li DE ZIERIKZEESCHE COURANT PARTIEEL AKKOORD MIUEUCONFERENTIE STOCKHOLM „De Magneet" GEEN GELDZUIVERING Vlissingse stranden zeer vuil Hulp voor Ancona Sow jet-diplomaat verdwenen in Djakarta Kissinger naar China Kerken open bij actie Bangla Desj AUSTIN MORRIS Akkoord Noord/Zuid-Korea Frankrijk en de Sowjet-Unie Angst voor winterwerkloosheid Overstromingen in Mexico en Turkije Het Saltverdrag ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 16 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21098 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Publieke voorlichting Staatsbosbeheer Toch enig succes STOCKHOLM, 16-6. Op de leefinilieucoiiferenlie van de Verenigde Naties in Stockholm is vrijdagmorgen vroeg een partieel aceoord bereikt over de verklaring beteffende bet menselijk leefmilieu, maar China wei gerde tegemoet te komen op het stuk van de kern wapens, aldus conferentiekringen. Na zeven dagen van hard onderhandelen achter gesloten deuren bereikte de speciale werkgroep van de conferentie overeenstemming over een ont- werp-verklaring die zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de conferentie die vrydag plaats heeft. Na de slotbijeenkomst van veertien uur kwamen de vermoeide maar ge lukkige afgevaardigden naar buiten. Voorop liep met onbewogen gezicht de Chinese delegatieleider Tang Ke, die het langste aan het woord was geweest. Het accoord omvat 25 beginselen en een preambule die internationale richtlijnen voor de aanpak van we reldomspannende problemen van milieuvernietiging aangeven. De werkgroep heeft geen overeen stemming over volgende twee begin selen kunnen bereiken: Advertentie voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting DEN HAAG, 16-6. Minister Nelis- sen (financiën) ziet geen aanleiding om over te gaan tot een gcldzuive- ring. In antwoord op vragen van het P.v.d.A.-kamerlid Vondeling heeft de bewindsman de Tweede Kamer meegedeeld dat het hem niet bekend is of en zo ja welk gedeelte van de uitgegeven bankbiljetten aan de re gulaire omloop zou z(jn onttrokken. Het kamerlid had gevraagd, of dc minister het sterke vermoeden deelt, dat een belangrijk deel van de uit gegeven bankbiljetten aan de omloop is onttrokken. NEW DELHI. Bergers zoeken in de wrakstukken van de verongelukte J AL-machine naar overblijfselen van slachtoffers. Het ongeluk heeft aan 87 mensen het leven gekost, on der wie drie mensen die door wrak stukken van het vliegtuig werden getroffen en daardoor de dood von den. Een pleidooi voor een verbod op gebruik van en voortgaande proeven met kernwapens; iets waar Peking zich tegen is blijven verzetten en dat het vervangen wilde zien door een pleidooi voor vernietiging van alle nucleaire en biologische wapens, en het recht van het ene land om in lichtingen te vragen over milieube dreiging van de zijde van het andere. De nucleaire kwestie De werkgroep besloot de nucleaire kwestie voor een besluit over te Ia- ten aan de voltallige bijeenkomst der 114 delegaties. Het beginsel betref fende informatie zal aan de algeme ne UNO-vergadering worden voor gelegd. Volgens afgevaardigden is er ook onenigheid gebleven ten aanzien van de bewoordingen in de preambule over de betrekkingen tussen de be volkingstoename en het milieu. Drie Duitse politie mensen doodgeschoten OBERHAUSEN 15-6. In Oberhau- sen, in de Westduitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen zijn don derdag drie politiemannen dood geschoten door een 43-jarige man die zij wilden arresteren. Twee politie mannen werden zwaar gewond. De schutter een zekere Karl-Heinz Gi- rod, kon pas na urenlang verzet te hebben geboden, door de politic wor den overmeesterd. Girod, vader van negen kinderen, had zich met zijn vrouw en vijf kin deren in zijn woning verschanst en onmiddellijk het vuur geopend toen een ongewoon grote politiemacht verscheen om een arrestatiebevel te gen Girod uit te voeren. Volgens ooggetuigen moest de politie Girod tegen een woedende menigte van enige duizenden mensen in bescher ming nemen. VLISSINGEN, 16-6. Afvalwater en rioollozingen hebben het water van de badstranden in Zeeland bij Vlissingen zodanig vervuild dat het gemeentebestuur van Vlissingen nog voor het komende seizoen waarschu wende borden gaat plaatsen. De heilige stoel verklaarde dat dc door China gevraagde bewoordingen niet voor hem aanvaardbaar waren. Men vertrouwde er overigens op dat „deze kleine kwestie" nog vóór de plenaire vergadering opgelost zou worden. De Chinezen, die hebben aange voerd dat ze kernproeven moeten blijven uitvoeren om voor hun „zelf verdediging" benodigde kernwapens te ontwerpen, hebben een aantal concessies van de Verenigde Staten en andere „rijke" landen weten af te dwingen. Dit betreft in eerste aanleg de preambule, die drie keer door de Zweedse delegatie werd herschreven om er een paar Chinese en Indiase voorstellen in te verwerken. ANCONA, 16-6. De Italiaanse re gering stuurt tenten, levensmiddelen en geld naar de havenstad Ancona aan de Adriatische Zee, naar aanlei ding van de jongste reeks aardbe vingen, die veel percelen in de 100.000 inwoners tellende stad onbewoonbaar hebben gemaakt. In de ziekenhuizen van Ancona liggen ruim vijftig mensen die door vallend puin getroffen en gewond werden. Drie mannen van 45 tot 61 jaar overleden als gevolg van hart verlammingen. De 46 schokken de den zich woensdag cn donderdag voor. WASHINGTON, 16-6. De adviseur van president Nixon, dr. Henry Kis singer, is donderdagavond uit Wash ington vertrokken naar de Chinese Volksrepubliek, voor vijf dagen van besprekingen met premier Tsjoe En- Lai. Kissinger, die zijn vierde bezoek in nog geen jaar aan China brengt, wordt maandag in Peking verwacht. Het enige dat hij bij zijn vertrek wilde zeggen was dat hij „absoluut geen" bezoek zou brengen aan de Noordvietnamese hoofdstad Hanoi. DEN HAAG, 15-6. Het Nederlands Comité Vluchtelingenhulp hoopt met een nieuwe actie voor hulpverlening aan Bangla Desj, die zondagavond 18 juni van start gaat, een bedrag van f 8 miljoen bijeen te brengen. Dc kerken in het hele land zullen zondagavond de inzamelingspunten zijn, waar men geld voor de actie kan afgeven, daarnaast zal ook het gironummer 999 (vluchtelingenhulp), Amsterdam) voor de actie worden opengesteld. Aardschok in Algerije GUELMA, 16-6. In Guelma in het oosten van Algerije is donderdag een krachtige aardschok opgetekend. Hij hield twee seconden aan en zaaide paniek onder de bevolking. DJAKARTA. 16-6 De Indonesi sche politie heeft vrijdag bekendge maakt dat de Sowjet-ambassade aan haar heeft gevraagd om hulp bij de opsporing van een Sowjet-diplomaat die met belangrijke documenten op zak is verdwenen. Een politiewoordvoerder zei dat •c^Petrov in het ongeluk voor het. ge bouw van de Amerikaanse ambassa de licht was gewond. Hij was in de Amerikaanse ambassade behandeld en naar huis gebracht, maar hij is daarna verdwenen. Een woordvoerder van de Sowjet- ambassade, A. A. Abdoetsjanov, be vestigde dat Petrov sinds dinsdag zoek was. Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 PANMOENJON, 16-6. Na bijna acht maanden van zware onderhan delingen hebben Noord- en Zuidko- reaanse Rode Kruisvertegenwoordi- 'gers vrijdag overeenstemming be reikt over een compromisagenda voor toekomstige besprekingen over de hereniging van naar schatting tien miljoen gescheiden Koreanen. De agenda bestaat uit vijf punten. PARIJS. 15-6. De regeringen van de Sowjet-Unie cn Frankrijk hech ten er grote waarde aan dat de con ferentie over dc veiligheid cn de sa menwerking in Europa zo spoedig mogelijk gehouden wordt. Dit staat in de gemeenschappelijke Frans-Russische verklaring die na afloop van het bezoek van drie da gen van de Sowjetrussische minister van buitenlandse zaken, Gromyko, aan Parijs, aan de pers is verstrekt. RIJSWIJK. 15-6. Staatssecreta ris Rietkerk van sociale zaken vreest dat in dc komende winter dc werk loosheid een omvang zal aannemen zo als in 1953 het geval was cn het aantal werklozen de 150.000 zal he naderen. Vooraleer de regering een eenzijdig maatregel omtrent lonen en prijzen zou mogen nemen ter be strijding van dc inflatie zou met het bedrijfsleven naar een akkoord in de ovetlegsfeer moeten worden ge streefd. Alleen wanneer daarbij geen overeenstemming zou kunnen wor den bereikt, zou de regering van haar laatste verantwoordelijkheid gebruik moeten maken. Ook de ho gere inkomensgroepen zouden tot matiging bereid moeten zijn. Het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken heeft meege deeld dat het van de zaak op de hoogte is gesteld. MEXICOSTAD, 15-6. Bij over stromingen in Mexico en Turkije zijn tot dusver resp. minstens negen en drie doden gevallen. Aan de noordkant van Mexicostad moesten honderden mensen worden geëvacueerd, doordat als gevolg van stortregens talloze krotwoningen werden weggespoeld. Ook in de aan grenzende staat Puebla en langs de golf van Mexico zijn rivieren buiten hun oevers getreden. In Puebla zijn acht dorpen van de buitenwereld af gesneden. De schade aan de oogst wordt geschat op zeker 2,5 miljoen gulden. In Turkije deden zich als gevolg van hevige regenval overstromingen voor in Usak, in het land. Drie mensen verloren het leven en bijna vijftig woningen cn winkels werden verwoest. Weer bom-melding op „Elizabeth II" NEW YORK, 15-6. Voor de twee de maal in enige weken tijd heeft donderdag een onbekende gedreigd dat op het luxueuze Britse passa giersschip „Elizabeth II" een bom tot ontploffing zou worden gebracht. Een onderzoek aan boord van het schip, dat in de haven van New York lag, leverde echter niets op. De waarschuwing was telefonisch binnengekomen op het hoofdbureau van Scotland Yard in Londen. WASHINGTON. 16-6. Dc Ver. Staten hebben bij de onderhandelin gen met de Sowjet-Unie over een beperking van de strategische bewa pening - het SALT-gesprek - de Russische eis afgewezen, de vloot van met raketten uitgeruste onder zeeboten van de NAVO-landen in te krimpen en te onderhandelen over een opheffing van dc Amerikaanse steunpunten voor duikboten buiten de Ver. Staten. Dit blijkt uit de toelichting op het wetsontwerp tot ratificatie van het op 26 mei tussen de Ver. Skaten cn dc Sowjet-Unie lot stand gekomen SALT-verdrag, dat president Nixon dinsdag bij de senaat heeft inge diend. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1493 en 1876 CASTEAU. N AVO-secretaris-gene- raal mr. Luns stelt enkele leden van de NAVO-staf voor aan prins Bern- hard, die een bezoek bracht aan het hoofdkwartier van de verdragsorga nisatie. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Er is geen slecht weer; er zijn f alleeti verschillende soorten i goed weer. f Wisselvallig Verwachting tot zaterdagavond: Plaatselijk regen, maar morgen ook enkele perioden met zon; eerst wei nig wind, later overwegend matige zuidwestelijke wind; minimumtem peraturen ongeveer 9 graden, ma xima morgen van ongeveer 14 gra den aan zee tot 17 in hel binnenland. Voor zondag: Aantal uren zon 0 tot 8. Min.-tempera luren: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 17 juni. Zon op 4.19, onder 21.03. Maan op 11.30. onder 18 juni. Zon op 4.19, onder 21.03. Maan op 12.42, onder 0.10. 19 juni. Zon op 4.19, onder 21.03. Maan op 13.53, onder 0.23. Ecrtse kwartier: 18 juni (16.41). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 juni 7.25 19.35 0.46 13.14 18 juni 8.09 20.20 1.35 14.07 19 juni 8.58 21.13 2.33 15.05 Doodtij: 20 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 16-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Op dc Atlantische Oceaan heeft zich ten westen van dc Britse eilanden een westelijke stroming ontwikkeld, die zich vrij snel in dc richting van het vaste land uitbreidt. De stroming wordt in stand gehou den door een hogedruksysteem bij dc Azorcn cn enekelc depressies ten noorden ervan. Dc voorste lag vrij dagmorgen bij IJsland en koerst nu naar hel zeegebied voor de Noorse Westkust. Een volgende depressie wordt za terdag bij Zuid-Groenland verwacht. De westelijke stroming, die ons land in de nacht van vrijdag en zaterdag zal bereiken zal het koele en wissel vallige weer bij ons doen aanhouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1