Opzoek naar hfge rente? u krijgt tot 61% bij de postspaarbank ZEER DRUK POLITIEK OVERLEG IN DE RESIDENTIE Ernstige overstromingen op de Filippijnen DE KIESDREMPEL Zwaar weer boven Zaanstreek WAAROM CENTRALE VERWARMING Nieuwe initiatieven van Whitelaw in Ulster DE ZIERIKZEESCHE COURANT AUSTIN MORRIS altijd safe ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 21 juli 1972 ]28ste jaargang Nr. 21118 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE lannewekken It, Zierikzee, Postbus I, tel. (OtttO) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bi) de Vaate, iel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenm»n Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: (Regio) bazar van het jaar te Zomieinaire De kabinetscrisis DEN HAAG, 20-7. Onmiddellijk mulat bekend was geworden dat de ministers in het kabinet-Biesheuvel hun portefeuilles ter beschikking hadden gesteld, startte in het gebouw van de Tweede Kamer een druk politiek beraad. De fractievoorzitters van KVP, ARP, CHU en VVD staken de koppen bjj- een om zich te beraden over de ontstane situatie. Mr. Andriessen, voorzitter van de KVP-fractie, zei tijdens een onderbreking van dit overleg dat hjj nu de kans op herstel met van de breuk met DS'70 erg gering acht. Maar toch is op dit ogenblik die mogelijkheid nog niet uitgesloten, zo liet hij er op volgen. Want het kabinet is demissionair en tal van procedures kunnen star ten. Op de vraag of woensdag en don derdag ochtend nog getracht is DS'70 tot andei-e gedachten te brengen antwoordde Andriessen dat dezer dagen „alle mogelijkheden onder ogen zijn gezien". Het werd echter buitengewoon moeilijk toen de frac tie van DS'70 zich achter de aftre dende ministers schaarde. Met Wiegel (VVD). Aantjes (ARP) en Tilanus (CHU) was Andriessen donderdagmiddag doende de aan ko ningin Juliana uit te brengen advie zen op elkaar af te stemmen. Na de kamervoorzitters De Niet en Van Tiel en de socialistische fractieleidei drs. Den Uyl zou Andriessen nog donderdag op Huis ten Bosch wor den ontvangen. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 Weer doden in Belfast BELFAST, 20-7. In Belfast is don derdag een man doodgeschoten die aanslagplegers poogde te verhinde ren een bom te plaatsen in een kiosk in de wijk Springfield. De man kreeg een kogel in de hals waarna de da ders alsnog hun plan uitvoerden en de kiosk opbliezen. Eveneens don derdag werd in een greppel bij het vliegveld van Belfast het lijk ont dekt van een jongeman, waarmee het aantal doden in drie jaar van ge weld in Noord-Ierland is gestegen tot 452. De aanslag op het postkantoor in Newry is gepleegd met behulp van een kinderwagen waarin een bom was geplaatst. Drie personen werden gewond door rondvliegende glas scherven. Ook de fraptie van de Partij van de Arbeid kwam donderdagmiddag bijeen. Terechte conclusie Fractievoorzitter Den Uyl (PvdA) gaf, mede namens fractieleider Van Mierlo (D'66) en Aai^den (PPR) als zijn oordeel dat het kabinet tex-echt uit de zondagnacht bij verrassing ontstane situatie de conclusie heeft getrokken dat de basis aan het ka binet is ontvallen. „Het is dwaas dat die beslissing vier dagen op zich heeft laten wach ten. Vei*kiezingen dienen nu te vol gen", aldus deze nog voorlopige re- aktie. Later op de dag zou ook het partij bestuur van de PvdA nog bijeenko men. Tenslotte wai'en de voorzitters van de confessionele partijen KVP. ARP en CHU bijeen. Zij hielden zich be- -zig met de problematiek verbonden aan het eventueel uitkomen op één gezamenlijke lijst bij de vexwx-oegde verkiezingen. Vervroegde verkiezingen DEN HAAG. PvdA-fractieleider drs. Den Uyl meent dat alle vooi-- i-ang moet worden gegeven aan ver vroegde verkiezingen. Kort nadat hij door de koningin op Huis ten Bosch was ontvangen zei hij le denken aan een datum tussen 1 en 15 november. Reden voor zijn haast: het pi-esti- ge van het rompkabinet-Biesheuvel is zodanig aangetast, gedeukt dat een dergelijke „club" niet in staat zal zijn met het nodige gezag een eon- ti'act met de sociale partners tot stand te brengen. Dit betekent, naar de smaak van de socialistische voormandat de ko ningin aan de demissionaire minis ter-president vraagt na te gaan of de ploeg demissionaire bewindslie den bereid is kamerontbinding te be werkstelligen en het uitschx-ijven van vervroegde verkiezingen voor zijn rekening te nemen. Het rompkabinet-Biesheuvel dient dan de begx-oting-'73 in, de Kamer handelt een aantal zaken af, terwijl de punten waarover de Kamer scherp verdeeld is de inzet van de verkiezingen moeten woxden. Als gevolg van onoverbrugbare te genstellingen binnen het kabinet over het beleid voor 1973 is, zo zei Den Uil, het kabinet-Biesheuvel be zweken. Vast staat dat het in 1973 te voeren beleid een essentiële opga ve van elk kabinet zal zijn dat in de plaats van het demissionaire kabinet komt. Het officiële communiqué De tekst van het communiqué luidt: „Plet kabinet der Koningin deelt mede: HM de Koningin heeft woensdagmiddag op het Huis ten Bosch de ministei'-president mi\ B. W. Biesheuvel ontvangen, die de ko ningin in kennis heeft gesteld van de ontslag-aanvragen van de minister van Vex-keer en Waterstaat dr. W. Drees en de minister zonder porte feuille belast met het wetenschaps beleid en wetenschappelijk onder wijs, jhr. mi-. M. L. de Bx-auw, als mede van de staatsseci'etains van binnenlandse zaken dx*s. A. van Stuyvenbex-g en de staatssecretai-is van cultuur, reci'eatie en maatschap pelijk werk mevrouw S. van Vee- nendaal-van Meggelen. „Hare majesteit heeft de minister president donderdagmorgen weder om ontvangen op paleis Soestdijk, bij welke gelegenheid de minister-presi dent de koningin de vier genoemde ontslag-aanvragen heeft voorgelegd. Hare majesteit heeft deze verzoeken ingewilligd. Daarna heeft de ministex--president_, de koningin medegedeeld dat de ove rige ministei-s in het feit dat aan het kabinet de vijf partijen basis is ont vallen, aanleiding hebben gevonden hun portefeuille ter beschikking van Hai'e Majesteit te stellen. Dat ook de minister zonder portefeuile belast met ontwikkelingssamenwerking zijn ambt ter beschikking stelt en dat de overige staatssecx-etarissen deswege eveneens hun functies ter beschik king van de koningin stellen. Hare Majesteit heeft deze verzoe ken in beraad genomen en die minis ters en staatsseci-etarissen verzocht inmiddels datgene te blijven ver lichten dat zij in het belang van het koninklijk noodzakelijk achten". Bus niet toeristen overvallen (Cylon) POLOMBO, 20-7. In de buurt van Habarane op Ceylon is woensdag een toeristenbus overvallen door een ge wapende bende. De 45 inzittenden, merendeels Fransen en Westduitsers werden beroofd. Dq postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk. want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht. MANILLA. 20-7. De door zware regenval van dc afgelopen weken veroorzaakte overstromingen hebben tot op heden op de Filippijnen naar schatting 197 mensenlevens gekost. De oversti'omingen, die de ernstig ste sinds de tweede wereldoorlog worden genoemd, hebben verder meer dan een half miljoen mensen dakloos gemaakt. Het Filippijnse Rode Kruis heeft meegedeeld dat in de provincie Lu- zon in sommige gevallen sinds maandag 60 centimeter ï-egen is ge vallen. Het water blijft hier stijgen. Van de hoofdstad Manilla staat 90 procent onder water. Er zijn hier vijftig evacuatiecentra ingesteld, die ongeveer 14.000 mensen aan onder dak en voedsel helpen. DEN HAAG, 20-7. Een verhoging van dc kiesdrempel kan kabinetsfor maties eenvoudiger maken. Dit zeg gen dc KVP-kamerledcn Van der Sandcn, Andriessen en Van Schaik in de donderdag verschenen nota over hun initiatief-voorstel tot ver hoging van dc kiesdrempel tot twee procent. Het houdt in dat partijen met minder dan twee pi-ocent van de stemmen niet in de Tweede Kamer komen. De bedoeling van. het wets ontwerp is de werking van het pax*- lementaire stelsel te vei'beteren. Als deze kiesdrempel van kracht was geweest bij de verkiezingen in 1971 dan waren de PSP, de PPR, het GPV, de NMP en de Boerenpartij niet in de Tweede Kamer gekomen. De confessionele partijen en de WD zouden samen 78 zetels bezetten (een meei-dei-heid) in plaats van nu 74 (een minderheid). Succes voor McGovern WASHINGTON. 20-7. De Ameri kaanse senator McGovern heeft een klein verkiezingssucces behaald door van vakantie terug te keren om met zijn stem eiwoor te zoi'gcn dat een regeringsvoorstel met 47 tegen 46 stemmen weid verwox-pen. De vak bonden wax'en daar tegen omdat het voor-stel volgens hen onvoldoende loonsverhoging inhield. Bovendien heeft hij Larry O'Brien tot leider van zijn verkiezingscam pagne benoemd, een man die het bes te geschikt is om alle democraten achter McGovern te vex-enigen. De voovziter van het Rode Kruis Fei-dinant E. Marcos, venvacht dat het dodental nog aanzienlijk zal stij gen. ,De toestand blijkt nog ei-ger te zijn dan wij hadden gedacht", zo ver klaarde hij. ZAANDAM, 20-7. De Zaanstreek heeft donderdagavond veel moeilijk heden ondervonden door een zware onweersbui. Op talrijke plaatsen sloeg de bliksem in, in Koog aan de Zaan zelfs een huis in brand. In Westzaan raakte een auto te water. Voorts liepen kelders onder water. werden bomen ontworteld en vielen hekken om. Het treinverkeer in de ï-chting Alkmaar ondervond vertra ging. Voor zover op het ogenblik be kend, hebben zich geen persoonlijke ongelukken van ernstige aard voor gedaan. VAN SAMAN-DEURLOO? Een klasse-installatie te- geen een verantwooi-dc prijs. Veilig en onbezorgd sto ken omdat u meekoopi een goed verzorgde sex-vice. Echte bestaande bouwin- stallateurs. zonder breekwerk. Erkend installateur. Vraagt vrijblijvend offerte Sint Doiuusstraat 43 Zierikzee Telefoon (01110) 3200 LONDEN. 20-7. Dc Britse minis ter voor Noord-Icrland. TVilliam W'hitelaw, heeft donderdag nieuwe initiatieven voor een politieke oplos sing aangekondigd. Voor het Lagerhuis in Londen deelde hij mee dat hij wil beraadsla gen met de politieke partijen in Ul ster om te komen tot een conferen tie over de politieke toekomst. Hij roept alle partijen burgers in Noord-Ierland op. hem schriftelijk hun opvatting oxer een mogelijke oplossing te doen toekomen. Whitelaw maakte verder bekend dat hij vrijdag in Londen een ge sprek zal heben met de Ierse minis ter van buitenlandse zaken. Patrick Hillery, maar zei met nadruk dat dit een „beleefdheidsbezoek" zal zijn. Opgcmexkl wordt echter dat het di rect valt na een gesprek dat White law voert met oppositieleider Harold Wilson ox'er diens ontmoeting met hoge IRA-lcidcrs. Sinds dc beëindiging van het be stand hebben dc provisionals van de IRA aanmerkelijke verliezen gele den. zo deelde Whitelaw in het La gerhuis mee. Het leger meent onge veer 150 IRAleden met kogels ge raakt te hebben. Het aantal beschie tingen van Britse militairen is te ruggelopen maar bedraagt nog steeds ongeveer 50 tot 70 por dag. de meeste in Belfast DEN HAAG. De fraktievoorzitter* Aantjes (A.R.P.), Andriessen (K.V. P.), Tilanus (C.H.U.) en Wiegel (V.V. D.) (v.l.n.r.) hier bijeen tijdens de in het Tweede Kamergebouw gehouden vergadering. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f Niemand is ooit gelukkig ten koste van hel geluk van de ander. WAT IW 0i BILT Verwachting tot zaterdagavond: Afnemend oiiweersaelitig In het algemeen vrij zonnig; voox'al aanvankelijk plaatselijk onweer; zwakke tot matige wind uit uiteen lopende richtingen; minimumtem- peratux-en omstreeks 17 graden, ma xima morgen van 20 graden in het noox-dwesten tot rond 28 gi-aden in het zuidoosten en oosten van het land. Voor zondag: Aantal ux*en zon: 5 tot 15. Min.-tempex-atutrenvan 1 tot 6 gx'aden boven noxmaal. Max.-temperatui'en: 3 of meer gra den boven noi-maal. Kans op een droge pex*iode van min stens 12 uur: 95 px^ocent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 pi'ocent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 juli. Zon op 4.47. onder 20.45. Maan op 18.23. onder 0.37. 23 juli. Zon op 4.48. onder 20.44. Maan op 19.12. onder 1.25. 24 juli. Zon op 4.50, onder 20.41. Maan op 19.50. onder 2.25. Volle maan: 26 juli (8.24). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laag water 22 juli 12.19 5.48 18.24 23 juli 0.44 13.18 6.49 19.19 24 juli 1.46 14.12 7.36 20.05 Springtij: 29 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 21-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook dondei'dagavond ont laadde de in de atmosfeer opge hoopte energie zich in enkele on- weei'sbuien. die plaatselijk opnieuw vrij hevig waren, vooral in het zuid westen en westen van het land. Het vliegveld Valkenburg meldde 23 mil limeter. Het hogedrukgebied. waar van de as zich aanvankelijk boven Schotland en het noordelijk deel van dc Noordzee bevond, verplaatst zich langzaam wat meer naar het zuiden. Daardoor zullen dc winden in ons land de neiging vertonen geleidelijk uit noordelijke richtingen te gaan waaien. Dan wordt iets minder warme lucht uit maritieme streken aangevoerd, zodat de temperaturen een zekere tempering zullen onder gaan. Het blijft echter toch vrij warm en zonnig, terwijl de omveers kansen minder worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1