li BRITSE TROEPEN IN ULSTER NU IN ACTIE CEKOMEN „De Magneet" NIXON FAVORIET Eagleton weer in moeilijkheden Dijken in Noord Vietnam gebombardeerd HITTE-DODEN IN JAPAN Overstromingen in Bangla Desj Goedkopere koffie MR. Y. SCHOLTEN ADVISEUR BIJ KABINETSFORMATIE Rusland heeft meeste duikboten DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 31 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21123 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken tl, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Bruinisse had weer Grevelingendagen Zware Centuriontanks ingezet LONDONDERRY, 31-7. Konvooien Britse pantser voertuigen hebben zich maandagochtend 0111 4.00 uur op weg begeven naar Williamstreet, de toegang tot de gebarricadeerde wijk Bogside in Londonderry, waar het Ierse republikeinse leger (IRA) heer en meester is. Honderden Britse soldaten, gesteund door bulldozer-tanks, hadden zich eerder rond de bolwerken van de IRA verzameld. De konvooien kwamen in actie nadat militairen in camouflagekleding die in de straten van Ulsters tweede stad patrouilleerden, door sluipschutters waren beschoten. De schoten kwamen uit de gebarricadeerde wijken Bogside en Creggan. Ongeveer 1.500 man Britse troepen bestormden de wijk Bogside en wer den onmiddellijk beschoten door le den van het Ierse republikeinse le ger. Over slachtoffers is nog niets be kend. maar een woordvoerder van het Britse leger zei dat de invasie vooiiopig succes heeft. De binnenval lende soldaten worden gesteund door bulldozer-tanks, hondei'd voertuigen met zwai*e bepantsering en helikop ters. De Britse militaix-en kwamen even voor zonsopgang in actie. Bx-itse militairen zijn even voor zonsopgang ook een gebarricadeerde wijk van Belfast binnengedrongen. Dit heeft een woordvoerder van het Britse leger bekendgemaakt. Andere plaatsen Het Britse leger gaf na het begin van de actie een verklaring uit waar in werd meegedeeld dat de militairen ook optrokken naar gebarrcadeerde gebieden in Belfast en andere plaat sen. Advertentie voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting „Om 4.00 uur vanochtend zijn een heden van het leger in Noord-Ier- land begonnen met een serie opera- ties om illegale baxwicades te vei-wij- deren. WASHINGTON, 30-7. Blijkens de jongste peiling van de publieke opinie van het instituut Gallup zal president Nixon bij de presidents verkiezingen in november 56 procent van het aantal uitgebrachte stemmen krijgen en de democratische kandi daat senator Mc. Govern 37 procent. Zeven procent van de ondervraag den had nog geen besluit genomen. Losgeld betaald voor Amerikaanse miljonairsvronw MINNEAPOLIS, 29-7. Een Ameri kaanse miljonair in Minneapolis heeft het gevraagde losgeld - naar verluidt een miljoen dollar (circa 3.25 miljoen gulden) - voor zijn vx-ouw betaald. Mevrouw Piper, de echtgenote van het hoofd van een beleggingsmaat schappij, vex-dween woensdag uit haar woning in een voorstad van Minneapo lis. Volgens de federale recherche is mevrouw Piper later ongedeerd aan getroffen bij de stad Duluth, onge veer 250 km. van Minneapolis. Zij was vastgebonden aan een boom. Soldaten zijn begonnen de wijken Bogside en Creggan van Londonder ry gebieden in Belfast en andere de len van de provincie binnen te tx-ek- ken. Een groot aantal van de 21.000 militaix-en die nu in Noord-Ierland zijn, neemt aan de opex-atie deel". Een woox-dvoex'der van het Bx-itse leger heeft meegedeeld dat de Britse strijdkx-achten om 5.30 uur bolwer ken van de IRA in Belfast, Ax-magh en Lurgan hadden overgenomen en alle bax-ricades neerhaalden. Het x-egiment voor de verdediging van Uulster UDR) heeft zijn 8.000 leden opgei-oepen, met ingang van maandagavond 19.00 uur minimaal tien dagen pai*aat te zijn „om het Bx-itse leger tijdens de huidige ope- x-aties zoveel mogelijk te helpen". De UDR is een militie van protes tantse vrijwilligers. In de oproep staat dat de leden van de para-militaire organisatie zich in de loop van de dag bij hun eenheden moeten voegen. De Britse militairen maakten bij het verwijderen van de IRA-barrica- des in Londonderry onder meer ge bruik van vijftig ton zware Centu- rion-tanks die als bulldozers zijn uit gerust. HONOLOELOE, 29-7. - Senator Thomas Eagleton, de democratische kandidaat vóór het vice-president-' schap, heeft heftig ontkend dat hij ooit gearresteerd is wegens roeke loos autorijden of rijden onder in vloed. De Amerikaanse journalist Jack Anderson had beweerd dat Eagleton in zijn staat Missouri zes tot elf maal was bekeux-d wegens dronken, roeke loos of te hard x-ijden. Een „hoge functionax-is" uit Missouri had An derson vex-teld dat hij de fotocopie- tig, had gezien. van de bekeux-ingen uit de jaren zes- Èagleton, die op zijn verkiezings- toernee Hawaii' bezoekt, belegde daax-op in Honoloeloe een persconfe rentie - de tweede in 24 uur - waar op hij Andersons „onthulling" een „vervloekte leugen" noemde. Ander- son x-eageerde daarop met de mede deling dat hij zal proberen de foto- copieën van de bekeuringen ter be schikking te krijgen. De politie heeft de beschuldigingen ook ontkend. Zeven doden bij gas ontploffing in Algiers ALGIERS, 29-7. In Algiex-s zijn za terdag zeven mensen omgekomen en dertig gewond, doordat in het cen trum van de stad in een flatgebouw een grote hoeveelheid gas wat ont snapt die bij het passeren van een auto ontplofte. Het flatgebouw wex-d vex-woest en er ontstond brand in een aangren zend warenhuis. Deze brand kon spoedig worden geblust. Negen Afrikanen gedood bij autobotsing PRETORIA, 29-7. Negen Afrika nen, onder wie een vrouw en een jongetje, zijn zaterdag bij Pretoria in Zuid-Afrika gedood toen een vrachtauto en een personenwagen met elkaar in botsing kwamen. Een overlevende ligt zwaar gewond in een ziekenhuis. sluis van Ngoc Quang, beide in de provinci Thanh Hoa gelegen, heeft gebombardeerd en beschadigd. Uit verkenningsvluchten is gebleken dat ook dit bombardement met opzet is uitgevoerd, aldus het Noordvietna- mese persbureau. HONGKONG, 30-7. Het Noord vietnamese persbux-eau heeft zondag gemeld dat de Amerikaanse lucht macht zaterdag de sluis van Lan, op 100 km ten zuidoosten van Hanoi in de provinci Thai Binh gelegen, met rakelten volledig heeft verwoest. Volgens het persbureau was het onmogelijk de sluis voor een militair doel te houden omdat zij het enige object van betekenis is in dit deel van het Noordvietnamese kustgebied- De sluis maakt de bevloeiing van 48.000 ha rijstvelden mogelijk. Het Noordvietnamese persbureau maakte voorts bekend dat de Ameri kaanse luchtmacht zaterdag ook de dijk langs de rivier de Tsoe en de TOKIO, 31-7. In Japan zijn zondag 74 mensen verdronken, die met het oog op de grote hitte verkoeling aan zee hadden gezocht; 18 personen wor den vermist. Volgens de politie waren deze zo mer nog niet zoveel mensen op één dag aan de kust omgekomen. DACCA, 3-7. Evenals de aangren zende Indiase staat Assam heeft het noorden van Bangla Desj te lijden van zware moessom-egens. In het district Rangpoer zijn onge veer 800.000 mensen van de buiten wereld geïsoleerd. Er staat een ge bied van 5.000 vierkante kilometer onder watei\ ROTTERDAM, 29-7. Na Douwe Egberts heeft thans ook een andere grote koffiebrander een prijsverla ging aangekondigd. Van Nelle-Lassie B.V. zal per 1 augustus de belang rijkste koffiesoorten Supra, Goud- merk en Roodmerk per pak van 250 gram met 6, 7 resp 9 cent in prijs verlagen. DEN HAAG, 29-7. In het kader van de kabinets formatie is tot adviseur aangetrokken mr Y. Scholten, de vroegere staatssecretaris van onderwijs en weten schappen en oud-ininister van justitie. Te Bruinisse werden de Grevelingendagen gehouden. Op de foto: het op vissen van de meermin uit de haven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Mr. Scholtcn. lid van de C.H.U.. heeft deze functie aangenomen. Hij zal op verzoek van formateur mr. B. \V. Biesheuvel een onderzoek moeten instellen naar de mogelijk heden van een herstel van de oude regeringscoalitie van K.V.P., V.V.D., A.R.P., C.H.U. en DS'70. Mr. Schol ten - geboren op 1 fe bruari 1918 te Amsterdam - was staatssecretaris vanaf 1 juli 1959 tot 1963. Hij fungeerde als minister van justitie van 24 juli 1963 tot 14 april 1965. Hij is thans compagnon in een Haags advocatenkantoor. Mr. Scholten was lid van de staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet (de com missie Cals/Donner). Ook is hij lid van de Unieraad van de C.H.U. Mr. Schol ten is commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is thans ad viseur van de Europese Commissie inzake de harmonisatie van het vennootschapsrecht. Het officiële communique inzake de aanwijzing van mr. Y. Scholten luidt als volgt: „Nadat de formateur telefonisch interim-rapport aan de koningin heeft uitgebracht, heeft hij op basis van het door hem met de vier frac tievoorzitters gevoerde overleg, mr. Y. Scholten verzocht en bereid ge vonden op zo kort mogelijke termijn na te gaan of een herstel van een vijf-partijen-kabinet bereikbaar is. Het kader waarbinnen deze werk zaamheden worden verricht, zal door de formateur in onderling overleg met mr. Scholten worden bepaald. De vier fractievoorzitters hebben hun positieve medewerking te dezen toegezegd. HOORN. Te Hoorn werd een inter nationaal folklore festival gehouden met 250 deelnemers uit negen lan den. De Roemenen (foto) lieten zich de Hollandse pannekoeken en het bier goed smaken, tijdens een gezel lige openluchtmaaltijd. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's LONDEN, 29-7. De V.S. kunnen onmogelijk nog zoveel onderzeeërs- bouwen dat zy de Sowjet-Unie inha len, die een enorme onderwatervloot bezit. De Russen beschikken over meer onderzeeërs dan de Verenigde Sta ten of enig ander land en naar ver serie vliegdekschepen op stapel staan luidt hebben zij nu de eerste van een om hun achtei-stand op dit terrein op Amerika in te lopen. Dit wordt gezegd in een voox*woord van de nieuwe editie van het gezag hebbende en onafhankelijke Britse naslagwerk voor oorlogsvloten over de hele wereld, Jane's Fightying Ships. Hoofdredakteur Raymond Black- man schrijft dat het tot ernstig na denken stemt dat geen enkel ander land ter wereld in deze tijd in staat blijkt te zijn net zoveel ondei'zeeërs te bouwen als de Sowjet-Unie. De de zeevai-ende mogendheden schijnt Russische houding tegenover de ou- te zijn: „Alles wat jullie doen kun nen wij beter". Grondverschuivingen op de Filippijnen MANILLA, 29-7, Een grondver schuiving die zich zaterdagochtend al gevolg van zware regenval by de Filippijnse plaats Baguio voordeed, heeft waarschijnlijk aan 7o mensen het leven gekost. Er zijn 23 gewon den in een ziekenhuis opgenomen. Op de Filippijnen regent het al twee weken vrijwel onophoudelijk. Het aantal doden als gevolg van het noodweer loopt tegen de 300. Dankbaarheid is een bloem, die niet in alle tuinen bloeit. Verwachting tot dinsdagavond: Wisselvallig Plaatselijk regen of een bui, maar ook nu en dan zon; overwegend ma tige zuidoostelijke wind; minimum- tempex-aturen rond 13 graden, maxi ma morgen omstreeks 20 graden. Voor woensdag: Aantal ui'en zon: 2 tot 9. Min.-temperatux*en: omsti*eeks nor- maal. Max.-temperaturen: van 1 tot 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 aug. Zon op 5.02, onder 20.30. Maan op 22.22 onder 13.01. Laatste kwartier: 2 aug. (9.02). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 1 aug. 7.01 19.17 0.17 12.35 Doodtij: 5 augustus. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 31-7. Hét K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied, waarvan het centrum boven Noord-Nederland lag, vulde in het weekend langzaam op. Hierdoor nam de buiigheid af. In Groningen kon zondag de tempera tuur oplopen tot 22 graden, terwijl het in de overige delen van het land ongeveer 19 graden werd. De schei dingslijn van deze lucht met warme, vochtige lucht boven Oost Europa bevond zich maandag over Zuid Scandinavië en Polen. Oost van deze lijn werden plaatselijk maxima van 30 graden gemeten. Ook in de landen rond de Middellandse Zee was het warm zomerweer, met in Joegoslavië plaatselijk onweer. Over de Britse eilanden koerst een frontensysteem zuidoostwaarts. Een lagedrukgebied boven de Ierse zee gelegen, zal via het zuiden van de Noordzee naar België trekken. In het huidige weer type zal door deze ontwikkeling waarschijnlijk weinig verandering komen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1