„De Magneet" IN ANONIEME BRIEVEN RUSSEN OPGEROEPEN TOT STAKING Eén ontsnapte ge-arresteerd Doden door orkaan in Florida ONTSTELLEND HOOG VERLIES NED. SPOORWEGEN IN '71 DE ZIERIKZEESCHE COURANT EUROPA DAG VLEUGELLAM DOOR VLIEGERSSTAKING Het bezoek van Kon. Paar aan Frankrijk Wat wil regering? na aftrek van de rijksbijdragen van 1' 70 miljoen ter compensatie van bedrijfsvreemde lasten en van f 35 miljoen voor de rentelast die uit financiering van geleden verliezen voortvloeit. Het verlies is f 115 miljoen groter clan in 1970 en het brengt liet totale ver- licssaldo over de afgelopen jaren op f 771 miljoen. De kosten (f 1211,1 miljoen) zijn sterker gestegen dan de opbrengsten (f 953,9 miljoen). De kostenstyging was met name aanzienlyk in de sectoren personeel (plus f 100 miljoen) en onderhoud (plus f 31 miljoen). De hoofddirectie van N.S. zegt in haar jaarverslag dat de tussentijdse Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting tariefsverhoging van 1 juni (zes maanden na de vorige) heeft geleid tot een stagnatie in het gewone rei- zigersvervoer. Het aanvullend ver voer (bijzondere tarief aanbiedingen als 65plus, vakantiedagtochten etc.) groeide wel. Voor dit jaar verwacht de directie dat de ontvangsten van het basisvervoer ten opzichte van 1971 zullen stijgen met f 48,7 miljoen tot f 478,3 miljoen bij een daling van het aantal reizigerskilometers met 170 miljoen tot 7.102 miljoen en dat het aanvullend vervoer f 2,1 miljoen In de goederensector is de op brengst van het wagonladingvervoer ondanks tariefsverhogingen vorig jaar met f 17 miljoen gedaald. Het overige goederenvervoer bracht f 10 miljoen meer op. De to tale opbrengst van het goederenver voer daalde daardoor van f 331,8 tot f 324,6 miljoen. „Doorbraak" De directie constateert in haar ver slag, dat er in het denken over het openbaar vervoer sprake is geweest van een zekere „doorbraak". Ze meent dat het algemeen verkeers- fonds een waardevolle steun kan zijn voor geïntegreerd verkeers- en vervoersbeleid en ze pleit ook voor een fundamenteel onderzoek naar de mogelijkheden, de bestuurlijke or ganisatie af te stemmen op de eisen van ruimtelijke ordening en milieu. Het overheidsbeleid, aldus de di rectie, zal zich moeten richten op een bewuste beïnvloeding van de verde ling van de vervoersstromen over de verschillende vervoerstechnieken. ROTTERDAM. 19-6. Dankzij een tip uit het publiek is de politie in Rotterdam er in geslaagd, één van de vier ontsnapten uit het huis van bewaring te arresteren. Het is de 23- jarige Maarten Leendert Breur, die samen met de als gevaarlijk bekend staande ontvoerder van een Rotter damse agent Ernst Kristian van Oos- sanen vorig jaar een overval op een benzinestation pleegde. Van de ove rige drie ontsnapten ontbreekt nog elk spoor. MOSKOU, 19-6. Via een anonieme brief die in Moskou circuleert zyn de Russen opgeroepen tot stakingen voor een hogere levensstandaard en politieke rechten. In de brief wordt het voorbeeld aangehaald van de ar beidersopstand eind december 1970 in de Poolse Oostzeehavens die leid de tot een wijziging in het politieke leiderschap en tot economische con cessies. Gezaghebbende kringen in Moskou die kopiën van de brief ontvingen en ze in handen speelden van journalis ten, schatten dat de slordig gesten cilde brief sinds de eerste week van juni in ongeveer 1000 brievenbussen terecht is gekomen. Hij is onderte kend door „het comité van de bur gers". Er komen geen individuele na men op voor. Dissidente kringen in de Russische hoofdstad gaven te kennen dat „het comité" bestaat uit een groep ingenieurs en bekwame technici die het bepaald niet eens zijn met de Russische levensstan daard en de politieke controle. Ze .schijnen echter geen deel uit te ma ken van Moskou's kleine onder grondse beweging voor de burger rechten. APALACHICOLA (Florida). - De orkaan „Agnes", de eerste van dit seizoen, heeft maandag in de Ame rikaanse staat Florida de dood van vijf mensen veroorzaakt. In het afgelopen weekeinde heeft „Agnes" de westelijke punt van Cu ba geteisterd. Daarbij zijn zeven mensen om het leven gekomen. In de loop van maandag zijn een honderdtal mensen in Florida in zie kenhuizen opgenomen. De orkaan veroorzaakte vloedgolven en ging gepaard met stortregens. Vooral het gebied van St. Petersburg is getrof-» fen. De schade wordt geraamd op 12 miljoen dollar. VIERZY, 20-6. De tunnel in Vier- zy, waar zaterdag twee treinen met een vaart van 100 km. per uur op el kaar reden, wordt met zwaar mate rieel vrijgemaakt. De prefect van Aisne heeft daarvoor maandagavond toestemming gegeven. Men was er toen van overtuigd dat er geen le venden meer in de gekraakte wagons waren. Er zijn 64 doden geborgen en men verwacht dat zich nog ongeveer 50 lijken in de wrakstukkeu bevinden. Het ongeluk is vermoedelijk veroor zaakt doordat er puin van een in storting op de rails is gekomen. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1195 en 1876 Ge-inlerneerden vrij in Belfast BELFAST. 19-6. In Belfast is offi cieel bekend gemaakt, dat opnieuw 14 geïnterneerden uit het kamp Long-Kesh zijn vrijgelaten. Sinds de Britse staatssecretaris William Whi- telaw zich direct met het bestuur van Noord-Ierland ging bemoeien zijn nu in totaal 567 geïnterneerden vrijgelaten. Het aantal dat nog ge vangen zit bedraagt 373. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur; M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Toeristendagen te Zierikzee ZIERIKZEESCHE Dinsdag 20 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21100 NIEUWSBODE Negatief saldo: 257 miljoen WAARIN OPGENOMEN Onder weinig ideale omstandigheden - maar dat schijnt traditie te zijn - is maandagavond weer de jaarlijkse Zierikzeese Avondvierdaagse van start gegaanImposant als altijd was de massale uittocht via de Noordha ven- en Zuidhavenpoortwaarvan de foto een beeld geeft. (Foto: Zierikzeeschc Nieuwsbode). UTRECHT. In Driebergen is de 91-jarige F. J. Bos uit die plaats door een auto aangereden toen hij bij het station plotseling de weg overstak nadat hij uit een bus was gestapt. De heer Bos overleed enkele uren later in het ziekenhuis in Zeist. 1797 - 1889 was begonnen. Van de 171 uitgaande toestellen vertrokken er van Schip hol slechts 6. Ook hel vliegveld Zestienhoven viel in dc middag stil toen hel grond personeel helemaal geen toestellen meer wilde afhandelen. Spoorwegen Bijzonder druk hadden het dé spoorwegen in West-Europa. In Ne derland. België, de Bondsrepubliek en Frankrijk werden op de interna tionale lijnen extra wagons aan de treinstellen gekoppeld om het passa giersaanbod tc kunnen verwerken. De Portugese vliegers staakten niet mee en in het Verenigd Koninkrijk werd het aan de vliegers overgelaten of zij al dan niet wilden staken. Als gevolg daarvan heerste op de Britse luchthavens, vooral op Heathrow, grote verwarring onder dc passagiers welke machines zouden starten en welke niet. In de Bondsrepubliek vielen dooi de nagenoeg volledige staking onge veer 500 vluchten uit. Van de Oosteuropese landen na men slechts de vliegers van Zuid- Slavië aan de vicrentwintiguurssta- king deel die dinsdagochtend om 07.00 (Ned. tijd) eindigt. In Tsjccho- Slowakije hielden de vliegers een sympathiestaking van één uur. Aanzienlijk minder was in de an dere werelddelen gehoor gegeven aan het stakingsparool. Terwijl in Australië in het geheel niet werd gestaakt, was het luchtver keer in Azië en Zuid- en Noord- Amerika en Afrika voor een deel ontregeld. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Verwachting tot woensdagavond: Tijdelijk regen Veel bewolking met in de nacht en ochtend op de meeste plaatsen tijde lijk regen, maar morgen overdag van het westen uit opklaringen; matige tot krachtige, aan de kust mogelijk harde, in hoofdzaak zuidwestelijke wind; min.-temperaturen ongeveer 11 graden, maxima morgen rond 17 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-lempcraturen: van 1 lot 5 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 21 juni. Zon op 4.19, onder 21.04 Maan op 16.13, onder 0.51 22 juni. Zon op 4.29. onder 21.04 Maan op 17.24, onder 1.09 Volle maan: 26 juni te 19.46 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 21 juni 11.05 23.27 4.35 17.11 22 juni 12.09 5.40 18.13 Doodtij: 20 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 20-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandagavond trok een sto ring in snel tempo van het westen uit over ons land. De buien die hier bij vielen gingen op vele plaatsen gepaard met onweer. Dinsdag kwam het weer in ons land tijdelijk onder invloed van een zwakke rug van ho ge luchtdruk, die dc buiïghcid sterk deed afnemen. Deze rug wordt echter snel gevolgd door een frontensy steem dat dinsdagmorgen de west kust van Ierland bereikte. Dit frontensystecm zal in dc nacht en vroege ochtend over ons land trekken en tijdelijk veel bewolking cn enkele buien veroorzaken. Daarna worden opklaringen venvacht. In het temperatuurvcrloop zal maar weinig verandering komen. UTRECHT, 20-6. De Nederlandse Spoorwegen heb ben in 1971 een verlies geleden van f 257 miljoen meer zal opbrengen (f 14,7 miljoen) bij een stijging van het aantal rei zigerskilometers met 106 miljoen tot 948 miljoen DEN IIAAG. 19-6. Dc staking van vliegers overal ter wereld voor scherpere maatregelen tegen lucht- piraten zorgde maandag vooral in West-Europa voor nagenoeg lege luchthavens waar de voor de omwo nenden ongekende rust slechts inci denteel wreed werd verstoord door een enkel nog binnenkomend of ver trekkend vliegtuig. Vorstenpaar in Frankrijk PARIJS. 19-6 Na afloop van het galadiner dat president Pompidou aan zijn Nederlandse' gasten aanbood hetgeen koningin Juliana en prins Bernhard maandagavond, ter afslui ting van de eerste dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk, 'in het theater Lodewijk XV in Versailles, een verkorte uitvoering bijgewoond van het toneelstuk „Ne reveillez pas madame' van de bekende Franse schrijver Jean Anouilh. President Pompidou, zijn vrouw en talloze Franse autoriteiten behoorden tot de toeschouwers. Laat in de avond keerden de koningin en de prins terug naar het centrum van Parijs om te overnachten in de spe ciale appartementen van het Franse ministerie van buitenlandse zaken aan de Quai d'Orsay. Het Nederlandse koninklijk paar wacht dinsdag, op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk, een druk programma. Tussen 9 en 10 uur leggen de koningin en de prins bij de Are de Triomphe een krans op het graf van de onbekende sol daat. De koningin gaat daarna naar het Nederlands cultureel instituut voor een ontmoeting met een aantal Franse jongens en meisjes. Rond het middaguur worden de koningin en de prins op het stadhuis ontvangen door de pas gekozen burgemeester van Parijs, mevrouw Nicole de Hau- teclocque. Tijdens die ontvangst zul len de koningin en de prins worden begeleid door de Franse minister van binnenlandse zaken Marcellin. Aan het eind van de middag volgt op de Nederlandse ambassade de re ceptie voor de Nederlandse kolonie in Parijs. Om half zeven 's avonds begint aan de Quai d'Orsay het con tradiner dat koningin Juliana en prins Bernhard het presidentiële echtpaar aanbieden. Amerikaanse toestellen voor Israël WASHINGTON, 20-6. De Verenig- de Staten zullen tussen de 50 en 100 Skyhawk-toestellen van het type A-4n aan Israël verkopen. De eerste levering zal in november plaatsvin den Dit heeft het doorgaans zeer be trouwbare Amerikaanse blad Avia tion Week bekendgemaakt. Volgens het blad is de Mc Donnell Douglas A-4n de laatste versie van de Sky- hawk straaljager en heeft het zijn eerste vlucht gemaakt op 12 juni in Californië. Het toestel is speciaal voor de Israëlische luchtmacht ge verfd in de camouflagekleuren bruin en geelbruin. DEN HAAG, 19-6. Het is voor het welslagen van het sociaal-econo misch overleg, waarvan de tweede ronde de volgende week gaat begin nen. van essentieel belang, dat het bedrijfsleven weet, welke maatrege len de regering in 1973 van plan is te nemen. Dit heeft de voorzitter van het Koninklijk Verbond van Onderne mers, de heer P. G. van der Weele, maandagmiddag meegedeeld na af loop van een bestuursvergadering van hél KVO. Zonder kennis van de plannen van de regering, is het voor het bedrijfsleven z.i. niet mogelijk, zijn standpunt te bepalen. SOISSONS. Een beeld van de treinramp in noord-Frankrijk. In de tot een iranho/)i{/ makende samengeperste massa verwrongen staal zoeken bergers naar slachtoffers. Passagiers die niet verder konden, werden als regel door de maatschap pijen in hotels ondergebracht, maar de meesten hadden tijdig hun reizen uitgesteld of waren per trein naar hun plaats van bestemming gereisd. Van de 180 binnenkomende vluch ten die voor Schiphol op het normale programma stonden, kwamen er slechts 19 waarvan 14 vliegtuigen Waren vertrokken voor de staking Ongelukstunnel wordt vrijgemaakt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1