DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINISTERS DREES EN DE BRAUW DIENEN ONTSLAG IN Enorm succes camping-voetbal-aktiviteiten voor Rode Kruis Krachtmetingen tussen IRA en Britse leger in Belfast en in Londonderry Vliegtuigongeval op Texel - vijf gewonden Ontslag ministers climax van begrotingsonderliandelnigen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 17 juli 3 972 128ste jaargang Nr. 21115 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. m dit nummer: Zierikzee in greep 16e eeuws spel Niet verenigen met aantal bezuinigingen DEN HAAG, 17-7. De ministerraad heeft in zijn ver gadering van heden-maandagmorgen een aantal be slissingen genomen over de voorbereiding van de be groting voor 1973. De ministers Drees en De Brauw konden zieli wat betreft een aantal bezuinigingen voor 1973 voor hun departementen niet verenigen met de (op voorstel van de minister-president) door de raad genomen beslissingen. De ministers Drees en De Brauw hebben hierin aanleiding gevonden hun ont slag aan Hare Majesteit de koningin te gaan aan bieden. De minister-president heeft de ko ningin van dit voornemen in kennis gesteld. De vergadering van de minister raad is geschorst tot maandagavond 21.00 uur. Dit heeft de Rijksvoorlichtings dienst vannacht meegedeeld. Commentaar van de afgetreden ministers De ministers Drees en De Brauw hebben maandagmorgen het volgen de commentaar verstrekt op hun uit treden uit het kabinet: „De aftredende ministers van DS'70 hebben zich reeds gedurende de verkiezingscampagne ingezet voor een beleid dat de structurele beleids ombuigingen een bijdrage zou leve ren tot een doelmatiger besteding van belastinggelden. In februari '71 werden door de lijsttrekker concrete en gekwantificeerde voorstellen van zijn partij gepresenteerd. Vele zijn overgenomen in het regeerakkoord. In de sectoren die zij bij de forma tie kregen toegewezen waren de be leidsombuigingen al in 1972 het om vangrijkst. Voorts beijverden beide ministers zich voor een breideling van de prijs-inkomensspiraal". „Ook bij de voorbereiding van de begroting 1973 en volgende japen werkte zij aan structurele herzie ningen die belangrijke besparingen zouden opleveren. Tevens waren zij bereid tot verplichting van de bud gettaire sitautie op korte termijn door omvangrijke ingrepen. Zij werden echter daarnaast geconfronteerd met voorstellen van de minister van fi nanciën - inmiddels door de minis- teraad aanvaard - die in enkele sectoren - waaronder alsook de ver zekering van de volksgezondheids belangen in de academische zieken huizen ontwrichtend zouden werken en die voorts de werkloosheid in weg- en waterbouw en de utiliteits bouw verder zou opvoeren". „Een niet door beleidsinzichten in gegeven bezuinigingspolitiek kan het uitgavenaccres behelsden dat on derschreven. Hoewel vervoer alsook aantallen studenten een sterke ex pansie vertonen, waren beide minis ters bereid tot tegenvoorstellen, die het uitgavenreces behelsden dat on der het door de ministerraad aan vaarde gemiddelde lag. De minis terraad aanvaardde echter alle voor stellen van financiën. Voorts weigerde het kabinet zich - na overleg met de sociale partners - vast te leggen op een door beide ministers vanaf eind vorig jaar be pleite beteugeling van de inkomens inflatie. Ook in de laatste door hen bijgewoonde vergaderingen van de ministeraad werd het kabinet niet bereid gevonden over te gaan tot bekendmaking van de wil van de regering om een beëindiging van de inflatie overeenkomstig de door het kabinet eerder aangegeven stellin gen te effectueren", aldus de minis ters Drees en De Brauw. Vier doden bij vliegtuigongeluk COLMAR, 16-7. Een éénmotorig vliegtuig in Zwitserland is zaterdag avond op de grens tussen de Franse departementen Vogezen en Operrijn neergestort. Alle vier inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk is waarschijnlijk 'te wijten aan slecht weer en beperkt zicht. Politie ontdekt heroïne-werkplaats MARSEILLE. 16-7. De Franse po litie heeft zondag meegedeeld dat ze in het stadje Saint-Cyr-sur-Mer aan de Middellandse zee een heroïnela- boratorium heeft ondekt. Ze arres teerde twee mannen. Het is het derde laboratorium van deze aard dat dit jaar in de omge ving van Marseille is ontdekt. Sterken offeren voor de zwakken RENESSE, 14-7. De vrijdagavond te Renesse gespeelde voetbalwed strijd tussen de leden van de Neder landse schaatskernploeg en het elftal van de camping Schouwen heeft nog een niet onbelangrijke bijdrage opge leverd voor het Rode Kruis, afdeling Westelijk Schouwen. Een niet onbe langrijke ruggesteun werd hierdoor gegeven door de exploitanten van de kantine op de camping Schouwen Tilly en Pietje Keijzer die de wed strijdbal beschikbaar stelden en het drukken van de loten voor hun re kening namen. Voorzien van de handtekeningen- van de leden van de schaatskern ploeg werd de wedstrijdbal verloot waarbij alle baten ten goede kwamen aan het Rode Kruis. Evenals bij het camping toernooi heeft de heer. A. van Wingerden zich hiervoor weer bijzonder ingezet. Verkleed als Pipo de Clown, begeleid door de nodige secondanten en zijn geluidswagen, maakte hij reeds in de middaguren een rondgang door Renesse waarbij de nodige loten aan de man werden gebracht. Enige mensen verleenden aan deze aktie ook medewerking door op verschillende campings loten te verkopen. Bij de aanvang van de voetbalwedstrijden werd er door de voorzitter van het comité dat deze wedstrijden organiseerde de heer L. G. den Houting nog een opwekkend woord gesproken, terwijl de heer Van Wingerden met een aantal men sen de loten presenteerde. De aan de dag gelegde aktiviteiten hadden tot resultaat dat alle loten werden ver kocht waardoor f 800,- aan het Rode Kruis kon worden afgedragen. Het totale bedrag van de door deze mensen tijdens het campingtoernooi en deze voetbalwedstrijd gevoerde aktie werd hiermee opgevoerd tot het bijzonder fraaie bedrag van f 2600,- Burgemeester H. P. Everwijn, die op deze avond de trekking van het winnende lot verrichtte, sprak zijn bewondering en waardering uit voor hetgeen vooral de heren Den Hou ting en Van Wingerden tijdens hun vakantie ten bate voor het Rode Kruis hadden gepresteerd. Welbe schouwd hebben deze mensen hun vakantie voor een niet onbelangrijk deel opgeofferd om het Rode Kruis te kunnen steunen. Bijzonder veel dank is de afdeling Westelijk Schou wen van het Rode Kruis aan deze mensen verschuldigd. Dat hun werk ook door de aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd moge blijke uit het feit dat zij onder het uitbrengen van een driewerf hoera op de schou ders gingen. Al met al was dit een waardige afsluiting van de te Renes se tijdens de vakantie gespeelde voetbalwedstrijden waarbij de ster ken hebben getoond een offer te kunnen brengen voor de zwakken. Veel belangstelling van handteke ningenjagers voor de leden van de schaatskernploeg. Hier deelt Ard Schenk handtekeningen uit aan de jeugd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). BELFAST, 16-7. De spanning in Ncord-Ierland heeft zich het afgelo pen weekend vooral geconcentreerd op het district Suffolk, aan de wes- telükc rand van Belfast, en op de IRA-bolwerken in Londonderry. In de gemengd protestant-katho lieke wijk Lenadoon in Suffolk heb ben rond 6.000 katholieken hun huizen, ontruimd uit protest tegen de weigering van het Britse leger de troepen uit deze wijk terug te trek ken. In Lenadoon, waar vorige week het bestand van de IRA werd ver broken, hadden talrijke IR A-sluip schutters postgevat. Afgelopen don derdag trokken rond 700 Britse mi litairen de wijk binnen, waarna een dagenlange strijd ontbrandde tussen versterkte Britse leger-posten en IRA-eenheden, die zich in woonhui zen hadden verschanst. De IRA riep de bewoners op de wijk uit protest te ontruimen als de Britse troepen niet werden teruggetrokken. Zon dagmorgen zegde het leger toe zijn aanwezigheid te zullen beperken tot het strikte minimum dat nodig werd geacht om de IRA-aanvallen te weerstaan. Maar het leger weigerde twee flat-blokken en de plaatselijke school te ontruimen. Daarop verlie ten zo'n 6.000 inwoners zondagmid dag onder aanvoering van een pries ter hun huizen en namen hun in trek in kerken en scholen elders in Belfast. De aanwezigheid van het Britse leger trekt schietpartijen van de IRA aan, zo meenden de evacue rende katholieken. Religieuze na schietpartij omgekomen KAMPALA, 15-7. De Nederlandse religieuze Cecilia Jansen, witte zus ter van Instituut Maria Masaka, die drie weken geleden door een onbe- het R.K. ziekenhuis te Kampala kende schutter werd gewond, is in overleden. De 34-jarige zuster Jan sen werd op klaarlichte dag door een kogel getroffen, die was afge vuurd door een man, die onmiddel lijk met een auto wegreed. Zuster Jansen verliet in 1965 Ne derland en vertrok naar Oeganda. SAIGON. Het radiostation van de Vietcong heeft zaterdag bericht dat 700 Zuid Vietnamese krijgsgevange nen in vrijheid zyn gesteld. Meer dan 300 hadden er echter de voor keur aan gegeven te blyven en deel te nemen aan „het recolutionaire werk". DEN I^ELDER, 16-7. Op het vlieg veld De Cockdorp (Texel) is zon dagmorgen een vliegtuigje, waar mee rondvluchten boven dit Wad deneiland worden gemaakt, neerge stort. De vyf inzittenden zijn ge wond naar een ziekenhuis in Den Helder gebracht. Volgens ooggetuigen is het perso- nenvliegtuigje, een Cessna, geraakt door een kabel die juist een zweef vliegtuig omhoog had getrokken. Of schoon vanaf het vliegveld de kabel onmiddellijk werd gekapt, kon het vliegtuigje, dat juist was opgestegen. deze niet meer ontwijken. DEN HAAG. 17-7. Het aftreden van de bewindslieden Drees en De Biauw vormde de climax van een weck begrotinfisonderhandelingen cp het Catshuis in Den Haag, tij dens welke soms dag en nacht werd vergaderd. Zaterdag werd overeenstemming bereikt over het uitgavenniveau, tcnvyl een redelijk uitgangspunt was geformuleerd voor het dek kingsplan. Maar ook toen circuleerden hard nekkige geruchten dat de ministers van DS'70 niet van plan waren ge noegen te nemen met de besnoeiin gen in de begrotingen van bun dc- Vrijdag jl. beleefde Zierikzee een prachtig historisch spel in hel kader van heel bijzondere zeildagen, opge nomen in het toeristisch zomerpro- gramma. De (Veerse) geuzen deden een aanval op de stad, hetgeen ef- fekten en taferelen teweeg bracht bij liet poortencomplex. De foto geeft er een beeld van. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Late haver komt ook op. SCHIPHOL, 16-7. Volgens de dienst luchtvaart van het korps Rijkspolitie zouden de vijf slachtof fers van het vliegtuigongeluk op Texel, die in een ziekenhuis in Den Helder zijn opgenomen, het zondag avond naar omstandigheden redelijk wel maken. De piloot was de 23-ja- rige N. J. M. Roozen uit Den Helder. Hij wilde met de éénmotorige Cessna een rondvlucht gaan maken en had vier passagiers aan boord, t.w. de 69-jarige J. van Heerwaarden en diens 67-jarige echtgenote mevrouw J. M. van Heerwaarden-Huisman uit de Waal op Texel, voorts twee zusjes Mikkering uit Haren ï-esp. elf en zeven jaar, die met hun ouders op Texel met vakantie waren. partcment. Bovendien zou de voor zitter van de Tweede-Kamerfractie van DS'70, J. Berger, de ets hebben ingebracht dat het kabinet nu in grijpt in de loon. cn prijsontwikke ling. Hy zou, zo verluidt in politieke kring, daarbij lijnrecht tegenover minister Boersma van sociale zaken staan, die er niet voor zou voelen op dit moment een ingreep bekend te maken. In deze kring wijst men er er echter nadrukkelijk op dat opne ming in de troonrede van een loon- en prijsmaatregel wel in de bedoe ling ligt. Verwachting tot dinsdagavond: Warm Vrij zonnig en in het algemeen warm weer met een kleine kans op on weer; vannacht hier en daar mist; overwegend matige noordoostelijke wind; minimumtemperaturen rond 18, maxima morgen van 20 graden in het Waddengebied tot rond 28 in het binnenland. Voor woensdag: Aantal uren zon: 7 of meer. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 3 of meer gra den boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 18 juli. Zon op 4.41, onder 20.50. Maan op 13.59, onder 23.13. Eerste kwartier: 18 juli (8.46). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 18 juli 8.04 20.15 1.42 14.03 Doodtij: 20 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 17-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het hele Europese vasteland is nu bedekt door warme tot zeer warme lucht. De nachtelijke minima liggen tussen 15 en 29 graden. Over dag wordt vooral in midden- en oost-Europa de dertig graden royaal overschreden. Hier en daar komt hel tot onweer. Vochtiger lucht, die de afgelopen nacht ons land binnen stroomde, zorgde in de nanacht cn de ochtendur eh voor laaghangende be wolking. Meer dan een kortstondige onderbreking van het zomerweer be tekent dit niet. Het hogedrukgebied boven Schotland en Scandinavië - ook daar is het fraai weer hoewel wat minder warm - verandert nau welijks van plaats. De aanvoer van warme lucht uit het oosten blijft dan ook doorgaan. Wel nemen de on weerskansen iets toe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1