DE ZIERIKZEESCHE COURANT RAPID CITY OVERSPOELD NA HEVIGE WOLKBREUKEN Weer aktie voor Bangla Desj Auto te water: Vier mensen verdronken VIJFLING IN FRANKFORT Rijksbegrotingstekort 1972 blijkt groter Kiezen op 18-jarige leeftijd „De Magneef ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 12 juni 1972 128stc juargang Nr. 21095 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmnn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjès" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Eerste zivemexamens in ^Onderdak?' Honderden doden en vermisten RAPID CITY, 11-6. Gevreesd wordt dat vele honder den mensen zijn omgekomen in de muur van water die zich in de vroege zaterdagochtend een weg heeft gebaand door de Amerikaanse stad Rapid City (Zuid- Dakota). Als gevolg van een hevige wolkbreuk stortte het water zich met grote snelheid van de beboste hel ling van de Black Hills op de stad en haar omgeving. Reddingsploegen, werkend onder chaotische omstandigheden, hadden zon dagavond 164 lijken geborgen. Naar schatting 500 mensen werden toen nog vermist, voor het merendeel vakantiegangers die kampeerden in de heuvels, eens gewijde grond van de Sioux-indianen. De reddingsploegen spanden zon dag touwen over de rivier Cheyenne - ongeveer 65 km stroomafwaarts van Rapid City waar de Rapid Creek in de Cheyenne uitkomt - om lijken op te vangen die door het sneltro- mende water zijn meegesleurd. De schade wordt tot nu toe geschat op meer dan 350 miljoen gulden. President Nixon heeft de getroffen streek tot nationaal rampgebied ver klaard. Senator George McGovern van Zuid-Dakota heeft besloten zijn, tot nu toe succesvolle, campagne in de voorverkiezingen te onderbreken om een bezoek aan Rapid City te brengen. Volgens de autoriteiten hebben zich zaterdag en zondag en kele gevallen van roof voorgedaan en zijn er in de stad ook schoten ge vallen. De nationale garde heeft een uitgebreide bewaking ingesteld. DEN HAAG, 10-6. De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen hulp gaat een nieuwe nationale in zamelingsactie houden voor hulp verlening aan Bangla Desj. Zondag avond 18 juni zal een speciale t.v.- uitzending van de N.O.S. aan de ac tie worden gewijd. Aan het eind daarvan zal de bevolking worden opgeroepen giften voor de actie ter beschikking te stellen. Een N.O.S.- team heeft voor de actie een repor tage over Bangla Desj gemaakt. Het comité heeft tot de actie be sloten omdat er nog drie-en-een-half miljoen mensen in Bangla Desj ge holpen moeten worden. De fondsen daarvoor ontbreken. Het gaat hier om hulp aan de naar Bangla Desj te ruggekeerde vluchtelingen. Een jaar geleden bracht de actie van het Comité Vluchtelingenhulp f 22 miljoen op voor de naar India uitgeweken tien miljoen Oostpakis- tani. HILVERSUM. - De zangeres Cor ry Konings van de groep „Corry en de Rekels" heeft haar „Rekelschap" overgedragen aan haar opvolgster Hanny Bakkuin uit Alkmaar. Op de foto wenst Corry (l.) haar opvolgster succes als de nieuwe „Rekel". Verwoesting Het beeld dat Rapid City, een stad van 44.000 inwoners en enkele nabij gelegen dorpen gaf was er een van verwoesting. Een dam in de rivier was doorgebroken, op vele plaatsen waar gasleidingen gebroken zijn sloegen de brandvlammen hoog op en overal lagen de versplinterde overblijfselen van houten huizen en caravans die door de watervloed wa ren getroffen. De blikscmoverstroming was het gevolg van een wolkbreuk die zater dagmorgen binnen twee uur voor 17 cm regenval zorgde. Het beukende water stortte zich van de hellingen van de Black Hills in de omgeving langs de Rapid Creek, een riviertje dat door het hart van Rapid City loopt. In deze tijd van het jaar kam peren honderden vakantiegangers op de bosrijke heuvels. Velen sliepen toen de hemelsluizen opengingen en werden met tenten en caravans in de verwoestende stroom meegesleurd. Hoewel aanvankelijk het ergste werd gevreesd,bleek latei- dat vele toeristen her en der veilig gestrand waren. Duizenden mensen raakten door de overstroming dak loos, bruggen werden weggevaagd en electriciteitsmasten knapten af als luciferhoutjes. Bijna alle tele foonverbindingen werden verbroken en de weinige resterende lijnen wa ren snel overbezet. Zondag werd voor nieuwe regenval gevreesd en het meteorologisch instituut van de Verenigde Staten heeft voor het ge troffen gebied meer onweersbuien voorspeld. Ondanks verboden van politie en nationale garde kwamen zondag vele nieuwsgierigen naar het gebied. Bur gemeester Barnett van Rapid City heeft opdracht gegeven elke nieuws gierige te arresteren die zich met de reddingsactie wil bemoeien. ROTTERDAM, 12-6. In Rotterdam is zondagavond een personenauto te water geraakt. Vier mensen vonden daarbij de dood. Door onbekende oorzaak reed de auto met vijf inzit tenden twee ouders en drie kin deren - het water van de Parkkade Een van de kinderen kón worden gered. Naar de overige inzittenden hebben kikvorsmannen van de Rot terdamse politie lange tijd gezocht. In de loop van de nacht werden de- stoffelijke overschotten van de slachtoffers gevonden. De politie is nog bezig de familie in te lichten. De slachtoffers zijn: de 44-jarige handelaar J. M. Veth uit Rotterdam, Duizenden ten prooi aan sneeuwstorm in Argentinië NEUQUEN, ARGENTINIË, 11-6. In Neuquen in Midden-Argentinic zijn ca 4.000 mensen overgeleverd aan zware sneeuwstormen en zware regenval die voor de tweede keer dit gebied treffen. Hun situatie wordt steeds ernstiger, daar verscheidene rivieren buiten hun oevers zjjn ge treden en de vliegveldjes over stroomd hebben waar vliegtuigen met hulpgoederen landden. Als de sneeuwval voortduurt vre zen de plaatselijke autoriteiten het ergste voor de duizenden daklozen, die het bij een temperatuur van twaalf graden onder het vriespunt zonder levensmiddelen en medica menten moeten doen. zijn 42-jarige echtgenote en hun zoontjes Johnny (17) en Eddy (14). Het derde zoontje Ferry (12) werd door een politie-agent gered. FRANKFORT, 11-6. Brigitte Bean de 31-jarige vrouw van een Ameri kaan, is zondag in de universiteits kliniek in Frankfort met de keizer- snecie verlost van een vijfling: een jongen eh vier meisjes. De kinderen, zes weken te vroeg ter wereld gekomen, wogen tussen de 1140 en 1750 gram. De moeder is niet hormonen behandeld tegen on vruchtbaarheid. Volgens de artsen is de toestand van de vijf verbazend góed". De vader, de 44-jarige Harry Bean, werkt bij de Amerikaanse soldaten- zender A.N.F. in Frankfort. Vier doden in Ulster BELFAST, 11-6. Zondagavond zjjn by schietpartijen tussen katholieken protestanten en politie in Belfast ze ker drie burgers gedood. In London derry viel een Britse soldaat door de kogel van een sluipschutter. Het aantal doden dat in de bjjna drie jaar van geweld in Noord-Ierland is gevallen, is hiermee op 375 gekomen. In Belfast is het de hele zondag onrustig geweest. Er is aanvankelijk geschoten door militairen op met stenen gooiende katholieke en' pro testantse menigten. Een jongeman werd door een kogel gedood. DEN HAAG, 10-6. Het tekort op de Rijksbegroting-1972 zal, naar de huidige verwachting van minister Ndissen van financiën, met f 90 mil joen toenemen als geen rekening ge houden wordt met de wiebeltax en de beperking van de uitgaven. Zo blijkt uit de vrijdagavond bü de Tweede Kamer ingediende voor jaarsnota met het verslag over dc stand van zaken nu. Als gevolg van de voorgenomen verlaging van de wiebeltax per 1 juli en een herziening van de ra ming zal de opbrengst voor het rijk f 84 miljoen lager zijn dan de aan vankelijke raming. Het totale tekort op de begroting zal volgens minister Nelissen dan ook f' 174 miljoen gro ter worden. Oorspronkelijk werd een tekort van f 2.313 miljoen geraamd, thans is de raming f 2.486 miljoen. De bewindsman kondigt in de voorjaarsnota geen maatregelen aan, welke voor de burgers een lastenver zwaring inhouden. Hij becijfert, in een overzicht van de financiering van het herziene begrotingstekort, dat het rijk in de rest van het jaar nog f 150 miljoen op de kapitaal markt moet lenen. DEN HAAG, 10-6. Als gevolg van de jongste grondwetsherziening zal de kieswet worden gewijzigd om dc uitoefening van het kiesrecht op dc leeftijd van achttien jaar mogelijk te maken. Bü de grondwetsherziening werd de kiesgerechtigde leeftijd te ruggebracht van 21 tot 18 jaar. Van deze wijziging van de kieswet wordt tevens gebruik gemaakt om ook aan hen. die tussen dc dag der kandidaatstelling cn de dag der stemming de kiesgerechtigde leeftijd bereiken, het aktief kiesrecht toe te kennen. Door deze wüziginp: worden dus ook zij kiezer, die uiterlijk op dc dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar bereiken. Zwarte niei-tnaand in Belgic BRUSSEL. 10-6. De Belgische rijkswacht is in dc maand mei bij 7202 verkeersongevallen geroepen. Bij 3331 daarvan was er lichamelijk letsel cn 118 mensen vonden de dood. De voornaamste oorzaken van deze ongevallen waren: verlies van con trole over het stuur, negering van voorrangsregcls en rijden met tc hoge snelheid. Ook voetgangers raakten betrokken bij ongevallen als gevolg van het niet nakomen van de verkeersregels. Heath en Pompidou KOPENHAGEN. 10-6. Do Britse premier Edward Heath cn de Franse president Pompidou stemmen in dc opvatting overeen dat de topconfe rentie van de "tien EEG-landcn van 10 tot 21 oktober in Parijs zorgvuldig moet worden voorbereid. Aan het einde van zijn tweedaagsbczock aan Denemarken zei Heath dat hij van de top een aanzienlijke toenadering van standpunten verwacht. Met nadruk deelt minister Nelis- sen mee, dat in zijn actuele cijferop stellingen geen rekening is gehouden met de invloed van na 1 juni even tueel nog te treffen werk gelegen heidsmaatregelen. Luns bepleit grotere defensie-inspanning PARIJS, 10-6. Zelfs indien het westen en de Sowjet-Unie overeen stemming bereiken over wederzijdse evenwichtige troepenvermindering, zal kwalitatieve verbetering van de westelijke defensie noodzakelijk blij ven. Het is de hoogste tijd dat de Euro pese landen met eigen geld hun strijdkrachten verbeteren om zowel de Europese defensie als de Europese eenwording te versterken, aldus de secretaris-generaal van de Navo, mr. Luns in het parlement van de West- Europese Unie. Hij voegde hieraan toe dat dergelijk gemeenschappelijk Europees optreden in Navo-kader moet plaatsvinden en de solidariteit van de gemeenschap dient te ver sterken. Europees ontwikkelingsgeld: f 581/2 miljoen Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles mei 50 korting OOSTERBEEK. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft namens prinses Margriet, de nieuwbouw van de J. P. Heijestichting te Oosterbeek geopend. Op de foto toont de hoge bezoeker trots een paar stukjes speelgoed, die door de kinderen van de stichting zijn gemaakt voor de kleine prinsjes. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Ook in zijn dwalingen kan men zijn tijd vooruit zijn. BRUSSEL, 10-6. Dc Europese Commissie in Brussel heeft bij ccn recent besluit in totaal 58.442.400 gulden uit het derde Europees Ont wikkelingsfonds als gift iep beschik king gesteld voor zes projecten. Hel geld gaat naar de bouw van een brug in Frans Guyana, verbeteringswer- ken aan rijstvelden in Madagaskar, reconstructie van het wegennet in Ivoorkust, verbetering van een weg verbinding in Opper-Volta, de af werking van een gezondheidscen trum in Mali en naar een technische studie voor een bepaalde wegverbin ding in Somali. Vissterfte in dc Mehaignc BRUSSEL. 10-6. In de rivier dc Mehaignc. tussen dc gemeente Brai- ves cn Moha in België, is ccn mas sale vissterfte vastgesteld. De rijks wacht stelt een onderzoek in. Water monsters worden onderzocht om na tc gaan of het gaat om een veront reiniging van het water en zo ja wat er de oorzaak van is. Verwachting tot dinsdagavond: KOEL Perioden met zon en hier en daar een bui: in het algemeen weinig wind; minimumtemperaturen van nacht ongeveer-8 graden en plaatse lijk mistbanken, maxima morgen om streeks 18 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: van 1 tot 5 gra den onder normaal. Max.-temperaturen: van 0 tot 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 13 juni. Zon op 4.20, onder 21.01. Maan op 6.11, onder 22.59. Ecrtsc kwartier: 18 juni (16.41). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 13 juni 4.30 16.52 9.50 22.30 Springtij: 13 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 12-6. Het K.N.M.I. meldt: Boven grote delen van het Europese vasteland en ook op de Britse eilan den wordt het weer beheerst door depressies. In Midden-Europa en Noord-Italië viel in het afgelopen weekeinde op grote schaal langdurige regen, waar bij fn twaalf uur tijds 10 tot 20 mm werd geregistreerd. Dit regengebied breidt zich over Duitsland in noordelijke richting uit cn zal naar het zich Iaat aanzien ons land ongemoeid laten. Wel kunnen wolkenvelden samenhangend met deze regenzone over het oosten van het land drijven. Elders in het land zal er dinsdag meer zon zijn. In de var> oorsprong koele oceaanlucht blijven echter dc temperaturen voor de tijd van het jaar aan de lage kant

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1