THEE ZAKJES A DE ZIERIKZEESCHE COURANT ECONOMISCHE EXPANSIE IN DE E.E.G. ZAL TOENEMEN deze week bij doosje 20 stuks SS Trieste balans „Agnes" Proces tegen Pjotr Jakir Rede koningin te Straatsburg Israëlische Raid op bases in Libanon Twee doden bij botsing Studenten-assistenten contra minister „De Magneet" Zfor VI BILT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21101 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (Of 110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenr»«n Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: B&W-reaktie op Appelmarkt-instorting Verwachting Europese Commissie DEN HAAG, 21-6. De economische expansie in de E.E.G. zal de komende maanden toenemen. De uitge breide gemeenschap zal volgend jaar een beeld ver- lonen, dal in sterker mate overeenkomt met de hoog conjunctuur in andere industrielanden, met name de Verenigde Staten en Japan, aldus heeft de Europese Commissie de ministerraad meegedeeld in een memo randum over de voorbereiding van de begrotingen voor 1973. In Nederland zijn de consumptieprijzen sterker gestegen dan in enig ander EEG-land, nl. met 7,9 procent in de periode januari-april, t.o.v. januari-april 1971. In Frankrijk bedVoeg dit percentage 5,7, in Duitsland 5,5, in België 5,0 en in Italië en Luxemburg 4,7. (Engeland had in deze periode met een prijs stijging van 7,5 procent te kampen). Deze stijging deed zich voor hoe wel er geen noemenswaardige span ning bestond tussen vraag en aanbod van goederen en diensten, de loon kosten in verscheidene landen - Duitsland, Italië en Nederland - langzamer zijn gestegen, en de ont wikkeling van de productie een dui delijke verbetering van de producti viteit doet verwachten De Europese Commissie baseert haar verwachting dat de expansie zal toenemen op de wederopleving van de wereldvraag, de versnelde groei van de handel binnen de ge meenschap, en de snellere toeneming van de uit het binnenland afkomsti ge bestellingen. 65 In het algemeen mag worden aan genomen dat de voor dit jaar opge stelde prognoses inzake de groei van het bruto nationale produkt enigs zins zullen worden overtroffen. Voor de gemeenschap als geheel zal de groei ca 5 pet bedragen, tegen 3,5 pet in de jaren '70 en '71. Matiging nodig De commissie noemt een aanzien lijke matiging van de verontrustende kosten en prijs-ontwikkeling in Ne-r derland een eerste vereiste voor een bevredigende opleving van de con junctuur en een verbetering van de werk gel egenh ei d Een dergelijke matiging hangt thans in de eerste plaats af van het overleg tussen de regering en de belangrijkste economische en isocialé groepen, in het bijzonder over de omvang van de inkomensstijging. Niettemin is hierbij een zekere be heersing van de vraag noodzakelijk, zowel via het begrotingsbeleid als via het monetaire beleid om een te Gerechtsdienaar schoot maar raak CHERRY HILL (Neuw Jersey), 21-6 Een man tussen de 20 en 30 jaar in het uniform van gerechtsbeambte heeft woensdagmiddag op de eerste verdieping van een kantoorgebouw in Cherry Hill, New Jersey, met een geweer op stadgenoten staan schie ten. Hij doodde er zeven en verwondde er acht. Vervolgens schoot hij zich zelf in hoofd en buik, maar over leefde het. Hij is naar een zieken huis gebracht. PARIJS. De tweede (lag van het Nederlandse staatsbezoek aan Frankrijk, liet Parijse gemeentebestuur gaf een receptie in het stadhuis ter ere van de Nederlandse vorstelijke personen. V.l.n.r. koningin Juliana, de pas benoemde burgemeester van Poros, meiwouw Nicole de Hautecloque en prins llernhard tijdens de receptie. krachtige uitbreiding van de binnen landse liquiditeit te voorkomen. De toeneming van de belastingont vangsten, aldus de commissie ver loopt op middellange termyn lang zamer, en de regering zal „vermoe delijk overgaan tot fiscale aanpas singen (verlaging van de wiebeltax in juli 1972 en de eventuele ophef fing in 1973, belastingfacilitcitcn ten gunste van zelfstandigen, spaarloon, enz.) Syrische gevangenen in Israël DAMASCUS, 21-6. De regering van Syrië heeft woensdagavond een ver klaring uitgegeven waarin zij de „aandacht van de wereld vestigt op de ernst van de situatie na de ont voering door Israël van een Libanese en vijf Syrische officieren" en waar in zij „onmiddellijk optreden eist om hun vrijlating en terugkeer te ver krijgen". De officieren, die een inspectietocht in het Libanese grensgebied maak ten werden woensdagochtend tijdens, de Israëlische vergeldingsactie tegen Libanon bij toeval gevangen geno- men. NEW YORK, 22-6. Elf doden, hon- derden gewonden en duizenden dak lozen is de balans van de slachtoffers en de schade veroorzaakt door de wervelstorm „Agnes", die dinsdag en woensdag de Atlantische kust van de Verenigde Staten teisterde. ..Agnes" is gepaard gegaan met wolkbreuken, die grote overstromin gen hebben doen ontstaan. De wervelstorm die ook Cuba ge troffen heeft, heeft in het afgelopen weekeinde en maandag achttien mensen het leven gekost. MOSKQU, 21-6. De Russische ge- heime politie heeft woensdag de dis sidente leider Pjotr Jakir gearres teerd op beschuldiging van het door geven van „anti-Russische informa tie" aan radio Vrij Europa en andere westerse organisaties. Dit hebben betrouwbare kingen in de Russische hoofdstad bekend gemaakt. Ze zei den dat het politierapport over de 49-jarige politieke dissident aangaf dat hij zal moeten terechtstaan we gens „anti-Russische activiteit". Een datum voor het proces is niet bekend. PARIJS, 22-6. Koningin Juliana heeft donderdagmorgen op de laat ste dag van het staatsbezoek aan Frankrijk in de universiteit van Straatsburg voor ccn groot aantal studenten een rede gehouden, die, evenals haar toespraak tijdens het galadiner in Versailles, zeer Euro pees getint was. „Van onze verantwoordelijkheden tegenover de wereldgemeenschap zullen wij ons ook in ruimere sa menwerkingsverbanden moeten kwijten, Atlantisch en mondiaal," zo zei de koningin. Zij verklaarde voorts dat het nog maar de vraag is of Europa zonder het wat zy noem de „grootmoedige hulpprogramma van de V.S." het Plan-Marshall - de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog te boven zou zijn ge komen. „Sedertdien hebben wij op de weg naar de Europese gemeen schap grote vorderingen gemaakt, die overigens nog maar een begin zijn. Ik hoop dat de Europese top conferentie wegen zal weten te vin den tot een verdere versterking van de instellingen van de gemeenschap en haar democratisch functioneren." zo zei de koningin. Een belangrijk deel van haar re devoering was gewijd aan de gene- ratieskloof. „Wc kunnen de tegen stellingen tussen jong cn oud niet ontkennen of bagatelliseren, maar ik wens niet zonder meer te accepteren dat in verhoudingen tussen de ge neraties de verschillen cn de tegen stellingen noodzakelijkerwijs ook tot «■cn conflict tuscn de generaties moe ten leiden." TEL AVIV, 21-6. Israëlische lucht en landstrijdkrachten hebben woens dag een raid op guerrillabases in het zuiden van Libanon ondernomen, al dus heeft een Israëlische militaire woordvoerder in Tel Aviv bekend gemaakt. In de loop van de raid werden vijf hooggeplaatste Syrische officieren 1 gevangengenomen. De Israëlische straalgevechtsvlieg- tuigen bestookten guerrillabases ten noorden van het gebied van de berg Gesprek regering-bedrijfsleven DEN HAAG, 21-6. Op dinsdag 27 .ju ni zal het gesprek over de lonen en prijzen beginnen tussen de regering cn het bedrijfsleven, aldus een me dedeling van het ministerie van eco nomische zaken in Den Haag. Van de zijde van de regering ne men aan de bespreking deel de mi nisters Boersma, Langman, Nelissen, Lardinois, Udink en staats-secretaris Oostenbrink. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Koningskadc in Den Haag. Zeeppoeder-sex in Londen LONDEN, 21-6. Volgens het Lon- dense dagblad „The Sun" bieden Britse huisvrouwen hun charmes aan door middel van zeeppoeder. Eenzame of verveelde, op opwin ding beluste vrouwen, aldus „The Sun", leggen een pak zeeppoeder van een bepaald merk goed zichtbaar op hun boodschappen of op hun raam kozijn, als teken voor mannen dat ze voor een avontuurtje te vangen zijn. De naam van hel merk wordt ge bruikt als aanduiding dat „de baas weg is". Een «psychiater noemde de doos met zeeppoeder de „Mata Hari-rozet" van de verveelde huisvrouwen. Hermon, waar guerrilleros dinsdag een Israëlische autobus onder bazoo- kavuur namen. Daarbij werden twee Israëlische burgers gewond. Twee Israëlische soldaten die naar de da ders op zoek waren gegaan, werden gewond toen ze op door Palestijnse verzetsstrijders gelegde mijnen trap ten. Hoge E.E.G.-ambtenaren moeten vertrekken BRUSSEL, 21-6. Ruim 200 ambte naren uit de hoogste rangen van de diensten van de Europese commis sie in Brussel zullen volgend jaar plaats moeten maken voor ambtena ren uit de vier tot de E.E.G. toetre dende landen, Engeland, Ierland, De nemarken en Noorwegen. De Euro pese commissie zal daartoe volgende week met voorstellen bij de Raad komen, hoewel ze van mening is, dat dé nieuwe commissie, die per 1 ja nuari van het volgend jaar gaat op treden, over deze plannen zou moeten besluiten. De hoge ambtenaren die zullen móeten vertrekken zijn voorname lijk directeuren-generaal (20 a 30), directeuren (eveneens 20 a 30) afde lingshoofden (20 tot 30) en hoge ad ministratieve ambtenaren (ongeveer 100). HEERHUGOWAARD, 21-6. De 27- jarige inwoner van Langendijk en ccn 24-jarige man uit Hcerhugo- waard zyn woensdagavond by een autobotsing op de Wcstcrwcg by Heerhugowaard om het leven geko men. Een vijftienjarig meisje, inzit tende van een van de auto's, raakte hierby ernstig gewond. Oorzaak van het ongeluk was een verkeerde manoeuvre van de 27-jari- ge J. B. uit Langendijk. Deze kwam op de linker rijbaan met zijn auto frontaal in botsing met de auto van de 24-jarige J. C. van D. uit Heei-- hugowaard. GRONINGEN. 21-6. Een actiecomi té van student-assistenten van de Rijksuniversiteit te Groningen za! actie gaan voeren tegen het beleid van minister De Brauw. Het dage lijks overleg van de Rijksuniversiteit te Groningen, een interim dagelijks bestuur, zal worden gevraagd aan minister De Brauw meer middelen te verzoeken. Het comité maakt ernstig bezwaar tegen de maatregelen die inmiddels door het dagelijks overleg als gevolg van door de minister opgelegde be perking van de personeelslasten zijn afgekondigd. Deze maatregelen krij gen volgens het comité tot gevolg dat er het volgend cursusjaar „voor een groot aantal student-assistenten geen werk meer is. terwijl velen een as sistentschap hebben genomen om fi nancieel onafhankelijk te worden. Ook wordt bezwaar gemaakt tegen de maatregel dat student-assistenten niet langer dan twee jaar achtereen in dienst van de universiteit mogen zijn, „terwijl zij juist na zo'n periode goed op hun plaats zijn ingewerkt". Gevreesd wordl dat het onttrekken Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting In de kathedraal van Soissons werd een dienst opgedragen ter nagedach tenis aan de slachtoffers van de grote treinramp in de tunnel bij Soissons. Op de foto een overzicht van de tien tallen, met bloem^i bedekte, kisten tijdens'de indrukwekkende plechtig heid. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Een vrouw kan in een huwe lijk drie dingen maken, van niets: een slaatje, een nieuwe jurk en ruzie. van student-assistenten aan onder wijs en onderzoek tot gevolg gaat krijgen een daling van de kwaliteit van het onderwijs en een nog sterke re overbelasting van wetenschappe lijke medewerkers dan thans al hel geval zou zijn. WAT Verwachting tot vrijdagavond: Plaatselijk regen Veel bewolking met plaatselijk re gen; minimumtemperaturen om streeks 11 graden, maxima morgen rond 16 graden; matige tot krachtige wind. tussen zuidwest en west. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 3 tot li. Min.-tcmperaturen: 1 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturcn: 0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 23 juni. Zon op 4.20, onder 21.04 Maan op 18.33, onder 1.31 Volle maan: 26 juni te 19.46 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 23 juni 0.33 13.10 6.36 19.04 Springtij: 29 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-6. Het K.N.M.I. deell mede: Een depressie bij Schotland verandert maar weinig van plaats cn blijft ook vrijdag het weer bij ons beheersen. Veel verbetering kan dan ook niet worden verwacht. De tem peraturen blijven beneden normaal, en de kans op regen of een bui blijft bestaan. Donderdagochtend veroor zaakte een storing in een front van de depressie in grote delen van het land regen, maar vrijdag zal dit front ten zuiden van ons land liggen, zodat dan ook enkele opklaringen mogelijk zijn. Het weer in Zuid-Europa is aan zienlijk beter dan in onze omgeving. Daar bereiken de temperaturen in het algemeen zomerse waarden. Al leen aan de Franse zuidkust veroor zaakte een lagedrukgebied donder dagochtend nog regen, maar ook daar wordt verbetering verwachl. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1