APPELSAP DE ZIERIKZEESCHE COURANT PIERRE MESSMER VERVANGT PREMIER DELMAS Moord op christenen ijnen Zware regen en onweer boven Nederland deze week bij Branden bedreigen Lappen Vliegtuigkaping in V.S. eist drie doden O v O MOSKOU EN DE BENELUX EERSTE KAMER AANVAARDT COLLEGEGELDVERHOGING Zuid-V'ctnamezcn in Quang Tri „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I Donderdag 6 juli 1972 128stc jaargang: Nr. 21109 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus I, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77, Redakleur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (ma*. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contraclprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer Centrale Fokveedag geopend Politiek rumoer in Frankrijk PAKIJS, 5-7, Na het verrassende aftreden van pre mier Jacques Chaban-Deliuas en de Franse regering, heeft president Pompidou woensdag de 56-jarige Pierre Messmer, tot dusver minister voor de overzeese gebiedsdelen, tot premier benoemd, met de opdracht vóór vrijdag een nieuwe regering te vormen. Vermoed wordt dat president Pompidou het aftreden van Chaban-Dclmas op gronden van binnenlandse politiek heeft aanvaard. In een briefwisseling heeft Pompidou met nadruk verklaard dat hij een persoonlijke vriend van Chaban-Delmas is en heeft hij deze bedankt voor het waardevolle werk dat hjj in drie jaren als premier heeft verricht. Pompidou loofde het talent van de aftredende premier als regeringsleider. MANILLA, 5-7. Een bende van een honderdtal gewapende moslem heeft dinsdag 53 christenen vermoord in het dorpje Calabasa in de Filipijnse provincie Zamboanga, zo is woens dag officieel bekendgemaakt in Ma nilla. Het dorp werd geplunderd en hutten in brand gestoken. Ook uit een ander dorp in dezelfde provincie wordt een aanval van moslem op christenen gemeld, maar daar is het aantal slachtoffers nog niet bekend. Het bericht komt terwijl een Egyp- tisch-Lybische missie een bezoek brengt aan het Filippijnse eiland Mindanao om na te gaan of er vol kerenmoord wordt gepleegd op de 2,5 miljoen moslem in dit gebied. Het conflict tussen moslem en chris tenen in dit gebied heeft de laatste twee jaar aan meer dan 800 mensen het leven gekost. Ondanks deze lof was het al maan den lang geen geheim meer dat Cha ban-Delmas het niet alleen bij de oppositie maar ook bij velen van de regeringscoalitie had verbruid. Een eigen .belastingschandaal" raakte weliswaar snel in de vergetel heid, maar men verweet hem niet snel en doeltreffend ingegrepen te hebben in affaires waarbij ook Gaul listen van naam waren betrokken. Parlementsverkiezingen De regeringswisseling is in de eer ste plaats van belang voor de parle mentsverkiezingen die in maart 1973 worden gehouden. In de nationale vergadering heb ben de Gaullisten en hun coalitie partners, de middenpartij en onaf hankelijk rechts, bijna een viervijfde meerderheid. Nu de socialisten cn dc communis ten methet oog op deze komende verkiezingen onlangs een verbond hebben gesloten en een gemeen schappelijk regeringsprogramma hebben opgesteld, wil Pompidou met een nieuw kabinet onder een „smet teloze" premier de gelederen sluiten om meer politieke kracht te verkrij gen. Messmer, een held der vrije Fran sen tijdens de tweede wereldoorlog, is onder generaal De Gaulle negen jaar minister van defensie geweest. In 1969, toen Pompidou president werd, werd Messmer uit de regering verwijderd. In februari 1971 werd hij echter benoemd tot minister voor overzeese gebiedsdelen. Als minister van defensie stond Messmer destijds voor de moeilijke taak het Franse leger in bedwang te houden toen De Gaulle aan Algerije onafhankelijkheid verleende. Trouwe Gaullist Messmer is afkomstig uit de Elzas. Hij is altijd een trouw aanhanger van De Gaulle geweest. Met zijn be noeming wil Pompidou vermoedelijk terugkeren tot een harde Gaullisti sche lijn. Messmer staat aan het hoofd van de commisie die na de dood van De Gaulle werd gevormd om er op toe te zien dat de opvol gers van De Gaulle niet te ver zou den afdwalen van de Gaullistische politiek. Als minister van defensie heeft hij meegewerkt aan de opbouw van de onafhankelijke Franse atoomstrijd macht. Advertentie gezond en lekker fles 0,68 liter w 45 DEN HAAG, 6-7. Het zuiden, zuid westen en midden van ons land heb ben in de nacht van woensdag op donderdag overlast ondervonden van onweer en zware regens. Een buien complex, dat uit Frankrijk afkom stig was, kwam in Zuid-Limburg de grens over en trok vandaar naar Oost- en West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en een deel van Utrecht. In het Limburgse Beek werd niet minder dan 40 mm neerslag gemeten Eindhoven kreeg 38 mm te verwer ken en de omgeving van Rotterdam 31. Daar was Dordrecht de stad die het hard te verduren kreeg. In dc oudere stadswijken konden de riolen het niet meer aan en het regenwater liep de huizen binnen. De politie kreeg zeker 150 noodtelefoontjes die BONN. De Westduitsc oppositielei der Rainer Barzcl heeft woensdag opnieuw het aftreden van bondskan selier Willy Brandt geëist. Hij meent dat er duidelijke tegenstellingen binnen het kabinet zyn, waarvan het ontslag van minister Schiller van economische zaken cn financiën een nieuw bewys is. werden doorgegeven aan brandweer en openbare werken. De tunnel on der de spoorweg naar de wijk „Cris- pijn" moest door de brandweer wor den leeggepompt. Deze zware regenbuien gingen overal vergezeld van veel bliksem en donder, op veel plaatsen urenlang. OSLO, 6-7. Vier enorme branden in het noorden van Noorwegen be dreigen het vee van de Lappen en één van de grootste nationale parken van Europa, zo heeft een funktiona- ris van het regeringsbureau dat be last is met de zorg voor de Lappen in Oslo gezegd. Als de branden niet snel worden geblust wordt het be staan van de Lappen regelrecht be dreigd. Grasland voor duizenden rendie ren is al door het vuur verteerd. Per vliegtuig worden militairen overgebracht uit Bardufoss naar het gebied waar de branden woeden, 300 kilometer oostelijker bij de grens met Finland. De brandbestrijders, waaronder Finse burgers, worden geplaagd door zwermen muggen en tekort aan drinkwater. Slechts zware regenval kan het nationale park nog redden, maar de weersverwachting luidt: aanhoudend warm en zonning in de komende dagen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's WASHINGTON. Senator George McGovern heeft met uittreden uit de De mocratische Partij gedreigd, als haar nationale zou besluiten hem te beroven van 151 van de 271 gedelegeerdenstemmen die hij in de voorverkiezingen in Californië won, maar intussen heeft het Hof van Beroep inde V.S. McGovern de 151 kiesmannen teruggegeven. SAN FRANCISCO, 6-7, Een poging van twee mannen om met een ge kaapt vliegtuig met 79 passagiers 800.000 dollar los te krijgen en met het toestel naar de Sowjet-Unie te vluchten, is woensdag op het vlieg veld van San Francisco geëindigd met de dood van de kapers en één passagier en de verwonding van twee andere passagiers. De-twee met geweren gewapende mannen hadden de vlieger van een Boeing-737 van Pacific Southwest Airlines op een vlucht van Sacra mento naar San Francisco gezegd dat zij een losgeld van 800.000 dollar (ongeveer 2,5 miljoen gulden) vier parachutes en een kaart van de Sowjet-Unie wilden hebben. Zij zouden via Canada naar Siberië wil len vliegen met 18 passagiers en de bemanning als gijzelaars. Na de landing in San Francisco werd het vliegtuig naar een afgele gen gedeelte van het vliegveld gedi rigeerd in afwachting van een Boe ing 727 welk type door zijn achter uitgang minder riskant is bij een parachutesprong. Een als vlieger verklede FBI-agent reed, nadat urenlang was onderhan deld, naar het vliegtuig om de kapers het geld en dc andere verlangde za ken te brengen. DEN HAAG, 5-7. Tegen middernacht hebben dinsdag verschillende tegen standers van verhoging van dc inschrijving»- cn collegegelden hun misnoe gen in de Eerste Kamer erover geuit dat dc regering het lot van het kabinet had verbonden aan dc beslissing over het wetsvoorstel. Dc fractie van de V.V.D., die al had aangekondigd dat twee van dc acht senatoren onoverko melijke bezwaren koesterden, stemde in haar geheel voor. Van de K.V.P. stemden dc heren Dc Zeeuw en Vergeer tegen het voorstel, wat ook de heren Rijndcrs cn De Vries van dc C.II.U, deden ZIERIKZEE. Vandaag Centrale Fokveedag ge mende dingen. Men zie donderdagwordt op het Zuidhoekterrein weer de ■houden. Moeder en veulen wachten hier op dc kn ook elders in dit nummer. Met de fracties van de C.P.N.. P.v.d.A.. D'66. P.P.R. en P.S.P. kwa men de tegenstemmen tot een totaal van 34. De overige 39 aanwezige se natoren van de regeringspartijen cn dc S.G.P. stemden voor. Afwezig waren dc heren Albeda (A.R.) en Beerenkamp (C.H.U.). Prof. Zoutendijk (V.V.D.) had ge oordeeld dat minister De Brauw een kans moet krijgen zijn werk af te maken, dat de regeerbaarheid van (ins land de V.V.D. ter harte gaat en dat ons land niet gebaat is bij een regeringscrisis. Ir. Van Dis (S.G.P.) vond het onverantwoord aan de cri sis mee te werken. De lieer De Jong (K.V.P.) betreurde het dut het kabi net zijn lot aan het voorstel had ver bonden: een politieke daad. die on voldoende recht doet aan een goed overleg tuScen kabinet en Staten- Gencraal, meende hij. Ook prof. Diepenhorst (A.R.) vond het wat overspannen dat het kabinet cr een halszaak van maakte. Een kabinets crisis zou bovendien grote verwar ring stichten, meende hij. t Hoe dieper de zon zakt, hoe J langer de schaduwen worden 4 WAT UQ T VI BIL T Verwachting tot vrijdagavond: Rustig weer Eerst nog plaatselijk een bui, maar morgen ook zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; zwakke tot matige wind uit westelijke rich tingen; minimumtemperaturen rond 13 graden, maxima ongeveer 21 gra den maar aan zee enkele graden la ger. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 8. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 gi-aden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 juli. Zon op 4.29, onder 21.00. Maan op 0.47, onder 18.06. Nieuwe maan: 10 juli (20.29). HOOG- EN L A AG W ATER Zierikzee 7 juli Doodtij Hoogwater 11.30 7. juli. Laagwater 4.46 17.31 De politieman moest zich tot op zijn onderbroek uitkleden omdat de kapers zeker wilden zijn dat hij geen wapens had. Van een moment dat' zij afgeleid waren, maakten andere federale agenten gebruik om het vliegtuig al schietend te bestormen. Eén van de kapers slaagde er nog in terug te schieten en volgens de politie, waren het zijn schoten die de drie passagiers verwondden van wie er één later overleed. MOSKOU. 6-7. Er hebben „posi tieve veranderingen plaatsgehad" lussen de Sowjet-Unie en de drie Benelux-landen," zo schreef woens dagavond het Sowjet-regeringsblad Izwestia naar aanleiding van het be zoek van 5 tot 12 juli van de Sowjct- russische minister van buitenlandse zaken Andrei Gromiko aan Den Haag, Brussel en Luxemburg. Het blad noemt als voornaamste verandering „dat er een sfeer van vertrouwen is ontstaan". Lot kabinet op spel Signalen Prof. Van Hulst (C.H.U.) vond dal er signalen vooraf waren geweest om de regering duidelijk tc maken dat er vele bezwaren tegen dc colle gegeldverhogingen waren. Dat het kabinet een „politieke zelfmoord" overwoog word door zijn fractie niel begrepen en was niet gewild, ge wenst of verwacht, zei hij. Nadat de stemming was gehouden lieten studenten van de publieke tribunes op de senatoren pamfletten neerdalen, ze ontrolden spandoeken met het opschrift „boycot duizend gulden" cn hieven spreekkoren aan. Voorzitter mr. Dc Niet liet de tribunes ontruimen, waarna hij de vergadering heropende om de Eerste Kamer nog een goede vakantie toe te wensen. Op het Binnenhof is het nog lange tijd rumoerig gebleven. HET WEEROVERZICHT DE BILT. 6-7. Het K.N.M.I. deelt mede: In een gebied met zeer gerin ge luchtdrukverschillen boven het continent ontwikkelde zich woensdag in de namiddag bij temperaturen van ongeveer 27 graden boven Noord- Frankrijk en België een onweers storing. Deze trok in de avond en nacht van zuid naar noord over ons land en bracht op vele plaatsen re gen. Hierbij werden plaatselijk grote hoeveelheden gemeten. Zo viel er op de stations Zuid-Limburg, Eindho ven en Rotterdam respectievelijk 45, 42 en 37 millimeter. In Twente en in het noorden van het land bleef het in de ochtend echter droog. Hoewel ons land na het voorbij trekken van de storing zich nog steeds in zeer vochtige lucht bevindt, zal door de ontwikkeling van een rug van hoge luchtdruk boven dc Golf van Biscajc en Zuid-Engeland in het komende etmaal koelere en droge lucht binnenstromen. De kans op buien neemt aanzienlijk af cn op nieuw worden zonnige perioden ver wacht. HUE. 5-7. Meer dan 500 Zuidviet- namese parachutisten zijn woensdag doorgedrongen in de Zuidvi'etnamese provinciehoofdstad Quang Tri, die sinds 1 mei in handen van de Noord- vietnamezen is, zo wordt van mili taire zijde in Hue vernomen. Zij trokken de stad in dc nacht binnen, gesteund door tanks. Advertentie Doe uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1