HAVENKWARTIER AGENDA FAMILIEDRAMA IN BEEKBERGEN „KRAAK" IN KANTOOR VAN GROOT HANDEL „LEVITICUS" TE ZIERIKZEE Grote verkeersdrukte verwacht met a.s. weekeinde Bewoners er uit dieven er in LAGERE KOFFIEPRIJZEN In zes vakantieweken: 400 verkeersdoden LAATSTE NIEUWS C Wandel en Zn VAKANTIE- PATROON Het college van b. w. van Zierikzee is - na cle vakanties zal het allemaal wel weer uitvoerig ter sprake komen - nog altijd wor stelend met het probleem van de Havenkwartier-sanering, een tel kens terug kerend punt op de agenda of in de vraagstelling tij dens raadsvergaderingenGeen wonder; sinds "de ramp ligt de be ruchte driehoek er haveloos bij en de toestand van het geheel is er ui teraard eerder slechter dan beter op geworden. Het valt op, zo bleek ons recentelijk - dat ook toe risten even met de ogen knipperen als zij in deze onduidelijke en ver fomfaaide wijk terecht komen. Toch mag men niet denken dat aan deze zaak in de loop der jaren onvoldoende aandacht is besteed. Integendeel, maar het wisselend patroon van mogelijkheden en on mogelijkheden, van overwegingen en visies, maakt een door alle par tijen (niet in het minst die van de stedeschoonbeschermers) aan vaardbare oplossing niet gemak kelijk. Het lijkt op het schaarse schaap met vijf poten. Daarenbo ven wisselen de omstandigheden in Den Haag. Soms heeft het er naar uitgezien, dat een stedebouwkun- dige oplossing financieel juist haal baar was, maar dan kwamen 'er weer bezwaren, moeilijkheden, on duidelijkheden, bedenkingen. Dat is voor een gemeentebestuur geen opwekkende zaak, maar het is anderzijds onverantwoord „er maar'in te stappen" en dingen te doen, die men later (te) duur moet betalen. Dat kan en mag in rede lijkheid niet worden verwacht. Dc zaak wordt opnieuw gecompli ceerd door de bezuinigingsgolf in Den Haag, al komt men misschien (van zo'n departementale hink- stapsprong is sprake) verder met Volkshuisvesting dan met C.R.M. Onveranderd blijft intussen overeind staaïi, de wenselijkheid dat ooit in het Havenkwartier aan gepaste bouw wordt gerealiseerd. De tijd waarin men dacht aan een soort Damasceense „Straat ge naamd de rechte", geprojekteerd van de Kapellestraat tot en met de openbare basisschool in de Nieuwe Boogerdstraat, ligt alweer enkele jaren achter ons, want zo iets is natuurlijk absurd en kan Zierikzee alleen maar schade be rokkenen. Intussen is er een lichte tendens waar te nemen tot bouwen in het stadscentrum, of aan de flanken van dat centrum. Het opknappen van huizen in de binnenstad heeft hier ook mee te maken en die kant moet liet op; wie graag in de nieuwbouw woont, woont graag in de nieuwbouw, maar het proces van het een ten koste, van het an der, moet definitief gestopt. Op dit punt moeten alle moge lijkheden aangeboord en dienen vooral ook ge-interesseerden een optimale voorlichting te krijgen over de huidige en toekomstige bouwmogelijkheden in de binnen stad. Ook dat vereist klaarheid in de te verwachten aanpak. Van een dergelijk proces kan het gemaltraiteerde Havenkwartier profiteren, want we zijn nog altijd van mening dat er iets ongelofe lijks charmants van kan worden gemaakt. We vertrouwen er bovendien op dat van de zijde van het gemeente bestuur „Den Haag" steeds duide lijker wordt gemaakt, dat thans lang genoeg is gewacht. Het moet nu eindelijk eens tot zaken doen komen, want tenslotte is de storm ramp straks twintig jaar geleden en dat is in de tijd niet niets. Formateur Biesheuvel licht koningin in DEN HAAG. 27-7. Formateur Bies heuvel heeft de koningin donderdag avond uitvoerig telefonisch ingelicht over de politieke situatie van dit ogenblik. Hy deed dit na 's middags achter eenvolgens de fraktievoorzitters van VVD, CHU, KVP en ARP te hebben ontvangen VVD-fractievoorzittcr Wiegel en ClIU-fracticvoorzitter Ti- lanus deelden dc formateur mee, dat hun fracties vasthouden aan het standpunt, dat getracht moet worden dc breuk met DS'70 te helen en dat alsnog zou moeten worden getracht dc vijf-partijen combinatie, waarop het kabinet-Biesheuvel steunde, te herstellen. Minister Biesheuvel be raadde zich donderdagavond op dc ontwikkelingen. Funderingen in Pronten rollen weg DRONTEN, 27-7. Drie houten scholen in het tien jaar oude Dron- ten rotten langzaam weg. Uit een on derzoek door dc gemeente is geble ken. dat dc houten funderingen en kele centimeters onder water staan. Bijna in heel Drontcn staan de fun deringen onder water, doch voor houten funderingen heeft dit rot- tingsverschijnselen tot gevolg. Wereld nog niet verlost van atoomproeven GENEVE, 27-7. In het laatste an derhalf jaar zijn volgens Zweedse waarnemingen over de hele wereld 60 proeven met atoomwapens geno men, zo heeft de leidster van de Zweedse afvaardiging bij de ontwa peningsconferentie in Genève, minis ter mevrouw Alva Myrdal, donder dag meegedeeld. Volgens haar zijn deze verricht door de volgende landen: China drie, Frankrijk vijf, V.S. zestien en de Sowjet-Unie „niet minder dan 36". Fractievoorzitters V.V.D en C.H.U. willen herstel coalitie DE HAAG, 27-7. De fraclievoor- zitter van de VVD_ en CH-fractie in de Tweede Kamer, de heren H. Wie gel en drs. A. D. W. Tilanus, hebben formateur rar. B. W. Biesheuvel ge vraagd om alsnog te komen tot een herstel van de oude regerings-coali- tie met DS'70. Dit standpunt, dat door beide fracties unaniem wordt gedeeld, is neergelegd in brieven aan de formateur. (Zie ook elders in dit nummer). APELDOORN, 27-7. Een 82-jarige inwoner van Beekbergen (Gld.) heeft in de nacht van dinsdag op woens dag na een poging zijn 71-jarige vrouw te wurgen een einde gemaakt aan zijn leven. Hij heeft vermoede lijk in de mening verkeerd dat zijn vrouw dood was. De man had zijn voornemen dit weekeinde bekend gemaakt. Zijn vrouw en kinderen dachten dat het was gelukt dit uit zijn hoofd te praten. 's Nachts oméén uur wilde de vrouw een slaaptablet nemen. Ze maakte hiervoor haar echtgenoot wakker. Hij zei daarop dat slapen niet meer nodig was en greep een nylonkous om haar te wurgen. De vrouw verloor het bewustzijn. Uren later kwam zij bij en moest ze vast stellen dat haar man zich had opge hangen. De vrouw had verwondingen aan keel, armen en borst'. Brandkast open met snijbrander ZIERIKZEE, 27-7, In de nacht van woensdag op donderdag hebben onbekenden zich toegang verschaft tot het kantoor van „Leviticus" aan de Oude Haven (zuidzydc), waar ge vestigd dc Groothandel in dranken fa. wed. A. K. Vlinkervleugel. Uit de biandkast verdween een bedrag - aangemerkt als „bedrijfsgeld" Het preciese bedrag werd niet genoemd, maar kan maximaal f 2000 bedragen. De inbrekers zijn zeer zorgvuldig en vakkundig te werk gegaan. De ramen werden verduisterd, waarna de (staande) brandkast met een snij brander werd geopend, een echte „kraak" dus, die de politie voegt bij de andere opzienbarende inbraken in het tot nu too verstreken jaar. Het is niet bekend hoe de inbre kers zijn binnengekomen. Ramen noch deuren waren geforceerd, zodat gedacht kan worden aan insluiting of gebruikmaking van een valse sleutel. De politie stelde in samenwerking met de dactyloscopische dienst en de technische recherche, een uitgebreid onderzoek in. Helikopter liaull bemanning van gestrande kustvaarder WESTKAPELLE, 27-7. Een heli- kopter van de vliegbasis Valkenburg heeft donderdag rond het middaguur drie opvarenden van de Engelse kustvaarder „Action" (200 ton) van boord gehaald en veilig op het strand bij Westkapelle aan land ge zet. De kustvaarder was enkele uren daarvoor op de Botskilbank, 1,5 mijl ten noordwesten van Westkapelle, aan de grond gelopen. De kapitein van de „Action" brak bij de stranding enkele middenvoets beentjes en moest per brancard aan boord van de helikopter worden ge hesen. Hij is in het ziekenhuis van Vlissingen opgenomen. De overige tweebemanningsleden zijn onderge bracht in een Vlissings hotel. De oorzaak van de stranding is niet bekend. MUNCHEN. - Sterke mannen zijn mooi, ook met buiken. Dai gold ten minste nog in het begin van deze eeuw, hetgeen gemakkelijk kan wor den afgelezen van de zegebewuste gezichten van - wat toen heette - „De zes Duitse eiken". Deze foto komt voor op de tentoonstelling „Sport in München anno destijds", die in het archief van de Beierse hoofdstad, in verband met de ko mende Olympische Spelen, werd ge opend. Het clubje touwtrekkers stamt uit 1893. DRIEBERGEN, 27-7. De algeme ne verkeersdienst van de Rijkspoli tie in Driebergen verwacht ook het komende weekeinde veel verkeer op de Nederlandse wegen. Een en ander houdt verband met het eind van de vakanties voor de werknemers van de collectief slui tende bedrijven in Zuid-Nederland. Tegelijkertijd gaan de werknemers van de collectief sluitende bedrijven in West-Nederland en in de provin cie Gelderland, en die uit de metaal industrie in heel Nederland, met va kantie. De rijkspolitie houdt er re kening mee, dat het verkeer vandaag (donderdag) drukker zal zijn dan normaal. Soldaten laten eten staan uit protest UTRECHT, 27-7. De 950 dienst- plichtige militairen van de leger plaats „De Wittenberg" te Garderèn hebben donderdagavond hun avond maaltijd laten staan. Dat gebeurde volgens de Vereniging van Dienst plichtige Militairen uit protest tegen de verhoogde inhouding ad f 5 op de wedde voor huisvesting en voeding. Het VVDM-hoofdbestuur zal zich over deze maatregel bij de Tweede Kamer gaan beklagen. Gevangenen i1 vormen vakbond1 OSLO, 27-7. - Langdurigge straften in de Noorse gevange nissen hebben een eigen vak bond opgericht die onder meer salarisverhoging en drie we ken betaalde vakantie als eisen in het vaandel heeft geschre ven. De gevangenen willen dat hun bond wordt opgenomen in de overkoepelende Noorse vak centrale. Ze vinden dat het mi nimumloon voor een werkdag in de gevangenis op een tien tje moet worden gesteld. De gevangenen hebben de oprich ting van hun bond bekend ge maakt via een organisatie voor hulp aan gedetineerden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er een verhoogde verkeersintensiteit op de wegen verwacht. Zondagavond kan volgens de rijkspolitie filevor ming optreden, met name wanneer de weersomstandigheden goed zijn. Automobilisten zullen in dit geval op de routes van de kust landin waarts (vooral in Zeeland) rekening moeten houden met verkeersstagna- ties. Het politietoezicht op de Westerschehle VLISSINGEN, 27-7. „Het politié- toezicht op het Nederlandse deel van de Westex-schelde is zeer gebrekkig, dat is wel gebleken bij de aanvaring op 22 juli tussen een kustvaarder en een met chemicaliën geladen schip, toen de Westerschelde maar net aan ernstige chemische verontreiniging is ontsnapt". Dit schrijft voorzitter Bannink van de Vereniging Milieuhygiëne Zee land in een brief aan de districts commandant van de rijkspolitie te water te Dordrecht. BREDA, 28-7. Inbrekers hebben in een wijk in Breda een ravage aan gericht in huizen waarvan de bewo ners met vakantie zijn. De buit is niet in alle gevallen bekend. Een tandarts mist 1400 gram onbe werkt goed - waarde f 9500 - en de inhoud van vijf geldkistjes die in een linnenkast stonden. De waarden van de inhoud is nog niet meege deeld. De inbrekers zijn het huis bin nengekomen via een keukendeur die niet goed Hvas afgesloten. UTRECHT, 27-7. In overleg met het ministerie van economische za ken heeft Douwe Egberts besloten, haar koffieprijzen met ingang van vrijdag 28 juli te verlagen. Voor de hoofdsoorten koffie bedraagt de ver laging 9 cent per pak van 250 gram en voor poederkoffie 20 cent per 200 gram, aldus een mededeling van het bedrijf. Het is volgens V.V.N. triest maar waar dat de verkeersklappen opval lend veelvuldig onder de jongere, vaak onervaren en overmoedige weg gebruikers vallen. Ze rijden veelal te snel, maken beoordelingsfouten bij het inhalen, misrekeningen bij het invoegen, ze missen de feeling om afstand te houden. V.V.N. dringt er met name bij de categorie jongere weggebruikers op aan zich zeker in deze vakantiepe- riode bewust te zijn van hun oner varenheid. V.V.N. drukt iedex-e auto mobilist op het hax-t dat zij aan het Herbeplanting van gerooide boomgaarden ARNHEM, 27-6. - Er kunnen goed bomen worden geplant op de gerooide boomgaarden in de Betuwe en andere delen van het Gelders rivierengebied. De beste resultaten geven de po pulier, wilg, eik, es, esdoorn en beuk. Dit staat in de nota, van de Provinciale Landbouw kundige Dienst die thans is uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de nota wordt ook gezegd dat de houtteelt voor de Betuwe geen oplossing geeft voor de fruit telers, omdat bebossing finan cieel niet aantrekkelijk genoeg is. Intussen kijken Gedepu teerde Staten uit naar het re sultaat van een onderzoek dat Staatsbosbeheer doet in de ge meenten Gendt en Bemmel. Daar zijn gerooide boomgaar-, den reeds herbeplant. Wegens hasjbezit van Ameland gezet AMELAND, 27-7. De rijkspolitie op Ameland heeft donderdagmiddag proces-vex-baal opgemaakt tegen de 17-jax-ige, uit Rome afkomstige, Ita liaan Arthurao. De Italiaan was in het bezit van 100 gram hasjiesj. De politie kon niet bewijzen dat hij hier in handelde, maar sommeerde hem wel het eiland te verlaten. UTRECHT, 27-7. In de verstreken zes vakantieweken zijn vierhonderd mensen bij verkeersongelukken om het leven gekomen. Zo heeft Veilig Ver keer Nederland berekend. Het afgelopen weekeinde vergde al 35 doden. In auto's kwamen 113 mensen om, van wie 62 jonger dan dertig jaar. Handel in drugs WAGENINGEN, 27-7. De politie van Wageningen heeft woensdag twee jongemannen aangehouden we gens handel in en gebruik van drugs. Het zijn de 22-jarige G. S. uit Rot terdam en de 22-jax-ige G.' K. uit Lunteren. Op hun tijdelijk adres xn Wageningen vond de politie een kilo hasjiesj en een hoeveelheid Lsd voor zeker 40 „trips" en spuiten. Zuid v iet namezen weer weg uit Quang Tri SAIGON, 28-7. De Zuid Vietnamese troepen hebben zich weer terugge trokken uit de vesting Quang Tri, die zij dinsdag gedeeltelijk hadden veroverd, zo heeft een Zuid Vietna mese woordvoerder vrijdag meege deeld. Waarnemers menen dat de Noord- vietnamese troepen de; vesting heb ben heroverd.Sindsmaandag had den zij nog slechts een westelijk stadsdeel in handen nadat twee compagnieën Zuidvietnamese para chutisten het merendeel van de ove rige stellingen hadden bezet. De officiële lezing is dat deze pa rachutisten door mariniers zouden worden afgelost. De militaire woord voerder zei dat deze vesting echter niet konden binnengaan omdat zij gevaar liepen door de Noordvietna- mezen te worden afgesneden. Advertentie dragen van autogox-dels hun leven te danken kunnen hebben. V.V.N. adviseert hen voorts zich te x'ealise- i-en dat de meeste jonge vex-keers- slachtoffers zich doodreden bij inha len, invoegen of met te hoge snel heid rijden, waarna men de macht over het stuur verloor. Nog enkele cijfex-s: vorig jaar vie len er in de vakantiemaanden juni, juli en augustus 869 doden en 20.245 gewonden op de Nederlandse wegen, een voetbalstadion vol vei'keex's- slachtoffers. Citroen-agent voor Schouwen-Duiveland GARAGE Vrijdag 28 juli Nieuwerkcrk Gemeentehuis, 7.30 uur, vergadering gemeenteraad Duiveland. Bruinisse Programma Grevelingendagen: 14.30 uur boegsprietlopen e.d. aan de ha ven; 20.00 uur Vara's drive-in-disco- theek in ,,'t Durps'uus". Zaterdag 29 juli Bruinisse Programma Gx-evelingendagen: 9.00 intex-n. hengelconcours; 14.00 uur aank. Grevelingenmeermin, rond gang „Nu met Hope"; 16.00-18.00 uur mosselen eten; 15.30 uur concert Kon. St. Jacoba Harmonie uit Antw.; 18.00 uur rondgang St. Jacoba Har monie; 19.00 uur voetbalwedstrijd Xerxes-Sparta. Ouwerkerk Compingconcert. 7.30 uur. Dinsdag 1 augustus Zerkzee Toeristendag: 10.00 uur vossenjacht, start bij de Lichtboei); kunst- en an tiekmarkt, 10.00 uur vertrek R.T.M.- rondvaartboot; 13.45 uur kinderpro gramma in de Beurs; 16.00 uur kin derfilm in de Concertzaal; 20.00 uur, film in de Concertzaal („Buth Cas- sidy"). Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert 8 uur. Woensdag 2 augustus Renesse Herv. kerk, 20.00 uur, improvisatie orgelconcert door Arie J. Keyzer. Donderdag 3 augustus Brouwershaven Hex-v. kerk, zanguitvoering Kloetings Kex-kkoor. J Nieuwex"kerk, tel. (01114) 1487 J WEEKEINDE- ARTSENDIENST Zaterdag 29 en zondag 30 juli Dokter G. J. v. d. Waarden, Noord- gouwe, tel. (01112)480, neemt waar voor dokter Van Geer en dokter Bontkes. Gedurende de zomermaanden geldt voor de Westhoek en Brouwersha ven geen speciale weekeinde artsen- dienst. Dokter G. A. M. Stcngcr, Haamstede, tel. (01115) 1280. dokter H. J. Simons. Renesse, tel. (01116) 280 en dokter W. J. Terpstra. Brouwers haven. tel. (01119) 280. houden ook tijdens dc weekeinden eigen praklyk Dokter J. N. T. dc Bruin. Bruinisse, tel. (01114) 1280, neemt waar voor dokter Speelman. De artsendienst OOSTERLAND- BRUINISSE, gaat in op vrijdagavond 19.00 uur. Dokter E. E. Vleugels Schutter, Zie rikzee. lel. (01110) 2780, neemt waar voor dokter v. cl. Zandc cn dokter Visser. Zuster Kurtz, Renesse, telef. (01116)- 303 neemt waar voor geheel Schouwen. Dl EKENARTS Dierenarts J. Minderhoud, Middel, harnis. tel. (01870) 2897 heeft dienst voor Schouwen-Duive land cn Goeree-Ovcrflakkcc. De weekeindedienst gaat in zater dagmorgen na 9.00 uur. Zateidag S augustus Nieuwerkerk Kerkring, 10.00 uur, officiële opening feestmax-kt; 3.00 uur muzikale rond gang muziekgezelschap „Excelsiox-", (Rottex-dam), 4.15 uur jeugd-buiten- tekenwedstrijd; 7.30 uur, concert Rotterdamse muziekverniging op het sportveld. Dinsdag 8 augustus Dreischor Herv. kerk, 8.00 uur, orgelconcert. Donderdag 10 augustus Bruinisse Raadsvergadex-ing. 8.15 uur. BRUSSEL. Er is geen Belg meer die zich op het ogenblik iets aan trekt van de driebaanswegen in het land geldende maximum-snelheid van 90 km per uur. Dat is aan het licht gekomen by een onderzoek dat werd ingesteld door de economische faculteit van de Rijksuniversiteit in Gent. Gisteravond de Vondelparkfilm gezien en dan denk je wel eens terug aan eigen vakantiepatronen vroeger, nou nou, nog niet niet eens zo ver schrikkelijk lang geleden. Enfin, dat zat dan zo; pa offerde een crisisiien- tje en door - achteraf bekeken - soms wel aanvechtbare machinaties (le ningen van een gulden een poosje uitstellen van schuld) en ruilen voor geld (wel oirbaar) de verjaardags gulden, kwam er dan nog een tientje bij en dan brak de lange vakantie aan. Altijd mooi weer (denk je ach teraf) en bijna eindeloos (denk je ook achteraf), maar in ieder geval fluks het stalen ros bestegen en eindeloos (dat wél) fietsen naar Friesland bv., waar ?nen het tentje zo maar ergens neerzetten kon. Een sloot viel daar over te wippen en daar zat altijd wel een onverstaanbare Friese veeteler onder een koe, die bereid was een ledige gazeusefles te vullen met het kostbaar vocht, dat zijn koebeest af scheidde. Dat leek al wel een beetje op een pre-Vondelparkgebeuren, want Friesland met name had zoveel hotels in de vorm van geurige hooi bergen, dal hel soips niet eens de moeite was met een tentje te knoei en. Een gat in de berg, zeiltje er in en slapen tot de ochtendzon begon te prikken. Dit beleefd dat er op een ver uit gerekt weiland wel zo'n tweehon derd hooioppers stonden. Uitgere kend de slaaphooiberg werd 's mor- gens vroeg het eerst met de riek te lijf gegaan, om het hooi op de wagen te laden. Dal gaf toen wel een enor me schrik. Ooit op een Fries boeren erf gestuit op een dochter des huizes, gewapend met twee melkemmers, als verpersoonlijking van alles wat maar mooi en landelijk mocht heten, het geen mijnerzijds lot volslagen spra keloosheid leidde. Dank zij een uiterste geslaagde compositie was een jeugdige Friezin ontstaan van ongekende schoonheid. Vrijwel onmiddellijk groeide het be sef dat deze Schellebelle (naar Vlaamse vertaling) met een hooiberg- bewoner niet tot enig amoureus ge sprek zou zijn over te halen en dro merig en romantisch zijn wc toen maar schielijk naar de verre Friese horizon getrapt. Soms vraag je je af, is er wel zo veel verschil? De motivatie is in ieder geval gelijk; een uitweg zoeken uit sleur en vastomlijnde schema's. Inpakken en wegwezen op zoek naar iets, dat niet onder woorden valt te brengen. Toen niet en nu niet en misschien draven we wel een heel leven, achter dat ..iets" aan. zonder zekerheid het echt helemaal ooit te vinden. Maar dat gaf toen niet cn nop niet, als het verlangen maar blijft. SCHIEREI LANDMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1