.N.-secretaris-generaal Kurt Wald- heim van te voren in kennis gesteld van het opruimen van de barricaden. Whitelaw waarschuwde op een persconferentie dat de moeilijkheden voor de beweging voor de burger rechten nu pas beginnen, al leek haar macht tot dusver onbegrensd. De Noordierse oud-president Faulk ner juichte de actie toe en sprak de hoop uit dat er in Ulster voortaan geen gebieden meer ontoegankelijk zullen zijn voor de militairen. Sluiting grens geëist De protestantse „Vanguard"-bewe ging heeft als volgende stap sluiting van de grens met Ierland geëist om te voorkomen dat de IRA van daar uit nieuwe terreuracties onderneemt. De actie van het leger begon in de hele provincie om vier uur in de ochtend en was in twee en een half uur voltooid. Premier Lynch van Ierland vroeg de kalmte te bewaren. De barricades in Belfast en Londonderry moesten nu eenmaal eens worden opgeruimd, zei hij. LONDEN, 31-7. De Britse regering heeft maandag een economisch plan voor Noord-Ierland bekend gemaakt. Dit plan, dat ongeveer 240 miljoen gulden gaat kosten, heeft ten doel nieuwe impulsen te geven aan de in dustriële expansie in Ulster en de werkloosheid terug te dringen. Het pakket van maatregelen, die over een periode van twee jaar uit gespreid worden, is bedoeld om de economische pijn als gevolg van de gewelddaden van de laatste jaren, te verlichten. Het voorziet onder meer in steun aan de landbouw, de indus trie en de handel. Het recruteren van veiligheidspersoneel en het terug betalen van belasting aan dienstver lenende bedrijfstakken en construc tiebedrijven. „Ik hoop dat de Britse regering met dezelfde snelheid zal trachten de barricades van vrees en haat tussen de twee gemeenschappen in het noor den weg te werken". De IRA De stafchef van de Provisionals, McStiofain, zei maandag dat zijn mannen een open treffen met de troepen uit de weg gegaan zijn „om te voorkomen dat er zware verliezen onder de burgerbevolking zouden zijn veroorzaakt". De IRA zal zijn campagne als een guerilla-oorlog voortzetten, zei hij. McStiofain verklaarde dat de IRA niet verantwoordelijk was voor de ontploffingen in Claudy die maandag zes slachtoffers hadden ge-eist. Weer doden in Ulster LONDONDERRY, 31-7. Bij drie bomontploffingen in het dorp Claudy bij Londonderry zijn maandagmor gen minstens zes mensen om het le ven gekomen. Een van de slachtof fers is een kind van acht jaar. De ontploffingen deden zich voor binnen enkele uren nadat Britse troepen de barricades hadden neer gehaald voor de bolwerken van het Ierse Republikeinse Leger in London derry en Belfast. MANILLA. Het aantal slachtof fers van de overstromingen op de Filippijnen blijft nog steeds stijgen. Volgens de laatste, dinsdag in Ma nilla gepubliceerde offciele cijfers is het dodental de 600 gepasseerd. PEKING, 31-7. In Peking wordt binnen enkele dagen de benoeming verwacht van de vroegere maar schalk Je Tsjien-Jing, een revolu tionair van de ouder garde, tot mi- nistér van defensie. Hij wordt daarmeede opvolger van Lin Piao eens kroonprins van Mao Tse-Toeng, die, naar vorige .week donderdag officieel werd be vestigd, vorig jaar september om kwam bij een vliegtuigongeluk in Mongolië. Je Tsjien-Jing (71) is een goede vriend van Mao en van premier Tsjoe En-Lai. Hij - paart een opge wekte verschijning en een grote ar tistieke belangstelling aan een bere kende militaire hardheid, en wordt beschouwd als de nummer drie, na Mao en Tsjoe, in de Chinese hiërar chie Sinds Lin Piao om het leven kwam heeft Je Tsjien-Jng bij ver scheidene gelegenheden belangrijke toespraken gehouden. Hij trok samen met president Nixon door de verbo den stad van- Peking- en verraste verslaggevers met de opmerking: „De president heeft vrede en een goede oogst meegebracht". LONDEN. - Londen wordt beheerst door de havenstaking. Er valt geen beweging waar te nemen in de Geor ge V haven in de Theems. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Vandaag zal zijnwat U er zelf van maakt. Om presidentsverkiezingen in V.S. VlAT WASHINGTON, 1-8. De Amerikaanse senator Thomas Eagleton heeft maandagavond bekendgemaakt dat hij terugtreedt als democratisch kandidaat voor het vice- president schap Het besluit werd bekendgemaakt nadat de democratische presidentiële kandidaat, senator George McGovern en zijn „running mate", maandag avond bijna twee uur in een conferentiezaal van het senaatsgebouw met elkaar hadden gesproken. Op een persconferentie deelde McGovern mee dat hij en senator Eagleton gezamenlijk het besluit hadden genomen om ervan verze kerd te zijn dat de verkiezingscam pagne tegen president Nixon uitge vochten zou worden op het gebied van de werkelijke problemen waar voor het land zich gesteld ziet. Se nator Eagleton stond aan zijn zijde in de volle senaatszaal toen McGo vern deze verklaring aflegde. Senator Eagleton werd op 13 juli op de partij conventie in Miami Beach aangewezen als kandidaat voor het vice-presidentschap. Hij trekt zich terug zes dagen na de ont hulling dat hij tussen 1960 en 1966 drie keer in klinieken is behandeld wegens een zenuwinzinking. Hij had McGovern niet op de hoogte gesteld toen deze hem op de democratische conventie aanbeval als zijn tweede man. Senator McGovern deelde mee dat hij er geheel van overtuigd is dat de gezondheid van Eagleton uitstekend is en dat de gezondheid geen factor was in het besluit dat tijdens hun gesprek van ca. twee uur maandag avond was genomen. Aandacht afgeleid Het openbare debat over de medi sche geschiedenis van senator Eagle ton had echter de aandacht afgeleid van de grote nationale kwesties die in de verkiezingscampagne moeten worden besproken, aldus senator McGovern. „Senator Eagleton en ik zijn het er over eens dat eenheid en uitvoerige bespreking van de werke lijke kwesties voor de democratische partij in 1972 het belangrijkste zijn. Een voortdurende discussie tussen degenen die tegen zijn kandidatuur zijn en hen die voorstander daarvan zijn, zouden de partij en het land verder verdelen. Daarom hebben wij gezamenlijk besloten dat het het beste is dat senator Eagleton zich terugtrekt". Senator McGovern zei dat senator Eagleton zijn goede vriend was en zou blijven en dat hij edelmoedig in stemde campagne te voeren voor de democraten. Over de vervanging van senator Eagleton zei hij dat hij te gelegener tijd zijn aanbeveling zou doen aan de democratische nationale commis sie die belast zal worden met de aanwijzing van een nieuwe kandi daat. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 1-8. Een lagedrukgebied dat maandagochtend over de Ierse zee lag, koerste naar het zuidoosten en bereikte dinsdagmorgen Het Ka naal. Een frontale zóne, die bij deze depressie hoort, trok in de nacht van maandag op dinsdag over het land. Veel neerslag bracht deze zóne niet: te Gilze-Rijen werd om zeven uur 's morgens 5 mm afgetapt. Op de andere Nederlandse waarnemings stations werd nog minder gemeten. Over zuid-Scandinavië trok een andere frontale storing, die de schei dingslijn vormt van koele oceaan- lucht met warme lucht over oost- Europa. In Lapland en Finland wer den maandag maxima bereikt van 27 graden. Ook in de landen rond de Middellandse zee is het warm zo- mërweer, met plaatselijk in Italië en Joegoslavië onweer. Vooralsnog blijft het weer in Ne- dreland onder invloed staan van het lagedrukgebied, zodat er woensdag veel bewolking zal zijn, waaruit plaatselijk buien kunnen vallen. Verwachting tot woensdagavond: Gematigde temperaturen Op de meeste plaatsen enkele buien, maar ook af en toe zon; zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit noor delijke richtingen; minimumtempe raturen rond 13, maxima morgen omstreeks 19 graden. Voor donderdag; Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 2 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. K^ns op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 2 aug. Zon op 5.03, onder 20.28. Maan op 22.49, onder 14.27. 3 aug. Zon op 5.05, onder 20.27. Maan op 23.26, onder 15.51. Laatste kwartier: 2 aug. (9.02). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 2 aug. 7.45 20.03 1.03 13.32 3 aug. 8.34 20.59 1.59 14.37 Doodtij: 5 augustus. CAIRO. De Oostenryksc bonds kanselier Bruno Kreisky heeft een „nieuwe formule" voor een regeling van de crisis in het Midden-Oosten opgesteld. Dit heeft dinsdag het in Cairo verschijnende blad „AI Gom- houria" bericht. PARIJS. 31-7. Volgens een Fran se Gaullistische afgevaardigde heeft president Anwar Sadat van Egypte gezegd dat hjj bereid is een Egyp tische delegatie contact met Israël te laten opnemen als vertegenwoor digers van de Grote Vier daarbij aanwezig zijn. De afgevaardigde, Claude-Gerard Marcus, verklaarde dat Sadat zijn aanbod had gedaan toen hij een Franse parlementaire delegatie ont ving waarvan hijzelf - Marcus - deel uitmaakte. Marcus ontkende een bericht in het Israëlische dagblad „Ha'Aretz dat Sadat had verklaard dat hij be reid was premier Golda Meir bij zulk contact te ontmoeten. Op de ontvangst voor de Franse delegatie vorige week noemde Sadat het jongste aanbod van mevrouw Meir „propaganda", aldus Marcus, „maar hij voegde daaraan toe dat hij bereid was een Egyptische dele gatie contact te laten opnemen met Israëli's, als daarbij vertegenwoor digers van de Grote Vier aanwezig zijn". De vertegenwoordigers der Grote Vier zouden niet slechts waarnemers mogen zijn, maar zouden beslissings bevoegdheid moeten hebben, aldus Sadat volgens Marcus.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1