ERIC DE NOORMAN Akkoord regering/bedrijfsleven Europees parlement wil „top" Kat kraakte automotor STREEKNIEUWS Het spoor van het zwaard DEN HAAG, 5-7. Ia een vergade ring van drie uur zijn de regering en het in de Stichting van de Arbeid verenigde georganiseerde bedrijfs leven het erover eens geworden,'dat de groei van het nationale inkomen, die in 1973 is te verwachten vol gens de jongste prognose vier pet - volledig ten goede zal komen aan de collectieve sector. Dit heeft minister Boersma van sociale zaken, leider van de kabi netsdelegatie, meegedeeld na afloop van het gesprek over het sociaal economisch beleid in 1973. Minister Boersma zei dat die vier pet het mogelijk maakt om één pet van het nationale inkomen extra te besteden aan de sociale verzekerin gen. Automatisch komt al ongeveer de helft van de groei van het natio nale inkomen ten goede aan de col lectieve sector, waaronder te ver staan valt de overheidsuitgave en de sociale verzekeringen. De resterende één pet zal naar het zich laat aanzien gebruikt worden voor verhoging van de belastingdruk Het akkoord betekent dat werkge vers en werknemers-vertegenwoor digers in de Stichting van de Arbeid voor 1973 geen reeële inkomensver- STRAATSBURG, 5-7. Het Euro pees parlement heeft woensdag in Straatsburg een resolutie aangeno men, waarin gevraagd wordt een conferentie van staatshoofden en re geringsleiders van de gemeenschap en van de vier nieuwe lidstaten te houden. Op deze bijeenkomst zal be sproken worden hoe de vergrote ge meenschap moet functioneren en wat haar plaats is in de wereld. De verschillende sprekers lieten er geen twijfel over bestaan dat deze top (volgens voorlopige plannen half oktober) nog voor de toetreding van de vier nieuwe leden moet plaats hebben. „De top kan worden ver daagd, maar de vele problemen niet", zo zei de Belgische afgevaar digde Alfred Bertrand namens de christen democraten in het parle ment. UTRECHT3-7. Toen me neer Bastiaanse uit Utrecht dit weekeinde vergeefs ge poogd had enig leven in zijn automobiel te krijgen ontsloot hij de motorkap en stond ver volgens oog in oog met een voldragen kat die zich metter woon temidden van de moto rische ingewanden van zijn bolide had gevestigd. Nadat meneer Bastiaanse de kattige kraker had verwijderdstartte de auto wel Doch na een klein stukje rijden bemerkte hij dat zijn auto toch niet helemaal naar behoren functioneerde. Een hernieuwd onderzoek wees uit dat de kat zich met dierlijke vasthoudendheid opnieuw in het inwendige van de auto had genesteld. Dit keer had het dier zich verschanst met de kop tussen de bodemplaat en de uitlaat, terwijl hij met zijn pootjes de remkabels omvatte. De politie kwam er aan te pas om het beest te bevrijden, maar zodra de kat eenmaal op vrije poten was gesteld be klom hij poeslief weer zijn schuilplaats boven de uitlaat. De politiële vertegenwoordi gers zagen zich genoodzaakt ten tweede male het dier met veel moeite onder de auto vandaan te plukkenwaarna de kat slechts met een bezem van de wagen was weg te slaan. betering willen toepassen. In de cao's zouden volgens dit standpunt alleen compensaties voor prijsstij gingen kunnen leiden tot hogere lonen. Bankovervallen in Breda en Eindhoven BREDA, 5-7. Een ongeveer 20 jaar oude man heeft woensdagmiddag om 14.45 uur een overval gepleegd op een bijkantoor van de Algemene Bank Nederland aan het dr. Struyc- kenplein te Breda. Hij dwong de fi liaalhouder onder bedreiging van een pistool hem f 2500,te overhan digen. De man vluchtte te voet en wist via brandgangen in de buurt te ontkomen. Hij werd nog wel ach tervolgd door een bankbediende en een buurtbewoner, echter zonder re sultaat. De politie heeft even latei- wel een man aangehouden, maar de ze bleek na confrontatie met de fi liaalhouder niet de gezochte persoon te zijn. EINDHOVEN, 4-7. Dinsdagmiddag omstreeks kwart voor één is een bankoverval gepleegd op de Neder landse Credietbank, Dommelstraat 11 te Eindhoven. De bank ligt in de binnenstad. De overval werd uitge voerd door een drietal onbekend ge bleven personen. Zij zijn met mede neming van een ton aan geld weer verdwenen. Gromyko brengt beleefdheidsbezoeken DEN HAG, 6-7. De Russische mi nister van buitenlandse zaken An drei Gromyko heeft de eerste middag van zijn bezoek aan Nederland be steed aan het afleggen van beleefd heidsbezoeken, achtereenvolgens aan minister-president mr. B. W. Bies heuvel op het Catshuis, de voorzit ter van de Eerste Kamer mr. M. de Niet in het Eerste-Kamergebouw, de voorziter van de Tweede Kamer mr. F. J. F. M. van Thiel in het Tweede- Kamergebouw en de Nederlandse minister van buitenlandse zaken drs. W. K. N. Schmelzer in het departe mentsgebouw aan Het Plein te Den Haag. Op het Catshuis wandelde de pre mier eerst gedurende enige tijd in de tuin. Het gesprek kreeg in de ambts woning een voortzetting en duurde langer dan voorzien was. Vanavond loting Spasski—F ischer REYKJAVIK, 6-7. Indien zich geen nieuwe complicaties voordoen, vindt vanavond om 20.00 uur G.M.T. de loting plaats voor de tweekamp Spasski-Fischer. De eerste partij, die zondag j.l. al had dienen plaats te vinden, zal dan worden gespeeld op zondag of dinsdag aanstaande. Donderdagmorgen vroeg zijn koortsachtige pogingen ondernomen de partijen tot elkaar te brengen. De voorzitter van de wereldschaakbond dr. Euwe, de leider van de Russische delegatie Gelier, toernooileider Lo- thar Smidt en de voorzitter van de IJslandse schaakbond Gudmunder Thorareinsson hebben een 2 uur du rend gesprek gehad. Daarbij werd geen definitieve overeenstemming bereikt, maar dé heer Thorareinsson verklaarde aan de pers, goede hoop te hebben dat de problemen zouden worden opgelost. De match zou oor spronkelijk zondag j.l. zijn begonnen. Toen was Fischer echter niet aan wezig. Deze kwam dinsdag aan, na dat een Londense miljonair had aan geboden het prijzengeld te verdub belen. Dezelfde dinsdag weigerde Spasski te spelen, omdat hij zichzelf en het Russische volk beledigd voel de door het gedrag van Fischer. Lombardie de vertegenwoordiger van de Amerikaanse grootmeester publi ceerde daarop een van Fischer af komstige excuusbrief. ,Oom ageut" op het strand DEN HAAG, 5-7. Op het overvol le Scheveningse strand heeft de po litie woensdag de handen vol gehad aan het opsporen en bij de ouders terugbezorgen van verdwaalde of weggelopen kinderen. In niet min der dan 216 gevallen was „Oom agent" op deze eerste echte strand- dag van deze zomer de redder in de nood. Echtpaar komt 0111 door kolendampvergiftiging GRONINGEN, 6-7. In Groningen zijn in de nacht van dinsdag de 81- jarige R. J. Sloot en zijn 80-jarige vrouw G. Sloot-Klokker door kool monoxidevergiftiging om het leven gekomen. Oorzaak is vermoedelijk dat mevr. Sloot voordat zij naar bed ging een geyser had aangestoken die de hele nacht heeft gebrand. Daarbij was in het huisje zoveel afvalgas ontstaan dat dit door kieren heen de slaapkamer van het echtpaar kon bereiken. Advertentie NUTSSPAARBANK.. Uw ideale gezinsbank U bent welkom bij uw Nutsspaarbank VERHUUR KLUISLOKETTEN SCHAKENDIJKE: tegenover Geref. kerk, woens dags van 12.30-13.30 uur. Directeur STORA benoemd Tot directeur van de Stora is per 1 september a.s. benoemd drs. J. F. Noorthoorn van der Kraijff (37) te Voorhout. De Stora, Stichting Toegepast On derzoek Reiniging Afvalwater, werd eind vorig jaar opgericht op initia tief van de Unie van Waterschappen Zij beoogt het toegepast onderzoek op het gebied van de behandeling van afvalwater en zuiveringsslib te bundelen. Snoepen uit de apotheek VENLO, 5-7. Volgens geneesheer directeur A. Crousen van het St. Jo- sephziekenhuis in Venlo is er een landelijke tendens waarneembaar, dat steeds meer geneesmiddelen, met name in het genre van „tran quilizers" uit de ziekenhuisvoorra- den spoorloos verdwijnen. Hij ge looft dat vooral het ziekenhuisper soneel nogal eens voor eigen gebruik dergelijke kalmerende middelen meeneemt. Rookvrije recepties in Groningen? GRONINGEN, 5-7. De medezeg- genschapscommissie van het Gro ninger stadhuispersoneel heeft b. en w. aangeraden in het vervolg bij gemeentelijke .bijeenkomsten of re cepties geen sigaren of sigaretten meer aan te bieden. Uit milieuhy giënische overwegingen mag de ge meente het roken niet stimuleren. Zo meent de medezeggenschapscom missie, die voorlopig nog een uitzon dering wil maken voor kleinere be sprekingen, die een representatief karakter dragen. SIRJANSLAND Verbeteringenin het dorp Het is enkele weken geleden dat er in het verenigingsgebouw te Sir- jansland een hearing plaats vond met de burgemeester en wethouders van de gemeente Duiveland. Tijdens die bijeenkomst deed de burgemees ter op vragen van de aanwezigen enkele toezeggingen o.a. betreffende de bestrating en verdere verbete ringen. Voor een „outsider", pas uit de Randstad hier wonende, is het een verfrissende ervaring te zien, dat in zo'n korte tijd het één en ander ge realiseerd wordt. Naast de bestra ting welke onder handen genomen is, is het bosje bij het oude posthuis verwijderd, en is deze plaats benut voor een parkeerplaats, welke bij zonder nuttig blijkt te zijn in ver band met de daar aanwezige super markt van Bolier, waar vele kam peerders hun inkopen komen doen, meestal per auto, zodat in de smalle Poststraat en Dorpsstraat de zaak wel geblokkeerd werd. Bovenge noemde „outsider" kan zich nu voorstellen dat veel kampeerders gebruik maken van de campings rondom „ons" dorp. Het is een pracht land met een grote rust. He laas zijn er berichten dat er soms met die rust wat vreemd wordt om gesprongen. Het zijn vooral de jon geren. Laten allen en vooral de ou ders de'jeugd wijzen op hét goede, dat hier nog aanwezig is. BRUINISSE Vijf-en-twintigjarig jubileum drukkerij „Het Wapen van Zeeland" Het hoofdbestuur van het district Zeeland van de Koninklijke Neder landse Vereniging en Drukkerspa troons kwam deze week bij de heer J. A. van 't Leven op bezoek en bracht voor mevrouw Van 't Leven bloemen en vor de heer Van 't Le ven een onderscheiding (plaquette medaille) mee. Men had ontdekt dat de heer Van 't Leven dezer dagen 25 jaar drukkerspatroon was en de heren Van de Velde en Valentijn wilden dit feit, waardoor door Van 't Leven zelf geen aandacht aan was geschonken, niet onopgemerkt voor bij laten gaan. Een geste die uiter mate werd gewaardeerd. De heer Van 't Leven is ondertussen al in het vak vergrijsd, want een halve eeuw geleden begon hij bij Van der Wal op Bruinisse het vak te leren, om vervolgens op te klimmen, tot voorman in dienst bij Van der Wal en na diens overlijden in 1943, als meester knecht bij mevr. Van der Wal en de Groningse firma, die later het bedrijf overnam, vandaar dat hij in 1944 naar Groningen moest eva cueren. In 1945 (na terugkeer op Bfu) begon de heer Van 't Leven een eigen zaak. Hooioogst verloren HOOGEVEEN, 5-7. In het stroom gebied van het riviertje De Reest - op de grens van Drenthe en Over ijssel - hebben landbouwers dit weekeinde grote schade geleden: circa 600 hectare hooi is door water overlast totaal verloren gegaan. Landbouwers in het getroffen gebied - tussen Dedemsvaart en de Wijk - schatten de schade op zeker een half miljoen gulden. DODELIJKE ONGELUKKEN BLEISWIJK. De tienjarige Gloude Renger uit Bleiswijk is verongelukt toen hij te voet de dwars door Bleiswijk lopende Provincialeweg 22 wilde oversteken. Het jongetje werd geschept door een personenauto en was opslag dood. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door, maar meldde zich later op de avond alsnog bij de politie. 31. Het is etenstijd en op een enkele krijger na is het burchtplein verlaten, als Eric zich naar de bijgebouwen spoed. Kreunend zwaait de deur open. doch in de stilte van de stal dringt slechts het schrapen van een hoef, het schuren van een paardenhuid tegen de zijkant van een kribbe en het driftige gezwiep van de staarten tot Eric door. Roerloos en verwachtingsvol staren de paarden de bezoeker aan.. Eén buigt de hals en beroert met dorstige lippen de omgevallen emmer buiten de kribbe. Hier en daar klinkt Eric een dof. ongeduldig briesen tegen. De on rust der paarden is haast tastbaar. Met snelle schreden loopt Eric langs de boxen en ondanks zijn angstige voorgevoe lens, ondanks de vage, machteloze vrees die hem al de tijd reeds kwelt, sluit zich een kille hand om zijn hart, als hij ziet dat geen der paarden van drinkwater voorzien is, de em mers bevatten slechts het zanderig drab van de vorige avond „Alström.'" Eric's stem is schel van vrees. „Pum Pum!" Nogmaals herhaalt hij zijn roep, hoewel hij voelt, dat het eigenlijk vergi Dan valt zijn oog eensklaps op een leren bundel, half verborgen onder stro-afval in een donkere hoek, naast de stro opslag. Haas tig scheurt hij de lederen lap uiteen.... een eenvoudige waterkruik.... een paar benen kommeneen ruwe mantel van wolven pels, wat gedroogd vlees en een klein lederen tasje met pijlpunten.... van het soort dat Tsacha gebruikt.Zonder twijfel de inhoud van één der zadeltassen van de Nomade. „En in dezelfde tas werd de kleine, dappere Pum Pum ontvoerdmompelt Eric grimmig. „Een gijzelaar, nietwaar Tsacha??.... en een gids om U de plaats van het zwaard Tyr te wijzen Met donker gelaat richt dc Noorman zich op. Er rest hem nu nog slechts.... Alström to vindonPeinzend duwt Eric do wrakko deur naar de stro opslag wat open en dan staart hij een moment roerloos naar de don kere vorm, die half onder het hoog opgetaste stro uitsteekt. Alströmnog voor hij bij de stille ge daante is neegeknield, weet Eric, dat hier de Dood hem voor geweest isOntroerd kijkt hij in het gegroefde gelaat van de oude jager en bijna afwezig neemt hij de gordel van Pum Pum in zijn handen, die de gewetenloze Nomade als een, sinistere waarschuwing naast het lichaam heeft gelegd „Gij hebt Uw masker laten vallen, O Tsa cha, „prevelt de Noorman, terwijl een koud licht in zijn ogen vonkt. ,De kwade begeerte naar macht heeft U hiertoe gebrachtWelnu, even genadeloos zal ik U en de machtsduivel, die in U is ver volgen.... Van de jager wordt gij thans de gejaagdeen al trekt gij naar het einde der wereldontkomen zult gc mij niet HEIDELBERG. Een nieuwe televisie-communicatie-installatie kon de uni versiteitskliniek voor oogheelkunde in Heidelberg als eerste in West-Duits- land onlangs in gebruik nemen. Het model is goedkoper dan tot nu toe ge bruikte installaties. De aanwinst maakt het voor de studenten mogelijk in de collegezaal, de in de operatiezaal uitgevoerde chirurgische ingrepen op twee kleurenbeeldschermen te volgen. De foto's tonen het operalieteam van de kliniek (boven) en een oog in groot formaat, tijdens de ingreep op de mo nitor. ROTTERDAM. De Rotterdamse rivierpolitie heeft uit de Lekhaven in de Maasstad het lijk opgedregd van de 54-jarige Britse Marineman M. J. Connor, kwartiermeester op het Marineschip „Retainer". Hij werd sinds 1 juli vermist. AMSTERDAM. De 81-jarige D. de Leeuw uit Amsterdam is in het O.L. V,-Gasthuis in zijn woonplaats over leden aan verwondingen die hij op 16 juni bij een verkeersongeluk had opgelopen. De man was op de Vrij heidslaan bij het oversteken aange reden door een auto. APELDOORN. De 79-jarige W. Dijkstra uit Apeldoorn is door een verkeersongeluk in zijn woonplaats om het leven gekomen. Hij stak zonder op het verkeer te letten op de fiets de weg over en werd aange reden door een vrachtauto. De man overleed in een ziekenhuis. HAARLEM. Donderdagmorgen zijn op de westelijke Randweg bij •Haarlem-Hoog twee motorrijders met elkaar in botsing gekomen. De andere motorrijder is met lichte verwondingen in een ziekenhuis op genomen. DRACHTEN. De 4-jarige Bouke Jan Siebers uit Utrecht is in het Ko- ningsdiep onder Beesterzwaag ver dronken. Op een gegeven ogenblik werd de kleuter tijdens het zwem men vermist. Bij nasporing bleek dat het knaapje reeds was overle den. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND Twee buitenlanders hebben dinsdagochtend tegen half twaalf naar schatting f 16.000 buitgemaakt bij een gewapende roofoverval op het filiaal van de spaarbank voor de Stad Amsterdam aan de Middenweg in Amsterdam-Oost. Later hield de politie twee Marokkanen aan, die ervan worden verdacht bij de over val betrokken te zijn geweest. AMSTERDAM. De federatie van christendemocratische jongerenor ganisaties (C.H.J.O. en K.V.P.J.G.) is bezorgd over de stand van zaken bij de pogingen van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. tot één nieuwe partij te komen. AMSTERDAM. Een trambestuur der van lijn 13 in Amsterdam heeft maandagavond kort na zes uur in het Sloterpark bij de Sloterplas in Amsterdam een 16-jarig meisje uil de tuinstad Osdorp gered uit de handen van drie jongens, die poog den haar aan te randen. DEN HAAG. In de eerste vijf maanden van dit jaar is de totale aardgasverkoop van de Nederlandse Gasunie met 37 procent gestegen 'ten opzichte van de overeenkomstige periode van het vorig jaar. De ge distribueerde hoeveelheid bereikte een omvang van 25,2 miljard m3 te gen verleden jaar 18,3 miljard m3. DEN HAAG. Minister Stuyt heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat binnenkort voorstellen voor een maximaal loodgehalte in benzine (0,4 gram lcod per liter benzine) zijn te verwachten. Verder worden plannen uitgewerkt om de uitlaatgassen van auto's te keuren, te beginnen met aulos ouder dan tien jaar. MAASTRICHT. De 27-jarige Maastrichtse pompbediende H. van L. heeft bekend de overval te heb ben verzonnen, die zaterdag op hem zou zijn gepleegd en waarbij drie duizend gulden zou zijn buitge maakt. ONDERWIJS Gczel-cxamcns lcerlingcnstclsel afdeling Bouw Voor het te Oudebosch gehouden examen ter verkrijging van het di ploma gezel Leerlingenstelsel, afde ling Bouw, slaagde de heren M. van 't Hof en J. van Strien te Nieuwer- kerk en de heer J. Zomer te Haam stede. Allen waren leerlingen van de Technische School te Middelhar- nis. Lichten en berging van de „Amsterdam" AMSTERDAM, 5-7. Het Engelstalige tijdschrift Holland Herald heeft dinsdag aangekondigd een fonds te stichten om dc 223 jaar geleden bü Hastings gestrande Oostindicvaarder „Amsterdam" ic bergen en over te brengen naar Amsterdam. Dc initiatiefnemers (een aantal Engelse en Nederlandse archeologen en dc Holland Herald) denken voor de werkzaamheden circa 10 miljoen gulden in totaal nodig te hebben. Gehoopt wordt het schip in 1975 te hehben geborgen: Amsterdam bestaat dan 700 jaar. Het ruim 700 ton metende schip is op de opbouw na volledig door het drijfzand waarin het is weggezakt, geconserveerd. Destijds strandde het schip op zijn eerste vaart van Den Helder naar het toenmalige Batavia. Ongeveer vijftig van de 330 opvarenden vonden binnen een week na dc afvaart door tot nog toe onopgehelderde Oorzaak de dood. Aan boord bevinden zich nog steeds zeer vele waardevolle oudheidkundige schatten, als gebruiksvoorwerpen, dui zenden gouden, zilveren en andere munten. Dc „Amsterdam" komt jaarlijks tweemaal bij zeer laag tij met het bovenste deel van de romp boven het zand uit Het wrak werd in 1969 door werklieden ontdekt. Zij waren met een dragline aan het graven cn stuitten daarbij op een aantal curiosc oudheden. Bij nader onderzoek kwam het nu op een na 's werelds belangrijkste scheepswrak tevoorschijn. Tot nog toe wordt als voornaamste vondst dc „Wasa" in Zweden beschouwd. In Amsterdam werd dins dag op een persconferntic een uit het wrak gehaalde fles wijn getoond: of dc wijn te drinken is werd niet gezegd, wel dat de geur goed was.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4