AGENDA Plan te Burgh om gelden te krijgen voor kerkrestauratie Bootje omgeslagen op het Krammer Auto riviertje in - Twee doden Twee doden bij frontale botsing Drie Duitsers gedood in het verkeer Veel Nederlanders op „Autobahn" Rusland koopt Amerikaans graan commentaar op V.S. Wandelen voor de kerk BURGH, 8-7. De fraaie kerk in Burgh, is nodig aan een opknapbeurt toe. Voor een betrekkelijk kleine kerkelijke gemeente, kost het uiter aard heel wat hoofdbrekens, voor men de nodige gelden by elkaar heeft. Ook al ontvangt men dan een aardig bedrag aan subsidie via ryk, provincie en gemeente, om het reste rende bedrag dat nodig is op tafel te krygen baart heel veel zorgen. In Burgh zit men echter zo maar niet bij de pakken neer. Onder lei ding van de aktieve predikante da. Van Leeuwen is een commissie aan het werk getogen, om op allerlei manieren geld bijeen te brengen. De eigen gemeenteleden hebben al aardig in de buidel getast en zullen dat verder wel blijven doen. Zo zijn ze wel in Burgh. Maar vanzelfspre kend mikt men ook op een bijdrage van de vele gasten die in de zomer de diensten bij kunnen wonen. Men zocht en vond verschillende manie ren om de gasten te animeren. Zo was er reeds een „barbeque" tijdens de dorpsfeesten in „Boeyes- bosch". Nu treedt de commissie naar buiten met een wel zeer goed plan. Onder het motto „Uw prestatie voor de restauratie" wordt donder dag 13 juli een prestatiewandeltocht georganiseerd. Men kan inschryven voor een tocht van 5 of van 8 km die uitgezet is in de Dominialc Duinen. Niemand minder dan de heer N. H. Lysen, opzichter van de Domei nen, die het gebied kent als geen ander, heeft de beide route's uitgezet. Fyne plaatsjes Men kan er dus van verzekerd zijn dat het zal gaan langs fijne plaatsjes die men anders zo ligt voorbij loopt. Het opmerkelijke is daarbij, dat men bij de 5 km tocht er aan gedacht heeft dat men met het gehele gezin mee kan. Die tocht is n.l. heel ge schikt om het wandelwagentje of strandkar mee te nemen en zo rustig de kleintjes mee te laten genieten. Men kan starten tussen 18 en 19 uur en is bijvoorbaat verzekerd van 2 uur wandelgenot. Natuurlijk komt er een bijdrage aan te pas. Voor kinde ren tot 12 jaar is dat f 1,50 en voor de ouderen f 2,50 per persoon. Dat kan geen bezwaar zijn, zeker als men weet dat de „winst" voor de restau ratie van de mooie kerk is, omringd door de perenbomen. Elke deelnemer Roofovervallers gepakt DEN HAAG/ZEIST, 8-7. Drie ge- wapende mannen hebben vrijdag avond in Zeist een roofoverval - vermoedelijk op een winkelier - ge pleegd. Zij konden enkele uren daar na worden gepakt. De Zeister politie kon één man aanhouden, maar de twee anderen wisten met een per sonenauto te ontkomen. Dit tweetal liep daarna op de Rijswijkseweg in Den Haag tegen de lamp. Ziektekosten ambtenaren DEN HAAG, 8-7. In overeenstem ming met de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtena renzaken is de tegemoetkoming krachtens de interimregeling ziekte kosten ambtenaren voor het jaar 1972 vastgesteld. Per maand gelden de volgende bedragen: f 29,60 voor ongehuwden; f 59,20 voor gehuwden en kostwin ners; f 19,00 voor studerende en invalide kinderen van 16-27 jaar. Dit revolutionaire „mobiele huis" was te zien op de „Trans-po 72"-ten- toonstelling, die te Washington ge houden werd. Het gaat om een ex perimenteel prototype van een voer tuig dat zal worden geproduceerd door de GMC-division van General Motors en begin 1973 op de markt kamt. De binnen-inrichting omvat een volledige keuken, slaapgelegen heid, een badkamer, twee eethoeken, een keukenfornuis met thermostaat en airconditioning. (ster) ontvangt na afloop een fraai speciaal ontworpen vaantje als her innering. Helaas kon de aankondiging van deze tocht niet meer opgenomen worden in de lijst van evenementen van het V.V.V. Dc organisatoren vragen nu mede werking van allen die met recrean ten in aanraking komen hun te wij zen op deze „wandeltocht'. Met deze mondelinge reclame kunnen ze dan weer een steentje aandragen voor de restauratie. Auto in kanaal - Drie iloden NEDERWEERT, 8-7. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee mannen uit Xanten (Duitsland) met hun auto in de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert gereden en verdronken. Het zijn de 24-jarige Alfred van Elsberg, die de auto bestuurde, en zijn 30-jarige vriend Theodoor Jans sen, Het ongeluk gebeurde op de rijksweg Weert-Helmond. Zaterdagmorgen heeft de rijkspo litie de lijken uit het water gehaald. Dat van één van de mannen lag op 150 meter afstand van de auto. De oorzaak van het ongeluk is niet be kend. Gedood door hooi machine UTRECHT, 8-7. De elfjarige Ton van der Gun uit Snelrewaard( bij Utrecht) is om het leven gekomen toen hij tijdens het spelen in de hooi- machine terechtkwam, waarmee zijn vader op het land aan het werk was. De heer Van der Gun had reeds enkele malen spelende kinderen ge waarschuwd dat zij bij de machines vandaan moesten blijven. Zijn zoontje is vermoedelijk toch te dicht in de buurt gekomen, waardoor hij door de hooimachine werd gegrepen en op slag werd gedood. In 1960 werd de muur rond de kerk gerestaureerd. Thans is de kerk zelf aan de beurt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Twee mensen verdronken OUDE TONGE, 8-7. Op het Kram mer by Oude Tonge is zaterdag middag door nog onbekende oorzaak een bootje met vier sportvissers, al len afkomstig uit Wyk bij Duurste de, omgeslagen. Twee personen konden zich in veiligheid stellen, maar de andere twee werden ver mist. De slachtoffers van het ongeluk zijn bekend. Het zijn de 47-jarige H. J. Hoogendoom en de 30-jarige A. AMERSFOORT, 9-7. De 16-jarige J. van Gulk uit Amersfoort én de 17- jarige mej. I. van den Bogaard uit Soest zijn zondag verdronken, toen de auto, waarin zy zaten, by „De Koppel" te Amersfoort in de rivier de Eem reed. De bestuurder van de auto kon zich nog juist bytijds iri veiligheid stellen. De bestuurder is door nog onbe kende oorzaak in een slip geraakt. De auto botste eerst tegen een aan de kade gemeerd vrachtschip en reed daarna het water in. Door de gebroken voorruit zag de chauffeur kans naar buiten te klimmen. De kikvorsmannen van de brandweer bleken echter niet in staat de andere inzittenden, die bekneld waren ge raakt te bevrijden. Toen de auto op de kant was getakeld bleken de jon gen en het meisje reeds te zijn, over leden. Omdat men aanvankelijk in de veronderstelling verkeerde, dat zich in de auto nog een vierde persoon bevond, is er nog geruime tijd op de plaats van het ongeval gedregd. Het drietal had elkaar de vorige avond ontmoet. Ze waren zondag op Jacobs. Over de oorzaak is nog niets bekend, het is volgens de politie heel goed mogelijk dat het bootje is volgelopen door golven van voorbij varende grote schepen. De 12-jarige zoon van de heer Hoogendoom kon zich redden door naar een staak in het water te zwemmen, waarna andere vissers hem naar de kant brachten. De vier de visser klampte zich aan de het omgeslagen bootje vast en wist zo boven waetr te blijven totdat ook hij werd gered. weg naar Soest om het meisje thuis te bréngen. De politie gaat thans na, of de be stuurder onder invloed van alcohol verkeerde. WOENSDRECHT, 9-7. Bij een frontale aütobotsing zondagavond omstreeks zeven uur op de weg Ber gen op Zoom-Vlissingen bij Woens- drecht zijn twee inwoonsters van Vlissingen om het leven gekomen. De slachtoffers zyn mevr. C. Laagland- Winder-Filius en mevr. J. van de Broeke-Jaspers. Het ongeluk gebeurde doordat de personenauto waarin beide slachtof fers meereden, in de greppel rechts van de weg geraakte. De chauffeur de v heer Laagland-Winder, trok daarop zo krachtig aan het stuur dat zijn wagen op de linkerrijbaan van de weg terecht kwam en frontaal in botsing kwam met een auto uit het Belgische plaatsje Mortel. Dé beide inzittenden van deze auto werden, evenals de heer Laagland-Winder, zwaar gewond en overgebracht naar het ziekenhuis Lievensberg in Ber gen op Zoom. PURMEREND, 10-7. By een ver keersongeluk zondagavond in De Deemster (by Purmerend) zyn drie Duitsers verongelukt. De slachtoffers zijn de 30-jarige D. Schoeber, zijn 25-jarige echtge note E. Schoeber-Holm en de Wz jaar oude zoon Olivier Walter. Het gezin woonde tijdelijk in Assendelft, maar was afkomstig uit Flensburg (W.-Dts.). Het ongeluk ontstond, toen de heer Schoeber op een gegeven ogenblik met zijn auto linksaf wilde slaan, doch werd gegrepen door een andere personenauto, die de wagen van het slachtoffer met grote snelheid wilde inhalen. De auto kwam in een sloot terecht en de drie inzittenden ver dronken. De bestuurder van de an dere auto liep lichte verwondingen op. Mr-bode blijft bode ARNHEM, 8-7. De Arnhemse stadhuisbode Piet Droog (28) is meester in de rechten yewor den. Daarmee is hij de enige stadhuisbode in het land die vit. voor zijn naam mag schrij ven. Zes jaar heeft de heer Droog voor zijn academische titel gewerkt. Overdag liep hij college, in de avonduren schonk hij koffie en draaide hij zijn controlerondjes samen met zijn herdershond Bourko. Droog, uit Venlo afkomstig, is voor lopig niet van plan om zijn stadhuisbaantje er aan te ge ven. In de loop der jarenheeft de bode-jurist heel wat men sen leren kermen. Er is nu echter wel iets veranderd. Niet zichtbaar voor buitenstaanders maar wel voor hemzelf. De mensen hebben meer interes se voor me, zegt hij. Niet dat ze voorheen onvriendelijk wa ren, integendeel want per slot moeten ze steeds koffie van me krijgen, maar ze bekijken me nu anders, want ergens ben je geen gewone bode meer. Je bent een vreemde eend in de bijt. Een jurist als bode. Je aanzien stijgt er door. Hasjiesj-voiulst op Schiphol SCHIPHOL, 8-7. Met 30 kg. has- jiesj in zijn twee koffers is zaterdag ochtend een 22-jarige Engelse elek trotechnicus in de val gelopen. Per Pakistan International Airlines uit Pakistan gekomen, wilde hij op Schiphol overstappen op een K.L.M.- lijntoestel naar Londen. Achterdoch tig over de reis van deze jongeman, onderschepte de douane echter zijn bagage, waaruit de hasjiesj te voorschijn kwam. De Engelsman werd aangehouden en overgegeven aan de douane-re- cherehe. Zoals gebruikelijk bij de douane worden op bevel van het ministerie van financiën van deze arrestanten voor hun eigen bescher ming g^en initialen of woonplaatsen bekend gemaakt. DUSSELDORF, 8-7. - Het waren opnieuw de vakantiegangers uit Ne derland en ditmaal ook uit België die zaterdagochtend in Noordrijn- Westfalen de Duitse snelwegen stampvol maakten. Vooral de weggedeelten Aken- Keulen en Emmerich-Oberhausen- Keulen werden al in de vroege och tenduren zeer druk bereden. Volgens de politie vormden zich bij. regen achtig weer óp de verkeersweg Keu len-Frankfort tussen Keulen-Kö- ningsforst en het Zevengebergte lan ge files die soms tot stilstand kwa men. Als gevolg van het weer deden zich veel kop-staart botsingen voor. SAN CLEMENTE, 7-7. De Sowjet- Unie heeft zich bereid verklaard in de komende drie jaar voor 750 mil joen dollar aan Amerikaans graan te kopen, heeft president Nixon zater dag meegedeeld. Het is de grootste transactie van deze soort die ooit tussen de twee landen tot stand is gekomen. Volgens het Witte Huis ziet Nixon de overeenkomst als een zeer belang rijke stap naar normale handelsbe trekkingen. Society-huwelijk in Engeland LONDEN, 8-7. Prins Richard van Gloucester, neef van koningin Eli zabeth en tiende in de rangorde voor troonopvolging is zaterdag in Bar- newell in het huwelyk getreden met de Deense Brigitte van Dcurs, doch ter van een advocaat. Onder dc 75 genodigden bij dc trouwplechtigheid waren koningin Elizabeth, prins Philip, prinses An- rc, prins Charles en prinses Marga- reth. Prins Richard (27) heeft zijn 24-ja- rige vrouw zes jaar geleden voor het eerst ontmoet. Zij studeerden beiden in Cambridge. DODELIJKE ONGELUKKEN HASSELT. De 64-jarige H. Weij uit Hasselt is in een Zwols zieken huis overleden aan de gevolgen van kolendampvergiftiging. Het echtpaar Weij werd donderdag bewusteloos aangetroffen in zijn woonschip „Ri sico". De vrouw, die ook naar het ziekenhuis werd overgebracht, maakt het redelijk goed. STEENBERGEN. De tweejarige Johanna van Zundert uit Roosendaal is om het leven gekomen toen zij van achter een geparkeerde auto plotseling de weg in Steenbergen op liep en door een personenauto werd overreden. EMMEN. De 76-jarige mevrouw Z. Boomstra-Timme is in haar woon plaats bij het ovèrsteken van de weg geschept door een motorfiets en korte tijd later in het diaconessenhuis te Emmeri aan de opgelopen verwon dingen overleden. UDEN. De 23-jarige N. Donkers uit Uden is in Nistelrode om het leven gekomen, toen hij door onbe kende oorzaak met zijn auto van de weg raakte. RIJSWIJK. Op zaterdag 8 juli j.l. omstreeks elf uur is in Rijswijk (Z.H.) een ongeveer 17 jaar oud meis je betrokken geraakt bij een ongeval en kort daarna aan de hierbij opge lopen verwondingen overleden. VENLO. De 17-jarige H. M. Spee uit Venray is zondagavond overleden aan de verwondingen, die hij enkele uren tevoren had opgelopen bij een verkeersongeluk in Grubbenvorst (bij Venlo). ZUNDERT. De 17-jarige Rudie Roks uit Zundert is in de nacht van zondag op maandag in zijn woon plaats om het leven gekomen, door dat hij van zijn bromfiets viel. De oorzaak van het ongeluk is niet be kend. FRANEKER. De 76-jarige W. A. IJsbrandi uit Pietersbierum is in de nacht van zaterdag op zondag in de gemeente Franeradeel op de Dong- jummerweg op slag gedood. De be jaarde man stond op de weg achter een verlichte, geparkeerde auto te pralen met de bestuurder van deze wagen, toen hij door een naderende auto werd geschept. TIENRAY. In de Spoorstraat te Tienray (gemeente Meerlo-Wanssum in Limburg) is tien minuten over twaalf in de nacht van zaterdag op zondag de 16-jarige J. L. M. Leu- pers uit Horst tegen een lantaarn paal aangereden nadat hij met zijn bromfiets de trottoirband had ge raakt. Hij was op slag dood. SCHIJNDEL. Op de weg tussen Geffen en Weerschut in Noord-rBa- bant is de 19-jarige M. J. van Ros malen uit Geffen zaterdagavond te gen middernacht tegen een boom ge reden met zijn bromfiets. Hij is in de nacht van zatredag op zondag in het St. Anna-ziekenhuis in Oss overle den. BORDEAUX. Een Nederlandse toeriste is zaterdagmiddag bij een verkeersongeluk in de buurt van Grayan-l'Hopital, in het Franse de partement Gironde, om hel leven ge komen. Het is de 47-jarige mevrouw G. Kercsten uit Rotterdam. Zjerikzec Deze zomer dagelijks geopend: ge meentemuseum (stadhuis), maritiem- museum (Noord-I-Iavenpoort), Bur gerweeshuis (beeldentuin en antiek beurs), Gravensteen (foto- en kunst tentoonstelling). Maandag 10 (uli Rencsse VVV-kantoor, start driedaagse wan deltocht, 19.15 uur, 8 km; 19.00 uur, 12 km. Dinsdag 11 juli Zicrikzec Toeristendag: 10.00 uur kleuter- en kindervaria in „De Lichtboei"; 10.00- 17.30 uur: kunst- en antiekmarkt; 10.00 uur: vertrek R.T.M.-rondvaart- boot; 13.45 uur: kinderprogramma in de Beurs; 16.00 uur: kindervoorstel ling in de Concertzaal; 20.00 uur; filmvoorstelling in de Concertzaal. Renesse VVV-kantoor, start wandeltocht, 19.15 uur: 8 km; 19.00 uur: 12 km. Woensdag 12 juli Renesse Herv. kerk, 20.00 uur, intern zang- dienst, (o.a. kindergroep uit Wupper- tal). VVV-kantoor, start wandeltocht, 19.15 uur: 8 km; 19.00 uur: 12 km. Omstreeks 21.00 uur muzikaal ont haal „Luctor et Emergo". Belgisch spookhuis Boos Russisch BRUSSEL, 9-7. Sedert een aantal dagen gebeurde er in het huis van de Belg Delabelle in hel plaatsje An- derlues, niet ver van Charleroi, vrceiddc dingen. Iedere avond kwa men er uit de scheidingsmuur lussen twee kamers in het huis onverklaar bare klopgeluidcn die het huis op z'n grondvesten deden daveren en die tot op 200 meter van het huis waarneembaar waren. Sommige om wonenden vonden het een zo ver ontrustend verschijnsel dat zij tijde lijk elders hun toevlucht zochten. Een zegening van het huis door dc plaatselijke pastoor deed de ver schijnselen niet verdwijnen. Ook een onderzoek van de Belgische mijnop- ruimingsdienst heeft niets aan hel licht kunnen brengen. De eigenaar van het huis, de ge beurtenissen moe, heeft inmiddels een radicale oplossing voor het pro bleem gevonden. Hij heeft de bewus te muur laten slopen. Vol spanning wachtten hij en zijn buren nu af of de klopgeest zich op een andere ma nier zal manifesteren. MOSKOU, 9-7. Dc Amerikaanse bekendmakingen over terugtrekking van landstrijdkrachten uit Zuid- Vielnam zijn slechts bedoeld om dc verontwaardiging van miljoenen mensen te sussen, tcrwyl andere mi litairen blijven Vechten vanuit Thai land en het eiland Guam, aldus het Sowjct-partyblad Prawda zondag. Het blad van dc strijdkrachten, Rode Ster, beschuldigde de Ameri kanen van genocide door hun bom bardementen op Noord-Vietnam. Be weringen dat louter militaire doelen worden getroffen, is ccn „oude leu gen" aldus hel blad. De loon van de artikelen is in overeenstemming met dc jongste scherpe commentaren in de Sowjct- pers op de Amerikaanse poliliek. waardoor steeds minder tc merken is van dc verzoenende sfeer die tijdens het bezoek van president Nixon aan de Sowjet-Unie, in mei, werd opge bouwd. Donderdag 13 juli Burgh Tussen 18.00 en 19.00 uur start pres tatiewandeltocht ten bate van de restauratie Herv. kerk Burgh. Begin- en eindpunt: pompstation; afstanden 5 en 8 kilometer. Vrijdag 14 juli Zierikzee: Zomerreünie stamboek ronde- en platbodem jachten -'20.00 uur: mu ziekkorps en drumband door de stad; 21.30 uur: waterspel in vijf taferelen. Brouwershaven Grote Kerk, 3 uur, orgelconcert. Woensdag 19 juli Renesse Ned. Herv. Kerk, 20.00 uur, „Inter mezzo" (Jongerenkoor Walcheren en rythmisch combo). Zaterdag 22 juli Sirjansland Camping Hogezand, 20.00 uur, mu- ziekconcert met lampionoptocht en kampvuur. Giftig sproeimiddel over dorp EZINGE, 8-7. Het dorp Feerwerd (gemeente Ezinge) in Groningen, is in een wolk van een giftig sproei middel gehuld geweest, afkomstig van een sproeivliegtuig. Het was ter ratin, ter bestrijding van schimmel op landbouwgewassen, gevaarlijk bij inwendig gebruik. Het sproeimiddel kwam boven het dorpje terecht doordat de piloot geeq rekening met de wind had gehouden. De rijkspolitie maakte met luidspre kers de bevolking op het gevaar van het sproeimiddel attent. Gestrande reizigers gaven strijd op SCHIPHOL, 9-7. De op Schiphol gestrande 195 reizigers uit Londen hebben zondag de strijd opgegeven en zijn onverrichterzake naar de Britse hoofdstad teruggekeerd, een illusie en 125 dollars armer. Zij spra ken af dat ze gezamenlijk gerechte lijke stappen zullen gaan onderne men tegen het bureau van de North American Student Agency (NASA) in Londen, dat dc groep een charter vlucht naar New York per DC 8 van de K.L.M. had toegezegd. Weer fnuikt kersenteelt GELDERMALSEN, 9-7. De ker senteelt in de Betuwe dreigt dit jaar als gevolg van het aanhoudende slechte weer vrijwel geheel verloren te gaan. Verschillende kersenlelcrs en pachters zijn genoodzaakt de kersen aan de bomen te laten han gen, aangezien het niet meer de moeite waard is de oogst door dure plukkers binnen te halen. De hoeveelheid meikersen, die vo rige week op de veiling werd aan gevoerd, was in verhouding met voorgaande jaren uiterst gering. Veel kersen waren door dc regen ge scheurd. Voor de bakken meikersen werd niet meer dan f 1,80 per kilo betaald. Waddenzee vogelvrij HOLLUM, 6-7. Tot. septem ber wordt in een boerderij in Hollum op Ameland een ex positie gehouden onder het motto Waddenzee vogel vrij?". De tentoonstelling is georganiseerd door de werk groep NatiLurmuscum Ame land en omvat onder meer een natuurgetrouw duin/Wadden- diorama met een omtrek van ruim dertig meter. In foto stands worden dc gedragen weergegeven van dieren die op dc Waddeneilanden en -zee voorkomen en dc dreiging die voor het gebied uitgaat van- industriële en andere activi teiten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1