DE ZIERIKZEESCHE COURANT VOORZICHTIGE REAKTIE ISRAËL OP VREDESGELUIDEN Bommen op Hanoi Meisje (12) doodt speelmakkertje MR. BIESHEUVEL FORMATEUR Spoorwegongeluk bij Napels Provisionals van IRA verantwoordelijk voor 13 doden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 24 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21119 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per Jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie) 4 B.T.W. In dit nummer: To, )-zeilperiode voor Smalslad Het Midden-Oosten Uit nummer bestaat uit 6 pagina's CAIRO/ JERUZALEM, 23-7. Het Israëlische kabinet heeft zondag op zijn wekelijkse bijeenkomst de uit wijzing besproken van Sowjetrussische adviseurs door Egypte en de vredelievende klanken die sindsdien uit Cairo komen. Politieke kringen verwachten geen officiële reactie op deze onverwachte ontwikkelingen voor woensdag, wanneer premier Golda Mcir een verklaring zal afleggen in het Knesset, het Israëlische parlement, voordat dit op zomer reces gaal. Het Israëlische dagblad „Ma'Ariv" meldde zondag opvallend dat mevrouw Meir dan naar alle waarschijnlijkheid zal aandringen op onmiddellijke vredesonderhandelingen tussen Israël en Egypte. Zij reageert daarmee op de op zienbarende verklaring van de Egyp tische minister van voorlichting Mo hammed el Zayyat. die zaterdag zei dat Egypte open staat voor onver schillig welke vredesinitiatief, dat het een militaire oplossing van de crisis in het Midden-Oosten afwijst en dat het een vreedzame regeling wil. „Israël en zijn vrienden willen ons een militaire oplossing opdrin gen, maar dat weigeren wij. Doel: vretle Alle mogelijkheden die kunnen lei den tot een vrede welke de territori ale integriteit van de landen in het Midden-Oosten beschermt en de rechten van het Palestijnse volk eer biedigt moeten worden onderzocht. Ons uiteindelijk doel is vrede", zei Zayyat. Hij vond dat er een gunstig klimaat voor herstel van de vrede geschapen diende te worden. In gezaghebbende kringen in Bei roet is vernomen dat tussen Egypte en de Verenigde Staten contacten zijn gelegd en dat vermoedelijk een vreedzame regeling in het Midden- Oosten in zicht is gekomen. SAIGON-HANOI. - Amerikaanse vliegtuigen hebben zaterdag en zon dag de Noordvietnamese hoofdstad gebombardeerd, zo heeft de corres pondent van het Franse persbureau AFP uit Hanoi gemeld. Een officiële woordvoerder in Saigon deelde mee dat zaterdag luchtaanvallen werden gedaan op nog geen 3.2 km. van het centrum van Hanoi. Het was voor het eerst sedert de luchtoorlog tegen Noord-Vietnam op bevel van presi dent Nixon op 6 april werd hervat, dat door laser-stralen geleide bom men twee pakhuizen vernielden en elf zwaarb eschadigden. De Verenigde Staten staan nu voor de taak hun rol te spelen bij het vin den van een oplossing voor het con flict tussen de Arabieren en Israël. Cairo heeft alle mogelijke concessies gedaan en nu moet de andere partij - Israël - ook iets doen om te bewij zen dat hij werkelijk vrede wil, aldus de zegslieden. Druk op Israël? Een krant in Beiroet schreef zon dag dat de Verenigde Staten zich bereid hebben verklaard ten behoe ve van een regeling enige druk op Israël uit te oefenen op voorwaarde dat Egypte zich van de Russische militaire presentatie zou ontdoen. Politieke kringen in Jeruzalem hebben voorzichtig gereageerd op de verklaring van Zayyat. Russische geleerden vragen Waldheim steun MOSKOU, 2-7. De Sowjetrussische natuurkundige Andrei D. Sacharow, de „vader" van de Sowjetrussische waterstofbom, en zeven anderen die met hem strijden voor de burgerrech ten in de Sowjet-Unie, hebben een brief aan V.N.-secretaris Kurt Wald heim gezonden, waarin zy vragen om zijn voorspraak ten gunste van de joodse wiskundige Wladimir Gersjo- witsj. Waldheim is momenteel in Moskou. Sacharow is mede-oprichter van de onofficiële commissie voor de mensenrechten in de Sowjet-Unie. In de brief staat dat Gersjowitsj, voormalig lector in de wiskunde, wanhopige pogingen heeft gedaan om toestemming te krijgen voor emi gratie naar Israël. Hij staat bloot aan „voortdurende vervolging" sinds hij steun verleend had aan een groep mensen die op het Rode Plein in 1968 hadden geprotesteerd tegen de Sow jetrussische invasie in Tsjecho-Slo- wakije. MANNHEIM. - Een van cle langste en ook interessantste Rijnbruggen kon Bondsminister Georg Leber (West-Duitsland) aan het verkeer overdragen. Zij verbindt met vier rijbanen voor auto's en twee sporen voor de tram de industriesteden Mannheim, aan de monding van de Neckar en aan de Rijn gelegen, en Ludwigshajen. De beide veelsporige brughoofden verdelen hel verkeer zonder kruisingen naar alle windstreken. Tuchtig meter hoog rijst de pylon aan de Mannheimer kant op, die het bijna 1200 meter lange bouwwerk aan een gekompliceerde kabelkonstruklie draagt. Nauwelijks vier jaar heb ben de werkzaamheden aun het 250-miljoen-DM-projekï geduurd. Voordal de minister de rijbanen openstelde, maakten wandelaars van de gelegenheid gebruik, ongestoord te genieten van het heerlijke vergezicht van de brug stroomop- en afwaarts. Zij geloofden dat het een op hel westen gerichte propagandamanocu- vre is, waarmee Egypte de ondoor zichtige situatie wil uitbuiten die ontstaan is na de uitwijzing van de Russen. Goed gezien zit er niets in de her nieuwde oproep van Zayyat, omdat het probleem van een territoriale re geling met Israël volkomen wordt genegeerd en de belofte van Egypte om de rechten van de Palestijnse vluchtelingen te beschermen wordt herhaald, aldus deze kringen die er op wezen dat genoemde twee pro blemen tot dusver een nagenoeg on- overkomenlijke hinderpaal bij vre despogingen zijn geweest. Drie doden bij autoslalom GIVET, 23-7. Bij een autoslalom in Givet (Franse Ardennen) zijn zon dagmiddag drie personen om het le ven gekomen toen een wagen in het publiek terecht kwam. Het ongeluk gebeurde doordat de bestuurder de macht over zijn Opel kwijtraakte. De wagen doodde eerst een politieman en daarna nog twee toeschouwers. PARIJS, 23-7. De moord op een 9- jarig meisje, Martine Nussbaum, dat vrijdag in het bos van Remelfing bij Saargemünd in de omgeving van de Duitse grens doodgestoken werd aan getroffen, is opgehelderd na de ver rassende verklaring van een speel genootje. Naar de politie zondag meedeelde, heeft een 12-jarig meisje na langdurige verhoren toegegeven het kind te hebben gedood. DEN HAAG, 22-7. Koningin Julia na heeft de demissionaire minister president, mr. B. W. Biesheuvel, za terdag opgedragen een kabinet te vormen. Het officiële communiqué luidt als volgt: „H.M. de Koningin heeft heden op paleis Huis ten Bosch minister Bies heuvel ontvangen en hem opgedra gen een kabinet te vormen. Mr. Bies heuvel heeft verzocht de opdracht in beraad te mogen houden. Hy stelt zich voor bij aanvaarding dat het door hem te vormen kabinet zich mede tot laak zal stellen de bevor dering van vervroegde verkiezingen en mitsdien ontbinding van de Twee de Kamer der Staten-Generaal". Koningin Juliana vertrok enkele uren na het onderhoud met de de missionaire premier Biesheuvel van af het vliegveld Valkenburg per rc- gcrings-fellowship weer naar Porto Ercole in Italië om er haar onder broken vakantie voort te zetten. Wie hoog klimt kan ver f vallen. f i l ADDIS ABEBA. Keizer Haile Selassi van Ethiopië vierde zondag 23 juli zijn tachtigste jaardag. Noordierse kinderen met vakantie in Nederland SCHIPHOL, 22-7. „I see Holand", klonk het zaterdagavond aan boord van een DC-9 van Martinair en thousiast uit de mond van een van de 54 Noordierse kinderen, en ver geten was het geluid van de ontplof fende bommen, dat nauwelijks 12 uur daarvoor nog in hun oren had geklonken. Deze reis naar Holland voor een vakantie van drie weken was voor deze kinderen met hun begeleiders, afkomstig uit de voorstad van Bel fast Newtownabbey, mogelijk ge maakt door de Nederlandse Protes tantenbond, die in samenwerking met de stichtingen „Mens en samen leving", Europa kinderhulp" en de oecumenische werkgroep „Amster dam-Belfast" voorlopig drie van deze vakantievluchten heeft georga niseerd. Geen kranten in Londen LONDEN, 24-7. De negen grote Londense dagbladen zullen vandaag (maandag) niet verschijnen. De druk kers en zetters besloten tot voortzet ting van hun staking uit solidariteit met de stakende havenarbeiders. Vrijdag legde meer dan de helft van de 42000 Britse havenarbeiders het werk neer nadat vijf van hun voormannen waren aangehouden wegens het niet opvolgen van een gerëchtelijk bevel. De streekedities van de landelijke dagbladen - die in Manchester worden gedrukt - zullen wel normaal verschijnen, evenals de Schotse dagbladen. NAPELS. 23-7. By een spoorweg ongeluk in de buurt van Napels zyn zaterdag vyf mensen omgekomen en 150 gewond. Bij de uitgang van een tunnel tus sen Bagnoli en Puzzuoli reden twee lokaaltreinen op elkaar. In de ene zaten naar huis terugkerende bad gasten en in de andere voorname lijk arbeiders en kantoorpersoneel. Kennelijk wegens een verkeerd gesteld signaal heeft een van de treinen van het station Puzzuoli te vroeg verlaten. De stationschef vluchtte toen hij van het ongeluk hoorde. Van de gewonden konden er na eerste behandeling 157 naar huis. Deze kinderen, de jongste was vijf de oudste 16, zullen worden onder gebracht in kindertehuizen in Lun- teren en Oostvoorne, van waaruit dagtochten en excursies door Neder land zullen worden gemaakt. De volgende groep, die ook bestaat uit kinderen uit zowel katholieke als protestantse gezinnen zal een onder komen krijgen bij pleeggezinnen. VROUWENSMOKKEL NAAR ROME ROME, 24-7. De politie van Rome heeft 198 jonge Afrikaanse vrouwen ondervraagd, die mogelyk met mis leidende aanbiedingen voor werk als huishoudelijk personeel naar Italië zyn gelokt om daar ingeschakeld te worden by de prostitutie. In 21 gevallen is besloten het on derzoek voort te zetten. De vrouwen komen uit Somali, Tunesië en de Kaapverdische eilanden. De argwaan van de politie was ge wekt na huiszoekingen in twee clubs in Rome. Afrikaanse vrouwen, die voor huishoudelijk werk naar Rome waren gekomen, werden kort na aankomst in contact gebracht met mannen die hen uitnodigden voor een bezoek aan de club. Later kregen de vrouwen geld aangeboden om af spraken met mannen te maken. Oorlogscorrespondenten in Vietnam omgekomen SAIGON, 24-7. De felle gevechten die al bijna een maand gaande zijn in de Vietnamese provincies Quang Tri en Thua Thien hebben aan tal rijke oorlogscorrespondenten van di verse nationaliteiten het leven ge kost. In de afgelopen week kwamen Vier journalisten, onder wie drie fotogra fen, om en werd er één vermist. Za terdag werd Gerard Hebert, een Ca nadese fotograaf die voor het Amerikaanse persbureau UPI werk te door een Noordvietnamese granaat getroffen en op slag gedood. Woensdag verloren twee camera mensen uit Singapore het leven tij dens een artilleriebeschieting van de hoofdweg ten zuiden van Quang Tri. Zij werkten voor de Amerikaanse radio- en tv-maaschappij ABC. Het aantal doden en vermisten on der het korps buitenlandse journa listen en fotografen bij de oorlog in Vietnam is in de afgelopen tien jaar lot 58 gestegen. Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking In het algemeen veel bewolking met plaatselijk een bui; in de nacht en ochtend en morgen overdag ook langs het strand af en toe mist; zwakke tot matige wind in hoofd zaak uit richtingen tussen west en noord; minimumtemperaturen onge veer 16 graden, maximumtempera turen omstreeks 20 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturenomstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 juli. Zon op 4.51, onder 20.41. Maan op 20.18, onder 3.35. Volle maan: 26 juli (8.24). HOOG- EN LAAGWATER 25 juli 2.35 14.55 8.17 20.47 Springtij: 29 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 24-7. Het K.N.M.I. deelt mede: De wanne lucht, die zich vrij dag nog in Nederland bevond, werd in het afgelopen weekend verdreven door storingen, die vanuit West- Frankrijk noordoostwaarts trokken. Daarbij viel op vele plaatsen be hoorlijk veel neerslag. In Zierikzee werd in de nacht van zondag op maandag 32 mm afgetapt. Toch wa ren er ook waarnemingsstations zo als bv. Volkel waar minder dan 0,3 mm werd gemeten. De warme lucht bevindt zich nog wel over oost- en zuid Europa, waarzondag op veel plaatsen nog temperaturen van meer dan 30 graden werden waargenomen. Plaatselijk kwam onweer voor. De terugkeer van deze wanne lucht wordt niet verwacht. Aangezien ons land het komende etmaal dicht bij een storingsgebied blijft liggen wordt voor dinsdag weinig verandering van het huidige weertype verwacht. Zenuwarts vermoord ZUTPHEN, 23-7. De 84-jarige ze nuwarts dr. P. van Bork in Zutphcn is zaterdagochtend dood in zyn wo ning aan de Coehoornsingcl gevon den. Hij zat overdekt met bloed op een stoel in zijn werkkamer en is vol gens de politie het slachtoffer van moord. De alleenwonende arts is vermoedelijk vrijdagavond omstreeks half elf met een puntig voorwerp om het leven gebracht. Er zijn vage spo ren van een schermutseling. Dr. Zeldenrust heeft sectie verricht op het stoffelijk overschot. Men weet niet waarom dr. Van Bork is ver moord. De politie zoekt met man en macht naar aanknopingspunten. De Zutphense politie heeft bijstand ge kregen van het rechercheteam van de provincie Gelderland. Vijf en twintig mensen houden zich met het onderzoek bezig. Er zijn dan ook speurhonden ingeschakeld. Terreur in Ulster BELFAST, 22-7. Dc Provisionals van dc IRA hebben dc verantwoor delijkheid op zich genomen voor de bomaanslagen in Belfast die vrijdag 13 doden hebben geëist en 130 men sen hebben gewond. Premier Jack Lynch van Ierland zei vrijdagavond dal de bevolking van dc Ierse republiek diep getrof fen zijn door dc bomaanslagen. „Het hele land is ontsteld door de wreed heid die zoveel onschuldige levens heef geëist en tientallen mensen in Belfast vanmiddag hebben gewond. Het is niet voldoende om deze ver liezen te betreuren. Wij moeten zo danig handelen dat er een blijvend einde komt aan deze gemene aan slagen. Vrijdag heb ik nog gezegd, dat dc tijd niet in het voordcel van dc vre de werkt. Sindsdien zijn 30 mensen gedood in het noorden „tot dusver zijn deze maand minstens 70 doden door geweldpleging geteld". Ook zaterdag Bij uitgebreide schietpartijen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn zaterdagmorgen vroeg vier mannen doodgeschoten. De nieuwe inciden ten volgden slechts uren nadat de golf van bomaanslagen het leven had gekost aan elf personen cn het Britse leger opdracht had gekregen „onmiddellijk een serie acties tc on dernemen tegen dc terroristen" van het Ierse Republikeinse Leger

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1