Dicht bij huis snel in handen DE KRING Raiffeisenbank m Boerenleenbank Aan Suezkanaal: Geen vechten, maar ook geen vrede BLIK DOOR HET WERELD VENSTE R Ukunt zoveel méér doen met onze hank Ander soort kentekenplaten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 juni 1972 Nr. 21100 Advertentie Kleine moeite. Wip eenvoudig even binnen bij één van de 3000 vestigingen van de Raiffeisenbank en Boerenleenbank. Daar bent u nooit ver van af en is alle buitenlands geld wat u nodig hebt bij de hand. Evenals reischeques, de veilige internationale betaalpapieren.waar u overal ter wereld mee terecht kunt. Trouwens, ook als u in eigen land op vakantie gaat kunt u er goed terecht. Om deskundig en snel uw verzekeringen in orde te laten maken, voor uw reis, bagage, kampeeruitrusting, auto, boot, caravan, voor onverhoopte ongevallen en voor rechtsbijstand in binnen- en buitenland. Gemakkelijk dicht bij huis, bij de bank voor iedereen... de bank voor iedereen 3000 vestigingen Hoe het luchtgevecht tussen Egyp tenaren en Israëli's boven de Middel landse Zee precies is verlopen mag de lezer van kranteberichten zelf uitzoeken. Elk der partijen meldt niet zonder voldoening dat het twee toestellen van de tegenpartij heeft neergeschoten. De mededeling uit Jeruzalem is een beetje aan de droge kant van een simpel legercommuni qué, die uit Cairo daarentegen is wat triomfantelijker: het geeft de indruk of de Egyptische luchtmacht, hoewel tegen een overmacht strijdend, een prachtige zege heeft behaald. Dit laatste is een niet-onbelangryk punt. Gewoon afgaand op de bericht geving in het verleden kan menig een geneigd zijn de Israëlische lezing - een Egyptische aanval die niet best afliep - als de juiste beschouwen. Dergelijke incidenten zijn ook in het verleden wel voorgekomen, maar vormden dan steeds aanleiding tot een bijzondere Egyptische krachtsin spanning om wraak te nemen en de eigen verliezen te vergelden met even grote van de andere partij. Maar kennelijk staat niemand in Cairo daar het hoofd naar. De rust van het bestand die nu al zo lang vrijwel ongeschonden langs het Suezkanaal heerst kan er welis waar niet toe leiden dat het ideaal van herovering van de door de Is raëli's bezette gebieden wordt be reiktmaar is anderszins de Egypte- naren niet onwelkom. Tenslotte is door het bestand met name in Cairo, maar ook in andere Egyptische ste den betrekkelijk dicht bij deze be- standsgrens het normale leven weer hervat ook al weet men binnen vliegbereik van de Israëlische toe stellen te liggen. Vrij lang heeft men daar doorgeleefd met verduisterings maatregelen en talrijke schuilplaat sen in nog een driekwart oorlogs stemming en men wenst er kenne lijk niet naar terug te keren door het bestand in gevaar te brengen met een reeks incidenten die in steeds grotere heftigheid op elkaar moeten volgen als ieder ogenblikke lijk elke vorige schermutseling terug betaalt in gelijke of liefst iets zwaar dere munt. Nog geen vrede Dit soort achtergronden is veel- zeggender dan officiële redevoerin gen. Daarin roept Sadat roerend op tot strijd als enige middel om de ver loren Sinai terug te krijgen, waar voor naar zijn zeggen de Rassen wel alle materiaal zullen leveren en waarop de Egyptenaren bij wijze van spreken kunnen wachten. En op nog grotere afstand van het eventuele slagveld - in Libië met name - is de strijdlust nog feller. Maar dat zijn slechts woorden. De manier waarop metterdaad wordt opgetreden is echter van belang. En President Pompidou over topconferentie DEN HAAG, 19-6. Overeenstem ming over de punten die op een Europese topconferentie moeten worden behandeld ontbreekt nog vrijwel volkomen. Indien de staats- cn regeringsleiders der 10 landen van de uitgebreide gemeenschap, die van 19 tot 21 oktober in Parijs een top conferentie zouden bijwonen, itiet bereid zyn werkelijke voortgang te bceken, kan deze conferentie beter worden uitgesteld. Dit heeft de Franse president, George Pompidou, zondagavond in een interview met de NOS ver klaard. Het bezoek van de Belgische premier Gaston Eyskens aan de Franse hoofdstad, ruim twee weken geleden, was de laatste gelegenheid in het openbaar een waarschuwing te uiten, aldus president Pompidou. ZIERIKZEE. De heer K. Weber van „Auberge Maritime" bood de zeiler de heer B. Louet Feissen, nummer twee in de eindrangschikking van de vorige week gehouden „Delta-week", een fraaie sier-wisselsleutel aan. De ze prijs betekent voor de winnaar een week gratis logies in „Auberge Maritime". in het legercommuniqué van de overwinning in de lucht ligt de me dedeling vervat dat er een incident is geweest en dat die geen vervolg zal hebben - immers voor een zege kun je slecht revanche nemen, die vier je alleen. Het wijst dus wel op een ingeto gener feitelijk beleid dan uit de wat overspannen woorden zou moeten volgen. En het wijst ook op verlan gen de rust aan het Suezkanaal nog wat langer te laten duren. Maar na tuurlijk is dit niet het werkelijke probleem - het gaat er niet om een voorlopig bestand te rekken, maar vrede te sluiten en in dit opzicht zijn de vooruitzichten nog even weinig hoopgevend als in het verleden. Dat is jammer, al zijn tegenover gestelde communiqué's over kleine incidenten toch altijd beter dan een echte hete oorlog. We kunnen zelfs zeggen dat psychologisch de sfeer van nu al een verbetering is daar beide partijen duidelijk niet echt be reid zijn tot strijd - de Israëli's niet omdat ze nog altijd op hun winst zitten, de Egyptenaren niet omdat ze er weinig militair heil van mogen verwachten. Maar het omzetten van een dergelijk passief strijd uit de weg gaan tot een positief vrede benade ren is tot dusver een taak geweest die alle hier opererende diplomaten tot en met V.N.-man Jarring te machtig is gebleken KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND LEIDEN. De Lucy B. en C. W. van der Hoogt-prijs (f 1500) van de maatschappij der Nederlandse let terkunde is in Leiden toegekend en uitgereikt aan de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Brey ten bach, die als balling in Parijs woont en werkt, voor diens in 1970 onder het pseu doniem Jan Blom verschenen bundel „Lotus". AMSTERDAM. Het bioscoopbe zoek in Nederland is het vorig jaar met 6,5 procent gestegen. De in to taal 392 overgebleven permanente bioscopen (tegen 411 in 1970) trok ken in 1971 25.700.000 bezoekers. De ze cijfers staan in het jaarverslag 1971 van de Nederlandse Bioscoop bond. TILBURG. De wollenstoffenfa- briek Van Dooren en Dam NV in Tilburg gaat sluiten. De 300 werk nemers zijn ingelicht. Ook de verte genwoordigers van de vakbonden zijn op de hoogte gesteld. Er is voor het personeel nog geen ontslag-ver gunning bij het Gewestelijk Ar beidsbureau gevraagd. DEN HAAG, 19-6. Het ligt in het voornemen om binnenkort naast de thans gebruikelijke kentekenplaten ook het gebruik van een ander soort kentekenplaat toe te laten. De afme tingen van de nieuwe plaat en de vorm en ook de afmetingen van de tekens zullen afwijken van de hui dige. Minister Drees (verkeer) heeft - in antwoord op vragen van het S.G.P.- kamerlid Van Rossum - de Tweede Kamer meegedeeld, dat de nieuwe soort platen zal worden ingevoerd om desgewenst platen met een retro- flecterende achtergrond toe te pas sen, zonder dat hierdoor de waar neembaarheid van de tekens wordt verminderd. Deze toepassing kan uit verkeersveiligheid-oogpunt zekere voordelen bieden. In de voor de nieuwe platen te stellen eisen wordt het aanbrengen van losse tekens niet meer toegestaan. De ervaring heeft geleerd dat aan deze wijze van ver vaardiging bezwaren kleven. De toe passing van de oude platen, eventu eel ook met aangebrachte losse te kens, blijft toegestaan totdat de fa bricage van automobielen zal zijn aangepast aan het gebruik van het nieuwe model plaat, dat groter zal i zijn. Flitsen uit het buitenland JERUZALEM. Israël heeft bekend gemaakt dat tussen Jeruzalem en Asjdod aan de Middellandse Zee een oliepijpleiding van 64 kilometer is voltooid. NEW DELHI. Bij ongeregeldheden tussen hindoes en Islamieten in de Noord-Indiase steden Benares en Fe- rozabad zijn negen mensen om het leven gekomen. HAMBURG. De Westduiise politie heeft bij een routinevlucht met een helikopter boven de autoweg ten juiden van Hamburg een depot met gestolen goederen ter waarde van 100.000 gulden ontdekt. SYDNEY. Australische methodis tisch, Anglicaanse en katholieke geestelijke leiders hebben stelling genomen tegen de komende Franse kernproeven in het gebied van de Stille oceaan. WASHINGTON. In Washington zijn vijf mannen gearresteerd die hadden ingebroken in het hoofdkan toor van de ÏJemocratische Partij, naar alle waarschijnlijkheid om er afluisterapparatuur te installeren. Tonnen vis over de weg EMMELOORD, 17-6. Enkele we gen in en rond Emmeloord raakten zaterdagmiddag over een lengte van vijf kilometer bezaaid met vis. Het bleek, dat een vrachtwagen uit Urlc enkele tonnen afgekeurde schol had verloren als gevolg van een scheur in hel dekzeil. Automobilisten hadden nogal wat last van de her en der over de weg verspreide vis, maar na enkele uren was de inmiddels nogal riekende .massa opgeruimd. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Wel heeft de ■politie de chauffeur van de vracht wagen uit Nederasselt eind van de middag aangehouden. TEL AVIV. De Israëlische stafchef luitenant-generaal David Elazar, heeft de leden van het drieman-tri bunaal benoemd dat het overlevend lid van het Japanse zelfmoordcom mando dat de aanslag op de lucht haven Lod bij Tel Aviv pleegde Kozo Okamoto, zal berechten. BERN. Bij incidenten in Bern tij dens een betoging van ongeveer vier honderd separatisten uit het West- Zwitserse Jura-gebied zijn 120 men sen gearresteerd. SILVER SPRING. - Gouverneur George Wallace van Alabama heeft in het Holy Cross ziekenhuis in Sil ver Spring in Maryland een operatie van anderhalf uur voor de verwijde ring van een kogel uit zijn rug on dergaan. MOSKOU. Een militair gerechts hof in Witrusland heeft volgens persberichten die in Moskou ontvan gen zijn, een Russische man terdood- veroordeeld en een tweede tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens misda den tijdens de tweede wereldoorlog. BONN. - Bondskanselier Willy Brandt van West-Duitsland heeft verklaard dat Bonns betrekkingen met Oost-Europa een rol zullen spe len bij de voorbereiding van de voorgestelde Europese veiligheids conferentie. Hoolwerfs stem klonk verstrooid, toen hij antwoordde: „Ik ben poli tieman, Manussen, en.." „In orde, Hoolwerf. Maar jc be grijpt, dit moet zo voorzichtig moge lijk aangepakt worden. Het is voor ons een koud kunstje om een klein legertje jongens in hun kraag tc pakken en op te brengen, maar we willen de kwaal bij de wortel pro beren uit te roeien." „Ik ben het met je eens. Bost, ik maak me morgenmiddag voor je vrij. Kun je over me beschikken." „Zeg, dat is prima. En neem me niet kwalijk, dat ik je op een dag als deze bel. Plezierige dag verdel en tot ziens, morgen." Coby Hoolwerf keek haar man aan, toen deze in de kamer terug keerde en zijn uitgegane pijp pro beerde aan te steken. „Toch niets bizonders? Of moet je weg?" Hij schudde zijn hoofd. ..Kan wachten tot morgen. Collega uit Am sterdam. Normaal gevalletje. Volgens hem loopt er een spoor hierheen. Lijkt me twijfelachtig, maar ja. hij wil het met me bepraten, dus komt hij morgenmiddag hierheen." Ze slaakte een zucht. „Gelukkig. Ik was al bang. dat je weggeroepen werd. Het zou de eerste keer niet zijn, dat je op een feestdag als van daag nog aan het werk moest." ..Het ziet er niet naar uit, schat. Zet de t.v. eens aan., er komt een mooi programma." Maar Gert Hoolwerf zag nauwe lijks vijf minuten van dit mooie pro gramma. want voor de tweede keer die middag de telefoon en ditmaal was het de hoofdinspecteur zelf, die zei: „Hoolwerf, het spijt me. maar ik zou willen, dat je meteen hierheen komt. Die Maiers.weet jc nog? Van de zomer is hij aangereden, toen hij van het trottoir vlak voor de auto van Tesseling viel." „Jawel, meneer." „F/en half uur geleden is hij op- TEL AVIV. Twee Arabische guer rillastrijders uit Gaza, van wie een zestien jaar is, zijn door een militai re rechtbank in Tel Aviv tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld wegens het plegen van dertien moor den tussen maart 1971 en maart 1972. PLYMOUTH. De 35-jarige Hage naar B. Pool is in Engeland veron gelukt. De sportauto waarmee de Hagenaar na een avondje-uit naar „huis" reed sloeg in' de buurt van Plymouth over de kop. Een Engels echtpaar dat met hem meereed werd uit de wagen geslingerd. PARIJS. In Parijs is hel eersie museum geopend dat uitsluitend aan de film is gewijd. Het museum dat zich in het souterx-ain van het Palais du Chaillot bevindt, is tot stand ge komen dankzij het werk van Henri Langlois, oprichter en directeur van de Franse „Cenematheque", en de bijdi'agen van talrijke vei'zamelaax^s uit het buitenland. OSLO. Bij een explosie aan boord van de Liberiaanse tanker Mercoux-i - is een qpvax-ende om het leven geko men en een tweede ernstig gewond. PARAMARIBO. In Parainax-ibo is het tot een korte x*adicale uitbax-sting gekomen toen Creoolse demonsti'an- ten Hindostaanse voox-bijgangers mo lesteerden. nieuw aangex-eden, onder vrijwel de zelfde omstandigheden. Hij is in al lerijl naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is ernstig. Maar we hebben een getuige, die zegt, dat ze de man van de stoep af geduwd heb ben." Binnen een kwartier was recher cheur Hoolwex-f in het politiebu reau. In de wacht zaten, behalve de twee dienstdoende agenten, twee mannen, een jonge cn een oude. De oudere man tx*ok heftig aan een si garet en leek bizonder nerveus. Brigadier Bakker nam hem mee naar een zijvertrek en daar deed de man het verhal uit de doeken. „Een goed half uur geleden ging dc Grote Kei'k uit. Er was een bizonder zang- dienst voor buitenkci'kelijken. Soort evangeliedienst dus. Het was erg druk in de hoofdstraat. Meneer Mai ers. die dit jaar al eens overreden is. had ook de dienst bezocht en was op weg naar zijn huis. Hij liep op het trottoii*, temidden van andere men sen. Meneer de Gelder.hij zit in de wacht en is volkomen over zijn toe ren heen. reed enkele bejaarden te rug naar „De Haven", ook uit de kerk dus. Plotseling viel Maiers voor zijn wagen. De man werd geschept en op straal gesmakt. Het duurde even, voor ze een dokter te pakken hadden - er heeft er maar één dienst, maar die was naar 'n zieke, dus heb ben we dokter Vermaas uit Bossen - drecht laten komen - cn deze heeft het slachtoffer terstond naar het ziekenhuis laten brengen. Zijn toe stand is ernstig. Maar nu komt het. Onder de mensen, die op straat wa ren, was een jongeman. Je hebt hem ook in de wacht gezien. Dat is die jongen van Vredenoord, van het pen sion zal ik maar zeggen: dc jongste. Die was op weg naar „Dc Kring", de niuwe cafetaria, om er wat te ha len. Ze hebben thuis een feestje, meen ik. Hij zei zo iets. En die heeft gezien, dat twee mannen meneer STUTTGART. Sinds 1955 zijn 360 duizend Duitsers uit Polen naar de Bondsrepubliek vex-huisd. Nog 90.000 Duitsex-s wachten op het ogenblik, dat zij eveneens naar West-Duits land kunnen gaan. Dit ogenblik zal niet ver meer zijn, zo heeft de voor zitter van het Westduise Rode Kx-uis bekend gemaakt. Flamingo's van Nakuru SCHIPHOL, 15-6. Uit Stock- i holm zijn donderdagmiddag di- recteur Perez Olindo van. de i nationale parken in Kenia en i drs. M. F. I. J. Bijleveld, ver- bonden aan het hoofdkwartier i van het Wereldnaturfonds, te- i ruggekeerd van de V.N. mi- i lieuconferentie aldaar. De 4 heer Olindo blijft een dag in 4 ons land voor besprekingen 4 over een ook in Nederland te f voeren actie tot het behoud 4 van het Nakuru meer in Kenia 4 dat voor lVz miljoen flamin- 4 go's van levensbelang is, en over een jeugd-safari in fe- 4 bruari van 1973 door Kenia. i 13 FEUILLETON DOOR FRANK VAN FALCKENOORT Maiers een duw gaven, zodat hij voor de auto viel." Hoolwerf dacht na. „Dus dat zou opzet betekenen cn dan is het vrij wel zeker, dat het enkele maanden geleden ook opzet was." „Ja. Ik heb indertijd het p.v. ge maakt en daarin een verklaring op genomen van die meneer Maiers, dat hij zijn evenwicht verloor. Hel ging namelijk om de verzekering cn Tesseling. Die tx-of geen schuld: zijn wagen was in orde." „Dus hij kwam terecht voor de wagen van meneer Van Gelder?" „Ja." „Laat ik dan eerst maar eens met die jongeman praten. Stuur je hem even?" Een paar minuten later zat Nico Vredenoord tegenover de recher cheur in diens kamer. Dc beide man nen kenden elkaar cn Hoolwerf stak een hand uit. „Hoe is het, Vreden- oord?" „Een vervelende geschiedenis, me neer Hoolwerf. We hebben ons van daag verloofd en ik was op weg naar „De Kring" om nog wat ijs te ha len „Zo? Verloofd? Gefeliciteerd. Be roerd, dat je nu net dat ongeluk zag." „Het was persé geen ongeluk, me neer." „Weet je dat zeker?" „Heel beslist. Ik fietste naar „Dc Kring" en keek naar dc kerkmensen op de stoep. De kerk ging namelijk uit, begrijpt u? Dus het was ex*g druk In één oogwenk zag ik die meneer Maiers lopen. De auto van meneer Van Gelder kwam aanrijden en vrij wel gelijktijdig zie ik, dat twee man nen Maiers een duw geven en hij valt precies voor de grote auto. Hij wordt geschept en smakt op straat, waar hij blijft liggen. Nou. ik reed er meteen heen cn alle mensen ren den er ook naar too. Maiers lag be wegingloos (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 7