R ril L i 'TSFÜI DE ZIERIKZEESCHE COURANT OPNIEUW ENGELS BATALJON SOLDATEN NAAR ULSTER Veiligheidsconferentie belangrijkste punt van het Frans-Russische overleg „De Magneet" Gromyko in Parijs Israël waarschuwt Afrikaanse top begonnen Noodlanding vliegtuig na bomexplosie Ontploffing in Belfast: 13 gewonden AMERIKA HERVAT WELLICHT VREDESOVERLEG PARIJS WAT m pt bilt O C3 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 13 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21096 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaaie, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmin Ochtman, Ziërikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. m d» nummer: Eerste paal scholencomplex te Haamstede „Orde en rust herstellen en handhaven LONDEN, 12-6. De ongeveer 14.500 Britse soldaten in Noord-Ierland worden versterkt met nog eens onge veer 550 man, de sterkte van een bataljon. Dit is maandag meegedeeld door de Britse minister-president in Ulster, William Whitelaw, in een toespraak in het Lagerhuis over de vaste wil van de Britse regering om rust en orde in de provincie te herstellen en hand haven. In zijn rede waarschuwde White law zowel de protestantse meerder heid van een miljoen mensen in Ulster, als de een halt' miljoen zielen tellende katholieke minderheid, te gen het opzetten van gebarricadeer de wijken waar politie en leger geen toegang hebben. Hij noemde dergelijke katholieke wijken in Londonderry, Ulsters twee de stad naar grootte, „ontoelaatbaar". Over de taboewij ken in London derry zei Whitelaw dat het disres pect dat men daar voor de wet toon de, „de neiging heeft zich als kanker Advertentie aan andere plaatsen mee te delen". „Ik zal de krachtigste maatregelen nemen om dat te vprhinderen", aldus de minister-president. Hij gaf de protestantse meerder heid de verzekering dat de Britse re gering en het Lagerhuis haar niet in de steek zouden laten. „Onze solda ten en ons geld zijn welsprekend bewijs van onze zorg", verklaarde hij. In Ulster bevinden zich Britse sol daten sinds katholieke ij veraars voor gelijke burgerrechten in 1969 de straat opgingen. In maart van dit jaar nam Engeland het directe be stuur in Noord-Ierland van de pro vinciale regering over. De IRA stuurt aan op beëindiging van het Britse bestuur in Ulster, maar de protestantse meerderheid wil de banden met Engeland behou den. Over de omvang van het nieuwe Britse bataljon bestaat nog enige onzekerheid. Het zou volgens andere dan de geciteerde bronnen 800 man kunnen omvatten. Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP b« Alles met 50 korting PARIJS, 12-6. De Russische minis ter van buitenlandse zaken, Andrej Gromyko, is maandagmiddag op het Parijse vliegveld Le Bourget aange komen. Gromyko, die een officieel bezoek van drie dagen aan Frankrijk brengt werd door zijn Franse ambtgenoot, Maurice Schumann, begroet. Bij zijn aankomst zei Gromyko, dat er de laatste tijd „talrijke posi tieve elementen in Europa en in de gehele wereld" geweest zijn. Vier doden bij zware gasexplosie MÜNCHEN, 12-6 By een zware gasexplosie in een woonhuis in Mün- cfcen-Schwabing zjjn maandag min stens vier personen gedood en ze ventien, voor het merendeel, zwa^r gewond. De brandweer vermoedt dat er nog mensen onder de puin hopen van het huis liggen. PARIJS, 12-6. Werkelijke voorbe reidingen voor de conferentie over veiligheid en samenwerking in Eu ropa zullen het belangrijkste onder werp zijn van de besprekingen die de Russische minister van buiten landse zaken, Gromyko, dinsdag en woensdag met president Pompidou en andere Franse leiders in Parys zal voeren. NEW YORK, 13-6. De Israëlische V.N.-ambassadeur Josef Tekoah heeft maandag de voorzitter van de Veiligheidsraad erop gewezen dat Libanon noch Egypte doeltreffende maatregelèn heeft genomen ter ver hindering van guerrilla-activiteit als de aanslag van 30 mei op het vlieg veld bij Lod bij Tel Aviv. Tekoah onderstreepte „de ernst van deze houding en de zware verantwoor delijkheid die de regeringen van Li banon en Egypte dragen wegens het laten voortduren van terreuropera- ties". Internationaal overleg over vliegtuigkapingen NEW YORK/WASHINGTON, 12-6. De leden van de Veiligheidsraad hebben maandag overleg gepleegd over het verzoek van de Internatio nale Federatie van Pilotenvereni gingen (Ifalpa), de raad a.s. vrijdag bijeen te roepen voor het bespreken van maatregelen tegen vliegtuigka pingen. Naar een westerse diplomaat bij de Ver. Naties heeft meegedeeld, kunnen dé leden van de Veiligheids raad zich nog geen voorstelling ma ken welke doeltreffende stappen de Ver. Naties zouden kunnen onder nemen. Gromyko kwam maandagavond in de Franse hoofdstad aan voor het regelmatig politiek overleg waartoe tijdens het bezoek van Pompidou aan Moskou twee jaar geleden werd besloten» Hij zal het Franse staats hoofd op de hoogte kunnen brengen van de besprekingen die president Nixon en de Russische partijleider Brezjnjew kort geleden over de voorgestelde conferentie en andere wereldvraagstukken hebben ge- voei-d. Frankrijk heeft steeds de Russi sche pogingen voor het spoedig hou den van een Europese veiligheids conferentie gesteund. In de herfst zullen multilaterale besprekingen werden gehouden ter voorbereiding van de conferentie, die naar ver wacht wordt in het voorjaar van 1973 zal plaatsvinden. RABAT, 12-6. Secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties heeft Zuid-Afrika, Rhodesië en Portugal maandag gewaarschuwd dat de door blanke regeringen be stuurde landen in Afrika „eens on vermijdelijk onafhankelijk worden, het z(j vreedzaam, het zij door ge weld". Waldheim sprak bij de opening van de negende Afrikaanse topcon ferentie, voorgezeten door president Moktar Ould Dadda van Maui'ita- nië. Aan de conferentie wordt door 22 staatshoofden, 4 vice-presidenten, 2 premiers en elf gevolmachtigd mi nisters deelgenomen. Overladen Egyptische veerboot gezonken CAIRO, 12-6. Een te zwaar bela den Egyptische veerboot is maandag gekapseisd en gezonken, aldus heb ben regeringsfunctionarissen in Cairo meegedeeld. De veerboot vervoerde meer dan veertig mensen en sloeg om en zonk terwijl zij een kanaal bij Benha, 15 km ten noorden van Cairo, overstak. De boot mocht slechts twintig mensen vervoeren. Volgens de laat ste berichten zijn tien mensen gered en de lijken van twintig mensen ge borgen. Aangenomen wordt, dat de ongeveer tien vermisten verdronken zijn. DETROIT, 13-6. In het bagage ruim van een Amerikaans lijn vlieg tuig met 67 mensen aan boord is maandagavond tijdens de vlucht een bom ontploft. De explosie sloeg een gat in de vloer van de passa- gieiscabine, waardoor verscheidene passagiers in het bagageruim tui melden. Zeker elf inzittenden raak ten gewond. Het vliegtuig een DC-10 van „American Airlines" - maakte op de luchthaven van Detroit een nood landing. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 De bom ontplofte circa tien minu ten nadat 't vliegtuig in Detroit was opgestegen voor een vlucht naar Buffalo (New York). De gezagvoer der zette 't toestel een kwartier na de explosie aan de grond met een zwaar beschadigd landingsgestel. Hij kon geen gebruik meer maken van remmen, roer en grondstuur terwijl ook het radio-contact was uitgeval len. Het toestel schoot ovei de volle lengte van de landingsbaan heen en hield pas in het gras aan het eind stil. Het F.B.I. heeft de zaak in onder zoek. Volgens de politie was er in het gebied van Detroit tevoren niet met een bomaanslag op een vlieg tuig gedreigd. ROTTERDAM. Burgemeester Tho massen van Rotterdam maakt zich niet bezorgd over de komst van het wereldhandelscentrum in zijn stad. Na de officiële opening heden-dins dagmorgen van het congres van we reldhandelscentra in de Rotterdamse Doelen, zei de burgemeester dat hij, ondanks de geringe animo van de financiers van het projekt, niet som ber gestemd was. BELFAST, 12-6. In Belfast zijn maandag dertien voorbijgangers ge wond toen in de Dongall straat een in een auto gelegde bom tot ont ploffing kwam. De daders hadden geen waarschu wing-vooraf gegeven. Dat het aantal slachtoffers niet groter is, komt doordat Donegall straat, geen drukke straat is. De stoffelijke schade is aanzien lijk. Van een tiental omliggende hui zen werden alle ruiten verbrijzeld. De Britse overheid in Belfast gaf maandag opdracht tot het doorzoe ken van een olietanker uit Libië, terwijl Engeland een krachtig pro test liet horen bij de president van dit land, naar aanleiding van zijn mededeling dat hij wapens naar het Ierse republikeinse leger had ge stuurd. Aan boord van de tanker „Loida" werd niets verdachts gevonden. Advertentie OL8A £l m de en MATRAS lige matras met de juiste celbalans Na boycot van vijf weken: DUBLIN. Het zivaar beschadigde gebouw van de Westduitse ambassa de na de ontploffing van een gelig- nielbom. Volgens een telefoonge sprek van een onbekende zou de aanslag door een afdeling van de Baader-Meinhoff groep z\jn gepleegd VARUS, 12-6. De Verenigde Staten hebben maandag laten doorscheme ren dat ze mischicn spoedig een ein de zullen maken aan hun boycot van vijf weken van het vredesoverleg over Vietnam in Parijs. De Amerikaanse hoofdonderhan delaar op het overleg. Willam Porter, keerde maandag op zijn standplaats terug en verklaarde: „president Nixon hecht er ten zeerste aan om ten aanzien van Vietnam tot een of andere oplossing aan de conferentie tafel te komen". „Mijn terugkeer in Parijs is een aanwijzing te meer omtrent zijn ge drevenheid en hoop dat het tot zulk een oplossing zal komen", voegde hij eraan toe. Geen nieuwe voorwaarden Porter wilde niet zeggen of hij nieuwe voorstellen op z.ak had, maar hij verklaarde wel dat aan hervat ting van het overleg geen nieuwe RAPID CITY, ZUID-DAKOTA. Een reddingsploeg zoekt op het dak van een onder water gelopen huis naar eventuele slachtoffers. Door de overstromingen zijn er honderden doden of vermisten. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Houding is het leven niet, onthouding evenmin. (Vasalis). voorwaarden werden verbonden. Van Amerikaanse zijde werd het overleg op 4 mei op last van presi dent Nixon afgebroken. De onderhandelaar zei dat de voornaamste boodschap die by uit Washington had meegebracht, was dat de Verenigde Staten bleven pro beren de tegenstander en zyn be weegredenen te begrijpen. „De re gering van president Nixon bevat enkele problemen waarmee de an dere party kampt", zei tiQ. Verwachting tot woensdagavond: Locale l>ui Zonnige perioden maar in de middag enkele lokale buien; in het algemeen een zwakke veranderlijke wind; mi nimumtemperaturen vannacht om streeks 8 graden en hier en daar mist, maxima morgen van 16 graden aan zee tot 21 plaatselijk in het bin nenland. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 14 juni. Zon op 4.19, onder 21.01. Maan op 7.35, onder 23.24. 15 juni. Zon op 4.19, onder 21.02. Maan op 8.57, onder 23.42. Eertse kwartier: 18 juni (16.41). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 14 juni 5.17 17.32 10.40 23.18 15 juni 6.00 18.12 11.28 23.59 Springtij: 13 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 13-6. Het K.N.M.I. deelt mede: De lucht, die in het afgelopen etmaal over onze omgeving stroom de was nog steeds onstabiel. In de nacht kwamen flinke opklaringen voor, waardoor de temperatuur plaatselijk kon dalen tot vier graden waarbij zich ook mist vormde. In de algemene luchtdrukverdeling boven het vaste land en de aangrenzende oceaan, komt woensdag maar weinig verandering. Een depressie boven dc Golf van Biskaje trekt in langzaam tempo naar Spanje en Zuid-Frank rijk, terwijl een ander lagedruksy- steem boven Zuid-Scandinavië even eens slechts langzaam verder noord waarts koerst. Tussen beide lage drukgebieden neemt een rug van hoge luchtdruk boven ons land in betekenis toe. Hierdoor worden bij ons woensdag meer opklaringen ver wacht, maar daarnaast zullen vooral later op de dag toch ook weer enkele locale buien tot ontwikkeling komen. In de temperatuur komt niet veel verandering.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1