DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINISTER PRESIDENT BIESHEUVEL WIL DOORGAAN Nederlandse toeristen omgekomen in het buitenland PROCESSEN IN PRAAG Trieste verkeerscijfers Vrouw hakt lijk man in mootjes Nijmeegse Vierdaagse officieel geopend met vlaggenparade Veiligheidsraad komt bijeen Is er iets met Pham Van Dong? DEN UYL WIL KABINET WEG HONGER IN MIDDEN-JAVA Okamoto schuldig bevonden Onrust in Egypte? De kwestie van Franco's opvolging ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 18 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21110 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken tl, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmin Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand t 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn excluslel 4 B.T.W. In dit nummer: Het campingvoetbal in de Westhoek Na het uittreden van ministers TOENSBERG, 17-7. Bij een ver keersongeval in de buurt van de Noorse plaats Toensberg zijn zater dag twee Nederlandse toeristen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 46-jarige C. Jacobse uit Badhoevedorp en zijn 44- jarige echtgenote M. A. Jacobse- Mol. Het ongeval gebeurde, toen de heer Jacobse met zijn personenauto een voorrangsweg wilde oprijden en daarbij geen voorrang gaf aan een op deze weg naderende Noorse per sonenauto. De drie inzittenden van de Noorse auto liepen zware verwon dingen op. De Nederlandse toeristen overleden kort na het ongeval aan hun verwondingen. Ongeluk in Zwitserland BERN, 17-7. Het ongeluk zaterdag in het Zwitserse Berner Oberland bij de beklimming van de Früdenhorn - in de buurt van Kandersteg - heeft aan twee Nederlandse alpinisten het leven gekost, zo is maandag bekend geworden. Het zijn de 32-jarige mej. Ilse Jurg uit Utrecht en de 41-jarige mej. Renske Boorsma uit Hoogeveen. De dei-de Nederlander, de 28-jarige Willem Schop uit Barendrecht, over leefde het ongeluk en is met niet le vensgevaarlijke verwondingen in een ziekenhuis te Interlaken opgenomen. Het ongeluk gebeurde bij de be klimming van een steile helling. PRAAG, 17-7. In Praag zijn maan dag droe processen, tegen intellectu elen en voormalige hoge functiona rissen van de Tsjechoslo waakse par tij begonnen, waarbij in totaal twaalf personen betrokken zijn. Onder hen bevinden zich de historicus Jan Te- sar, de socioloog Rudolf Battek, de voormalige leider van de Tsjechoslo- waakse studentenbond Jiri Müller en een van de oud-secretarissen van het partijcomité van de stad Praag, Ja- romir Litera. Zij behoren tot de in tellectuelen die de komst van het bewind van Alexander Dubcek hiel pen voorbereiden. Twee van de alpinisten, die alle drie door middel van touwen met. el kaar waren verbonden, gleden op een gegeven moment uit en maakten een fatale val. De heer Schop wist zich in veiligheid te brengen. PARIJS/HAMBURG, - 17-7. Het verkeer is tijdens het afgelopen lan ge weekeinde van „Quatorze Juillet" in Frankrijk even moordend ge weest als in 1971. In vier dagen tfjds vielen er bij 3.706 ongelukken 200 doden en 5.898 gewonden. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 201 do den en 5.316 gewonden. In het Westduitse verkeer kwa men dit weekeinde (over twee da gen) 110 mensen om het leven. Al leen al in de deelstaten Noordrijn- Wetfalen en Nedersaksen werden in totaal bijna 50 verkeersdoden ge teld. NEURENBERG, 17-7. Een 34-ja- rige vrouw heeft tegenover de po litie van Neurenberg bekend het lijk van haar Egyptische echtgenoot in mootjes te hebben gehakt, nadat ze hem uit jaloezie had gedood. Volgens de vrouw had ze haar man een mes in de keel gestoken, hem vervolgens met een sjaal ge wurgd en daarna het lijk in stukken gehakt. De stoffelijke resten bracht ze in plastic zakken naar verschil lende schuilplaatsen. De politie heeft alle delen van het lijk achterhaald op het hoofd na. De vrouw zei tot haar daad ge komen te zijn omdat haar echtge noot haar met een ander bedroog en gezegd had dat hij alleen maar met haar was getrouwd om een ver blijfsvergunning te krijgen. NIJMEGEN, 17-7. Maandagavond is in het Nijmeegse Goffcrtstadion de 56c Vierdaagse officieel geopend met de traditionele vlaggenparade. Zoals ook vorig jaar het geval was sprongen aan het begin van de pa rade leden van het parachutisten centrum Teuge op de grasmat van het stadion. Ongeveer 28.000 toe schouwers beleefden daarna een af wisselende show die verscheidene muziekkorpsen, sportverenigingen uit Nijmegen en omgeving en ven- delzwaaiers opvoerden. Ook dit jaar werden de volksliederen van de deelnemende landen niet gespeeld. Alleen het Wilhelmus en het Vier- daagselied weerklonken in het Gof- fertstadion.Om de jeugd meer in het geheel te betrekken was men ook overgegaan tot communitysinging. Een groot aantal bekende tophits werd tot groot enthousiasme van de toeschouwers ten gehore gebracht en ook meegezongen. Voor 63 Israëlische jongeren was de Vierdaagse overigens maandag morgen reeds van start gegaan. Aan gezien Israël donderdag een natio nale rouwdag kent, had de vier- daagseleiding bij wijze van uitzonde ring er in toegestemd dat deze groep het parkoers van de derde marsdag (de zware zevenheuvelenroute) reeds maandag mocht afleggen. De Israëli sche scholieren liepen voortreffelijk ondanks het gemis aan sfeer en kwamen zonder uitvallers aan de eindstreep aan. DEN HAAG, 17-7. In verband met het aangekondigde aftreden van de ministers Drees en De Brauw zal pre mier Biesheuvel heden-dinsdag trachten een gesprek te voeren met de voorzitter van de Tweede-Kamer fractie van DS'70, de lieer J. Berger. Dit is de uitkomst van het beraad dat maandagavond op het Catshuis werd gevoerd tussen de bewindslieden van de vier andere regeringspartijen en de premier. Minister-president Biesheuvel liet na afloop van dit beraad weten het tegenover de heer Berger redelijk te achten hem in te lichten over een aantal bezuinigingen. Hij verwacht niet dat dit tot ver andering in de politieke situatie zal leiden. Na zijn gesprek met de heer Berger zal de premier koningin Ju liana bezoeken. Tijdens de vergadering van maan dagavond werd vastgesteld dat de drie confessionele partijen KVP, ARP en CHU onderling geen conflict hebben en dat dit ook met de VVD niet het geval is. ARP-fraktie-overle« Minister-president Biesheuvel hoopt met dit kabinet te kunnen doorgaan. Of dat met een vierpartij- enkabinet zal zjjn liet hij in het mid den. „Het kan wel zijn dat die combi natie met zo'n goed programma komt dat zij meer steun krijgt dan de 74 zetels die zij nu achter zich weet', zo zei hij. Zelf zal de premier vandaag (dins dag) aanwezig zijn in het fractie- overleg van de ARP. Woensdag volgt dan de zitting van de ministerraad tijdens welke zal worden bepaald wat er gaat gebeuren Premiers Biesheuvel schetste de sfeer van de gesprekken in de afge lopen week als een goede onderlinge vriendschap. De besluiten van de raad lagen geheel in de geest van het regeerakkoord. Teleurgesteld zei hij te zijn dat juist die collegae het onaanvaardbaar hebben uitgespro ken die zich destijds sterk maakten voor bezuinigingen. NEW YORK, 17-7. De Veiligheids raad der Verenigde Naties komt he den-dinsdagavond (20.30 uur Ned. tijd) bijeen om de eis van Syrië en Libanon te behandelen, dat de raad Israël zal gelasten de op 22 juni in het Libanese grensgebied gevangen genomen hoge Syrische en Libanese militairen vrij te laten. HANOI, 17-7. In de Noordvietna- mese hoofdstad Hanoi was maandag avond geen officieel commentaar te krijgen over berichten uit Saigon dat er onzekerheid bestaat over het po litieke lot van premier Pham van Dong. Aanleiding tot de geruchten over Pham van Dong was een oproep van de Noordvietnamese regering van vrijdag inzake arbeidskrachten-, waaronder de handtekening van de premier niet voorkwam. In diplomatieke kinngen in Hanoi wordt er volgens het Franse persbu reau A.F.P. op gewezen dat het niet de eerste maal is dat er geruchten over Pham van Dong in omloop zijn.* Meestal hebben deze betrekking op zijn gezondheidstoestand. Zo liet de premier zich vrijdag verontschuldi gen op 'n receptie der Franse legatie in Hanoi ter gelegenheid van de „veertiende juli". Maandagmorgen liet hij de Amerikaanse actrice Jane Fonda, die op het ogenblik een be zoek aan Noord-Vietnam brengt, een bos lelies zenden. Waarnemers in Hanoi wijzen erop dat iemand die op het politieke toneel terzijde is ge schoven dit nooit gedaan zou hebben Maandagavond is in het kabinet wel gefilosofeerd over het uitschrij ven van nieuwe verkiezingen. Een beslissing daarover is evenwel niet genomen. DEN HAAG, 17-7. Nu de parle mentaire basis aan het kabinet- Biesheuvel is ontvallen is er sprake van een formele ministerscrisis. Pre mier Biesheuvel zal niet veel anders kunnen doen dan de tocht naar Huis ten Bosch maken om zijn ontslag aan te bieden. Dit zei een zongebrande fractie voorzitter van de PvdA, drs. Den Uyl, die vanwege de politieke situa tie zijn vakantie in Frankrijk had onderbroken, maandagavond in Den Haag. Het klemt dubbel door de gevolg de methode. „Ik heb het uitgebreide regeerakkoord altijd krampachtig en geforceerd gevonden. Engelse koningin naar Zuid-Slavië LONDEN, 17-7. Koningin Eliza beth de tweede van Engeland zal in oktober een bezoek brengen aan Zuid-Slavië. Hét is de eerste maal dat een regerend Brits staatshoofd naar een communistisch land gaat. President Tito was vorig jaar no vember in Engeland waar hij met de koningin en haar man lunchte. DJAKARTA, 17-7. Het Indonesi sche blad „Indonesia Raya" meldt maandag dat in het Middenjavaanse district Pekalongan tien mensen van honger zijn gestorven en ongeveer 200 mensen aan ondervoeding lijden. Er zijn maatregelen genomen door het plaatselijke bestuur om de voed selschaarste te bestrijden. SARAFANO, 17-5. Een Isr-ëli- miltaire rechtbank heeft de Japanse extremist Kozo Okamoto schuldig bevonden aan deelneming aan de massamoord op het vliegveld Lod bij Tel Aviv. Drie Japanners openden op 30 mei het vuur op een menigte op het vliegveld waardoor meer dan honderd mensen gedood of gewond werdenTwee Japanners pleegden daarna zelfmoord. TEL AVIV, 17-7. De politieke correspondent van het Israëlische blad „Davar" schrijft uit zeer goed ingelichte Westerse bronnen verno men te hebben dat in Egypte vele arrestaties worden verricht en ver scheidene hoge legerofficieren zijr. terechtgesteld, die president Sadat een petitie zouden hebben overhan digd, waarin protest wordt aangete kend tegen het beleid van de Egyp tische regering. De onrust in Egypte, die een on gekende omvang zou aannemen, zou ten grondslag liggen aan het blik sembezoek, dat premier Aziz Sedki onlangs aan Moskou heeft gebracht. IIOEE. Een kameraadschappelijk uitgestoken hand naar een Zuldvietnamese soldaat, die in huilen is uitgebarsten, nadat :ijn vriend op de grond liggend) gedood werd door een Noordvietnamese raketaanval. De voormalige keizer lijke hoofdstad is aan het eind van de vorige week, drie dagen achtereenvol gens beschoten. De herovering van de provinciale hoofdstad Kwang Tri - nu 17 dagen oud - wordt geleid vanuit het hoofdkwartier te IIleé. MADRID. 18-7. Wanneer gene- laal Franco is overleden wordt prins Juan Carlos van Borbon ko ning van Spanje. Het waarnemend hoofd - momen teel admiraal Carrero Blanco - zal dan hoofd van de regering worden en leider van de nationale beweging, zo is dinsdag in Madrid officieel meegedeeld. De maatregelen zijn vervat in twee wetten die dinsdag, de 36ste verjaardag van het begin van de Spaanse burgeroorlog, zijn gepubli ceerd. De wetten bepalen de over dracht van dc drie voornaamste re geringsfuncties die nu door Franco zelf worden bekleed. De wetten re gelen dc opvolgingsprocedure zoals in de Spaanse grondwet is voorzien. ZEIST. Tengevolge van een aanrij ding van een plotseling overstekende jongen en een daarop volgende auto botsing hebben twee mensen het le ven verloren en raakten twee an deren zwaar gewond op de Zeister- weg tussen Zeist en Wouderiberg. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Wie altijd lacht is een dom kop; wie altijd glimlacht een huichelaar. Verwachting tot woensdagavond: Warm Zonnig en op veel plaatsen zeer warm weer met kans op een lokale onweersbui; in de nacht hier en daal» mist; overwegend matige noordoos telijke wind; minimumtemperaturen omstreeks 19 graden, maxima mor gen van ongeveer 23 graden in het Waddengebied tot rond 30 graden in het binnenland. Voor donderdag: Aantal uren zon: 7 tot 16. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 2 tot 7 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 juli. Zon op 4.43, onder 20.49. Maan op 15.09, onder 23.34. 20 juli. Zon op 4.44, onder 20.48. Maan op 16.19, onder Eerste kwartier: 18 juli (8.46). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 19 juli 20 juli Hoogwater 8.49 21.08 9.53 22.18 Laagwater 2.27 14.55 3.24 16.03 Doodtij: 20 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Deze juli-week gaat heel wat goed maken aan het te kort aan zon en warmte eerder in de maand. Een hogedrukgebied boven Schotland en Scandinavië houdt onverminderd stand, zodat ook de aanvoer van warme continentale lucht, mét wei nig bewolking doorgaat. Wel komen hier en daar soms hevige onweers buien voor. Gisteren was dat het ge val in zuidwest-DuitsIand, België en noord-Frankrijk. Van deze onweers buien kreeg zuid-Limburg nog juist een enkele exemplaar mee. Ook in de Alpen en vooral boven Joegosla vië traden warmteonweders op. Voor morgen is van belang, dat de lucht druk boven Scandinavië wat verder stijgt. Dit houdt in dat de wind meer naar oost of wellicht zuidoost gaat draaien. Er kan dan nog iets warme re lucht aangevoerd worden, mét in het zuidoosten kans op een „tropi sche" dag, d.w.z. een dag met een maximumtemperatuur boven de 30 graden. Tegelijk wordt echter ook de kans op onweer groter. t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1