Belangrijke overwinning van McGovern Oliehandelaren in de knel door aardgas „De Magneet" E.E.G.-voedselhulp NIEUWE BRITSE TROEPEN GAAN NAAR NOORD-IERLAND WERKLOOSHEID IN NEDERLAND IS VERDER GESTEGEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 11 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21112 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmin Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 21 cent per losse ram; „Succesje*" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 o/o B.T.W, In dit nummer: Historisch spel te Zierikzee DEN HAAG, 10-7. Eind juni 1972 waren 76.000 mannen en 14.600 vrouwen werkloos, aldus de cijfers van het ministerie van sociale zaken. Dit betekent bij de mannen een daling van 1300 en bij de vrouwen een stijging met 1200 ten opzichte van het niveau van de vorige maand. Het aantal mannen tewerkgesteld op aanvullende werken verminderde met 200 tot 2.500, het aantal personen op sociale werkvoorzieningsobjecten, voor zover zij voor bemiddeling naar het vrije bedryf in aanmerking komen bleef vrijwel gelijk nl. 4.300. Hierdoor bereikte de geregistreerde arbeidsreserve voor mannen en vrouwen tezamen een niveau van 98.100 d.w.z. een daling van 200 ten opzichte van de vorige maand. Voor seizoen gecorrigeerd is de geregistreerde arbeidsreserve echter gestegen nl. met 6.300 tot 125.500. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 MIAMI BEACH, 11-7. Senator Mc Govern, de kansrijkste kandidaat voor de democratische nominatie voor het presidentschap, heeft dins dagochtend vroeg op de democrati sche conventie een belangrijke over winning behaald, toen de conventie zich uitsprak voor teruggave aan McGovern van de 151 Californische kiesmannen, die hem door de com missie voor de geloofsbrieven van de democratische partij waren ont nomen. De stemming waarborgt de presi dentiële nominatie voor McGovern bij de eerste stemming, die woens dag verwacht wordt. Dit wordt ton dele veroorzaakt doordat de stijging van de werkloos heid in het westen later is opgetre den dan in de rest van het land. De geregistreerde vraag naar man nen steeg in de verslagmaand met 5.700 tot 47.700, die van vrouwen met 2.100 tot 28.000, zodat de vraag naar mannen en vrouwen samen steeg met 7.800 tot 75.700. Deze stijging trad in vrijwel alle beroepsgroepen en provincies op. De stijging was echter geringer dan op grond van de normale seizoenbeweging in de maand juni kon worden verwacht. Voor seizoen gecorrigeerd is de open staande vraag naar mannen en vrou wen samen dan ook gedaald tol G4.300. De vermindering van het niet voor seizoen gecorrigeerde cijfer van mannen t.o.v. de vorige maand met 1.400 is de resultante van de daling in de seizoen-gevoelige beroepsgroe pen enerzijds en de stijging in de niet-seizoen-gevoelige beroepsgroe pen anderzijds. Belangrijke dalingen kwamen voor bij de bouwvakarbei ders, de losse arbeiders, de chauf feurs en de landai'beiders. Belangrijke stijgingen kwamen voor bij het handels- en kantoorper soneel (plus 1.100) en de metaalbe werkers (plus 400). De toeneming van de geregistreer de arbeidsreserve van vrouwen met 1.200 t.o.v. vorige maand trad in vrijwel alle beroepsgroepen op. On geveer de helft van de stijging komt voor rekening van het kantoorper soneel. Onder de geregistreerde arbeidsre serve per eind juni waren 2.741 man nelijke en 924 vrouwelijke schoolver laters begrepen. Terwijl voor het noorden, oosten en het zuiden het stijgingspercentage van de arbeidsreserve voor het eer ste halfjaar 1972 iets hoger was dan voor het tweede halfjaar 1971, trad in het westen meer dan een verdub beling van dit percentage op, het geen betekent dat de werkloosheid in het westen het eerste halfjaar 1972 relatief gezien sterker gestegen is dan in de overige delen van het land. Legerwagens opgeblazen LISSABON, 11-7. Dertien zware vrachtwagens voor het Portugese le ger zijn dinsdagochtend vroeg opge blazen, zo is uit goede bron in Lissa bon vernomen. De extreme bewe ging „De internationale brigades", stelt zich verantwoordelijk voor deze daad. Zware brand in Tübingen TÜBINGEN, 10-7. Bij een grote brand in Tübingen (Baden-Würt- temberg) zijn op het onder Monu mentenzorg staande marktplein van de universiteitsstad drie Middel eeuwse huizen zwaar beschadigd. De schade bedraagt ca. anderhalf mil joen gulden. Verscheidene personen liepen rookvergiftiging op. Crole dynaniictdiefstal PLYMOUTH (Californië), 11-7. - Agenten van het Amerikaanse mini sterie van financiën hebben maan dag vijf ton dynamiet in beslag ge nomen. Zij noemden dit de grootste diefstal van explosieven in de Ame rikaanse geschiedenis. Twee gewapende mannen zijn ge arresteerd en een derde is voort vluchtig in het gebied van de Sierra Nevada, ongeveer 80 km ten westen van Sacramento. De explosieven zouden gestolen zijn uit een oplslagplaats van een dynamietfabrikant in Sacramento. DEN HAAG, 10-7. De oliehandel acht het niet uitgesloten, dat de olie- handelaren evenals destijds de ko- Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bfj Alles met 50 korting De strijd duurt voort lenhandelaren de ondergang tege moet gaan. De oliehandelaren vre zen dat de olie vrijwel volledig zal worden vervangen door aardgas. Zo'n ontwikkeling zou, indien men daar onvoldoende op voorbereid is, de bestaansmogelijkheden van een groot aantal handelsbedrijven kun nen aantasten. Het verbond van handelaren in kolen en aardolieprodukten en de Nederlandse organisatie van olie handelaren willen een structuur-on derzoek in de branche van de distri buerende handel voor aardoliepro dukten laten houden, om zo tijdig een beter inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van de oliehan del. Doel is te voorkomen, dat de olie handelaren van vandaag in dezelfde benarde financiële positie komen te verkeren as de kolenhandelaren eni ge jaren geleden. De commissie Opvoering Produk- tiviteit van de S.E.R. heeft de mi nister van economische zaken gead viseerd dit onderzoek te subsidiëren. Het onderzoekplan is opgezet in fa sen. De eerste fase zal worden uit gevoerd door Bureau Volder en Co in samenwerking met de Nederland se accountantsmaatschap. Met de nieuwe trocpcnzcndingen meegerekend komt dc Britse leger macht in Noord-Ierland op rond 16.800 man. aldus een legerwoord- voerder. DEN HAAG, 10-7. Koningin Ju liana en prins Bernhard zijn maan dagmiddag per vliegtuig voor een zomervakantie naar Porto Ercole in Italië vertrokken. DOETINCHEM. Op het circuit aan de voet van de molen in Doetinchem vonden trapkar-races plaats voor de auto's, die in de Zeskamp-uitzendin gen landelijk bekendheid verkregen. Ook deelnemers met een eigen-bouw trapkar konden aan deze wedstrijd meedoen. Hier draaien de deelne mers hun rondjes - in de stromende regen - aan de voet van de grote molen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Diepe gedachten kunnen slechts in stilte ontstaan. BRUSSEL, 10-7. De E.E.G.-minis- terraad heeft maandag in Brussel besloten aan Chili 135.000 kg magere melkpoeder te gaan leveren via het Internationale Rode Kruis. Ook aan Palestijnse vluchtelingen zal voed selhulp verleend worden. Daarvoor stelt de Gemeenschap vier miljoen kilo suiker tér beschikking, die via de V.N. verstrekt zal worden. VALKENSWAARD. - Zo keken de toeschouwers van de rally-cross in Valkenswaard, tijdens het weekeinde naar de deelnemers en zó zag de fotograaf de toeschouwers: dubbel door de geweldige plassen water op het terrein. Allemaal in de zomer 1972. BELFAST/LONDEN/DUBLIN, 10-7. De Britse staats secretaris voor Noord-Ierland, William Wliitelaw, heeft maandag in het Lagerhuis in Londen onthuld, dat afgevaardigden van de „IRA-provisionals" tijdens een ontmoeting met hem vorige week vrijdag „onaan vaardbare eisen" hebben gesteld. Hij had met de vertegenwoordigers van de I.R.A. gesproken omdat hij alle mogelijkheden om het conflict in Ulster te beëindigen wilde onderzoeken. VVhitelaw bracht voor het Lagerhuis verslag over de toestand in Ulster nu de I.R.A. het bestand heeft opgezegd. „Ik hoop dat het zelfs voor de I.R.A. niet te laat is zich opnieuw te bezinnen', aldus Whitelaw. In het gesprek met hem hadden de I.R.A.- leden zich er over beklaagd dat de Britse regering niets had gesteld te genover het bestand dat de I.R.A. op 26 juni had afgekondigd. Ze waren vooral verontwaardigd omdat Lon den nog geen eind had gemaakt aan de internering van verdachte katho lieken. De I.R.A.-delegatie had vier eisen gesteld, die door Whitelaw „onaan vaardbaar" waren genoemd. Wel had hij toegezegd de eisen zorgvuldig te zullen bestuderen. De eerste 24 uur van hernieuwde vijandelijkheden hebben aan zeven burgers het leven gekost, onder wie een 14-jarig meisje en een katholieke geestelijke, die werd doodgeschoten toen hij een stervende de laatste sa cramenten toediende. Een Blitse legerwoordvoerder meldde 57 schietpartijen. Twintig Britse militairen zijn gewond, van wie zes ernstig. De gevechten waren het hevigst in het I.R.A.-bolwerk Ballymurphy Estate, waar Britse troepen zeker vijf tegenstanders ge raakt zouden hebben. Katholieke gezinnen ontvluchtten hun huizen en zochten hun toevlucht in een gemeenschapshuis. Gewapen de I.R.A.-leden hebben de toegangs wegen tot de wijk afgezet. Brilse versterkingen Het Britse leger-hoofdkwai'tier in Belfast heeft bekendgemaakt dat 1.200 man versterkingen naar Noord- Ierland overgebracht zullen worden „omdat de I.R.A. heeft aangekondigd dc vijandelijkheden met de uiterste felheid te zullen hervatten". Maan dag kwamen in Ulster al 600 mari niers aan. Tot hun komst was al eerder besloten gezien de optochten die de protestanten woensdag willen houden ter herdenking van de slag van de Boyne in 1690, waar de ka tholieken verslagen werden. In West-Duitsland 113 verkeersdoden HAMBURG, 10-7. Het afgelopen weekeinde zijn in West-Duitsland bij verkeersongevallen zeker 113 mensen om het leven gekomen. De meeste doden zijn gemeld uit de deelstaat Baden-Württemberg waar bij ongeveer 1500 verkeerson gevallen 28 mensen de dood vonden en meer dan 600 werden gewond. In Beieren bedroeg het dodencijfer 22, in Noordrijn-Westfalen 21, in Neder- Saksen 15, in Hessen 12, in Rijnland- Palts 7, in Sleeswijk-Holstein 6 en in het Saargebied en West-Berlijn elk 1. Hamburg en Bremen hebben geen verkeersdoden gemeld. Oproep tot eenheid in democratische partij MIAMI BEACH, 10-7. - Niet lang voordat in Miami Beach in de Ame rikaanse staat Florida de nationale democratische conventie voor de aanwijzing van de democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap begon heeft een der kandidaten voor die nominatie, se nator Edmund Muskie, een gepassio neerd beroep op de kandidaten ge daan om de eenheid van de partij te bewaren. Terwijl politie, leger en helicop ters voor de veiligheid van de con ventie zorgden, waarschuwde Muskie dat de kandidaat van de conventie lot de slachtoffers op het politieke slagveld zou kunnen behoren, als de huidige verdeeldheid in de partij niet uit de wereld geholpen werd. Koninklijk paar naar Italië Verwachting tot woensdagavond; Wolkenvelden Wolkenvelden, ook perioden met zon en op de meeste plaatsen droog weer; overwegend matige zuidwestelijke wind; minimumtemperaturen onge veer 11, maxima morgen rond 20 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 10. Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaa.l Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent Kans op een geheel droog etmaal: 60 proeent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 juli. Zon op 4.34, onder 20.56 Maan op 6.30, onder 21.45. 13 juli. Zon op 4.35, onder 20.55. Maan op 7.52, onder 22.02. Nieuwe maan: 10 juli (20.39). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 12 juli 13 juli Springtij Hoogwater 4.20 16.40 5.05 17.18 13 juli. Laagwater 9.41 22.17 10.26 22.59 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandagmiddag passeerde een rug van hogeluchtdruk Nederland, waardoor het vrij zonnig kon wor den en de temperatuur plaatselijk opliep tot 19 graden. Dinsdagnacht koerste een frontale storing in de richting van Nederland, maar geluk kig was deze slechts van weinig be tekenis en bracht hoofdzakelijk wol kenvelden. In Duitsland bracht de storing, die zondag over ons land lag, veel buien en bleef het koel. In Scan dinavië was het onbestendig met ma xima van 15 tot 20 graden. De lan den rond de Middellandse Zee be hielden het zonnige zomerweer. Op de oceaan ligt een nieuwe sto ring, die in de richting van west- Europa trekt, maar deze zal hel weer in onze omgeving pas in de loop van woensdag beïnvloeden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1