Model barkschip „De Roompot" in maritiem museum Zierikzee STREEKNIEUWS Wat biedt de BEELDBUIS? Plattelandsvrouwen Brouwershaven Brachten tegenbezoek aan Sprang-Capelle Interessante geschiedenis van Zierikzeese hark bestemd voor de vaart op Oost-Indië Donderdag 22 juni, 20.20 :Studiozomer. Met ó.a. The Les Humphries Singers. ZIERIKZEE, 19-6. Sinds enige tijd bevindt zich in het scheepvaartmu seum in de Noordhavenpoort een modelletje van het barkschip „De Roompot" gemaakt en afgestaan door de heer J. van der Ploeg te Oosterland, een van de weinige Kaap Hoornzeilers die Zeeland nog ryk is. Het is zeker interessant de geschiedenis van deze Zierikzeese bark eens na te gaan. Op 17 juni 1841 werd op de Zie rikzeese werf „De Goede Intentie" de kiel gelegd voor „De Roompot" groot 500 lasten, voor rekening van de reder M. C. de Crane en Zoon te Zierikzee. Het schip was bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Eerst 20 juli 1844 werd het schip op ge noemde werf te water gelaten, en als kapitein werd aangesteld S, van Delden A. zn. Vele reizen heeft het schip op Oost-Indië gedaan, zonder noemenswaardige belevenissen. Op 8 december 1847 echter vertrok na in name van de lading „De Roompot" van Probolingo met bestemming Middelburg. Het was op deze reis, dat het schip onder kapitein Van Delden een cycloon ontmoette. Dit is door hem in het in 1857 in het even eens door hem vertaald boek be schreven van Henri Paddington, uit gegeven in 1857 en genoemd het „Zeemans Handboek over de stor men", vertaald uit het Engels. Pad dington schrijft: Voor het ter perse gaan van dit boek ontving ik van kapitein Van Delden, gezagvoerder van het Zierikzeese „De Roompot" van Probolingo naar Middelburg in december 1847 enige zeer belangrijke Een geslaagd dagje uit BROUWERSHAVEN, 13-^6. Dins dag hebben een dertigtal platte landsvrouwen van de afdeling Brou wershaven een tegenbezoek gebracht aan de afdeling Sprang-Capelle, die vorig jaar mei in Brouwershaven, op bezoek was geweest. Klokslag 8 uur waren alle dames aanwezig en kon de bus van het Marktplein vertrekken. Na een voorspoedige rit via de Grevelingendam en langs Willem stad, arriveerden de dames goed half tien in Sprang-Capelle. Dit was vroeger dan men afgesproken had, maar de gastvrouwen waren toch al klaar om de dames te ontvangen in het Cultureel Centrum „Zidewinde", waar gezamenlijk koffie gedronken werd. Hierna werden de dames wel kom geheten door het gemeentebe stuur aldaar, bij monde van de loco burgemeester de heer De Vos, die het een en ander over zijn gemeente ver telde. Sprang-Capelle heeft hoofdza kelijk een lintbebouwing en ligt aan de Langstraat (vroeger bekend om zijn vele schoenindustrieën) Het heeft 7000 inwoners en is een protes tantse enclave in Brabant. Zeer trots is de gemeente op zijn prachtig Cultureel Centrum „Zide winde", annex sporthal en verwarmd openluchtbad, hetwelk naderhand bekeken werd. Weer terug in „Zide winde" gebruikte men tezamen de lunch, die prima verzorgd was door de gastvrouwen. Om half twee vertrokken de da mes naar het recreatieoord „De Efte- ling" in Kaatsheuvel, waar in groep jes de verschillende bezienswaardig heden bekeken werden. Aan het eind van de middag ging het weer terug naar „Zidewinde" in Sprang- Capelle waar een zéér smakelijk di ner werd geserveerd. Tijdens het diner bedankte, na mens de afdeling Brouwershaven, In verbluffend korte tijd is de be kende supermarkt te Brouwershaven, na een bijzonder trieste brand, weer gerestaureerd, opgeknapt en herin gericht, zodat deze markt nog juist voor de grootste vakantiedrukte ge reed is om het publiek te bedienen. De foto geeft een kijkje in het inte rieur, dat er royaal en uiterst ver zorgd uitziet. Een prestatie van de exploitmit dat - als gezegd - zo snel na de enorme tegenslag dit bedrijf thans weer op volle toeren draaien kan. uittrekselen uit journalen, waaron der één is van een cycloon, die hij ontmoette dadelijk bij het verlaten van de Straat Baley. Volkomen overtuigd van het gevaar waarin hij zich bevond hield kapitein Van Del den af om de Noord met de wind van het W. ten Z. (ofschoon huiswaarts bestemd) om de cycloon ruimte te geven en volgde daarna met voor zichtigheid achter haar aan, met een Z.W. ten Z. koers, aan haren N.O. rand van den 13 en tot aan 19 en, met de wind omstreeks het N.N.W.". Andere schepen, welke niet onder de bevelen van zulke kundige gezag voerder stonden, hebben in deze cycloon zeer veel geleden. Via St. Helena Op 1 februari 1848 passeerde het St. Helena en kwam 20 april ter rede van Zierikzee naar Middelburg be stemd. De volgende reis kwam het schip wederom van Batavia binnen te Brouwershaven 27 december 1848 ditmaal onder kapitein H. de Boer, met zich aan boord bevindende het lijk van de op 10 december overle den matroos Anthonie Ribbens, zoon van L. C. Ribbens en M. van Brecht, waarop het 1 januari 1850 door de stoomboot „Kinderdijk" binnendoor op de rede van Zierikzee werd ge sleept. 30 maart 1850 koos het weer zee naar Hong Kong onder kapitein H. de Boer. 1 april arriveerde het te Shields en 6 september 1850 arri veerde het te Hong Kong. In het laatste van oktober vertrok het naar Batavia, waar het 24 december ar riveerde. 17 januari 1851. Vertrok mevrouw Kersbergen in dichtvorm voor de gezellige dag, dié we gehad hadden. Hierop werd door één van de dames van Sprang-Capelle, met wier dicKterscapaciteiten we vorig ja^ir ook al kennis gemaakt hadden, geantwoord. Na nog een paar. vpordrachtjes er tussendoor kwam'er een eind aan het gezellige diner en werd het tijd weer huiswaarts te keren. OOSTERLAND Waarnemend wijkverpleegster Tijdens de ziekte van wijkzuster J. Compagne van het Groene Kruis al hier neemt voor haar waar mevr. Waasdorp-Walraven. Nu de laatste echter enige weken mét vakantie is gegaan, heeft het bestuur mevr. T. Nikerk-Anker alhier bereid gevon den de werkzaamheden hier ter plaatse zolang waar te nemen. Bezoek beroepen Hervormde predikant Het ligt in de bedoeling een ge meenteavond te beleggen door de Ned. Herv. gemeente alhier op maan dagavond 26 juni a.s. wanneer de be roepen candidaat C. H. van der Graaf de gemeente komt bezoeken. Deze bijéénkomst, zal plaats hebben in het Herv. Verenigingsgebouw en begint om half acht. De kerkeraad hoopt op een goede belangstelling van de ge meenteleden. Actie Bangla Desj Met dank aan de milde gevers en geefsters kan worden meegedeeld dat de actie van geldinzameling voor Bangla Desj, onder auspiciën van de Ned. Herv. Kerk alhier, op zondag avond j.l. gehouden in de „Conferen tiekamer", opbracht de mooie som van f 527,50. Woningverbetering Over woningverbetering gespro ken. Het woonhuis Molenweg 21 al hier, bewoond door de familie Ver hoek-Bolle, ondergaat momenteel een metamorphose, die van deze, „De Roompot" van Soerabaja naar Nederland. 4 april passeerde het St. Helena en 7 juni 1851 arriveerde het weer (met alles wel aan boord) op de rede van Zierikzee. Het laatst bericht is van 30 april 1853 waar staat: „Onder Kapitein H. H. de Boer is de Roompot bij West- kapelle gestrand, waarbij een ge deelte van de bemanning om het le ven kwam. Het schip kwam van Akyale en was geladen met rijst. Dit is helaas het einde van de Zierikzee se bark „De Roompot". J. Schot B.W.z. voorheen bescheiden woning, een flink woonhuis creëert. Het metsel en aannemingsbedrijf Capelle-Stou- 'ten alhier, die deze ingrijpende ver bouwing uitvoert, maakt van een woning met één verdieping een twee- verdiepingswoning. Omstreeks 1915 werd deze woning gebouwd voor re kening van de heer C. Stouten, die voorheen de rundveeslagerij in het Groenendaal dreef en deze toen had overgedaan aan zijn zoon, de heer L. Stouten. Later is het woonhuis nog bewoond door een dochter van de heer C. Stouten, de uit Nieuwerkerk overgekomen wed. Lemsom-Stouten met zoon en kleindochter. Later toen laatstgenoemde in het huwelijk trad met de heer W. van der Bijl was deze de bewoner. Toen de familie Van der Bijl-Lemsom naar Brouwershaven vertrok naar een saneringsboerderij tje bij „Den Osse", werd het woon huis eigendom van de heer A. Dorst, die het op zijn beurt weer verkocht aan de huidige bewoners. Verschei denheid van bewoners dus genoeg in deze bijna zestig jaar bestaande wo ning. Bejaardemeis op 21 juni a.s. Op woensdag 21 juni hopen de Oosterlandse bejaarden weer hun jaarlijkse-trip ie maken onder auspi ciën van het Oranjeverenigingsbe- stuur. Met ongevèer 50 deelnemers (sters) vertrekt de bus omstreeks 8 uur van het dorp van het Markt plein voor een bezoek aan Rotter dam, Den Haag, Amsterdam (Schip hol) met verder een bezoek aan Val kenveen aan het IJsselmèer en naar het Utrechtse Houten. Gehoopt wordt óp mooi zomerweer op deze langste dag van het jaar. BRUINISSE Meisje bijna verdronken De zevenjarige Liesbeth Verton, die mét haar even oude vriendinne tje Trudie Beije aan het zwemmen was in de Vissershaven had blijk baar haar kunnen op dit gebied overschat. Plotseling werd zij bang en begon om hulp te roepen. Haar vriendinnetje zag aan boord van de „Piad", een schip van de firma De Korte, werkloos toe. 's Zaterdags middags zijn er bijna nooit mensen op de haven. Ook de kleine Michel Boon is indertijd 's zaterdagsmid dags te water geraakt en verdronken. Gelukkig passeerde juist nog de heer D. van den Berg Az. die het hulp geroep hoorde en door via de „Piad" in een roeiboot te springen, het kind nog kon grijpen eer het zonk. Vooral op de zaterdagmiddag is het zwemmen voor de loswal of op andere plaatsen waar men moeilijk aan de kant kan komen, tamelijk riskant. Uitvoering Crescendo en Nieuw Leven Een prachtige mooie zomeravond, een goed geselecteerd programma en een paar muziekkorpsen, die de uit gevoerde nummers uitstekend wis ten te brengen. Een combinatie, waardoor men veel publiek zou ver wachten. Maar men was zaterdag avond rond de muziektent te Brui- nisse maar matig opgekomen. Alleen de echte liefhebbers waren er wel en zij hebben genoten van het reeds eerder genoemde goede spel van Nieuw Leven te Ouwerkerk en Cres cendo te Dreischor. UTRECHT. De drie vakcentrales gaan bij de Tweede Kamer protest aantekenen tegen de aangekondigde verhoging van schoolgelden voor het voortgezet onderwijs, aldus het CNV in het blad „De Gids". WOENSDAG 21 JUNI. NED. I. De aflevering „Ellerly Queen" en het hydra-mysterie", uit de World Première reeks vormt vanr avond het surrogaat voor de gebrui kelijke hoofdfilm op de woensdag. De rol van Ellerly Queen, de be roemde detectiveschrijver, wordt ge speeld door de acteur Peter Law- ford. Het gaat er in de film, die om vijf voor half negen op het scherm komt, erg spannend aan toe. Daar voor zorgt een meedogenloze moor denaar, die de vreemde eigenschap heeft een roze koord, te gebruiken als hij een vrouw vermoordt.eri een blauw als hij een man om zeep brengt. Als bijkomertje van alle spanning kan wellicht het hierna volgende programma dienen. Het is een opname van een optreden van het Indiase dansensemble Kalak- shetra, dat klassieke dansen uit In dia vertolkt. Tot slot van de avond de dagsluiting door ds. _A. C. D. van den Boscli uit Ginneken, het laatste nieuws en „Den Haag vandaag". Voor en direct na het journaal van acht uur zijn er de gebruikelijke ru brieken: Van gewest tot gewest, Tips van het Nationaal Bureau voor Toe risme, Internationaal Agrarisch Nieuws, zendtijd van de politieke partijen (CPN) en de Stichting Socu- tera. Het kinderprogramma wordt door de VARA verzorgd. NED. II. Ook vanavond, om tien voor half negen bij de VARA weer een Montreux-inzending op de buis, namelijk de Belgische produktie „Ba- ratzeartea", die goed was voor dé persprijs. In dit programma wordt de televisie voorgesteld als een droomfabriek. De VARA begint na het nieuws van zeven uur met vijftig minuten „Coronation Street". Het missiehuis van Ena Sharpies heeft bezoek gehad van inbrekers, maar het gekke wil er wordt niets vermist. Na de vertoning van de Belgische Montreux-inzending volgt de uitrei king van de J. B. Broeksz-prijs aan BRUINISSE, 19-6. De palingvis sers, die overgeschakeld zijn, van mosselkweker naar palingvisserij, hebben dezer dagen een briefje thuis gekregen, dat zij nu zij niet meer het mosselkweekbedrijf uitoefenen, voor 1 september 1972 hun percelen moe ten hebben ontruimd, c.q. hun mos- selvoorraad moeten hebben verkocht. Dit is duidelijk in tegenspraak met wat op de hearing van „Zevibel", met de heer Emeis c.s. is gezegd. Toen werd tijd gegeven tot 31 de cember, waarmee allen akkoord kon den gaan. Eén september is daarom een on mogelijke datum, omdat het mossel seizoen eerst 1 juli begint (begin van de export), maar deze export is de eerste weken aan de matige kant. Het is voor de kwekers onmogelijk een koper te vinden, die al zijn mos selen vóór 1 september wil afnemen. Er zijn zes van dergelijke gevallen, de markt zou dus zeer zeker over voerd worden, gelet dat de mosselen al zodanige kwaliteit zouden hebben dat zij leverbaar zijn, c.q. aan de le- veringseisen voldoen. Ook onderhands geen oplossing Ook onderhands aan andere kwe kers verkopen is niet mogelijk, om dat er maar weinig kwekers zijn, die grond beschikbaar hebben om de mosselen op te storten. De prijs zou exhorbinant laag liggen. Drs. J. C. van Dijk, voorzitter van het produktschap Vis en Visproduk- ten bleek op de vergadering van Ze vibel, van het bewuste briefje niets te weten, toen do heer L. de Waal, uit Bruinisse er op de vergadering van Zevibel te Vlissingen op atten deerde. Gehoopt wordt nu, dat deze ambte lijke gang van zaken recht getrokken Dood door drugs AMSTERDAM, 19-6. De 21-jarige student Roger Schleif uit Honoloeloe is zondagmorgen dood op een hotel kamer in de Amsterdamse Warmoes straat gevonden. De jongeman is waarschijnlijk door een overdosis verdovende middelen overleden. Ria Janse, hoofd van de educatieve dienst van het museum Boymans- Van Beuningen in Rotterdam. Deze avond wordt ook het filmdebuut van de 37-jarige Maastrichtenaar Jacques Huinck uitgezonden. Het is de film „Het kind met het scheermes", waar in het projectiel de bom centraal staat. Het laatste V AR A-programma is een „Van Onderen-speciaal". IKOR-RKK komt hierna met de ru briek „Kenmerk" waarna nog het laatste nieuws en de. herhaling van les .13 van de Teleac-cursus over Fi losofie vólgen. DONDERDAG 22 JUNI. NED. I. Pim Jacobs presenteert vanavond bij de TROS een nieuw amusementsprogramma. De titel is „Studio Zomer". Het programma komt steeds uit de regio, ditmaal Breda en omstreken.Pim Jacobs ontvangt in zijn eerste programma o.a. Les Humphrie Singers, Corry Brokken, de Helen Leclercq Dansers en het orkest van Rogier van Otter- lo. Om-het. allemaal nog aantrekke lijker te maken is.in „Studiozomer" ook een quiz opgenomen. Tussen ze ven en acht uur wordt het muziek programma „Op losse groeven" uit gezondenVerder schotelt Chiel Mon tague ons o.m. de Nederlandse top vijf voor. Vooraf aan dit programma gaat de 25e aflevering van „Cali- mero". Van de Amerikaanse mis daadserie „F.B.I." moeten we van avond voorlopig afscheid nemen. In deze derde aflevering draait alles om communistische spionnen. De Franse zanger en showman Marcel Amont, al zo'n beetje een vertrouwde ver schijning op de buis, is vanavond ook weer eens te zien als o.a. acro baat, kosmonaut, trombonist en In diër. NED. II. Dit keer niet als monster van Frankenstein maar.als sinistere landgoedeigenaar wandelt vanavond Boris Karloff over het scherm. Hij doet dat bij de VPRO in de serie „De zenuwen gieren door mijn keel" uit te zenden griezelfilm „De zwarté kat" uit 1934. De man houdt er merk- zal worden en dat de betrokken kwekers, een ruime gelegenheid krijgen hun voorraad mosselen te le veren. MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 19-6. Aanvoer to taal 954; weekaanvoer 674; varkens 280. Prijzen per kg.: koeien le kwal. f 5,50-6,00, 2e kwal. f 4,90-5,30, 3e kwal. f 4,85-4,95; vaarzen le kwal. f 5,90-6,40, 2e kwal. f 5,35-5,80; stie ren le kwal. f 5,95-6,35, 2e kwal. f 5,60-5,90; worstkoeien f 4,85-5,05; varkens le kwal. f 2,52-2,54, 2e kwal. f 2,50-2,53, 3e kwal. f 2,48-2,50; slachtzeugen f 2,30-2,40. Aanvoer slachtrunderen klein, handel slepend, prijzen lager; aan voer varkens kleiner, handel vlug, prijzen fijne varkens hoger, zware varkens lager, enkele prima's boven notering. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 19-6. Op de paarden- mai-kt in Utrecht werden maandag 358 dier enaangevoerd. De prijzen waren voor: Luxe paarden f 1700-2275; werk paarden f 1250-1700; oude paarden f 1125-1425; 3-jarige paarden f 1325- 1625; 2-jarige paarden f 875-1150; veulens f 625-975; hitten f 925-1100. Slachtpaarden per kg. geslacht ge wicht f 4,00-4,90; jonge slachtpaar den per kg. geslacht gewicht f 5,00- 5,50. De handel was rustig. Mejuffrouw Suzanna Maria Lon- que, de bekende ambachtsvrouwe te Oosterland, die 1 oktober 1753 over leed, schonk bij testementaire be schikking, aan de kerken to Ooster land en te Sirjansland een zilveren avondmaals-stel. bestaande uit twee zilveren schalen en dito bekers. Maar de schenkkannen ontbraken. De kerkvoogdijen van genoemde hervormde gemeenten hebben nu besloten het testament nog verdere uitvoering te geven, door aan het le- waardige hobbies op na. Zo heeft hij een collectie opgezette lijken en gaat hij graag naar satansmissen. De NOS-rubriek „Ter Visie" neemt van avond afscheid: het is de laatste uit zending voor het zomerreces van het parlement. De uitzendingen op Ne derland II beginnen om zeven uur met een programma van de Evange- - lische Omroep. Het is een impressie van een feestelijke dankdag die 17 juni werd gehouden ter gelegenheid van het feit, dat de E.O. de status van C-omroep heeft gekregen. Om half acht Laurel en Hardy en Po- peye. Na Berichten uit de Samenle ving wordt in de serie Disappearing World een documentaire uitgezonden over Maku- en Barasana-Indianen stammen in het noordwestelijk Ama zone gebied. WOENSDAG 21 JUNI. NED. 1 17.00 Kinderprogramma; 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Van gewest tot gewest; 19.30 Internationaal Agrarisch Nieuws; 19.50 Toeristische tips; 20.00 Politie ke partijen; 20.31 Ellerly queen en het hydramysterie; 22.05 Kalakshe- tra; 22.35 Dagsluiting; 22.45 Journaal; 22.50 Den Haag vandaag. NED. II: 18.45 Fabeltjeskrant18.55 Journaal; 19.05 Coronation Street; 20.00 Journaal; 20.20 Baratzeartea; 20.50 J. B. Broeksz-prijs voor Ria Janse; 21.25 Het kind met het scheer mes; 21.50 Een vanonderenspeci aal; 22.10 Kenmerk22.35 Journaal; 22.40 Teleac. DONDERDAG 22 JUNI. NED. I: 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Calimero; 19.10 Op losse groeven; 20.00 Journaal; 20.21 Studiozomer; 21.20 De F.B.I.22.10 Amont Coeur; 22.50 Journaal. NED. II: 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 E.O.-co; 19.30 Laurel en Hardy; 19.48 Popeye; 20.00 Jour naal; 20.21 Berichten uit de samen leving; 20.35 Disappearing Worldt; 21.40 De zenuwen gieren door m'n keel; 22.40 Ter visie; 23.05 Journaal. Scheepvaartberichten Acmaea, 17-6 75 m. z.w. Acapulco. Ameland, 18-6 Dublin. Camitia, 17-6 300 m. z.w. Azoren. Dione, 19-6 300 m. n. Honolulu. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepbaar: J. J. F. van Melle, kand. Bilderlaan 33 te Leimuiden. Reet. ds. A. Gooijer te Delft heeft het beroep naar Oudewater niet aan genomen. Geref. Kerken Bedankt voor Oudega (Smallinger- land): D. Dijkstra, Zuidwolde (Gr.). Geref. Kerken Vrijgemaakt Buiten Verband Beroepen te Dordrecht: J. van Katwijk, voorganger te Rijsbergen (N.Br.). Chr. Geref. Kerken Tweetal te Zeist: P. Beekhuis te Noordeloos en J. Brons te Veenen- daal. Geref. Gemeenten Beroepen te Haarlem, Hellevoet- sluis en Leerdam: kand. A. Bac. Moerkapelle; te Gorinchcm: kand. H. Hofman. Klaaswaal. Gcr. Gemeenten Nieuwerkerk De Gcr. Gemeente te Nieuwerkerk, welke vorige week een beroep uit bracht op kand. H. Hofman, ontving bericht dat genoemde kandidaat het beroep naar Goudswaard heeft aan genomen en daarom voor het beroep naar Nieuwerkerk heeft bedankt. gaat voor iedere kerk een schenk kan toe te voegen. Opdracht om deze kannen te ver vaardigen, geheel volgens het model (met de Ambachtsheerlijkc wapens) is gegeven aan de heer In 't Veld. juweliershuis „La Renaissance" te Bruinisse. De heer In 't Veld heeft in een woning aan de Kerkstraat te Nieu werkerk een werkplaats ingericht. Zijn hoofdzetel blijft echter Bruinis se. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode). VISSERIJBERICHTEN Ambtelijk schrijven inzake de mossel-voorraden Schenkkannen voor Avondmaalsstel Hervormde Kerk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4