DE ZIERIKZEESCHE COURANT „De Magneet" CEEN OVERLEVENDEN ZWARE VLIEGRAMP ENGELAND INTERNATIONALE VLIEGERSSTAKING VAN „DE GROND" Grondverschuivingen treffen Hongkong Vier gevaarlijke gevangenen ontsnapt Bommen in Ulster ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 19 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21099 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenrrtm Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: ;y .Zierikzee"-succes in Delïaweek LONDEN, 19-6. Bij de zwaarste vliegramp die Enge land heeft getroffen zijn zondagavond 118 mensen om het leven gekomen. Een driemotorige Trident van de luchtvaartmaatschappij British European Airways (BEA) die op weg was naar Brussel stortte enkele minuten na de start van het Londense vliegveld Heath row neer op een klein stuk open veld en brak in stuk ken waarbij alle 112 passagiers en de 6 bemannings leden werden gedood. liet toestel scheerde rakelings over een drukke verkeersweg en langs enkele, 20 meter hoge electricitcitsmasten. Het kwam neer op enkele honder den meters van Staines, een dichtbevolkte stad aan de zuidwestkant van Londen. Reddingsploegen van politie, brandweer en leger waren spoedig ter plaatse en konden drie overlevenden uit de wrakstukken halen. Twee van hen stierven echter kort na hun redding, de derde in een zie kenhuis. Een rooms-katholieke pries ter die als één van de eersten op de plaats van de ramp was zei dat de passagiers met hun riemen omgord zaten. „Het was alsof ze allemaal onmiddellijk waren gedood". De red dingsploegen klaagden erover dat ongeveer 1000 nieuwsgierigen die waren toegestroomd - een regerings- funktionaris sprak van „ongevoelige toekijkers" - hen hinderden bij hun werk Hoewel Bea wilde wachten met het vrijgeven van de identiteit van de slachtoffers tot de families zijn ingelicht maakte een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij be kend dat er 34 Britten aan boord waren inclusief de zes bemannings leden), 29 Amerikanen, 29 Belgen en 12 Ieren. Verder zouden het 4 Zuid afrikanen zijn, 3 Canadezen, 2 Ja- maicanen, 1 Thailander, 1 Indiër, 1 Nigeriaan, 1 Zuidamerikaan en 1 Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Frans sprekende Afrikaan (van beide laatste is de nationaliteit nog niet precies vastgesteld). De Ieren vorm den een groep vooraanstaande indu striëlen die op weg waren naar Brussel voor besprekingen met de gemeenschappelijke markt. Oorzaak niet békend Het ongeval, waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld, gebeurde in een lichte regen op nog geen vijf kilometer van het eind van de start baan op Heathrow. De plaats van de ramp is door bomen omzoomd en er Zeven drughandelaren in Iran gedood TEHERAN, 18-6. In de streek van Nichapoer op 120 kilometer ten wes ten van Meched in de provincie Kho- rassan in Iran zijn zeven handelaren in verdovende middelen in een ge vecht met de politie doodgeschoten, aldus is zondag meegedeeld door kranten in Teheran. De politie nam 135 kilo opium, 22 kilo hasjiesj en tien geweren in beslag. Woedende olifant verpletterd dompteur CLERMONT-FERRANT, 17-6. Een woedende circusolifant heeft zater dag in Issoire in Midden-Frankrijk een dompteur doodgetrapt. Het dier vernielde een caravan waar de tem mer zijn toevlucht had gezocht. 118 mensen 0111 het leven gekomen Vrijdagmiddag werd onofficieel de jaarlijkse tentoonstelling geopend in het Weeshuis te Zierikzee. In het huis zelf is een schat van antikiteiten te zien, terwijl in de fraaie tuin bronzen staan opgesteld. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode). Zeer weinig aktiviteit op luchthaven Schiphol NEW YORK, 19-6. De internationale vliegerssta king, die de aandacht moet vestigen van regeringen en van ,de Verenigde Naties op de noodzaak van hel organiseren van een legale strijd tegen de Iuclitpira- terij, is lieden (maandag)orhtend begonnen. In New York is de situatie nog tamcljjk verward. Het merendeel van de buitenlandse maatschappijen, die gebruik maken van het internationale vliegveld Kennedy, heeft z(jn vluchten voor Europa en Canada afgelast. Maar voor de vliegers van de twee grote Amerikaanse maatschappijen, T.W.A. en Panam, geldt een gerech telijk stakingsverbod. Op het tijdstip dat de staking zou moeten beginnen (7.00 uur Ned. tijd) kondigde T.W.A. aan, dat zij van het uitvoerend comi té van de verkeersvliegersvereniging mededeling had ontvangen, dat de piloten van de T.W.A. zich aan het gerechtelijk bevel zouden houden. Wat de Panam aangaat is de situatie nog onbeslist. Niettemin heeft een woordvoerder van de Amerikaanse vereniging van verkeersvliegers verkondigd, dat de staking is begonnen. Hij gaf evenwel toe, dat het moeilijk zal zijn nu al de doel tref fendhedi te beoordelen van de stakingsorder. Dit zou pas over verscheidene uren kunnen ge schieden. Voorts is vernomen, dat een aantal Amerikaanse vliegers op eigen ini tiatief heeft besloten, geen gehoor te geven aan de stakingsoproep. Wat de Amerikaanse binnenlandse diensten aangaat: de Amerikaanse maatschappijen Eastern, Northeast en Southern hebben alle vluchten voor maandag afgelast. Schiphol SCHIPHOL, 19-6. Om zeven uur vanochtend (maandag) is ook op Schiphol de vliegersstaking begon nen. Er was bijzonder weinig activi teit op de luchthaven te bespeuren. Kort voor 7 uur landde een vliegtuig van Pan-American uit New York, waarvan de bemanning op grond van de gerechterlijke bevelen in Amerika naar München wilde door vliegen. Het toestel moest feitelijk om kwart voor acht vertrekken, doch er was van het grondpersoneel op Schiphol zo weinig medewerking dat aan vertraging niet viel te ontkomen. Hoewel de vertrekhal van Schip hol een volmaakt uitgestorven bec!d< vertoonde is om half negen precies toch een vliegtuig van Schiphol ver trokken. Het was Panam-vlucht 92, een Boeing 707 toestel dat om half zeven uit New Y'ork op Schiphol was aangekomen op doorreis naar Mün chen. Aan boord bevonden zich on geveer 70 Amerikaanse passagiers. waren weinig ooggetuigen al ver telde een passei'ende motorrijder dat het toestel als een granaat insloeg. Volgens enkele plaatselijke bewoners funktioneerde de motoren niet goed. Bea zei dat er geen reden was aan sabotage te denken. Terwijl de Ijjken door een vloot van ziekenauto's werden weggevoerd naar een inderhaast op het vliegveld opgezet lükenhuis vonden redders de zogenaamde „black box" een doosje waarin het verloop van de vlucht geregistreerd staat. Monument voor De Caulle onthuld Verwachting tot dinsdagavond: Zonige perioden Flinke zonnige perioden, maar ook hier en daar een bui; overwegend matige wind tussen zuidwest en west; min.-temperaturen ongeveer 9 graden, maxima morgen rond 18 gra den. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 10. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 20 juni. Zon op 4.19, onder 21.03. Maan op 15.03, onder 0.36. Volle maan: 26 juni te 19.46 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 20 juni 9.58 22.19 3.31 16.03 Doodtij: 20 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-6. Het KNMI deelt mede: Een rug van hoge luchtdruk zorgde zaterdag voor een zonnig be gin van het afgelopen weekeinde. Dit aangename weer was slechts van korte duur, daar een frontensysteem afkomstig van de oceaan zich snel naar ons land verplaatste. Hot bij behorende regengebied bereikte zon- dag in de vroege middag het westen en was pas maandagmorgen het ge hele land gepasseerd. Achter het frontensysteem werd maandag aan merkelijk drogere lucht aangevoerd, waarin zich echter gemakkelijk bui en konden ontwikkelen. Inmiddels koerst een volgende oceaandepressie in de richting van het continent en kan dinsdag later op de dag moge lijk opnieuw regen brengen. Vooraf bezorgt een rug van hoge luchtdruk evenwel zonnige perioden. HONG KONG, 19-6. De grondver schuivingen die zondag door over vloedige regenval de Britse kolonie Hong Kong hebben getroffen hebben al aan 73 personen het leven gekost. Gevreesd wordt dat het dodental tot 150 zal oplopen. Meer dan 70 perso nen zjjn met verwondingen in zie kenhuizen opgenomen. Bij een van de grondverschuivin gen vanaf een heuvel die uitkijkt op het drukke stadscentrum van Victo ria werd een huis van twee verdie pingen op een gebouw van vier ver diepingen gestort. Tezamen denderde deze lawine van zand, hout en ste nen op een huizenblok van 12 etages die volkomen werd vernield. Op een andere plaats kwam een zodanige hoeveelheid rotsblokken en modder van een heuvel af dat 78 hutten die door meer dan 400 mensen werden bewoond totaal werden bedolven. In grote delen van de kolonie zijn de verbindingen verbroken en de wegen afgesloten. Er zijn meer dan 3000 daklozen. Het heeft in Hong Kong niet meer zo geregend sinds 1889. De politie heeft op gevluchte burgers een be roep gedaan terug te keren zodat men kan vaststellen wie er vermist worden. Bomexplosie ooi-zaak vliegramp BERN, 17-6. „Een zware brand als gevolg van een bomexplosie" is de oorzaak van de ramp met de „Coro- nado" van de Zwitserse luchtvaart maatschappij „Swissair", die op 21 februari 1970 in Würlingen (bij Zü- rich) aan de 47 inzittenden het leven kootte. Dit is de conclusie van de commis sie van onderzoek, die vrijdag haar rapport heeft ingediend. Zaterdag werd de bekende AVRO- rally verreden, in het raam waarvan ditmaal een controlepost was inge steld in het Steenhouwersbedrijf Vierbannenstraat-Stolpweg. De foto geeft een kijkje tijdens een „stop" in het gebouw, waar ook nog een expo sitie van natuursteen te zien was. Wij komen hier nog nader op terug. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's PARIJS, 18-6. In tegenwoordig heid van de weduwe van generaal De Gaulle, heeft president Pompidou van Frankrijk zondag het 43,5 meter hoge Lotharingse kruis in Columbey- les-deux-Eglises, ter ere van het voormalige Franse staatshoofd, ont huld. In een korte toespraak bracht Pom pidou hulde aan de man, die precies 32 jaar geleden van Londen uit het historische verzetsappèl tot de Fran sen richtte en later - samen met de toenmalige bondskanselier Aden auer - de Frans-Duitse verzoening tot stand bracht en daarmee de on ontbeerlijke grondslag legde voor de opbouw van Europa. Huis van Baader- Meinhofgroep ontdekt FRANKFORT, 18-6. In een flatge- bouw in Frankfort heetf de West- duitse politie zaterdag een woning ontdekt die tot onderkomen van de Baader-Meinhofgroep heeft gediend. In de woning werden springstoffen gevonden van hetzelfde soort als waarmee in Heidelberg en München ontploffingen zijn veroorzaakt. De woning ligt niet ver af van. de garage waar op 1 juni Andreas Baa- der en twee leden van de Baader- Meinhofgroep gevangengenomen werden. Tientallen doden ROTTERDAM, 18-6. Uit het Huis van Bewaring aan de Bergstraat in Rotterdam zijn zondagmorgen om streeks half twaalf vier gevangenen ontsnapt, die door de politie „uiter mate gevaarlijk" worden genoemd. De mannen hebben de tralies van een cel doorgezaagd en zijn via de binnenplaats verdwenen. Kort na de uitbreking sloeg de politie groot al arm. De uitvalswegen van Rotter dam werden afgezet en politie- en grensposten gewaarschuwd. Volgens een politiewoordvoerder zullen de mannen het gebruik van vuurwapens niet schuwen. Een van de ontsnapte gevangenen is de 23- jarige Ernst van O., die vorig jaar november een Rotterdamse politie agent ontvoerde onder bedreiging van een pistool. De anderen zijn de 23-jarige Maarten B„ de 24-jarige Gerard V. en de 26-jarige Evert T. Hun signalementen zijn: van O: 1,89 m, lang blond haar, flink pos tuur, maakt mogelijk gebruik van de naam John Arthur Russell. B: 1,83 m, lang donkerblond haar, normaal postuur, gekleed in khaki overall V. 1,80 m, zwart haar, rond gezicht, donker uiterlijk. T.: 1,70 m, donker blond haar, rond gezicht, gekleed in blauwe trui. BELFAST, 18-6. In een huis in Lurgan in Ulster dat op wapens werd doorzocht is zondag een bom ontploft. Drie Britse soldaten wer den gewond. Twee bommen vernielden een kle dingfabriek in een buitenwijk van Belfast. In Dublin deed Bernadette Devlin, het militante lid van het Britse La gerhuis voor Noord Ierland, een dringend beroep op de provisionals van hét Ierse Repblikeinse Leger om een wapenstilstand van een week af te kondigen. Waarheid is een sterke drank; i1 wie ze brouwt ontvangt de i1 minste dank. i1 Want verreweg de meeste magen, i1 kunnen 't slechts verdund i1 verdragen, i1 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1