DE ZIERIKZEESCHE COURANT ANONIEME BOODSCHAP AANSLAGEN OP VLIEGVELDEN EGYPTE EN NEDERLAND DE STRIJD IN ZUID-VIETNAM Palestijnse guerilla's nu naar Syrië? V.S. verwekte regen boven Vietnam WEER MIJNEN VOOR HAIPHONG Ontwikkelingspeil in de arme landen Woensdag arriveert Gromyko in Nederlan Chichester terug in Plymouth De hartchirurgie in Utrecht 2EQT PE BILT LAATSTE NIEUWS „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dingdag 4 juli 1972 128ste jaargang Nr. 21108 WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmnn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per Jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: Begin Zierikzeese Toeristendagen Een reeks eisen LONDEN, 3-7. De Internationale vereniging voor luchtvervoer (IATA) heeft maandag een anonieme boodschap ontvangen, waarin gedreigd wordt met massale represailles tegen luchthavens als niet aan een aantal eisen wordt voldaan. Onder de eisen valt de vrijlating door Israël van Kozo Okoemoto, de enige overlevende Japanner van het drietal dat het bloedbad op het vliegveld Lod aanrichtte. Binnen vierentwintig uur moet secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties via de televisie laten weten dat de eisen worden inge willigd. Deze zijn: Vrijlating van Kozo Okoemoto; teruggave van het geld dat Japan heeft betaald als compensatie voor de slachtoffers van het bloedbad; betaling aan de Verenigde Naties van vier miljoen dollar voor hulp aan onderontwikkelde landen; Israëlische terugtrekking uit de bezette Arabische gebieden. CAIRO. 4-7. Egypte heeft Neder land voorgesteld gezamenlijk onder nemingen in derde landen uit té voeren naar het voorbeeld van de projecten met Italië, Frankrijk en Engeland in achtereenvolgens Libië, Irak en Nigerië. Egypte heeft tevens aan de Nederlandse delegatie die geleid wordt door minister van bui tenlandse zaken, Schmelzer, aan dacht gevraagd voor hotelprojecten aan de Rode Zee en de Middellandse Zee en toeristenoorden die meer in trek zijn. Egypte wil ook Nederlandse tele visiefilms heben en is bereid daar voor in ruil documentaires over de Egypjologie.te geven. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 SAIGON, 3-7. Zuidvietnamese pa rachutisten zyn dc stad Quang Tri die in handen is van de Noordvietna- mezen en Vietcongeenheden, maan dag tot op nog geen drie kilometer genaderd, zo wordt gezegd in berich ten die vaii het strijdtoneel afkom stig zijn. Noordvietnamese troepen doen echter zware aanvallen op de eenhe den in de Zuidvietnamese achter hoede die de parachutisten onder steunen bij hun opmars. Meer naar het zuiden hebben de Noordvietnamezen in de loop van maandag 30 raketten op de stad Hue afgevuurd. Ook zondag heeft de oude keizerlijke stad al onder Noordviet- namees artillerievuur gelegen. Hon derden mensen die in de westelijke buitenwijken wonen, zijn naar ande re stadsdelen overgebracht. In de af gelopen twee dagen zijn circa 70 mensen door het Noordvietnamese vuur om het leven gekomen of ge wond geraakt. TEL AVIV, 3-7. Volgens het Israë lische dagblad Maariv zullen de Pa lestijnse guerrillastrijders de bases voor hun aanvallen tegen Israël verplaatsen van Libanon naar Syrië. De overeenkomst tussen de Pales- tijnen en de Libanese regering om de aanvallen op Israël te staken, zal de guerrillastrijders dwingen een ander operatieterrein te zoeken, al dus Maariv. De guerrillastrijders zullen zich terugtrekken uit de Zuidlibanese dorpen en bases vestigen in onbe volkte gebieden, waarschijnlijk in Zuid-Syrië. De door Israël bezette hoogten van Golan bij de Syrisch- Jordaanse grens worden dan het to neel van de guerrillaacties tegen Israël, zo verwacht Maariv. Jordanië heeft onlangs aangekon digd dat het zijn troepenconcentra ties langs de Jordaans-Libanese grens zal versterken om guerilla-in- filtraties in Jordanië te verhinderen. BREST. Officiële zegslieden in de Franse haven Brest hebben verklaard dat slechts vier mensen zijn gered van het Deense jacht Lcfteriadat door een aanvaring met een Frans weerschip in de Golf van Biskaje zonk, 'met aan boord 11 Amerikanen, Denen en Nederlanders, o.w. het echtpaar Gallagher, dat hier op een recente foto een tekening van het jacht laat zien. „Openlijke oorlog" Als aan deze eisen niet wordt vol daan, „zal een openlijke oorlog wor den gevoerd tegen Joodse industrie- en met „El Al', de Israëlische lucht vaartmaatschappij, als eerste doel'. Vliegvelden waar El Al mag lan den, worden als medeplichtigen be schouwd en „zullen dienovereen komstig worden behandeld. De boodschap is ontvangen op het hoofdkantoor van de I.A.T.A. op het vliegveld Heathrow bij Londen. De I.A.T.A. neemt het dreigement ern stig. NEW YORK, 3-7. De Ver. Staten hebben in de voorbije negen jaar bo ven Noord- en Zuid-Vietnam en Laos wolken bewerkt om regenval te veroorzaken en zo militair voordeel te behalen, aldus schrijft maandag de New York Times. Het bericht van de hand van Sey mour Hersh uit Washington is ge baseerd op een uitgebreide reeks in terviews met burgerlijke en militaire kringen, aldus het blad. Het regen maken leidde tot krach tige protesten van het ministerie van buitenlandse zaken, dat vond dat de Ver. Staten milieu-risico's van onberekenbare proporties namen. Niettemin vertelden alle geinter- viewden dat het maken van de regen geen overstromingen op grote schaal heeft veroorzaakt. Een autoriteit heeft volgens de New York Times de vraag gesteld: „Wat is erger, bommen neergooien of regen laten vallen ?-" Het langs chemische weg verwek ken van regen wordt volgens de New York Times door geen internationale conventie gedekt. HONGKONG, 3-7. Een, Ameri kaans vliegtuig heeft zondag hon derden nieuwe mijnen uitgeworpen om de haven van Haipong en de monding van de rivieren in de Ninh Co en de Gianh te versperren, zo is maandag door iemand van het Noordvietnamese ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. GENEVE, 3-7. Het ontwikkelings peil van de arme landen is zorgwek kend, waarbij armoede en massale werkloosheid in vele landen zo al gemeen zijn dat ze een verdere ont wikkeling in de weg staan. Dit heeft de secretaris-generaal van de Vere nigde Naties, Kurt Waldheim, maan dag gezegd in een toespraak waar mee bij de zitting van de Ecosoc, de economische en sociale raad van de Verenigde Naties, in Genève opende. Hij pleitte voor een frontale aanval op armoede, ziekte, werkloosheid en gebrek aan onderwijs en voor maat regelen om een verdere trek van het land naar de stad te voorkomen. De ontwikkelingsprogramma's moeten daar naar zijn mening op worden af gestemd. Confrontatie in Belfast LONDEN. 3-7. In de Noordierse hoofdstad Belfast stonden maandag avond 2.000 met stokken en flessen gewapende leden van de extremisti sche protestantse organisatie U.D.A. (Ulster Defence Association) tegen over 500 Britse militairen. Dezen waren van plan te verhin deren dat de protestanten nieuwe barricaden opwerpen in een straat die dc protestantse wijk Shankhill verbindt met de katholieke wijk Springfield. Broer en zuster in wijnvat verdronken PARTINICO, 3-7. In Partinico op Sicilië zijn in het weekeinde een 22- jarige Siciliaan en zijn 32-jarige zuster in een drie meter diep wijnvat verdronken. Dc man, waarschijnlijk door dam pen bedwelmd, was in het vat ge vallen. Zijn zuster overkwam hetzelfde lot toen ze hem probeerde te redden. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's GRONINGEN. Twee en twintig patiënten van de dermatologische kliniek van het Academisch ziekenhuis te Groningen moesten 's morgens in alle vroegte naar andere klinieken overgebracht, nadat de steigers langs de zestig meter hoge gevels van de in aanbouiv zijnde vrouwenkliniek ove? .een hoogte van ongeveer 40 meter was ingestort. SCHIPHOL, 3-7. Het bezoek van de Russische minister van buiten landse zaken van de Sowjet-Unie, Andrei Gromyko, aan Nederland be gint op Schiphol. Op woensdag 5 juli om 11 uur 's morgens worden de Russische be windsman en zijn echtgenote in een Russisch regeringsvliegtuig van het type Tupolev 134 op de luchthaven verwacht. Daar zullen op het buffer platform ter begroeting aanwezig zijn minister Schmelzer van buiten landse zaken en zijn echtgenote, de Russische ambassadeur in ons land, de heer V. S. Lavrov, z'n Nederland se ambtgenoot in Moskou, mr. A. R. Tammenoms Bakker, jonkheer mr. G. Beelaerts van Blokland, hoofd directie kabinet en protocol, mr. J. C. H. A. van Stapele, directeur van de N.V. Luchthaven Schiphol en 16 leden van de Russische ambassade. De Portugese gebieden in Afrika LISSABON, 4-7. Premier Marcello Caetano van Portugal verwerpt de suggesties van „buitenlandse vrien-. den" te gaan onderhandelen over het overdragen van de Portugese gebieden in Afrika aan de Afrikanen In een van zijn „huiselijke babbel praatjes" via radio en televisie zei Caetano dat een Portugese terug trekking uit Afrika een strijd zou inleiden tussen de grote mogendhe den voor strategische controle in Afrika en overheersing in de Zuid- Atlantische en Indische Oceaan. Huizen moeten wijken voor stationsverbincling DEN IIAAG, 3-7. Om een betere railverbinding te verkrijgen *ussen liet bestaande Hollandse Spoorsation en het nieuwe Centraal Station te Den Haag (voor dc treinen uit en naar Rotterdam via Delft) zullen 57 woningen van matige kwaliteit moe ten worden afgebroken. Aldus heeft minister Udink van volkshuisvesting maandag geant woord op schriftelijke vragen van hel Tweede-Kamerlid Koekoek (BP). Het aantal woningen, dat wordt afgebroken, zal zo gering mogelijk zijn. Het is volgens de bewindsman in dergelijke gevallen, waarbij het algemeen belang dc uitvoering van plannen van stedebouwkundige of verkeerstechnische aard vraagt, niet te vermijden dat een aantal wonin gen aan de bestaande woningvoor raad wordt onttrokken. Op het platform zal een erewacht opgesteld zijn bestaande uit 100 ma riniers en de Mariniers-kapel. Direct na de begroeting zal het gezelschap per auto de luchthaven verlaten op weg naar kasteel Oud-Wassenaar, waar minister Gromyko tijdens dit bezoek zal verblijven. PLYMOUTH, 3-7. Sir Francis Chichester is in de nacht van zondag op maandag onopgemerkt terugge keerd in de haven van Plymouth. Voorbijgangers zagen de „Gipsy Moth' maandagmorgen vroeg aan de kade liggen. De Britse zeiler bevond zich nog aan boord. Volgens het or ganisatiecomité sliep hij en wilde niet worden gestoord. Sir Francis vertrok op 17 juni uit de haven van Plymouth als deelnemer aan de Trans-Atlantische zeilrace. Zijn ge zondheidstoestand was verre van goed en zijn dokter had hem zelfs verboden uit te zeilen. Een merg- ziekte waarvoor hij zeven maanden was behandeld, had zijn krachten aangetast. In het ruwe weer kort na de start werd de 70-jarige Chiches- niet goed onder controle houden en nie goed onder controle houden en zakte ver naar het zuiden af. Bo vendien raakte zijn radio-zendinstal- latie onklaar. Op de 25e juni besloot hij de steven wenden en naar huis terug te keren. Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier, die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk. WAT Verwachting tot woensdagavond: Nu en tl au zon Op de meeste plaatsen droog weer met nu en dan zon; overwegend ma tige wind uit zuidwest tot zuid; mi nimumtemperaturen rond 14 graden, maxima morgen ongeveer 18 graden aan zee tot 21 graden in het binnen land. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. UTRECHT, 3-7. Dc voorzitter van het hartchirurgisch centrum Utrecht oud-premier P. J. S. de Jong, heeft maandagavond tegenover het A.N.P. verklaard dat door een interne uni versitaire aangelegenheid van de Rijksuniversiteit Utrecht vertraging is ontstaan bü de benoeming van een nieuwe hoogleraar hartchirurgie. Eerder dit jaar in april, had dc heer De Jong verklaard dat naar zijn verwachting op basis van de stand van zaken toen, de nieuwe hoogle raar nog vóór de zomervakantie zou kunnen worden benoemd.. Volgens de heer De Jong ligt de oorzaak van de vertraging in de om standigheid dat de medische facul teit van de Utrechtse universiteit moet beslissen over de vraag of longoperaties dienen te resorteren onder het specialisme algemene chi rurgie, dan wel bij de hartchirurgie moet worden ondergebracht. ZON- EN MAANSTANDEN 5 juli. Zon op 4.27, onder 21.01. Maan op onder 15.15. 6 juli. Zon op 4.28, onder 21.01. Maan op 0.17, onder 16.42. Laatste kwartier: 4 juli (4.25). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 5 juli 9.03 21.25 2.36 15.06 6 juli 10.13 22.42 3.34 16.13 Doodtij: 7 juli. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandagavond bereikte een oceaanstoring het westen van het land. Deze storing die in Engeland plaatselijk 15 mm neerslag veroor zaakte nam boven onze omgeving aangekomen in aktiviteit af, zodat dq neerslag in het algemeen tot wat lichte regen of motregen beperkt bleef. Achter de storing die in de loop van dinsdagmorgen het gehele land passeerde werd met zuidweste lij kewinden vochtige oceaanlucht aangevoerd, waarin veel bewolking vorokwam. Morgen wordt met een zuidelijke wind iets warmere maar vochtige lucht aangevoerd, waar door de temperaturen tot normale waarden kunnen oplopen. Fischer in IJslaiul aangekomen REYKJAVIK, 4-7. Robert Fischer, overgehaald door het aanbod van een Britse bankier om het prijzen geld van de tweekamp op het we reldkampioenschap schaken te ver dubbelen, is dinsdagmorgen - enkele uren voor de loting - op IJsland aangekomen. Fischer arriveerde met een vliegtuig van de IJslandse maatschappij Loftleidir, dat voor hem meer dan een uur later dan normaal uit New York was vertrok ken. Advertentie Doe uw Voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting 1 j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1