■PB CENTRALE VERWARMING SAMAN - DEURLOO DE ZIERIKZEESCHE COURANT BEZWAREN TEGEN UITBREIDING SCHOOLGELDHEFFING „De Magneet" Prijsstijging in 1972 reeds 4,4 procent Aardverschuivingen in Japan Winkelier gedood bij roofoverval Weer toestel „Pacific Southwest" gekaapt ©AUSTIN MORRIS Sociale onrust in Italië Hoge Afrikaanse luiwt Nederlander De armen in de V.S. Het kamperen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 7 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21110 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bi) de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmin Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: Schouwen-Duiveland vee ter keuring Oppositiepartijen in Tweede Kamer DEN HAAG, 6-7. Voor de Tweede-Kamerfracties van de oppositiepartijen is het voorstel van minister Van Veen van onderwijs en wetenschappen inzake de ver hoging van de school- en cursusgelden bij het voort gezet onderwijs en de uitbreiding van de schoolgeld- heffing tot dat gehele onderwijs, ronduit onaanvaard baar. Bij de fracties van de regeringspartijen leven grote bedenkingen tegen dat voorstel. Aldus bljjkt uit de inbreng die de kamerfracties geleverd hebben voor de samenstelling van het schriftelijk voorlopig verslag over het voorstel. Tot dusverre wordt alleen schoolgeld geheven als een leerling de leerplich- Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting DEN HAAG, 6-7. De pryzen 5t\jn dit jaar tot midden juni gestegen met 4.4 procent. Dit blijkt uit het prijsindexcijfer van juni dat het CBS donderdag heeft gepubliceerd. In juni steeg het indexcijfer met 0,2 procent. Het prijsindexcijfer van midden december was 114,8 dat van midden juni 119.9 (basis 1969 is 100). In juni stegen de prijzen van o.m. groenten, vlees (vooral rundvlees) en vleeswaren, bloemen, woningtextiel en kapperstarieven. Kleding vooral dames- en kinder kleding) werd ietsgoedkoper. Voor kleding daalde het indexcijfer van 122,3 naar 120,9. Ook de benzineprij zen daalden. tige leeftijd overschreden heeft. In het algemeen komt dit hierop neer. dat gedurende de eerste jaren van het volgen van voortgezet onderwijs geen schoolgeld betaald behoeft te worden. De fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. hebben in het algemeen grote moeite om zich positief op te stellen tegenover de gedachte om schoolgeld te heffen voor het gehele voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de inbreng van die drie fracties. Het heffen van school- en cursusgeld in de jaren dat praktisch alle kinderen onderwijs volgen en zelfs verplicht zijn dit te volgen, is een wijze van belasting heffing, waarvan de drie fracties be twijfelen of dit thans nog de meest aangewezen methode is. De overtui ging - zowel nationaal als interna tionaal - is gegroeid dat onderwijs in de jaren dat leerplicht geld, als zo danig gratis dient te zijn voor de be trokkenen, aldus K.V.P., A.R.P. en C.H.U. De drie fracties hebben gevraagd of er een tijdelijk karakter kan wor den gegeven aan het voorstel, zodat in meer normale tijden wat betreft de financiële situatie van het rijk, de zaak nog eens bezien kan wor den. Middengroepen meer betalen! De fractie van DS'70 heeft er in haar inbreng op gewezen, dat de in diening van het voorstel bepaald werd door de noodzaak gelden be schikbaar te krijgen voor andere voorzieningen binnen de onderwijs sector. Alhoewel DS'70 geconstateerd heeft dat het totaal aantal mensen dat schoolgeld voor hun kinderen moet gaan betalen, door het optrek ken van de schoolgeld vrije voet be langrijk minder >is geworden, heeft de fractie toch met zorg waargeno men dat de .middengroepen nu meer schoolgeld voor hun kinderen moe ten gaan betalen. Het werkelijk be steedbare inkomen in de privésfeer van mensen met een inkomen b.v. tot 40.000 gulden, wordt daardoor niet onbelangrijk verminderd, aldus D.S.'70. Ook deze fractie vraagt om een tijdelijke werking en informeert bovendien wat het financieel zou gaan betekenen indien gedurende de schoolplichtige jaren geen schoolgeld, casu quo de helft van de voorge stelde schoolgelden zou worden ge heven. Uit de inbrengen van de V.V.D.- fractie blijkt, dat deze kamerleden met een groot aantal zaken duide lijke moeite heeft. Gevraagd wordt of het voorstel niet voorbarig is, ge zien de ingediende voorstellen tot wijziging van de structuur van de tarieven van de inkomsten- en loon belasting. „Op het eerste gezicht", aldus de V.V.D., „lijkt het voorstellen van een directe belasting zich amper te ver dragen met onderwijs en opvoeding. De ontwikkeling, welke scheen te leiden' naar kosteloos onderwijs, wordt nu door de beperktheid der middelen een halt op de plaats toe geroepen". De oppositionele fracties zgn van mening dat alle onderwijsvoorzie ningen in beginsel voor allen in ge lijke mate kosteloos toegankelijk moeten zijn. SHIGETO, 6-7. Aardverschuivin gen als gevolg van dagenlange zware regenval he;ben in Zuid-Japan aan zeker 18 mensen het leven gekost. Er worden nog 61 mensen vermist nadat tonnen rotsen en aarde zich in de hoofdstraat hadden gestort. Negen anderen kwamen om bij aardver schuivingen op de eilanden Sjikokoe en Kioesjoe. Op dit laatste eiland zijn nog tien vermisten. Bomexplosie in Belfast BELFAST, 7-7. Het noordelijk deel van de Noordierse hoofdstad Belfast is vrijdagochtend vroeg op geschrikt door een krachtige bom explosie. Het was de eerste sinds tien dagen geleden de voorlopige vleugel van het I.R.A. een bestand afkon digde. De bom, van ongeveer 35 kg, ont plofte op een pad tussen een katho lieke kerk en een rij protestantse huizen in de wijk Ardoyne. Niemand werd gewond, al liepen verscheidene mensen een shock op. Er werd veel schade aangericht. SCHIEDAN, 7-7. Aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam is donderdag avond rond half twaalf de 32-jarige winkelier J. v. d. B. door twee man nen overvallen en om het leven ge bracht. Het slachtoffer bevond zich in het trappenhuis van het flatgebouw waar hij woonde en werd door ko gels uit het pistool van een van de overvallers dodelijk getroffen. De daders die zich met een onbekend bedrag aan geld van het slachtoffer uit de voeten maakten zijn door de Schiedamse politie achter het flat gebouw geariesteerd. Het zijn de 30- jarige A. V. en de 31-jarige B. H. F. beiden afkomstig uit Rotterdam. Het slachtoffer had een kruide nierswinkel in Schiedam. Het was donderdagavond koopavond geweest pn volgens de politie hebben de overvallers geweten dat V. d. B. een flink bedrag aan geld mee naar zijn woning nam. Dt doodgeschoten winkelier is de 32-jarige J. M. van dc Bosch, vader van 3 kinderen. Het slachtoffer had een tas met een bedrag van f 12.000 bü zich. Advertentie SAN DIEGO, 7-7. Een onbekende man heeft donderdagavond een Boeing 727 van de Amerikaan:!» luchtvaartmaatschappij „Pacific Southwest Airlines" gekaapt. Aan boord van het toestel bevinden zich 92 passagiers en 6 bemanningsleden. De kaper heeft een losgeld van on geveer 1,5 miljoen gulden geëist. Het toestel is cp het vliegveld van San Diego geland en staat gepar keerd op een afgelegen plek aan het eind van de landingsbaan. Nadat de luchtvaartmaatschappij de kaper het geëiste losgeld van on geveer 1,5 miljoen gulden en een parachute had overhandigd is de Boeing 727 vrijdagmorgen om 7 uur onze tijd van het vliegveld van San Diego opgestegen. Het is nog niet bekend waarheen het gekaapte toe stel is vertrokken. Vermoedelijk in noordelijke richting naar Oakland. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 LE LAVANDOU (FR.) Een zeer snel langs de kust varend Frans oorlogsschip heeft jtaniek gezaaid op het strand ran Le Lavandou. De vier meter hoge boeggolf stroomde over het strand, stoelen, windschermen en badgasten als het ware wegspoelend. Een zivemmer in zee werd door de golf gedood, terwijl tientallen badgasten op het strand gewond werden. Hier krijgt een van de getroffenen medische hulp ran een reddingsploeg. Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-149Ï ROME, 6-7. De 300.000 werknemers in de Italiaanse chemische industrie hebben donderdag het werk neerge legd uit protest tegen het afbreken van de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereen komst. De oude cao is op 31 mei afgelopen. De werkgevers hebben een pak ket van door de bonden ingediende eisen als onaanvaardbaar van de hand gewezen. Deze hielden onder meer in: een loonsverhoging en ver korting van de werkweek. De staking gaat gepaard met een „nationale manifestatie' in Milaan, waar delegaties uit het gehele land aanwezig zullen zijn. GABORONE, 6-7. De 22-jarige Jacqueline Tebogo Khama, dochter van president Seretse Khama van Botswana, heeft woensdag haar verloving bekendgemaakt met de 26 -jarige Nederlander Johan ter Haar. Zij zullen eind van het jaar trouwen. De heer Ter Haar is twee jaar in Botswana na, eerst verbonden aan het ministerie van financiën en ont wikkeling en later aan dat van han del, industrie en water. Aan boord van het vliegtuig be vinden zich drie bemanningsleden, drie stewardessen en twee passagiers De overige passagiers mochten in San Diego het toestel verlaten. MTAMI BEACH, 6-7. Dominee Abernathy, de leider van een niet- geweldadige negerbeweging, ver langt dat,750 armen worden toegela ten als afgevoordigden op de demo cratische conventie in Miaimi Beach. Als de partij zijn verzoek afwijst zullen de armen proberen met ge weld de zetels in te nemen die hen naar hun mening toekomen. Domi nee Abernathy wil in Miami de „stad der armen" laten herleven die hij in 1970 in Washington had opgebouwd. Depot voor hippe rugzakken in Amsterdam UTRECHT, 7-7. Op het Centraal Station in Amsterdam is door de spoorwegen een apart bagagedepot voor hippe rugzakken ingericht. Kort geleden is dit depot geopend. Er kunnen 500 rugzakken van jeug dige toeristen, die Amsterdam be zoeken, worden bewaard. Daarnaast is er nog plaats voor zo'n honderd tassen, koffers etc. Volgens N.S. is deze specifieke service ingesteld na ervaringen vo rig jaar, waarbij in bewaring gege ven rugzakken voor het overgrote deel tussen zes en acht uur 's avonds werden opgehaald. Dit veroorzaakte in die tijdsepriode grote drukte en gehaaste treinreizigers misten door het daardoor onvermijdelijke wach ten soms hun trein, hetgeen hun hu meur geen goed deed. TWEEDE KAMER DEN HAAG, 6-7. Staatssecretaris Vonhoff (CRM) heeft het kamperen op boerenerven gebonden aan een maximum van dertig dagen om se- mi-permanente vestigingen van kampeerders te voorkomen. Dit zegt de staatssecretaris in antwoord op vragen van acht Tweede Kamerle den over deze zgn. vrije recreatie. Het aantal tenten of caravans is beperkt tot drie om het landschap te beschermen. Kampeerders mogen van april tot en met september hun vrije tijd doorbrengen bij boerde rijen. Alleen de boer heeft een vergun ning nodig van de gemeente. Advertentie Vraagt vrijblijvend offerte Een klasse-installatie tegen een laagste prijs Sint Domusstraat 43 - Tel. 3260 BELFAST. De U.D.A. in Belfast heeft - om nader tot het volk te ko men - een piratenzender ge-instal- leerd in de protestantse wijk in Belfast. Van 's middags drie tot 's nachts drie worden er vrolijke plaatjes gedraaid aan elkaar ge praat" door een vrouwelijke gemas kerde discjokey. t nummer bestaat uit 10 pagina's WAr 2EQT\ PE WBfÊ&jWfli 8ILT Verwachting tot zaterdagavond: Onstandvastig Half tot zwaar bewolkt met voor namelijk in het midden en noorden van het land plaatselijk regen of motregen; matige tot krachtige zuid westelijke wind; minimumtempera turen rond 13 graden, maxima onge veer 19 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 3 tot 13. Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 8 juli. Zon op 4.30, onder 20.59. Maan op 1.30, onder 19.19. 9 juli. Zon op 4.31, onder 20.59. Maan op 2.29, onder 20.15. 10 juli. Zon op 4.32, onder 20.58. Maan op 3.43. onder 20.56. Nieuwe maan: 10 juli (20.29). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 8 juli 0.08 12.50 6.04 18.45 9 juli 1.27 14.01 7.07 19.46 10 juli 2.33 14.58 8.04 20.40 Doodtij: 7 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Na het wegtrekken van sto- ringsgebieden naar het Oostzeege bied, breidde een hogedrukgebied bij de Azoren zich over de Golf van Bis- caje en midden Europa verder naar het oosten uit. Ons land bevindt zich juist op de rand van dit druksy- sleem, waardoor met wastelijke win den drogere en kielere lucht binnen stroomt. waarin naast wolkenvelden ook enkele opklaringsgebieden voor komen. Op het noordelijk deel van de oce aan is inmiddels de depressie-activi teit toegenomen. Een depressie bij IJsland met een luchtdrukwaarde van 980 milibar trekt langzaam naai het oosten en het bijbehorende fron tensysteem is met regen tot Schot land en Noord-Engeland doorgedron gen. In het komende etmaal zullen deze fronten dicht bij ons land ko men; de bewolking neemt geleidelijk toe en plaatselijk moet met regen, of motregen rekening gehouden wor den. De temperaturen komen op een iets lager niveau, terwijl de wind uit het zuidwesten gaat aanwakkeren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1