-idtldJl mm Wandellegioen Zierikzeese Avondvierdaagse weer volop in actie STREEKNIEUWS B. W. komen met „stuk" over het individueel kamperen Natuursteen te zien in steenhouwersbedrijf te Nieuwerkerk ZIERKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 juni 1972 Nr. 21100 Het weer zat de eerste avond niet erg mee ZIERIKZEE. 20-6. De eerste avond van de Zierikzeese Avond vierdaagse, gisteren (maandag), ver liep onder minder gunstige weers omstandigheden maar dat neemt niet weg dat niet minder dan onge veer 1160 tippelaars en tippelaarsters van start gingen. De deelnemers hebben kennelijk weingi geleden van het onprettige weer, want alle lo pers, zowel van de 8 als de 15 kilo meter, wisten deze eerste avond goed door te komen en arriveerden weer behouden te Zierikzee. De vele individuelen die de tocht volbrachten werden bij hun tocht door de winderige polders gevolgd door een flink aantal groepen: g.v. Rust Roest, Zierikzee: de CN-school Scharendijke; de a.s.v. Brouwersha ven, de o.l. school N. Boogerdstraat Zierikzee; de o.l. Theo Thijssen- school Zierikzee; verkenners N.P.V. Westenschouwen; welpen N.P.V. Zierikzee; Johan Louis de Jonge- school Zierikzee; J. W. v. d. Doel- school, Zierikzee; wandel vereniging Vier Bannen, Nieuwerkerk; o.l. school Noordgouwe; St. Willebror- dusschool, Zierikzee; s.v. Delta Sport, Zierikzee; s.v. Duiveland, Costerland. De tocht ging maandag richting Duiveland, „rond" Ouwer- kerk. Tweede avond Heden (dinsdag) avond hoopt het wandellegioen weer aan te treden voor de tweede tocht en wel als volgt: langs de Zandweg een stukje naar Kerkwerve en terug via de provinciale weg, Klerksweg en Boe- reweg. De zwaarste avond wordt - traditiegetrouw - de derde wandel avond: woensdag. Dan gaat het in de richting Dreischor. Al met al heb ben de 300 individuele en 860 in groepsverband lopende deelnemers nog heel wat kilometertjes voor de boeg. Het is wel jammer dat de weersvooruitzichten tot nu toe nog niet bijzonder gunstig zijn. Zoals elk jaar wordt het legioen donderdagavond te Zierikzee weer Advertentie feestelijk ingehaald met veel bloe men en muziek. Er zijn ook dit jaar weer dankbaar aanvaardde tracta- ties van de vereniging van melkhan delaren op Schouwen-Duiveland. Wandelende jeugd op pad richting Ouwerkerk via Zierikzee's oude Zuid-Havenpoort. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). NUTSSPAARBANK.. Uw ideale gezinsbank U bent welkom b(j uw Nutsspaarbank SALARIS of PENSIOEN NOORDWELLE: tegenover Dorpshuis, woens dags van 11.00-12.00 uur. ZIERIKZEE Schoolkrant „De Woelwaters" Niet minder dan twaalf pagina's telt het nieuwste nummer van de met vele tekeningen geïllustreerde school krant „De Woelwaters", openbare kleuterschool te Zierikzee. Voordat de kleuters op vrijdag 30 juni a.s. aan de zomervakantie be ginnen zal er, zo lezen we, een af scheidsfeest worden gevierd. En wel: op zaterdagochtend 24 juni is het af scheidsfeest van de leerlingen die naar de basisschool gaan. Het feest is op zaterdag gepland omdat dan de meeste vaders het feest kunnen meemaken. Uit het programma: pop penkast met stokpoppen uit een Rot terdamse kleuterschool, een teken wedstrijd en uitreiking afscheidsca deautjes en hét opgespaarde werk van de afgelopen jaren. In deze laatste „Woelwat;er"-school- krant van het jaar verder o.a. een verslag van een gehouden oudercon- tactavond, een artikel van de inspec- trice n.a.v. de kwestie „driejarige kleuters", een oproep tot steun aan het Rode Kruis, wat gedichtjes en reactie van de kinderen over een be zoek aan een basisschool. Geslaagd Aan de Rijks Pedagogische Aka- demie te Middelburg slaagde voor het examen: volledige bevoegdheid onderwijzer onze stadgenoot de heer P. Bezuyen. Geslaagd Voor het HAVO-examen slaagden aan de Chr. Pedagogische Akademie te Middelburg, de dames T. van der Welle en A. van Beveren en de heer K. B. Bij de Vaate. „Kunst en Eer" speelt in de piste Zoals reeds aangekondigd komt circus Toni Boltini in het kader van een Zeeuwse toernee naar Zierikzee, en wel op maandag 26 juni aanstaan de. Het wordt een bijzondere avond voorstelling, want behalve de vele artiesten zal men in.de piste aan het werk kunnen zien, en vooral te ho ren krijgen, de eigen. Zierikzeese Kon. Harmonie „Kunst en Eer". Het optreden van het plaatselijk gezel schap wordt volgens dé circusdirec tie gezien als een eerbetoon aan het enige en laatste Nederlandse circus. Het is niet zo dat het optreden van „Kunst en Eer" een uitzondering is, want door het gehele land en in vrij wel alle plaatsen waar het circus komt, komen de plaatselijke fanfare- en harmonie-orkesten in de piste. Het plan om de blaas- en drumgezel schappen op deze wijze eens extra in de belangstelling te plaatsen is in eerste instantie afkomstig van Dick Reens, muziekredacteur en oud hoofdredacteur van het maandblad van de K.N.F. „De Kleuterkrant" Dit schooljaar verlaten 38 kleuters de school om in augustus naar de basisschool te gaan. Aldus blijkt uit een mededeling in de laatste school krant 1972, de „Kleuterkrant" van de chr. kleuterschool „Rehoboth" te Zierikzee. In deze krant o.a. gege vens uit een enquête over de veilig heid van kleuters op en in de omge ving van kleuterschoollokalen, over het kontakt kleuterschool-basisschool en over een op de school gehouden werkweek. Bijzonder aardig in dit nummer: uitspraken uit de kleuter- mond. Zoals deze: Er is op school pas een bandrecorder. Het jongetje zegt thuis: „Op school praten we voor zo'n ding. Je weet wel zo'n na-praatma chine". BÜRGH Actie Bangla Desh De actie van geldinzameling voor Bangla Desh bracht in deze gemeen te hét mooie bedrag op van f 1053,67. RENESSE Luctor et Emergo gaf geslaagd concert in de tent Zaterdagavond om acht uur startte het uit Renesse afkomstige muziek korps „Luctor et Emergo" een con cert in de muziektent van Renesse. Er waren veel belangstellenden, die met genoegen het gevarieerde pro gramma, dat door de muzikanten goed werd gebracht, beluisterden. Wel was het spijtig dat de muzikan ten weer hinder ondervonden van het lawaai van om de tent spelende kinderen. Sleep-in te Renesse ingebruikgenomen Het aan de Rampweg staande boerderijtje, dat bij wijze van expe riment door o.a. de Stichting Kerk en Recreatie, is veranderd in een zo genaamde Sleep-in, is zaterdag open gegaan. Jongeren die daarvoor in Gemeenteraad Zierikzee ZIERIKZEE, 19-6. Op dinsdag 27 juni a.s. wordt een vergadering ge houden van de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester Th. II. de Meester. De agenda telt een vijftiental punten. In een schrijven aan de raad gaan b. en w. uitvoerig in op het indivi dueel kamperen, waarvan de teneur is dat het individueel kamperen ge reglementeerd moet worden, mede ook in verband met de bepalingen, die het Waterschap Schouwen-Dui veland hanteert inzake het lozen van water of andere vloeistoffen op wa terlopen. De gemeenteraad zal bepa len of individueel kamperen al dan niet kan worden toegestaan. Een raadsverordening zal eventueel be palen dat hoogstens drie tenten of caravans op boerenerven mogen ge plaatst. Alleen b. en w. kunnen ont heffing van dit aantal verlenen. Verder zijn er bepalingen ten aan zien van: erfbeplantingen, sanitaire voorzieningen, veiligheid, plaatsing (van tenten en caravans) op andere terreinen dan boerenerven, tijds duur, toezicht en inventarisering van de gebruiksbehoefte. Watcrfluoridcring Aan de orde komt verder de wa ter fluoridering. mede in verband met het bekende schrijven van de op Schouwen-Duiveland gevestigde tandartsen, die zeer sterk aandrin gen op fluoridering. Blijkens besprekingen in de Ver eniging van B, W Sc S laat het zich aanzien dat de Watering Zeeland voorlopig niet van mening is dat tot fluoridcring moet worden overge gaan, een zaak waarop het gemeen tebestuur van Zierikzee uiteraard weinig invloed kan uitoefenen. Het college meent dan ook dat voorshands niet op fluoridcring van drinkwater moet worden aangedron gen. Een ander schrijven aan de raad heeft betrekking op de kwestie van de Gewestvorming. Een inventarisa tie wordt gegeven van hetgeen op dit levrcin in de loop van de lijd is aanmerking komen, kunnen zich daar vervoegen om tegen een geringe vergoeding ondeïdak te krijgen. MIDDENSCHOUWEN Collecte Bangla Desj In Kerkwerve stond zondagavond een bus in de hal van de hervormde kerk. Daarin bleek te zitten f 235,50. Namens beide plaatselijke kei-ken te Scharendijke werd een inzamelpunt ingericht onder de toren van de her vormde kerk. Daar werd geteld een bedrag van f 795. SCHARENDIJKE Geslaagd Onze oud-dorpsgenoot, de heer M. S.'Verjaal Az. slaagde te 's-Graven- hage voor het H.T.S.-diploma Weg en Waterbouw. ZONNEMAIRE Rode Kruis-collecte De opbrengst van de Rode Kruis- collecte alhier was niet minder dan f 438,35, een fraai bedrag waarvoor de burgerij alle dank toekomt, even als de collectanten. Geslaagde loterij verkoop Zaterdagavond verzorgde de Boe- renkapel „De Gruttepikkers" uit Zonnemaire een geslaagd optreden in het bungalowpark van Kavero in Den Osse en vervolgens in het dorp Scharendijke zelf. Doel van dit optreden was een zo groot mogelijk aantal loten te ver kopen voor de loterij, die enkele we ken geleden gestart is t.b.v. een nieuw instrumentarium voor de mu ziekvereniging „Nut en Uitspanning" ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan volgend jaar. Succes Naast de muzikanten waren ook een 7-tal verkopers meegegaan, die tijdens het spelen van de Boerenka- pel zoveel mogelijk loten aan de man probeerden te brengen. Toen om half tien het optreden werd be sloten, bleek een vijfhonderdtal lo ten te zijn verkocht. Dit aantal had zeker hoger kunnen zijn, wanneer meer collectanten bereid waren ge weest aan deze avond mee te wer ken. Het ligt echter in de bedoeling dat de Boerenkapel of Nut en Uit spanning nog minstens een twintig tal avonden op verschillende cam pings en dorpen op Schouwen-Dui veland gaat verzorgen om minstens nog een tienduizend loten te verko pen. Woensdagavond a.s. zal de Boe renkapel voor de tweede keer een muzikale ontspanningsavond verzor gen in het Mr. De Rooshuis te Noordgouwe voor de daar aanwezige gehandicapte kinderen. NOORDGOUWE Bangla Desj-actie De in de Hervormde Kerk te Noordgouwe gehouden actie voor Bangla Desj bracht op de mooie som van f 530. DREISCHOR Collectes In de, maand mei jl. werd in de Ned. Hervormde Kerk van Dreischor als volgt gecollecteerd: diakonie f 76,50; kerkvoogdij f 214,21, extra collecte kerk f 28,45; fonds derde collecte f 15,30; zitplaatsenbusje f 43,12; zending f 102,57; zendings bussen kerk f 164,76. Schoolreis van openbare basisschool te Bruinissc BRUINISSE, 19-6. De klassen 4, 5 en 6 van de openbare basisschool te Bruinissc hadden vrijdagmorgen by de rit naar Rotterdam per bus in het begin met wat regen te kampen, maar het weer klaarde gelukkig op, zodat de verschillende evenementen, die deze dag op het programma stonden goed konden worden uitge voerd. Het begon met een rondvaart dooi de Rotterdamse havens, een leerrijke tocht en toen men alles van het wa ter af had gezien ging men alles nog eens van bovenaf bekijken, van de Euromast af, sommigen zelfs vanuit de heel hoge top. In diergaarde Blij dorp werd eerst gegeten. Toen dat was gebeurd maakte men een rondgang door de dierentuin in verschillende groepen. Natuurlijk waren apen en roofdieren favoriet, om de olifanten niet te ver geten. Toen men alles goed had ge zien, was het al diep in de namiddag en werd koers gezet naar Bergen op Zoom. Men kan daar in een zeer grote en mooie speeltuin met zijn vele mogelijkheden, gauw een uur zoek brengen, zonder dat men zich verveelt en toen het verzamelen ge blazen was, had eigenlijk niemand al veel animo om naar huis te gaan. Maar om tijdig thuis te komen, moest toch om ongeveer half zeven de bus weer starten, om via de pont van Zijpe om 7 uur het gemeentelijk grondgebied weer te bereiken. Me vrouw Van Witzenbirg, echtgenote van het hoofd der school en enkele leden van de oudercommissie maak te de goed geslaagde dag mee. Bejaarden op reis Vorige week maakten de bejaar den van Dreischor hun jaarlijkse bustocht. Met 45 personen werd om 9 uur gestart met een bus van de firma Van Oeveren, met aan het stuur de heer Dekker. Via Grevelin- gendam en tunnel werd in café „Europoort" koffie gedronken. Daar na over de Brienenoordbrug, Moor drecht, en verdere plaatsen langs de Hollandse IJssel naar Houten, waar werd gedineerd. Daarna stond een bezoek aan de „Floriade" op het pro gramma, waar het bijzonder fraai was, maar te druk voor een groep bejaarden en te kort om alles te kunnen zien. Plm. 4.30 uur weer vertrokken langs Amstelveen, Schip hol, Leiden, Den Haag op Rotter dam aan en om 7 uur weer 'terug in Dreischor, waar een broodmaaltijd werd gebruikt. Mevr. v. d. Werve had de 'heer Dekker reeds bedankt voor zijn kundig rijden en uitgebreide in formatie tijdens de reis. Mevr. v. d. Werve dankte tenslotte alle aanwe zigen, waaronder ook zuster Adri- aanse voor alle medewerking en wenste allen prettige vakantie en tot ziens in september. OUWERKERK Geslaagde wandeltocht De sportvereniging „Ouwerkerk" kan terugzien op een zeer geslaagde wandeltocht. Ruim 350 wandelaars, groot en klein, hebben, ondanks en kele regenbuitjes, genoten van de mooie omgeving van Ouwerkerk. Na het uitreiken der diverse wèl ver diende medailles ging iedereen te vreden huiswaarts. Aan hét succes werd mede bijgedragen door de zeer gewaardeerde medewerking van de muziekvereniging „Nieuw Leven" en de drumband uit Nieuwerkerk. Collectes De opbrengst van de collecte voor de Generale Kas is f 776. Het verjaringsfonds heeft in mei f 30,50 opgebracht. De collecte voor de kinderbescher ming bracht f 52 op. NIEUWERKERK Actie Bangla Desj De zondagavond gehouden inzame ling voor de hulp aan vluchtelingen in Bangla Desj door de gezamenlijke kerken, t.w. de Herv. Kerk en de Ge- ref. Kerk bracht op in de Herv. kerk f 750,03, in de Geref. kerk f 655,35. In totaal werd dus ingezameld f 1405,38 op Nieuwerkerk. OOSTERLAND Volop bouwactiviteit De bouwactiviteit in het uitbrei dingsplan alhier, het zg. plan Stou ten, is momenteel weer groot. Man nen van het bouw- en aannemersbe drijf firma N.V. Den Hartog en Zn. te 's-Gravendeel-Zierikzee zijn druk bezig aan de bouw van de eerste 22 woningwetwoningen in dit plan. Van deze woningen staan alle binnenmu ren reeds overeind en de zolders erop gelegd. Van de eerste blok is men thans begonnen de tweede verdie pingsbinnenmuren 'te metselen. Aan vankelijk worden hier 22 woningen gezet, doch later zullen er nog een tiental bijkomen. Bouw nieuwe pastorie voor de Ger. Gemeente Er is in de Dokter Schutterstraat een begin gemaakt met de bouw van een niéuwe pastorie voor de Ger. Gemeente, waarin de nieuwe predi kant, ds. W. Hage, die het beroep van de gemeente alhier aannam zal gaan wonen. Ds. Hage, die thans nog predikant is te Krabbendijke, hoopt binnenkort intrede te doen en zal voorlopig nog zijn intrek nemen in een bejaardenwoning aan het Hof plein alhier, in afwachting van het gereedkomen van de nieuwe woning, die wordt gebouwd door het Bouw en Aannemersbedrijf Capelle-Stou- ten alhier. Bereids is men begonnen de betonnen fundering te storten. Schoolreisjes openb. basisschool De leerlingen van de derde, vier de en vijfde klas van de openbare basisschool, hoofd de heer P. T. Bolkenbaas, hopen op woensdag 21 juni hun schoolreis te maken onder leiding van de heer Uil, onderwijzer en enige ouders der leerlingen. Per autobus gaat het naar het nieuwe Schiphol te Amsterdam en het dol- firama en het zeeaquaria te Zand- voort. Verder naar de speeltuin: „Drievliet" te Rijswijk. Omstreeks kwart voor acht vertrekt de bus uit de Dokter Schutterstraat bij de nieuwe school. De volgende dag, op donderdag 22 juni komen de leerlingen van de klassen één en twee aan bod, die on der leiding van de onderwijzeres mevr. Sinke en een tweetal ouders der kinderen een uitstapje willen maken naar het bekende Bosbad Hoeven in Noord-Brabant. Mocht echter de weersgesteldheid ongun stig zijn dan gaat men naar Rotter dam, waar enige bezienswaardighe den zullen worden bezocht. Deze kinderen vertrekken om half negen uit de Dokter Schutterstraat. Een tentoonstelling bij een rally-stop gedacht, geschreven, besproken en gepubliceerd. Woningbouw De woningbouwvereniging „Beter Wonen" verzocht medewerking tot de bouw van 49 woningwetwoningen 'eensgezinswoningen) in het bestem mingsplan Wist V. Verder wordt ge vraagd om een garantie voor een aan tc gane geldlening ad f 2.475.000 voor de bouw van 44 premiewonin gen. De heer K. Biesheuvel te Rotter dam verzoekt subsidie voor restau ratie van het pand Oude Haven 31. B. cn w. stellen voor 30 procent tc verlenen van de uiteindelijk door de minister vast te stellen restauratie kosten. Voorgesteld wordt mej. M. But per 1 juli a.s. in vaste dienst te benoemen als onderwijzeres aan de Theo Thijssenschool. Idem van de heer J. L. van Iwaarden als onder wijzer in vaste dienst aan de open bare basisschool aan de Nieuwe Boogerdstraat. NIEUWERKERK, 17-6. Zaterdag 17 juni jl. was het in Nieuwerkerk, een drukte van belang. Ongeveer twee a drieduizend mensen, deelne mers aan de AVRO-rally (rayon Zeeland), bezochten de controlepost Vierbannenstraat/Stolpweg. Behalve dat op dit punt een controlepost was ingericht, was er meer. Het steen- houwersbedrüf Natuursteen Timmer man, stelde haar bedrgf open voor alle deelnemers van de rally, die ge ïnteresseerd waren in de mogelgkhc- den van natuursteen. In het bedrijf werden enkele ma chines gedemonstreerd, en iedere deelnemer ontving op vertoon van een deelnemersformulier, een leuk bewerkt steenblokje, met de begin letter van de eigen naam erin. Midden in het bedrijf was een standje opgesteld, waar gegevens te vinden waren voor de prijsvraag. Een aantal steenmonsters was te zien. Opdracht was de onbewerkte stukken naast de bewerkte exempla ren te plaatsen. Velen hielden zich sportief hiermee bezig. Deze dag werd er ook een twintig minuten durende film vertoond over het hou wen van steen uit de rotsen, met be hulp van dynamiet. De film heette „Old as the Hills", en was van Tur ners Film Producers in New Castle. Er werden ondermeer de splijtmo- gelijkheden van leisteen getoond, cn de verwerking ervan, die zeer uit eenlopend is. De heer D. v. d. Vlies uit Rotterdam vertoonde deze film en lichtte op verzoek een cn ander toe. Dc film werd vertoond in een grote container, waarin normaal marmer wordt vervoerd. Dc bezoe ker kon hierdoor een goede indruk krijgen van de grootte ervan. We kelijks wordt bij dit bedrijf steen soorten in dergelijke containers, re gelrecht vanuit het buitenland aan gevoerd. „Open dag" Op deze „open dag", toonde het bedrijf een ruime sortering heden daagse, pas ontworpen grafmonu menten, grafzerken en urnen. Ver meldt zij dat de collectie de laatste weken met enige nieuwe, boeiende soorten is uitgebreid. Bovendien zijn er op deze expositie ook leuke stuk jes natuurstenenvloer 'te zien. Zoals bekend zou er omstreeks het mid daguur een bekende Nederlander Nieuwerkerk aandoen. Het was, ze ker voor deze streek, geen onbeken de, die het bedrijf bezocht. De heer R. P. Hogerheijde, die in 1970 kam pioen biljarten was, kwam naar dit bedrijf toe, in het kader van ge noemde rally. Vermeld zij nog dat de expositie lot stand kwam in gezamenlijk over leg van W. Timmerman, C. de Vos en Cora van Citters. Het gezamenlijk ontwerp was van dc laatste twee genoemden Braber uit Renesse, le verde het groen dat het geheel op luisterde. Natuursteen Timmerman mag te rugzien op een zeer geslaagde expo sitie. Het ligt in de bedoeling dat binnenkort elke zaterdag expositie wordt gehouden, voor een ieder die belangstelling heeft. Ttotstuin met fontein en bnnk-tnfcl. (Foto; Zicrik7COsehc Nieuwsbode).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 3