BAVARIA DE ZIERIKZEESCHE COURANT WME'MJm weekbij^^^^ IH BLIK Massa-ontslag in Nijmegen Japans vliegtuig neergestort - 85 doden Hevige aardbeving in Italiaanse stad Bejaarden defileerden voor de koningin „De Magneet" Nederland neemt deel aan „milieu-top" NIXON'S ADVISEUR KISSINGER WEER NAAR CHINA „ALLE, STEUN VOOR EGYPTE" Strijd tegen loodvergiftiging in Ver. Staten ZIERIKZEESCHE Donderdag 15 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21097 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit numiper: Stijgende kosten bij waterschap S.-D. de enige matras met de juiste celbalans PEKING/WASHINGTON, 14-6. Henry Kissinger, de speciale adviseur van president Nixon, zal van 19 tot en met 23 juni van dit jaar eeii bezoek brengen aan Peking. Het doel van zijn reis is tot bewerkstelliging van een verbetering in de Amerikaans-Chinese betrekkingen en de bespreking van internationale pro blemen. zo is woensdag officieel in Peking en Washington bekendgemaakt. Advertentie blikje 34 cl. 29 39 (niet voorde handel) NIJMEGEN. 14-6. De schoenenfa briek Swift Robinson in Nijmegen zal binnenkort 290 van de 490 werk nemers ontslaan, zo heeft de directie van het bedrijf dinsdagmorgen mee gedeeld. Het gaat om produktieper- soneel en mensen in de zgn. niet- produktieve sector. De directie van Swift-Robinson verklaarde dat de ontslagen in de loop van dit jaar verleend moeten worden. Met de resterende 200 per soneelsleden zal Swift-Robinson een middelgrote, gespecialiseerde onder neming zijn, die 500.000 paar schoe nen per jaar kan fabricren. Het besluit van de directie is ge baseerd op een structuurrapport van de schoenindustrie, waarin is gecon cludeerd, dat gespecialiseerde mid delgrote schoenfabrieken in ons land de beste toekomst hebben. Ook is de directie afgegaan op de recente invoercijfers van schoeisel, die een stijging van 20 procent te zien geven. Deze stijging is een direct gevolg van de grote loonverschillen in Europa, aldus de directie. Een andere oorzaak is de sterk wisselende vraag van de schoenhan- del. BORGER. Jan Krol (9), mevrouw J. Weurding-Dijkerman en Arend Kuik, als respectievelijk Bartje met „vader en moeder Bartels" in kostuum voor de televisieopnamen van „Bartje" naar het gelijknamige boek van Anne de Vries. Het wordt het vierde bezoek van Kissinger aan de Chinese Volksrepu bliek. Het Witte Huis maakte bekend dat de reis van Kissinger in overeen stemming is met de tijdens het be zoek van president Nixon aan China gemaakte afspraak dat beide landen contact met elkaar zouden blijven houden door het periodiek naar Pe king zenden van Amerikaanse hoge functionarissen. Geen agenda De woordvoerder van het Witte Huis, Ronald Ziegler, heeft meege deeld dat er voor de besprekingen tussen Henry Kissinger en premier Tsjoe en-Lai geen agenda is opge steld. Beide partijen kunnen elk ge wenst onderwerp ter sprake brengen. Hjj voegde eraan toe: „zoals u weet maakt Kissinger dergelijke reizen niet om routine-zaken te bespreken. Ziegler liet duidelijk doorschemeren, dat Nixons adviseur ook zal praten over een oplossing voor het conflict in Indochina. BELFAST. De leiders van het pro visionele Ierse Republikeinse Leger hebben dinsdag de Britse staatsse cretaris voor Noord-Ierland, William Whitelaw verzocht vredesbesprekin gen te beginnen. venden zijn twee kinderen die er goed aan toe zijn en vier volwasse nen, wier toestand kritiek wordt ge noemd. Onder deze vier bevinden zich een Japanse stewardess, een Italiaanse vrouw en twee nog niet geïdentificeerde personen. Van deze twee is één niet-Japanse vrouw van circa 35 jaar. NIEUW DELHI, 14-6. Minstens 85 mensen zijn om bet leven gekomen toen een DC-8 van de Japanse luchtvaartmaatschappij woensdag brandend neerstortte bij Jaitpoer, een dorp Cop rond 30 km ten zuiden van Nieuw Delhi. 12 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was op weg van Tokio naar Londen. Met 89 mensen aan boord, onder wie 78 passagiers, was het van Bangkor naar Nieuw Delhi vertrok ken. Onder de 78 passagiers aan boord van de Japanse DC-8 bevond zich één Nederlandse vrouw. Op de lijst die de Japan Air Lines (JAL) heeft gepubliceerd, komt zij voor als me juffrouw Ulm. Van de 78 passagiers en elf Ja panse bemanningsleden konden er 13 levend uit de wrakstukken worden gehaald. Zeven van hen overleden echter kort nadien. De zes overle- ANCONA (ITALIË), 14-6. Een hevige aardbeving heeft woensdag avond de Italiaanse havenstad An- cona, aan de Adriatische zee, getrof fen. Volgens de eerste berichten is de schade groot. Van slachtoffers is evenwel nog geen melding gemaakt. De aardschok had een kracht van zeven op de twaalf graden tellende schaal van Mercalli. De hevigste schok werd door ver scheidene minder krachtige schok ken gevolgd. De bevolking van de stad vlucht te de huizen en sommige zelfs de stad uit. AMSTERDAM. Dmsaag en woens dag werd door de club „Fietsothe- que" een bloemschikwedstrijd ge houden. Een jury selecteerde en de bloemstukken die niet direct in de prijzen vielen, werden als een lente- boodschap naar ziekenhuizen ge stuurd. Vandaag (donderdag) wordt het winnende bloemstuk bekend gemaakt. Hier zien we lieftallige zusters van het Wilhelmina Gast huis een bloemenhulde bezorgen aan dit ziekenhuis. SOESTDIJK, 14-6. Woensdagmid dag hebben ongeveer 650 bejaarden voor koningin Juliana gedefileerd. Met ongeveer zestien bussen reden de bejaarden de tuin van het paleis Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting Soestdijk binnen. Zij kwamen uit Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Leiden, Ridderkerk, Vlaardingen Hoeven, Den Haag en Maasland. Iedere bus stopte voor de trap van het bordes, waar de koningin zich met deputaties uit de verschillende gemeenten onderhield. De vorstin kreeg ondermeer bloemen, poppen in Zuid-Hollandse en West-Brabantse klederdracht, antiek kuipersgereed schap en een Indonesische spekkoek aangeboden. Een gecombineerd koor van be jaarden uit Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht zong enkele liederen. BOSTON. Senator Kennedy „sluit de mogelijkheid niet uit" dat hg een kandidatuur voor het vice-president- schap zou aanvaarden als senator George McGovern de democratische presidentskandidaat wordt en Ken nedy zou vragen. Kleine groep tracht impasse te doorbreken STOCKHOLM, 14-6. Maurice Strong de secretaris-generaal van de V.N.- milieuconferentie in Stockholm, heeft maandagmiddag een kleine topgroep ingesteld om de impasse te doorbreken waarin de besloten werk groep na 48 uur vergaderen over een nieuwe ontwerp deklaratie, was ge raakt. Nederland is uitgenodigd aan deze besprekingen, die onder voorzitter schap staan van Strong, deel te ne men. In deze topgroep hebben ver der zitting China, de Verenigde Sta ten, Engeland, Frankrijk, Zweden en een groep van Afrikaanse en Latijns- amerikaanse landen. De delegatielei ders van deze landen zullén trachten op zeer korte termijn overeenstem ming te bereiken over een vijftal be ginselen die daarna ter goedkeuring aan de plenaire vergadering zullen worden voorgelegd. Deze uiteinde lijke tekst komt dan in de plaats van de declaratie. Ook overleg over Indo-China-conflict Bijna volledig verbod van D.D.T. in Amerika WASHINGTON, 14-6. De Ameri kaanse regering heeft het gebruik van het inseklcnbestrydingsmiddel D.D.T. vrijwel volledig verboden. De directeur van het bureau voor mi lieubescherming. Ruckelshaus, deelde woensdag in Washington mede dat D.D.T. met ingang van 1 januari a.s. alleen nog maar gebruikt mag wor den voor zoete knollen in opslag, pa prika cn uien. De hoeveelheid die daarmee ge moeid is. is nog niet één procent van de ruim zes miljoen kilo D.D.T. die jaarlilks in de Verenigde Staten ver kocht wordt. Advertentie O.A.E.-top: RABAT, 14-6. Veertig Afrikaanse landen hebben woensdag Egypte „alle steun" toegezegd in dc strijd met Israël. In een resolutie die geen nieuwe oplossing bood voor het. con flict in het Midden-Oosten, spraken deze landen zich voorts uit voor in tensivering van hun akties in de V. N. en andere internationale organen ter bewerkstelliging van de „onmid dellijke en onvoorwaardelijke terug trekking van Israël uit de Arabische gebieden". WASHINGTON, 15-6. De Ameri kaanse senaat heeft woensdag mét 82 stemmen tegen nul besloten 100 miljoen dollar per jaar beschikbaar te stellen, voor de strijd tegen lood vergiftiging onder de kinderen in de arme wijken. De maatregel die voornamelijk was voorgesteld door senator Ed ward Kennedy, houdt o.a. een verbod in loodhoudende verf te gebruiken voor speelgoed, meubels en ge bruiksvoorwerpen in de keuken. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in west-Europa wordt in gunstige zin beïnvloed door een uitloper van het hogedrukgebied behorende bij een anticycloon, waar van het centrum zich ten noorden van de Azoren bevindt. Aan de noordflank van dit Azoren-hogedruk- gebied trekt een front van een de- pi-essie, gelegen in het zeegebied tus sen Groenland en Noorwegen, over Schotland zuidoostwaarts naar de Noordzee. Het ziet er naar uit dat dit front verantwoordelijk zal zijn voor wat meer bewolking, die zich in de nacht van donderdag op vrij dag van het noordwesten uit over het land zal uitbreiden. De aktiviteit van dit front laat zich als gering aanzien, zodat eventuele neerslag maar van weinig betekenis zal zijn. Een storing, die vooral op wat gro tere hoogte goed ontwikkeld is, ver oorzaakt een afname van de stabili teit in de atmosfeer, die tot uiting komt in de vorming van lokale re gen- of onweersbuien in het uiterste zuidoosten van ons land. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Wie niet tot het afscheid kan geraken, zal de vreugde van het weerzien niet smaken, i' Parijse vredesconferentie PARIJS. De Sowjetrussische mi nister van buitenlandse zaken, An drei Gromyko die op het ogenblik een bezoek aan Parjjs brengt, en zyn Franse collega Maurice Schumann ztfn van mening dat de vredesconfe rentie over Vietnam in Parjjs zo spoedig mogcly'k hervat moet wor den. Verwachting tot vrijdagavond: Nu en clan zon Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west; minimumtemperaturen om streeks 10 graden, maximumtempe raturen ongeveer 18 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 5 tot 13. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 16 juni. Zon op 4.19, onder 21.02. Maan op 10.16, onder 23.57. Eertse kwartier: 18 juni (16.41). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 16 juni 6.45 18.57 12.19 Doodtij: 20 juni.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1