„BLOED IN PLAATS VAN GEEN-OORLOC-CEEN-VREDE" Destijds complot tegen Mao? BELASTINGEN EN DEFENSIE Verwijt McGovern aan Nixon Hittegolf in Polen Geduld uitgeput jegens IRA LAND KOMT IN WURGENDE GREEP VAN DE STAKINGEN Premier Biesheuvel stelt wijziging van het regeerakkoord voor DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 25 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21120 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 21t8. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenm>n Ochfman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In (lit nummer: Tienduizendste bezoeker Maritiem museum Rede president Sadat CAIRO/TEL AVIV, 25-7. President Sadat van Egypte heeft maandag in een grote rede rechtstreekse onder handelingen met Israël verworpen en verklaard dat hij „liever bloed ziet vloeien op het slagveld dan dat we in de toestand van geen-oorlog-geen-vrede blijven". H(j veroordeelde scherp de Amerikaanse steun aan Israël, verklaarde dat htf de militaire aanwezigheid van de Sowjet-Unie in zyn land had beëindigd omdat Moskou zijn afspraken voor wapenleveranties niet was nagekomen, en zei dat Egypte desnoods alleen tegen Israël zou strijden om de bezette gebieden terug te krijgen. wiens rede rechtstreeks door radio en televisie werd uitgezonden. Egypte heeft, aldus Sadat, steeds geloofd dat „wat met geweld geno men is slechts met geweld kan wor den teruggewonnen". De beloften van Amerika aan Is raël komen op het volgende neer: 1. Verhinderen van de resolutie van de Veiligheidsraad die Israël dwingt zich op de posities van voor 1967 te rug te trekken; 2. Erop toe te zien dat Israël geen regeling wordt opgelegd zonder di recte onderhandelingen; 3. Handhaving van de militaire suprematie van Israël. BRUSSEL. Staatssecretaris drs. Th. E. Westerterp van buitenlandse za ken ondertekent de vrijhandelsak koorden tussen de E.E.G. en de E.V.A. tijdens een plechtigheid in hei Eg- mout Paleis te Brussel. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Wie verraadt een geheim te moeten bewaren, heeft het reeds half gezegd. Kort nadat Sadat zijn toespraak had afgesloten vuurden de Egypte- naren vanaf de westelijke oever van het Suezkanaal vier raketten af op Israëlische vliegtuigen. Volgens Is raël maakten de toestellen een rou- tinevlucht boven de bezette Sinai, maar Cairo verklaarde dat vier Is raëlische Phantoms hadden gepoogd het Egyptische luchtruim binnen te dringen. Israël ontkende het bericht uit Cairo dat een der Phantoms was neergeschoten. NEW YORK, 24-7. Bijzonderheden van een komplot door Lin Piao, de voormalige Chinese minister van de fensie, om Mao Tse Toeng vorig jaar uit de macht te ontzetten zijn ver vat in wat een geheim document van de communistische partij zou zijn. Dit schrijft de New York Times. Volgens het blad werd het document in Engelse vertaling verstrekt door de nationalistisch-Chinese voorlich tingsdienst op Taiwan die meedeelde het van agenten op het Chinese vas teland te hebben gekregen. Volgens het document dat als „ab soluut geheim" werd aangeduid, hoopten de samenzweerders Russi sche militaire en diplomatieke hulp te verkrijgen voor hun coup. Achtmaal doodstraf geëist ANTARA, 24-7. De opbare aan klager bij een militair tribunaal in Ankara heeft maandag de doodstraf geëist tegen vier vrouwen en vier mannen die lid zouden zijn van het „Turkse volksbevrijdingsleger". De acht maken deel uit van een groep van 34 mensen die terecht staan op beschuldiging van pogingen met ge weld de grondwet omver te werpen en van deelneming aan ontvoering en bankovervallen. Tegen 22 ver dachten eiste de openbaar aanklager gevangenisstraffen tussen vijf en tien jaar en tegen de overigen kortere vrijheidsstraffen. LONDEN. Havenarbeiders en werk nemers van andere vakbonden, pos ten hier voor de Pentonville gevan genis, waar vijf havenarbeiders za len opgesloten. Mede dit incident is aanleiding voor een zich steeds uit breidende stakingstoestand in Enge land. KOEL Verwachting tot woensdagavond: Veel bewolking maar ook enkele op klaringen en op de meeste plaatsen droog; zwakke tot matige wind uit noox-delijke richtingen; minimum temperaturen omstreeks 13 graden, maximumtemperaturen rond 19 gra den. Voor donderdag: Aantal uren zon: 5 tot 13. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 26 juli. Zon op 4.52. onder 20.39. Maan op 20.41, onder 4.52. 27 juli. Zon op 4.54, onder 20.38. Maan op 20.59, onder 6.12. Volle maan: 26 juli (8.24). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 26 juli 3.20 15.37 8.54 21.24 27 juli 4.03 16.18 9.28 21.57 Springtij: 29 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 25-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied, dat maan dag over Nederland trok. is in De nemarken aangekomen. Achter deze depressie stroomde met noordooste lijke winden onstabiele lucht over ons land, waarbij vóóraf in het oos ten flinke buien voorkwamen, som migen vergezeld van onweer. De temperaturen liepen op enkele plaat sen op tot 24 graden, maar aan zee bleef het rond 18 graden.. Tempera turen van boven de 30 graden komen nog voor in Polen en de gebieden rond de Middellandse zee. Het werd in Noord-Itaiië 35 graden en in Zuid- Spanje zelfs 39 graden. Ten westen van Schotland is inmiddels een ho- gedrukgebied aangekomen. Daardoor wordt in onze omgeving een noorde lijke stroming tot stand gebracht, waarmee veel bewolking wordt aan gevoerd. In het binnenland kan deze bewolking plaatselijk breken. Het weer zal echter aan de koele kant blijven. Amerika en Israël Sadat zei o.m. in zijn toespraak dat beloften en garanties die de Verenigde Staten aan Israël gegeven hebben de oorsprong zijn van het be sluit de omvagkijnrë Russische aan wezigheid in Egypte te beëindigen. „De houding van de V.S. is de kern" van het pi*obleem waar mee we nu tè haken hebben en die leidde tot de be slissingen die ik ten aanzien van onze beti*ekkingen met de Sowjet-Unie genomen heb", aldus de president, DEN HAAG. Het Tweede kamer lid ir. H. Vredeling (PvdA) heeft, als lid van het Europese parlement, de Europese gevraagd of speciale maat regelen zijn genomen tegen het over slaan de mond_ en klauwzeer-epi- demie in Griekenland en Turkije, naar de EEG-Ianden. LONDEN, 24-7. „De langzaam-aan -acties en stakingen zullen erger worden en wij zullen geen enkele oplossing aanvaarden voordat de vijf havenarbeiders in vrijheid zijn ge steld", aldus Vic Feather voorzitter van de Britse vakbondsfederatxV Tuc, na zijn bezoek aan premier Ed- ward Heath iia diens axnbtswoning in Downing Street op maadagavond. In Londen werd vernomen dat het driepartijenoverleg tussen de Britse regering, de werkgevers en de wex*k_ nemers, waarvan de tweede ronde dinsdag zou plaatshebben, is uitge steld. Bij het verlaten van de premiers- wening zei Feather dat hangende dé heersende crisis bespx~ekingen over de economische toestand tot niets zouden leiden. Angstige uitbreiding In Londen, Southampton, Liver pool, Hull en andere Britse havens hadden maandagmorgen 42.000 boot werkers het werk neergelegd.. Het laden en lossen dei- schepen lag vol komen stil. Stakende havenarbeiders in Southampton hebben meegedeeld dat hun collega's in de Franse ha venstad Le Havre telefonisch hebben laten weten dat zij uit sympathie met de vijf gevangen vertx'ouwens- mannen geen Britse schepen zullen laden of lossen. De Londense dagbladen zijn maan dag niet vei'schenen. Ook dinsdag zullen ze niet uitkomen daar het technische personeel het werk heeft neergelegd. Alleen in Manchester, Glascow en sommige provincieplaat sen zijn kranten van de persen ge rold. In Engeland, Schotland en Wales zijn maandag ongeveer 4800 mijn werkers niet afgedaald. In het mijn- gebied van Yorkshire hebben 60.000 mijnwerkers maandag besloten even eens het werk neer te leggen. De vleesvooi-ziening in het gebied van Groot-Londen loopt gevaar nu de sjouwersvan de markt, van Smithfield dinsdag niet aan het werk zullen gaan. Ook op de centrale groente- en fruitmarkt van het Lon dense Covent Garden lag maandag het werk geheel stil. De leider van de bond van vracht wagenchauffeurs, Erik Rechnitz, heeft maandag voorspeld dat binnen twee dagen alle Britse vrachtwagens van de weg zullen zijn. DEN HAAG, 24-7. Als de voor stellen van formateur mr. Biesheu vel door de vier toekomstige rege ringspartners worden aanvaard zal de BTW worden verhoogd en wel het hoge tarief van 14 naar 16 pro cent en het lage tarief van 4 naar 5 procent. Dit heeft CH-fractieleider Tilanus maandag meegedeeld na afloop van een fractievergadering. Enkele andere verhogixigen: ven nootschapsbelasting met 2 punten, vermogensbelasting van 0,6 naar 0,7 promille, herhaal van 0,6 naar 0,7 promille. Akkoord ging zyn fractie met het niveau van de defensie-uitgaveïi. Er is alleen gesproken over 1973. Er is een redeljjk accres van de uitgaven, dat ongeveer uitkomt op het laagste door de commissie-VanRyckcvorssel genoemde percentage, nl. iets bene den 3,9 procent. CUSTER, 24-7. De democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap George McGovern heeft president Richard Nixon maan dag vei'weten dat hij aan „exclusi visme" doet in zijn pogingen om voor een tweede maal gekozen te worden. Hij verzocht hem in Custer in de staat South Dakota de namen te noemen van degenen die vóór 7 april van dit jaar tien miljoen dollar in zijn campagne-kas stortten. Op 7 api'il werd in Amerika een wet van kracht die eist dat donors hun namen bekendmaken. „Dit is exclusivistisch ontreden", verklaax-de de senator op een pers- conferentie. „De Republikeinen zijn bang om ons te vertellen waar de tien miljoen dollar voor hun cam pagne vandaan komen". WARSCHAU, 24-7. In Polen waar reeds enkele weken een hittegolf heerst, zijn dit weekeinde 82 mensen, onder wie 28 kinderen, bij het baden verdronken. Ook het wegverkeer heeft veel slachtoffers geëist. Bij 445 ongeluk ken vielen er 29 doden en 415 ge wonden. Voorts vonden tien mensen de dood en werden 15 gewond op spóorwegovergangen. Voor de Israëlische radio verklaar de een correspondent dat militaire waarnemers een duidelijk verband zagen tussen Sadats toespraak en de beschieting. De raketten waren vol gens hen bedoeld om Sadats woorden te onderstrepen. Politieke kringen in Tel Aviv noemden de rede een vei-harding van Egypte's standpunt. De toespraak van de president „zal ongetwijfeld minder tot het doorbreken van de impasse leiden dan welke opmerkin gen dan ook die hij ooit gemaakt heeft", zo zei men. Premier Golda Meir zal woensdag zelf in haar aan gekondigde toespraak tot het parle ment op Sadats rede antwoorden. BELFAST, 24-7. De voorlopige vleugel van het Ierse Republikeinse Leger heeft zondag de krachtige waarschuwing gekregen dat zijn ac tiviteit niet langer wordt geduld en zijn leiders zullen worden opgepakt en gevangen gezet als resultaat van de golf van bomaanslagen in Belfast die vrijdag aan 11 personen het le ven kostten. De waarschuwing kwam van dc Britse staatssecretaris voor Noord-Ierland William Whitelawdie een van de krachtigste verklaringen aflegde sinds hij vier maanden gele den met het regelen van de kwestie Ulster werd belast. V iermogendheden- conferentie Het Egyptische staatshoofd ver weet de Verenigde Staten vooi*ts de oorzaak te zijn van het mislukken van de viex-mogendhedenconfei-entie over het Midden-Oosten en het falen van de vx-edesmissie van V.N.-bemid- delaar Gunnar Jarring. De arbeidsonrust in Engeland De kabinetsformatie DEN HAAG, 24-7. Tijdens zijn eerste werkdag als kabinetsforma teur heeft de demissionaire premier mr. Biesheuvel de fractie-voorzitters van de confessionele partijen en de VVD een aantal wyzigingen in het regeerakkoord voorgelegd. Deze zijn: „Opbrengst van de in vesteringsheffing vloeit in de alge mene middelen ten behoeve van de zwakke regio's, los van de conjunc tuur. In het regeerakkooi'd was vo rig jaar bepaald dat de opbrengst alleen in tijden van zwakke conjunc- tuur daarvoor zou worden bestemd. Verdere uitbreiding van het pro gramma ten behoeve van de wer kende jongeren wordt met een jaar opgeschoven van 1973 naar 1974. De tweede dag vormingsonderwijs voor 15-jai'igen wordt nu ingevoerd op 1 augustus 1973 (was 1973), de tweede dag voor 16-jai*igen op 1 augustus 1975 (was 1974). Ook de verlaging van de leerlin- genschaal voor het kleuter- en ba sisonderwijs wordt een jaar uitge steld, van 1973 naar 1974. Al is voor dit laatste punt wijziging van het regeerakkoox-d nodig, samen met de besnoeiing op het programma voor de werkende jongeren levert dit de schatkist ca. 120 min. gld. op. Per 1 januari 1973 zullen alle be lastingen, zonder een enkele uitzon dering, kunnen worden verhoogd. In het regeerakkoord was overeengeko men tijdens het eerste- deel van de kabinetsperiode geen verhoging toe te passen op successierechten, ver mogens-, vennootschaps en omzetbe lasting. Ontwikkelings samenwerking In het. plafond van de ontwikke lingssamenwerking komt geen wijzi ging. Wel zal een groter deel via de kapitaalmarkt, in de vorm van ge- garandeerde leningen worden ver kregen. Dit deel zal stijgen van 80 naar ca 120 mlrjr. gld. Onder het plafond zullen meer de- pax-tementale kosten worden onder gebracht, zoals die, voortvloeiende uit de toeneming van de departe mentale kosten, salarisposten op de- partementen enz. Gedurende het overleg met de fractievoorzitters, dat ruim zes uur duurde, kwam de datum van de ver vroegde verkiezingen „oriënterend" aan de ox'de. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1