KOFFIE GEMALEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT TOPCONFERENTIE VAN „DE TIEN" 11 SEPTEMBER Wiegel wil snel verkiezingen LUCHTBRUG TUSSEN EGYPTE EN SOWJET-UNIE KOLONEL GADAFFI VAN LIBIË ACHTER DE MAATREGEL Malaria in Thailand Heath over Ulster HET GAAT WEL DE KANT OP VAN NIEUWE VERKIEZINGEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, no 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmsn Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. Donderdag 20 juli 1972 128stc jaargang Nr. 21117 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 In dit nummer: Oorlogs-zeemijn bij Den Osse Pittig praten te Brussel DEN HAAG. Na afloop van netsvergadering arriveerde minister president Biesheuvel buiten de poort van het Catshuis om wachtende journalisten een verklaring te geven. Daarna keerde hij terug ih het Cats huis om te rusten. Zo te zien, zag de heer Biesheuvel - althans op dat mo ment - de zaak nog niet al te som ber in. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's BRUSSEL, 19-7. Op de Brusseler ministerscoiiferen- Versterking lie (de E.E.G. plus de toetredende landen) zijn woens- instellingen E.E.G. «lag besluiten genomen ten aanzien van «le te houden topconferentie. Een procedurebesluit behelst «le niede- «leling dat op 11 september in Rome de ministers van financiën bijeen zullen komen, terwijl tezelftler tijd <le ministers van buitenlandse zaken van «le Westeuro- pese Unie bijeen zijn. Op 12 september in de ochtend zullen dan de ministers van buitenlandse zaken van de tien bijeenkomen, terwijl in de middag de ministers van buit- tenlandse zaken plus de ministers van financiën van de tien bijeenkomen. Tijdens die bijeenkomst zal het besluit vallen of de topconferentie al dan niet doorgaat of uitgesteld wordt. Nederland heeft geconstateerd, da,V er over een versterking van de in stellingen van de EEG minder over eenstemming lijkt te bestaan. Ne derland wil daarover zeker geen „theologische discussies" houden, al dus staatssecretaris Westerterp. Maar de Nederlandse regering meent wel dat een uitgebreide EEG noopt tot een doeltreffender besluitvor ming en ook omwille van de demo cratie is nodig dat op het stuk van de versterking van de bevoegdheden van de instellingen op de topconfe rentie essentiële vooruitgang wordt geboekt. DJAKARTA. Een Indonesische moeder en haar kind zitten op het dek van een landingsvaartuig van het Indonesische leger, bij de aanvang van een drieweekse reis om haar man - een politiek gedetineerde - op hel eiland Boe.roe te bezoeken. Hij is een van de ongeveer 10.000 gedetineerden, die op het eiland gevangen zijn ge el, nu de mislukte communistische iiuic/i/sorer*- na me. Warmte blijft Verwachting tot vrijdagavond: Zonnig weer met weinig wind en in het binnenland maxima van 29 tol 33 graden, maar in de kuststrook rond 23 graden; plaatselijk onweer; vannacht hier en daar mist; mini mumtemperaturen omstreeks 19 gra den. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 5 tol 13.. Min.-temperaturen: 2 tot 7 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 3 of meer gra den boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 21 juli. Zon op 4.45, onder 20.46. Maan op 17.25. onder 0.01. Volle maan: 26 juli (8.24). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 21 juli 11.08 23.36 4.38 17.14 Doodtij: 20 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 20-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het ziet er naar uit dat de eerste dagen aan het zeer warme weer in Europa nog geen einde komt. Boven ons land heeft zich een vlak lagedrukgebied gevormd. De kans op warmteonweders blijft dan ook aan wezig. In de afgelopen dagen gingen deze plaatselijk gepaard met flinke hagelstenen. Dc zeer warme lucht boven het vasteland van Europa is de afgelopen dagen over Denemar ken en onze omgeving naar de Noordzee gestroomd. Boven het vrij koude water van de Noordzee heb ben zich hierdoor uitgebreide nrhst- velden gevormd. Door de aanwezig heid van het vlakke lagedrukge.bied boven onze omgeving zal de zeewind wat versterkt worden, en kunnen enkele mistvelden van Noordzee op onze kust lopen. Inmiddels is ook bepaald dat de commissie ad hoe, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers uit Brussel, bijgestaan zal worden - voor politieke problemen - door de zogeheten „commissie-Davignon", bestaande uit de directeuren-gene raal politieke zaken van de mini steries van buitenlandse zaken van de EEG-landen. Advertentie vacuüm verpakt, pak 250 gram 7/1 II9 Tussen 4 en 7 september moet de commissie Ad Hoe bovendien de agenda voor de topconferentie vast stellen. Het Nederlandse standpunt tijdens dit overleg over de topconferentie was dat de economische en mone taire Unie (EMU) weliswaar priori teit moet hebben, maar niet het uit eindelijke enige doel van de topcon ferentie moet zijn. De drie punten die er ter sprake zullen komen (de EMU, de externe betrekkingen van de EEG en de versterking van de instituties) zullen een aanvaardbaar en evenwichtig geheel voor overeen stemming moeten vormen. Bij een versnelling van de Economische en Monetaire "Unie moet volgens Neder land tegelijkertijd voortgang bij het economisch beleid gemaakt worden en dat heeft consequenties voor de instellingen van de gemeenschap, met name voor de besluitvorming door die instellingen. DEN HAAG, 19-7. VVD-fractielci- dcr Hans Wiegel heeft zich woensdag na hernieywd fractieberaad uitge sproken voor het houden van ver vroegde verkiezingen op zo kort mo gelijke iermjjn. Naar zyn mening zal de Tweede Kamer eerst zo snel mo gelijk de rijksbegroting 1973 moeten afwerken. De heer Wiegel denkt, dat een eventueel nieuw kabinet-Biesheuvel spoedig kan zijn gevormd. Direct daarna moet een kamerdebat plaats hebben. De liberale fractievoorzitter noem- de het onjuist, als nieuwe ministers en staatssecretarissen zouden worden gezocht voor de nu ontstane vacatu res. De vrijgekomen posten zullen z.i. moeten worden waargenomen door thans zittende bewindslieden. CAIRO, 19-7. Russische llsjoesjin- vliegtuigcn onderhouden sinds dins dagavond een ware luchtbrug tus sen Egypte en de Sowjet-Unie. Op veel Egyptische vliegvelden heerste een even grote drukte als na de jtkni-oorlog, toen grote hoe veelheden oorlogsmateriaal werden aangevoerd ter vervanging van ver loren gegane uitrusting, maar nu ging het verkeer in omgekeerde richting. Bij de Russische ambassade in Cairo kwamen Russische gezinnen Russen iveg uit Egypte TRIPOLI CAIRO MOSKOU, 19-7. Kolonel Gaddafi van Libië speelde een beslisende rol in het besluit van de Egyptische president Sadat zich te ontdoen van de Russische militai re aanwezigheid in zijn land. Dit is een van de meest aanvaarde ant woorden die woensdag in de Arabi sche wereld circuleerden op dc vraag naar het hoe en waarom van het spectaculaire besluit van Sadat. Een andere veelgehoorde lezing is dat de Egyptische president in eigen land onder sterke druk stond van een groep vooraanstaande officieren. Aan het hoofd hiervan zou de Egyp tische vice-premier en minister van oorlog Sadek staan. De Arabische wereld heeft met verrassing en verbazing op de stap van Caii'o gereageerd. Zowel instem mende als afkeurende commentaren dat een oorlog tegen Israël om de bezette gebieden te heroveren nu welhaast geen kans van slagen meer heeft. Tevoren instemming In de Libische hoofdstad Tripoli zeiden welingelichte kringen woens dag dat president Sadat voor zijn belangrijke beslissing tevoren al de instemming had ontvangen van de leiders van Libië en Syrië. President Sadat, kolonel Gaddafi en president Assad zouden gezamenlijk lot het besluit zijn gekomen toen zij op 21 juni in Egyple bijeen waren. De lei ders van de federatie van Arabische republieken wilden echter nog een laatste poging wagen het Kremlin ertoe te brengen Egyple, en ook Sy rië van de vereiste moderne aanvals wapens te voorzien. Dit was de reden dat pi-esident Asad en de Egyptische premier Sidky onlangs afzonderlijk Moskou bezochten waar van zij blijkbaar met legen handen terugkeerden. met bagage aan Hoewel de gevoelens van de vertrekkende militairen moeilijk te peilen zijn mensen waar nemers dat velen zonder spijt ver trekken: de betrekkingen tussen de Russische officieren en de Egypti sche militairen zijn de laatste tijd voortdurend verslechterd, zo zeer dat beide partijen bijna een ..koude oorlog" voerden. BANGKOK, 19-7. De malaria blijkt nog steeds de meeste mensen levens te eisen in Thailand, ondanks de intensieve campagne ter bestrij ding van de ziekte, die 22 jaar ge leden werd begonnen. De organisator van deze campag ne, dr. Vimol Nothanonda, heeft woensdag" verklaard dat van de 130.000 mensen, die vorig jaar mala ria kregen er 3.000 zijn gestorven. Sinds 1949 kregen vijf miljoen men sen in Thailand malaria. Meer dan 50.000 van hen zijn eraan bezweken. LONDEN/BELFAST. 19-7. Dc Britse premer Edward Heath heeft de bevolking van Ulster opgeroepen zich af te keren van „de mannen van het geweld". Hij herhaalde eer dere Britse verklaringen dat de sta tus van Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk niet zal worden gewijzigd zonder instemming van de meerderheid van de bevol king en verdedigde krachtig het be leid van zijn staatssecretaris voor Ulster William Whitelaw. In de pro vincie zelf werd woensdag een kind van zes maanden bij een bomexplo sie gedood. Tevens werd een oude man doodgeschoten door sluipschut ters. Nu uittreding ministers DEN HAAG. 18-7. Als «le voortek«.*iien niet bedriegen zal «le kiezer in liet vroege begin van volgend jaar op nieuw de gang naar de stembus maken. Dc fracties van KVP, ARP en VVD in de Tweede Kamer kwamen, na ecu dag van druk beraad over dc ontstane politieke situatie als gevolg van liet vertrek van de ministers Drecs en De Brauw tot de conclusie dat vervroegde verkiezingen nodig zullen zyn om klaarheid in dc Nederlandse polilick te brengen. Het uitschrijven van die verkiezin gen zal dan tot de taak moeten be horen van een minderheidskabinet, bestaande uit KVP. ARP. CHU en VVD. dat met beperkte taak de be groting 1973 moet indienen en met het parlement moet afwikkelen. Ook zal dit kabinet orde op zaken moeten stellen op sociaal-economisch ter rein, op het stuk van de inflatiebc- strijding en overstemming moeten bereiken over de loon- en prijspoli tiek. Alleen de CH-iraktie stelt, dat het kabinet-Biesheuvel met de over gebleven vier partners zal moeten voortgaan en zijn politieke voortbe staan moet toetsen aan een uit spraak van de Kamer. Minister-president Biesheuvel polste de fraktics, nadat dinsdag morgen duidelijk was geworden dat dc breuk met dc ministers van DS'70 definitief was. Tijdens een gesprek met frakticvoorzittcr Berger liet de ze daar geen misverstand over be staan. Van Antirevolutionaire zijde werd verklaard dat met het wegvallen van DS'70 uit de coalitie van de vijf de politieke basis onder het kabinet is verdwenen en dat niet meer wordt voldaan aan de formule waarop het kabinet werd gevormd: het moet ge acht worden te steunen op een meerderheid in het parlement. Mening inr. A«uitjes Fraktieleider'mr. W. Aantjes: „Het lijkt ons het beste dat dc overgeble ven ministers hun zetels ter beschik king stellen. De premier zou de ko ningin dan kunnen adviseren op dracht te geven tot formatie van een vierpartijenkabincl, waarbij het niet uitgesloten moet worden geacht dat de aftredende ministers daar weer in worden opgenomen". Zo'n vierpartijenkabinet zal het regeerakkoord van vorig jaar gewoon moeten uitvoeren, met geen sterkere, maar ook geen zwakkere binding dan voorheen, aldus Aantjes. Uit het overleg van dc KVP-frak- tic kwam zeer nadrukkelijk naar voren dat de WD geen verdere con sequenties zal mogen ontlenen aan het feit. dat de KVP de samenwer king met de liberalen in het tweede kabinet-Biesheuvel nu wil voortzet ten. De samenwerking na de ver vroegde verkiezingen blijft een open zaak, zo liet fraktieleider mr. F. An- driessen weten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1