„De Magneet" TARIEFSVERHOGINGEN P.T.T. DE ZIERIKZEESCHE COURANT HEDENNACHT WERD BESTAND VAN KRACHT IN ULSTER De topconferentie Boeing had bandenpech Studentenrellen in Argentinië Zoeken naar Chichester weer regering Minister wil laboratorium kankeriiistituut financieren BELFAST, 27-6. Het bestand, dat donderdag j.I, door de voorlopige vleugel van het verboden Ierse Republikeinse Leger (I.R.A.) in Ulster werd afgekon digd, is maandag te middernacht van kracht gewor den. Twee minuten vóór middernacht werd ook nog een Britse militair in de Noordiersc hoofdstad doodgeschoten. By de schietpartijen en bomontplof fingen van maandag zijn voorzover bekend in het geheel drie mensen om het leven gekomen. In de Roomskalholieke wijk An- dersonslown in Belfast - een bol werk van de militante vleugel van de I.R.A. - hebben honderden man- Advertentie Ondergrondse aktiviteit in de Sowjet-Unie MOSKOU, 26-6. Bij haar optreden tegen de nationalisten in de Oekraine in de loop van dit jaar, heeft deSow- jetrussisehe geheime politie zeker 100 mensen gearresteerd, zo zegt een Rus sisch ondergronds blad, dat als da tum 20 mei heeft, maar dat maandag pas in handen is gekomen van de journalisten van de westelijke lan den in Moskou. Het blad voegt er echter direct aan toe dat het cijfer gebaseerd is op ge gevens die men nog niet volledig heeft kunnen controleren. Het blad meldt voorts dat een aantal Oekrai- ners de Opperste Sow jet en het regeringsblad „Izwestia" gewaar schuwd heeft tegen de „onderdruk king van het nationale bewustzijn" in de Oekraine. nen, vrouwen en kinderen het in gaan van het bestand met een groot bierfeest ingeluid. De „voorlopigen" - de grootste vleugel van het uit twee vleugels be staande Ierse Republikeinse Leger - hadden hun bestand enkele weken nadat van de kleinste vleugel, de NTarxistisch-georiënteerde officiële vleugel van de I.R.A., afgekondigd. Het in de nacht van maandag op dinsdag van kracht geworden be stand, komt na een bloedige strijd van drie jaar in Noord-Ierland, die 390 mensenlevens heeft geëist. Sinds het begin van de onlusten in 1969 heeft het Britse leger 101 man verloren. Als het bestand van dc I.R.A. in derdaad wordt nageleèfd, heeft dc Britse minister voor Noord-Ierland, William Whitelaw in nog geen twaalf weken een succes bereikt, dat nauwelijks iemand had verwacht. Het is hem gelukt, het vertrouwen van de. katholieke minderheid iri Ul ster te winnen. Protestants wantrouwen Maar vele militante protestanten in Ulster zijn gefrustreerd en vol wan trouwen. Van hun reactie zal het thans voor een groot deel afhangen, of binnen afzienbare tijd werkelijke onderhandelingen tussen de verschil lende partijen in Noord-Ierland over een duurzame vredesregeling kunnen beginnen. De militante protestanten beschou wen het huidige bestand als weer een fase in „de capitulatie voor ge weld". Zij zeggen, dat alle concessies die in de afgelopen vier jaar door de Britse regering zijn gedaan op hun kosten zijn gedaan. Zij vrezen, dat Londen uiteindelijk hen aan het zuiden zal overleveren. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelantl Tel. (01114) 1495 en 1876 Advertentie Doe uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 30 korting Zak niet kapingsgeltl gevonden PEIHJ, 26-6. Bij Peru in dc Ameri kaanse staat Indiana heeft een boer maandag een zak piet geld gevonden, afkomstig van dc man die zaterdag hier in dc buurt per parachute uil een gekaapt vliegtuig sprong. De kaper had 502.000 dollar losgeld gekregen toen hij vrijdag de piloot van een Boeing 727 dwong in St. Louis te landen. Hoeveel geld er in de zak zit, is nog niet bekend. Men neemt aan dat de kaper bij zijn sprong uit het vliegtuig om het leven gekomen of gewond is geraakt. winkelsluiting DEN HAAG. 26-6. De Sociaal Eco nomische Raad heeft staatssecreta ris Oostenbrink (economische zaken) het advies gegeven de regels voor openstelling van winkels op werk dagen te versoepelen. Het advies houdt in: De ondernemer moet zelf bepalen op welke tijden tussen vijf uur des morgens en zes uur 's avonds hij open wil zijn. mits hij de open uren beperkt tot 55 per weck. Dc ondernemer mag op cén avond per week - maar nooit op zater dag - zijn winkel openhouden tot tien uur. Hij mag daarbij niet het maximum van 55 uur per week te boven gaan. Het invoeren van het maximum aantal openingsuren heeft tot gevolg dat Kamers van Koophandel en gc- gemcenteradcn zich niet meer hoe ven bezig tc houden met het instel len van een koopavond en met dc zg. halvedagsluiting. ZIERIKZEESCHE Dinsdag 27 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21101 WAARIN OPGENOMEN 1797 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenrrun Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruifbeialing 13,50; per maand f 4,SO; per jaor 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. in nu nummer: De aanwinst van liet Maritiem Museum Tegenstelling eeliier nog niet verzacht Eerste eis Een van de eerste eisen, die de protestanten zullen doen zal zeker zijn, dat de Britten de afgesloten ka tholieke wijken van Londonderry, die sinds januari door de I.R.A. wor den beheerst, opnieuw zal bezetten. Whitelaw heeft geweigerd een der gelijke maatregel te nemen, die tol nog meer bloedvergieten zou leiden. Een tweede brandende kwestie is, of de I.R.A. zelf aan de conferentie tafel toegelaten moet worden. heeft een bezoek gebracht aan het gebied rond Harrisburg, dat zwaar getroffen werd door over stroming eru Op de foto probeert de president een bed in een opvangcentrum voor men sen, die door het water dakloos ge worden zijn. V&v; VALKENBURG. Dc wielrenner Tino Tabak werd in Valkenburg Nederlands kampioen op dc weg. Op de foto gaat de nieuwe kampioen bij dc profs over de eindstreep. SCHIPHOL, 26-6. Met twee ge sprongen banden aan de linkerzijde van het hoofdlandingsgestel heeft maandagmorgen een Boeing 747 Jumbo van de K.L.M. zijn reis van uit New York op de thuishaven Schiphol beëindigd. Het vliegtuig heeft in totaal 18 banden. Door de enorme kracht, waarmee de banden tijdens de start in New York zijn gesprongen, hebben de flarden rubber de romp van het» vliegtuig, de PH-BUA „Mississippi", lichtelijk beschadigd. De passagiers van vlucht KL 644 R werden met bussen van de baan, waar zij moes ten uitstappen, naar de aankomsthal gebracht. DEN HAAG, 26-6. Minister Stuyt van volksgezondheid wil zo spoedig mogelijk de financiering van het nieuwe laboratorium van het Neder lands Kankerinstïtuut in Amsterdam gereed hebben. TUCUMAN, 26-6. Met benzine bommen en stenen gewapende stu denten hebben de wacht betrokken bij barricaden in de noordwestelijke Argentijnse stad Tucuman, terwyl troepen binnentrokken om de orde te bewaren tijdens een algemene staking vandaag (dinsdag). „Dit laboratorium moet hoe dan ook van de grond komen". Dit l?eeft de bewindsman maandag in de Tweede Kamer gezegd voor de vaste commissie van Volksgezondheid op vragen van dr J. H. Lamberts (P.v.d.A.). „Bundeling van kliniek ,eri labo ratorium is van essentieel belang voor het Nederlands Kankerinstituut „Antoni van Leeuwenhoekhuis", zo meent dr Stuyt. Deze instelling is thans nog geves tigd aan de Amsterdamse Sarphati- straat. In Osdorp wordt thans een nieuw projekt uitgevoerd, waardoor het ziekenhuis binnenkort gereed zal komen. Het laboratorium zou te zij ner tijd volgen, maar dit plan kwam korte tijd geleden op losse schroeven te staan als gevolg van bezuinigin gen van de overheid. LONDEN 26-6. Maandag zijn op nieuw verkenningsvluchten uitge voerd boven de Atlantische Oceaan ten einde een teken van leven op te vangen van de 7Ó~jarige Britse zei ler sir Francis Chichester, die als deelnemer aan de transatlantische race. reeds een week niets van zich heeft laten horen. Tot op heden heeft men zijn boot de „Gipsy Moth V" niet kunnen ontdekken. Vierduizend studenten hebben in de buurt.van de universiteit straten bezet en uit, bomen en auto's ge maakte barricaden opgeworpen. De moeilijkheden in Tucuman be gonnen vorige week woensdag, toen studenten de straat opgingen ter on dersteuning van een staking door gemeentewerklieden die hoger loon willen. Zondagavond begonnen de rellen opnieuw, na een mis voor een twin tigjarige student die zaterdag in een ziekenhuis overleed aan verwondin gen die hij de dag tevoren in een botsing met de politie had opgelopen ROME, 26-6. Italië heeft weer een regering na de tot nog toe langste crisis sedert de tweede wereldoorlog en voortijdige verkiezingen van 7 mei. De christen-democraat Giulio Andreotti (53) legde maandag presi dent Leone de lijst met leden van zijn kabinet voor, dat j behalve 16' personen uit zijn partij, vijf sociaal democraten en vier liberalen omvat. S.E.R. wil soepeler DEN IIAAG, 26-6. Vele tarieven van de PTT zullen grotendeels met ingang van 1 september opnieuw worden verhoogd, zo blijkt uit een brief van dc staatssecretaris van verkeer en waterstaat aan dc voor zitter van dc Tweede Kamer. Met ingang van 1 september van dit jaar wordt het tarief van „losse" brieven tot 20 gram 35 cent (thans 30 cent), voor briefkaarten 30 cent (thans 25 cent) en voor drukwerken tot 20 gram 25 cent (thans 20 cent). Ook dc tarieven voor pakjes, post pakketten en voor internationaal postverkeer zullen stijgen. Dc rentevergoeding op particuliere rekeningen van dc Postcheque- en Girodienst wordt per 1 juli van dit jaar verlaagd van 2.5 tot 1.5 procent. Wat de telefonie betreft gaan de gesprekstarieven in de zogenaamde basis/one (het vroegere lokale ge bied) met ingang van 1 november van 10 cent naar 15 cent. Vooruitlo pend op deze verhoging zal een toe slag van 10 procent worden geheven over alle gesprekke» gedurende de periode van 1 september tot 1 no vember van dit jaar. Het „tijdtaricf" en het vryctydstaricf blijven onge wijzigd. De rechten van stortingen, cheques en postwissels gaan per 1 november eveneens omhoog. Dc tarieven voor dc zogenaamde partijenpost (waaronder dagbladen cn periodieken vallen) past de PTT jaarlijks in januari aan aanAlc kos tenontwikkeling in het voorafgaande jaar. Doo.s in plaats van zak? WINSCHOTEN. 26-6. Dc milieu vervuilende plastic zak kan mis schien vervangen worden door een kartonnen doos, waarmee dc ge meenten Winschoten en Oude Pekela na de zomervakanties proeven gaan nemen. Dan zullen honderd gezin nen de beschikking krijgen over dc vuilnisdozen die volgens de fabriek - Free en Co. in Oude Pekela - ook na dagen in de regen nog bruikbaar is. De directie van de fabriek zegt met deze „schone" vuilnisverpakking een bijdrage te willen leveren aan scho ner milieu en tegelijkertijd aan de werkgelegenheid in Groningen. Dit nummer bestaat uit 3 pagina's !Wie begint met verzamelen, vindt elke postzegel mooi. Verwachting lot woensdagavond: Onbestendig Zonnige perioden, maar plaatselijk ook buien: zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit zuidelijke richtin gen; minimumtemperaturen onge veer 14 graden; max.-temperaturen van 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tol 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 juni. Zon op 4.22, onder 21.04. Maan op 22.15, onder 5.51. 29 juni. Zon op 4.23, onder 21.04. Maan op 22.35, onder 7.08. Laatste kwartier: 4 juli (4.25). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater 28 juni 4.22 16.39 29 juni 4.58 17.11 Springtij: 29 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-6. Hel K.N.M.I. deelt mede: Het front van een depressie bij IJsland is boven Engeland aange komen. Het dringt langzaam verder oostwaarts op cn zal morgen dicht bij Nederland komen cn daarbij ta melijk veel bewolking cn plaatselijk enkele buien veroorzaken. Langs dc westflank van een hogedrukgebicd. dat van Scandinavië tot boven mid den-Europa reikt, is een vlak lage drukgebied van Frankrijk naar onze omgeving getrokken. Het verstoorde het zonnige zomerweer bij ons en gaf dinsdag aanleiding tot bewolking en enkele verspreide buien. Laagwatcr 9.47 22.21 10.24 22.59 LUXEMBURG, 26-6. Of de Euro pese topconferentie in oktober in Pa rijs zal doorgaan wordt beslist op 19 juli. De tyd tot die datum zal ge bruikt worden om na te gaan welke onderwerpen tijdens de topconferen tie met kans op succes besproken kunnen worden, aldus verklaarde maandag in Luxemburg de Neder landse staatssecretaris van buiten landse zaken Westerterp. Momenteel ligt er een iyst van 48 onderwerpen die door de ministers van de tien landen (de EEG en de toetredende landen) in de loop van voorgaand overleg ter sprake is ge bracht en daar zal duchtig in ge snoeid worden wil dc topconferentie een succes kunnen worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1