AGENDA ZES TOP-DINSDAGEN IN MAANDEN JULI EN AUGUSTUS tAOWb DAM 9 Expositie Weeshuis 7 miljoen voor Bangla-Desj Somber perspektief voor de bouw De vakcentrales Ontslag voor dr. L J. M. Beel Vragen in Zevibel-vergadering Vlissingen STREEKNIEUWS Betere perspectieven voor nieuwe kapitaalwerken gemeenten AFSCHEID Zierikzce Toeristenstad ZIERIKZEE, 19-6. Voor de derde maal in successie gaat Zierikzee - uiteraard doet V.V.V. er alles aan - Toeristendagen organiseren. Zes dinsdagen in opeen volging, met als eerste (start)-datum: 4 juli. Er zit geweldig veel in het vat en op een gisteren (maandag) gehouden persconferentie is opening van zaken gegeven by monde van de V.V.V.- voorzitter de heer F. A. de Jager, mede in aanwezigheid van andere V.V.V.- leden en stadsarchivaris W. H. Keikes, „de man" van het grote waterspel dat zich op de reede van Zierikzee gaat afspelen in juli, in het kader van de reünie van rond- en platbodemjachten. Legio tijden zijn gespuid op dit zomer-doorspreekuurtje maar het leek ons praktisch deze op kardinale momenten programma-matig te pu bliceren om het publiek er in de sfeer van bijna-aktualiteit op te kunnen attenderen. Er komt weer een kunstmarkt. Er zal antiek te vinden zijn; kunste naars komen er opereren, met als in teressantste vertegenwoordiger van het kunstschildersgilde Hans Ter Keurs te Goes, die een zespanelig schilderstuk gaat maken op de Vis markt, met brokken Zierikzeese his torie als motieven. Zes dinsdagen en iedere dinsdag een paneel. Zeemeermin Verder komt een glasblazer zijn kunnen tonen aan het publiek. Er zal een poffertjeskraam komen. Er kan vis worden gebakken (en uiteraard gegeten) en mosselen „draven op". De eerste dinsdag-toeristendag wordt geopend door burgemeester Th. H. de Meester en „die van V.V.V." zoeken nog naarstig naar een zeemeermin, die behalve een aan trekkelijke contributie kan leveren aan de zomerse vakantie-dinsdagen, ook vokaal haar vrouwtje staat. Voor de jeugd is gedacht aan een poppentheater. Klederdrachtenshow Ook de Zeeuwse klederdrachten show zal weer worden gehouden voor het historisch poortencomplex en men zoekt nog naar een compleet (als dat eens kon) Schouws costuum met „alles er op en er an". De echt genote van burgemeester Dè Meester spant zich - met anderen - in voor deze vooral voor toeristen unieke show. Er komen op de bewuste dinsda gen ook filmvoorstellingen; 's mid dags voor de kinderen en 's avonds voor volwassenen. Bovendien gaat het Leger des Heils zich energiek te gen deze dagen „aangooien", o.m. met een kindercrèche en (heel nieuw" begrip) een trimdropping. terspel. De schepen en de gebeurte nissen zullen uitstekend te volgen zijn aan het einde van de Westha- vendijk. De schepen komen vanuit de richting Borrendamme en langs de dijk ter plekke zal het schouwspel ook uitstekend ogen. Honderd en twintig schepen schre ven reeds in en het gebeuren op het water richt bijna automatisch de aandacht op het mariiiem museum, dat stellig een goede zomer tegemoet gaat. De grote dag van het waterspel is 14 juli; op 15 juli vindt het admi- raalzeilen plaats. Advertentie DAMESTASSEN Elegant, J1 toonaauyevenc en ruime keus A'/j Zeildagen Over de drie zeildagen (rond- en platbodemjachten) schreven wij reeds. Climax wordt het grote wa- LENGKEEK LEDERWAREN ZIERIKZEE TWEEDE KAMER De voorbereidingen tot de adoptie DÉN HAAG, 19-6. Staatssecretaris Grosheide (justitie) houdt voorals nog vast aan zijn voornemen de adoptie-voorbereiding te laten ge schieden door de Raad voor de Jeugdbescherming. Het vertrouwen van de daaraan verbonden werk zaamheden aan het particulier ini tiatief is „niet zo vanzelfsprekend", zo meent hij. In een maandag gehouden verga dering van de justitie-commissie uit de Tweede Kamer zei de staatssecre taris speciale secties bij slechts en kele raden te willen belasten met de aan de adoptie-voorbereiding ver bonden werkzaamheden. ZIERIKZEE, 17-6. In het Burgerweeshuis is weer de jaarlijkse ver kooptentoonstelling - ditmaal onofficieel - geopend, georganiseerd en ingericht door het echtpaar Braat, kunslbewoners van het huis. Rijk Is als altijd de collectie antieke kunstvoorwerpen - goud en zilver, schilderijen, prenten, curiosa - die in de zalen van het ge bouw zijn te vinden. In de uitbundig groene tuin staat een buiten gewoon fraaie collectie beelden bronzenopgesteldw.o. werk van Ad Braat en anderen, die het in deze natuurlijke omgeving uitzon derlijk goed doen. De foto toont een beeld, geplaatst in het centrum van de tuin. Voor deze contemporaine beeldhouwwerken geldt de bekende subsidieregeling, die de koopprijs doorgaans aanmerkelijk drukt. - Reeds de eerste dagen was de belangstelling voor de ex- positiefs) groot. Het geheel is te zien tot 5 augustus. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Andere zaken Andere bijzonderheden een cos- tuumopstelling in het gemeentemu seum en de grote foto- en schilde rijenexpositie in het Gravensteen. Op 5 augustus organiseert de Kon. Harmonie „Kunst en Eer" dan nog een welluidend omspeelde mosseldag in de Beurs en de hele zomerse grap gaat bij elkaar vele duizenden kos ten en dat wordt door een groot (maar niet compleet) aantal midden standers en partikulieren bijeen ge bracht. Bij elkaar ongelofelijk goed allemaal en nu al een pluim op de dinsdagse toeristische feesthoeden van de organisatoren, die zich - on danks de kille aanloop van de zo mer - het zweet op de rug werken om ook in 1973 duidelijk te maken, dat Zierikzee een toeristenstad wil zijn DEN IIAAG, 19-6. De aktie voor hulpverlening in Bangla Desj heeft zendagavond ongeveer zeven mil joen gulden opgebracht. De stichting „Nederland Comité Vluchtelingen hulp 1071" heeft dit onder het no dige voorbehoud geconcludeerd aan de hand van een aantal steekproe ven, die maandagochtend op ver schillende plaatsen in het land zijn opgenomen. Hoewel het zondagavond zeer slecht weer was, hebben na de op roep via de televisie toch vele Ne derlanders giften gebracht naar kerkgebouwen of geld in een enve loppé met het nummer 999 in een brievenbus gedeponeerd. Het blijft voorlopig mogelijk gif ten te storten op giro 999 ten name van „Vluchtelingenhulp Amster dam". UTRECHT, 19-6. De ontwikkeling van de werkloosheid in de Bouwnij verheid en de sombere prognoses voor het komende najaar - misschien 50.000 werkloze bouwvakkers - ma ken volgens de Bouwbond N.V.V. duidelijk, dat de maatregelen ter be strijding van de werkloosheid vol strekt onvoldoende zijn. De bond zegt in zijn blad „De Bou wer", d,at de f 200 miljoen die de re gering begin dit jaar beschikbaar heeft gesteld volkomen ontoereikend zijn voor een effectieve werkloos- heidsbestrij ding. De bond komt tot de conclusie, dat zelfs met de f 500 miljoen die de vakbeweging indertijd besteed wilde zien, nu niet meer kan worden vol staan. UTRECHT, 19-6. De verbond- raadsvergadering van het NKV heeft maandagmiddag na een discussie van vier en een half uur het voor stel van het verbondsbestuur aan vaard cm op 1 januari te beginnen met de verwezenlijking van een „zware" federatie van vakcentrales. Het besluit werd genomen met 201 stemmen voor, 24 tegen en 12 blan co. In de federatie zullen de centra les niet alleen gezamenlijk hun be leid voorbereiden, maar ook geza menlijk tot besluitvorming komen. Als het CNV niet voor het eind van het jaar beslist, ook mee te doen, gaat het NKV verder met alleen het NVV. DEN HAAG, 19-6. De koningin heeft dr. L. J. M. Beel, op zijn ver zoek, met ingang van 1 juli eervol ontslag verleend als vice-president van de Raad van State, „onder bij zondere dankbetuigign voor de vele en uitnemende diensten aan haar en het koninkrijk bewezen". Dr. Beel is tweemaal minister president geweest (van 3 juli 1946-7 augustus 1948 en van 22 december 1958-16 mei 1959) en tweemaal mi nister van binnenlandse zaken (van 23 februari 1945-15 september 1947 en van 6 december 1951-7 juli 1956). Sinds 1 april 1958 maakte hij deel uit van de Raad van State (met uit zondering van een korte onderbre king als premier). Sedert 1 augustus 1959 was dr. Beel vice-president van de Raad van State. COLOMBY LES DEUX EGLISES (Fr.). Preisdent Pompidou van Frankrijk geeft een handkus aan mevrouw De Gaulle na de inwijding van het hoge Lotharingsë kruis, dat ter nagedachtenis aan generaal De Gaulle in diens woonplaats is opgericht. Naast mevrouw De Gaulle staat haar zoon schout bij nacht Philippe de Gaulle en andere leden van de familie. VLISSINGEN, 19-6. In de zater dag te Vlissingen gehouden jaarver gadering van de vissers;yereniging „Zevibèl" - zie ook de krant van gis teren, maandag - kwamen geduren de het „vragenuurtje" nóg enige za ken aan de orde. Bij dé rondvraag vroeg de heer L. de Waal (Bruinisse) aandacht voor de nijpende kwestie van de verhuur ders van mosselpercelen, die zelf geen bedrijf meer uitoefenen en die hun percelen kwijt zullen raken (schadeloosstelling hiervoor was ge wenst). Verder laakte hij het feit, dat de mosselkwekers die op de paling visserij zijn overgeschakeld, voor 1 .september (hun. mosselen moeten hebben geleverd (iets wat praktisch onmogelijk is) c.q. hun percelen schoon moeten opleveren. Verder verzekerde de heer De 'Waal, dat ook Bruinisse tegen af sluiting van de 'Oosterschelde is, maar hij verzocht het bestuur zoveel realiteitszin te betrachten, dat men van die Oosterschelde, niet het een en het al, zou maken, maar ook oog hebben voor andere belangrijke facetten die mede de toekomst van de vissers bepalen. Een dag als vorig jaar in Zierikzee gehouden met diverse regeringsver tegenwoordigers als inleiders of toe hoorders zou naast de jaarvergade ring elk jaar moeten worden geor ganiseerd. De heer Schot (Tholen) vroeg meer toezicht van de Marine in de kust wateren, maar ir. T. J. Tienstra kon tot zijn spijt niet over de marine „beschikken". Eveneens werd aangedrongen op schadevergoeding voor die vissers, die indirecte schade door verminde ring van vangsten zouden lijden, als gevolg van de Oosterschelde-slui- ting. BRUINISSE Vergadering gemeenteraad Voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Bruinisse staat de raadsleden een omvangrijke agenda te wachten. Verschillende punten betreffen een kredietaanvrage zoals krediet sloop varkenshokken bij gemeente woningen; kredietverlenging Dokter de Kockstraat tot Molenweg in fase III van het bouwplan West, (bouw rijp maken Bestemmingsplan; kre diet onderhoudsbestratingswerk- zaamheden; krediet wastafels e.d. bijzondere lagere school; krediet verbetering openbare verlichting; krediet beplanting plan-West (fase II)- Ook worden enkele verordeningen aangepast als: nieuwe verordening op de heffing van leges; nieuwe ver ordening haven, kade en over- Ontslüiting Nadat dé vergadering gesloten was werdenbestuur en leden door het gemeentebestuur van. Vlissingen ontvangen op het .stadhuis, waar burgemeester Westerhout tiet gezel schap verwelkomde, Zevibel en de Vlissingse visserij alle goéds toewen ste en aandacht vröeg voor Vlissin gen als vissérshaven. In hotel Brit- tannia, waar ook de vergadering was gehouden,, .werd genoten van een goed verzorgde koffietafel. Drs. A. G. U. Hildebrandt, hoofd van het Landbouweconomisch Insti- tuur hield op de jaarvergadering een inleiding over „De toekomst en ontwikkeling der Zeeuwse visserij". Dé heer Jan de' Winde uit Bres- kens pleitte na afloop van deze rede voor die. garnalenvissers, die niet overschakelen naar een grotere vis- kotter. Deze mogen niet tussen wal en schip terecht komen. scheepgelden, en nieuwe destructie verordening. Overige punten: Inge komen stukken, verslagen afgevaar digden gemeenschappelijke regelin gen, bespreking nat industrieterrein „De Stoofpolder'.', bespreking beleid woningonderhoud in verband met geuite klachten, structuurschets voor de bestuurlijke indeling, derde wij ziging begroting gemeentelijk wo ningbedrijf over 1971, erfpachtsuit gifte grond werkhaventje, aanvrage art. 50 Ver. Kleuterschool Bruinisse, aan en verkoop van gronden, wijzi ging bouwverordening en verder voorkomende zaken. Causerie voor N.C.V.B.-afdeling Vorige week hield de Ned. Chr. Vrouwenbond, afdeling Bruinisse haar maandelijkse vergadering, on der leiding van mevr. M. van der Spek-de Waal. Gelezen werd nadat Psalm 146 1 en 3 was gezongen Marcus 1 40 tot 45, waarover de presidente een inleiding hield. Spreker voor deze avond was de heer Koenen. Zijn onderwerp had hij als titel meegegeven „Een bedrijf in dienst van de gezondheid" en dat bedrijf is de N.V, Organon in Oss. De grondlegger van de N.V. Or ganon was de heer S. van Zwanen berg die het met lede ogen aanzag, dat bij zijn werk in een grote ex portslachterij; zoveel afvallen naai de destructor gingen, terwijl daar van misschien toch nog iets te ma ken was. Of in al die klieren die als waardeloos afval de fabriek uit gin gen, niets 2at dat kon worden aan gewend om ziekten en kwalen te ge nezen en zo werd in 1923 de N. V. Organon opgericht. Uit een bescheiden begin in 1923 groeide langzaam een steeds van groter betekenis wordende zaak. Ge leerden van naam en wetenschaps mensen werden aangetrokken en uit DEN HAAG, 19-6. Wat betreft de mogelijkheden een begin te maken met de uitvoering van nieuwe ka pitaalwerken, biedt 1972 voor de provincies en gemeenten tezamen betere perspectieven dan het afge lopen jaar, aldus het jaarverslag van de Bank voor Nederlandse Ge meenten. In 1972 zullen de provincies en ge meenten namelijk nieuwe werken in uitvoering kunnen nemen tot een be drag van tenminste f 1.890 min. te gen f 1.212 min. in 1971. Dit is een toeneming van minstens 56 procent. Centrale financiering Voor het eerst sedert de instelling van de als tijdelijk bedoelde Cen trale financiering in december 1965, waarbij provincies en gemeenten langlopende leningen alleen mogen opnemen bij de (BNG), kon in 1971 een stap in de goede richting wor- slechte financieringspositie van de van de slechte financieringspositiè van de gemeenten. Het tekort aan vaste financieringsmiddelen, bere kend volgens de wettelijke criteria, daalde namelijk met f 662 min tot f 1.786 min. Dit nam niet weg, dat financiering van de kapitaaluitgaven met monetaire middelen tot een be drag van ruim f 500 min niet voor komen kon worden. Deze van de ge meenten uitgaande inflatoire impuls zou nog f 300 min groter geweest zijn als niet de staat f 300 min. had vrijgegeven uit de voorinsch rijf reke ning van het algemeen burgerlijk pensioenfonds bij 's rijks schatkist voor de consolidatie van vlottende schuld van de vier grote gemeenten. Dc BNG betreurt het niettemin, dat er geen mogelijkheid is gevon den ook het resterende liquiditcits- overschot van het rük van f 429 min. aan dc gemeenten ten goede te doen komen waardoor de toeneming van de vlottende schuld aan de gemeen ten geringer had kunnen zijn. Dinsdag 20 juni Zierikzee R.K.-Centrum, Mosselstraat, 7.30 uur, vergadering U.V.V. Havenplein, 18.45 uur, start Avond vierdaagse. Woensdag 21 juni Zierikzee Havenplein, 18.45-uur, start Avond vierdaagse. Scharendijkc Ned. Herv. kerk, 7.45 uur, zangavond bij gelegenheid van hei 25-jaj-ig be staan van „Sursum Corda". Donderdag 22 juni Zierikzee Havenplein, 18.45 uur, start Avond vierdaagse. „Mondragon, 10.30 uur, vergadering Kamer van Koophandel en Fabrie ken, voor M.- en N.-Zeeland. „De Drie Schapen", 8.00 uur, Platte landsvrouwen Bond afd. Noordgou- we e.o. Vrijdag 23'juni Zierikzee Graanbeurs, 7.30 uur, ouderavond St. Willibrordusschool. Zaterdag 24 juni Zierikzee Kleuterschool „De Woelwaters", 9.30 uur afscheidsfeest hoogste klas. de fabriek die uit dierlijk afval en kele bepaalde stoffen haalde, groeide een bedrijf met een wetenschappelij ke staf, die in hun afdelingen steeds belangrijker ontdekkingen wereld kundig kon maken, niet alleen dier lijke produkten werden verwerkt, ook plantaardig materiaal kon wor den ingeschakeld om bepaalde stof fen te distelleren. Daarbij kwam dan nog de langs uitsluitend chemische weg bereide preparaten. Insuline Insuline wordt vervaardigd uit de alvleesklier van slachtdieren. De verkregen stoffen worden getest aan do hand van dierproeven, waarvoor veelal muizen of ratten dienst doen. Tijdrovend en kostbare proeven worden gedaan om te onderzoeken of de stof veilig is. Eerst wanneer de veiligheid wer kelijk vast staat wordt de stof voor mensen vrijgegeven. Gezondheids zorg betekent een grote verantwoor delijkheid. De werkzaamheid van de geneesmiddelen speelt een belangrij ke rol. Na de pauze werden dia's ver toond van de werkzaamheden in het bedrijf. De vice-presidente dankte de heer Koenen voor de mooie lezing en de niet minder mooie dia's. Het was de laatste, bijeenkomst voor de vakantie, die met het zingen van het Bondsleid en dankgebed van de vi ce-presidente werd besloten. Door de afscheidjes op school - Eduard is geslaagd, maar Monique moet het nog een jaartje overdoen - wordt men bepaald bij de „peda" (pedagogie) als professie en dan wordt men als mens buiten het vak" weer ineens verschrikkelijk beschei den en roept plechtig in het rond dat het moeilijk is, dat men er zelf niet veel van terecht bracht of brengt en dat al die onderwijzers en lera ren hun lange vakanties hard nodig hebben. Want het thema peda is ver schrikkelijk moeilijk, omdat (juweel van een cliché) de zaak in 'n stroom versnelling zit en nog nooit in de wereldgeschiedenis (wel beweerde, maar niet bewezen stelling) de ge* neratietegenstelling zo groot was. Kjjk, je kunt wel roepen, dat Ted of Pim - of hoe ze allemaal heten - zijn schoenen moet poetsen en zijn haar niet tot de navel moet laten groeien, maar dat helpt, gelijk be kend, niet, want Ted of Pim „balen" van schoenenpoetsen en het haar is heilig. Is het trouwens ook. Kijk, je kunt tegen Suzan wel zeg gen dat ze niet „eeuwig" in diezelfde pilobroek moet lopen, maar Suzan zal er toevallig wel eens altijd in lopen en probeer ook niet Judith in aangepaste vormen uiteen te zetten dat ze haar mini niet zo micro moet maken, dat zitten of bukken onmo gelijk is, want de amateur-pedagoog zal onmidd-ellijk voor ouwe zak ver sleten worden. Maar dp professio nele pedagogen hebben honderd Teds en Suzannen en ze staan een heel jaar voor de klas met het riante uit zicht op het pilo en het bamboeriet van de hoofdjes, maar mensen niet in paniek, want als dan de diploma's worden uitgereikt worden die soms wanhopige leraren gewoon lief en mild en pinken de wat recalcitrante Judiths en de bravour-Pimmen waarachtig nog een traan weg van ontroering. Dat heb ik zelf gezien. Ze kussen elkaar mooi spontaan en er worden bloemen uitgedeeld en eigenlijk is er niets veranderd in vergelijking met vroeger. Andere jeugd en toch dezelfde jeugd, met problemen, maar ook met hoop, met vreugden, met emoties, die ze mis schien wat handiger maskeren. En de professionelen knikken stilaan met het hoofd en denken: wc heb ben het weer gefikst. Er is eigenlijk niets aan de hand. Een tof stel juicht hen toe en ze schudden handjes: „dank U wel meneer voor alles" en ze gaan een pilsje pakken. Thuis gaan ze napraten, maar „The Stones" moeten er wel bij aan en dat knijpt de bijdragen van de ouderen wat af, maar bij elkaar (zeggen ze) is het „verrekte leuk". En het is nog waar ook. Bij zo'n af scheid van een/de school is alles an ders en gekhet is eender! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2