1 DE ZIERIKZEESCHE COURANT DODEN DOOR GEWELD AAN VOORAVOND VAN BESTAND West-Duitsland krijg tvervroegde erkiezingen Vijf Amerikaanse staten rampgebied Ramp in de V.S. NAAKTSTRAND BIJ SCHOORL? Meisje ontvoerd „De Magneet" VANDAAG (MAANDAG) BEGONNEN E.E.G.-BESPREKINGEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 26 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21103 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtm Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f3,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. dit nummer: ZtVemfesÜjjl 771 Dol-Fijll Moeizame weg naar vrede f 1 BELFAST, 25-6. De militante (provisionele) vleugel van het verboden Ierse republikeinse leger (IRA) heeft de rooms-katholieken gewaarschuwd dat het begin van zijn voor maandag 24 uur aangekondigde bestand aanslagen van protestanten met zieh zou kunnen brengen. Daarom is waakzaamheid geboden, zo staat in pamfletten die zondag in rooms-katholieke wijken van de Noordierse hoofdstad Belfast zijn uitge deeld. In kringen van de IRA is vernomen dat de provisionals vastbesloten zyn hun campagne van geweld uit te voeren tot het ogenblik waarop het staken van het vuren ingaat. Daarna zal worden opgetreden tegen ieder die het bestand schendt. De leiding van de IRA zegt in staat te zijn het bestand door haar volgelingen te laten eerbiedigen, iets waaraan in protestantse kringen sterk wordt getwijfeld. Inmiddels duren de schietpartijen in Ulster voort. Zondagochtend van den twee burgers daarbij de dood. Zaterdag kwamen drie militairen om toen een landmijn ontplofte. Voorts werd een 17-jarige jongen doodge schoten door iemand in een passe rende auto. Daarmee is het aantal doden door geweld, sedert de Britse militairen in augustus 1969 in de provincie tussenbeide kwamen, ge stegen tot 389. In de nacht van zaterdag op zon dag is aan de rand van de rooms- katholieke wijk Anderson in Belfast langdurig geschoten. Het vuren werd door Britse militairen beantwoord, waarbij drie schutters zouden zijn gewond. Ook zondagmiddag deden zich incidenten voor. Beschuldiging En zo vragen velen zich bij het met rasse schreden naderende tijd stip van het ingaan van het bestand af, hoe de situatie zich zal ontwikke ien. De Britse bestuurder voor Noord- Ierland, Whitelaw, heeft het aanbod voor een bestand aanvaard. Maar vele protestanten beschuldigen hem er nu van bereid te zijn met moor denaars aan één tafel te zitten. Eén van de voorwaarden van de provi sionals is namelijk mee te mogen BERLIJN, 25-6. Bondskanselier Willy Brandt van West-Duitsland heeft dit weekeinde vervroegde al gemene verkiezingen (in november) aangekondigd en hij heeft de cam pagne daartoe al geopend met het vragen van steun van een grote meerderheid om een einde te maken aan de impasse in het parlement. Hij deed zondag in een toespraak in West-Berlijn een beroep op de kiezers, zijn socialistisch-Iiberale coalitie te steunen om de noodzake lijke hervormingen uit te voeren. Op een bijeenkomst van de West- duitse vakcentrale zei hij: Wij moe ten de vooroordelen van een terug zien naar het verleden overwinnen. Het is noodzakelijk meer begrip te hebben voor het feit dat voor elke politiek die beoogt de bevolking te helpen, een offer moet worden ge bracht. Hij dankte de vakbonden voor de steun die zij hem de laatste maanden gaven voor zijn strijd om zijn niet aanvalsverdrag met Rus land en Polen geratificeerd te krijgen ondanks de oppositie van de chris tendemocraten. doen aan elk vredesoverleg met de Britse regering. Protestantse leiders vrezen dat de Britse regering en de IRA een overeenkomst inzake een verenigd Ierland zullen sluiten. Men is bereid sensationele stappen te ne men om de maatschappij te ont wrichten n.a.v. het bestand. Behalve de kwestie van het be stand is er nog die van de „Nogo"- gebieden, de afgesloten katholieke wükcn in Londonderry, die door de IRA worden bewaakt. De protestantse para-militaire or ganisatie „Ulster Defence Regiment" heeft de Britse regering tot het vol gende weekeinde de tijd gegeven de gebieden open te breken en de mili taire patrouilles aldaar te hervatten. WASHINGTON, 24-6. De tropische storm Agnes heeft tot op Cuba en aan de Amerikaanse oostkust 73 men senlevens geëist en honderdduizen den mensen uit hun woning verdre ven. Tientallen steden en dorpen in de staten Pennsylvania en New York zijn wegens de hoge waterstand ont ruimd. President Nixon heeft de ergst ge troffen staten, waartoe ook nog Flo rida, Maryland en Virginia behoren, tot rampgebied verklaard. De schade die de storm en de overstromingen hebben aangericht wordt op ver scheidene honderden miljoenen dol lar geschat. Duizenden vluchten voor overstromingen WASHINGTON, 24-6. De zwaarste overstromingen die de Verenigde Staten ooit hebben getroffen tot dus ver (zaterdagavond) aan 102 mensen het leven gekost, terwijl duizenden voor het snel stijgende water op de vlucht zijn geslagen. Meer dan 350.000 mensen zijn dakloos en velen worden vermist. President Nixon maakte zaterdag een vlucht per helicopter boven het rampgebied in Harrisburg, Pennsyl vania. Hij zat hand in hand met een achtjarig negerinnetje, dat tijdens de vlucht van haar ouders was ge scheiden en blootsvoets uit het rampgebied was opgepikt. De overstromingen zijn veroor zaakt door de orkaan Agnes, die be gin deze week de oostkust teisterde en zware regenval meebracht, waar door het water in de grote rivieren enorm is gestegen. Overstroming in India NIEUW DELHI, 25-6. Bij over stromingen die door de moessonre gens zijn veroorzaakt, zijn in het noordoosten van India en in het na burige Bangla Desj de afgelopen vier dagen meer dan 70 mensen om het leven gekomen. Duizenden vierkante kilometers zijn overstroomd en er is veel schade aan de oogst aangericht. In dc staat Assam is een heel dorp met inwoners door de rivier Kopili weggespoeld. SCHOORL, 26-6. De raad van SchoorI (N.H.) behandelt op 22 au gustus een voorstel van b. en w. een gedeelte strand bij Sehoorl aan zee te bestemmen „voor ongeklede dag- recreatie'. Burgemeester A. W. Stronkhorst van SchoorI zegt dit voorstel het ge volg is van de uitslag van een proef proces. Twee leden van de Neder landse Naturistenfederatie zijn vorig jaar in de Noordhollandse badplaats Callandsoog bekeurd, omdat zij on gekleed op het strand waren. De twee zijn door de rechtbank in Alkmaar en later in hoger beroep door het Amsterdamse gerechtshof vrijgesproken. De procureur-gene raal zag geen aanleiding de Hoge Raad te vragen cassatie te bevorde ren. Een naturistenstrand is in de Schoorlse gemeenteraad de laatste tijd dikwijls onderwerp van bespre king geweest. ELST (Utr.), 26-6. Een tot dusver onbekende man heeft zondagnacht uit een pension in Eist, in de pro vincie Utrecht, een Zuidslavisch meisje van circa 22 jaar ontvoerd. Omstreeks half één drong de man het pension binnen waar het meisje met een aantal landgenoten verbleef. Na enige andere bewoonsters te hebben mishandeld dwong hij het meisje met geweld met hem mee te gaan. Intussen is het meisje terecht en de dader gearresteerd. Twee doden in liet verkeer NIJMEGEN, 25-6, Op de Heem- strabaan bij Boven Leeuwen in Gelderland zijn zaterdag omstreeks twee uur twee mensen om het leven gekomen en zeven zwaar gewond toen, door nog onopgehelderde oor zaak, vier auto's met elkaar in bot sing kwamen. Om het leven kwamen de 19-jarige H. Koppers en de 23-jarige J. Gra- dussen, beiden uit Druten. De gewonden zijn naar ziekenhui- zon in Nijmegen gebracht. Naar opheffing dienst plicht in Amerika WASHINGTON, 22-6. Het Ameri kaanse ministerie van defensie heeft donderdag een nieuwe stap gedaan op weg naar opheffing van de dienst plicht-. Jonge mannen, die hun oproep voor de geregelde troepen al binnen hebben, kunnen aan inlijving ontko men door zich vrijwillig te melden voor een opleiding bij de nationale garde of een andere reserve-eenheid. De maatregel wordt 1 juli van kracht. FINANCIËN EN ECONOMIE Begrotingstekort Nederlandse gemeenten DEN HAAG, 23-6. Het totale be- grotingstekort van de Nederlandse gemeenten voor 1972 bedraagt f 341 miljoen. Dat is f 37 miljoen meer dan over 1971. Het grootste deel van het totaaltekort, ruim f 224 miljoen komt voor rekening van de vier grote ste den (Amsterdam f 122,5 miljoen, Rot terdam f 55,1 miljoen). Dit blijkt uit een enquête van de Raad voor de ge- meentefinanciën. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles mei 50 korting De monetaire erisis Eerste stap ZIERIKZEE, 24-6. Een vuilnisbelt is altijd nogal rokerig, maar zaterdagmor gen vroeg kraaide op de Zierikzeese vaalt de rode haan viktorie. Het beken de schuilhok met aanbouwtje werd een prooi der vlammen. Een lelijke scha depost daar ook een ter plaatse gestatimteerde bulldozer een prooi der vlam men werd. (Foto: Zierikzeeschc Nieuwsbode). PARIJS. LONDEN. BRUSSEL, 25-6. Dc ministers van financiën van dc Europese Economische Gemeen schap en van Engeland zijn maan dagmorgen in Luxemburg bijeenge komen teneinde te trachten een op lossing te vinden voor de nieuwe monetaiic crisis, welke is ontstaan door het Britse besluit tot het laten zweven van het pond sterling. De leden van het monetair comité van de EEG cn de presidenten van de centrale banken der vergrote ge meenschap hebben zaterdag afzon derlijk vergaderd in Parijs, zonder dat hieruit beslissingen zijn voort gevloeid. Na de bijeenkomst van de presidenten der centrale banken heeft de gouverneur van de Banque de France O. Wormser, meegedeeld dat de presidenten voorstellen had den uitgewerkt voor de bijeenkomst van de ministers van financiën op maandag in Luxemburg. Volgens Reuter zijn er aanwijzingen dat het Britse besluit tot het laten zweven van het pond sterling cn de daarop gevolgde ontwikkelingen in feite be tekenen dat het oude geschilpunt tussen Frankrijk en West-Duitsland over de te voeren Europese monetai re politiek zich weer doet gelden. Door het laten zweven van het pond heeft Engeland zich onttrokken aan de EEG-regeling. waarbij was overeengekomen dat de leden hun valuta's zouden laten schommelen binnen een marge van 2,25 procent in plaats van de sedert december 1971 toegestane 4,5 pet. Deze regeling was de eerste con crete stap in de richting van de tot standkoming van een economische en monetaire unie, doch na de her opening van de wisselmarkten wordt verwacht dat deze regeling onder zware druk zal komen te staan. De gemeenschap moet daarom tot een gezamenlijk standpunt komen, om dat het hierbij mogelijk gaat om de toekomst van de Europese monetaire en economische integratie. Het vor men van een gemeenschappelijk front zal echter zeer moeilijk zijn als gevolg van de bestaande Frans- Duitse tegenstelling over de hierbij betrokken beginselen en mede in verband met de huidige zwakke stemming voor de Italiaanse lire. PORTO ERCOLE. Het kroonprinse lijk paar brengt op het ogenblik de zomervakantie door in Porto Ercole: hier zien we prins Claus met zijn zoons Willem-Alexander (2) en Jóhan Friso in één van de zeilboten van het koninklijk buitenverblijf. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Verwachting tot dinsdagavond: Vara Droog, zonnig en warm weer, behou dens een kleine kans op onweer; mi nimumtemperaturen omstreeks 14 graden; weinig wind met maxima rond 28 graden, maar aan de kust enkele graden lager bij wind van zee. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 13. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 27 juni. Zon op 4.22, onder 21.04. Maan op 21.49, onder 4.39. Volle maan: 26 juni (19.46). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 27 juni 3.42 16.04 9.12 21.40 Springtij: 29 juni. HET WEEROVERZICHT DE BILT, 26-6. - Gedurende het weekeinde onderging het weer een geleidelijke verbetering, die duidelijk tot uitdrukking kwam in het tempe- ratuurverloop. Lagen in het binnen land de maximumtemperaturen za terdag nauwelijks hoger dan 15 gra den, zondag werden al waarden rond 21 graden gemeten. Bovendien kwam er in het zuidwesten van het land zondag almeer zon. een verbetering die zich maandag tot over het gehele land voortzette. Het is evenwel twijfelachtig of de inzet van de zomer van lange duur is. Een front dat de scheiding vormt van het fraaie weer op het West- europese vasteland, met koel en on bestendig weer boven de Britse eilanden, strekt zich van de Golf van Biscaje via oost-Engeland naar Noor wegen uit. Verwacht wordt dat het zich dinsdag evenwel nog westelijk van ons zal bevinden, zodat het op nieuw warm wordt. Bij zwakke wind van zee zal het aan het strand, iets koeler zijn dan in het binnenland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1