li DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINISTERS HOUDEN VAST AAN 0,5 PRO MILLE ALCOHOL „De Magneet" Prinselijk bezoek aan Brabant afgesloten ZES MILJOEN VOOR K.N.T.U. AUSTIN MORRIS Zware luchtaanvallen op Noord-Vietnam Moord in Ulster Bom in Philips-loods Coloradokevers in zuid-Zweden - ZONWERING TUINMAN Japans smartegeld voor slachtoffers Lod ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 9 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21094 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. tn ait nummer: Appelinarkt-zakeii weer open Aan automobilisten moeten lioge eisen gesteld worden DEN HAAG, 8-6. De ministers Drees jr. van verkeer en Van Agt van justitie hebben donderdag - tijdens het voortgezet debat over het invoeren van de verplichte bloedproef en het vaststellen van het toelaatbare pro millage alcohol in het bloed - de Tweede Kamer na drukkelijk verzocht instemming te betuigen met het voorstel de grens voor het deelnemen aan het verkeer te leggen bij een halve milligram alcohol per milli liter bloed. Met klem hebben de bewindslieden de aanneming ontraden van het amendement-mejuffrouw Goudsmit (D'66), om de grens niet bij 0,5 maar bij 0,8 pro mille te leggen. Advertentie voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles niet 50 korting Minister Drees zei dat het onder havige wetsontwerp tot wijziging- van de wegenverkeerswet gezien •moet worden - tegen het ernstige kwaad van het grote aantal ver keersongevallen in Nederland. Hij was er verheugd over dat in de Ka mer in het algemeen instemming be tuigd was met het voorstel, dat ten doel heeft de verkeersveiligheid te bevorderen. Gezien de sterke toename van het autoverkeer noemde de bewindsman het logisch, dat aan de automobilist hoge eisen gesteld worden. „Iedereen is verplicht in een zo goed mogelijke conditie aan het verkeer deel te ne men. Het zou zelfs beter zijn als el ke verkeersdeelnemer in het geheel geen alcohol gebruikt voordat hij aan het verkeer gaat deelnemen", aldus minister Drees. Te grote spanningen In de grond van zijn hart was de bewindsman het met die Kamerle- STEENBERGEN, 8-6. Op het raadhuisje van Steenbergen is don derdag het driedaagse bezoek van prinses Beatrix en prins Claus aan Ncord-Brabant afgesloten. Na een rondrit door West-Brabant en een discussie op het raadhuisje over de gewestvormiijg in West-Brabant, vertelde het prinselijk paar twintig minuten over dit bezoek. „We hebben in Brabant dezelfde problemen getroffen die we elders ook hebben ontmoet", zei prinses Beatrix, waarbij prins Claus meende dat in Brabant sommige problemen wel wat groter leken te zijn dan die van andere provincies. Over het al gemeen was de indruk die het prin selijk paar aan het bezoek had over gehouden „zeer positief". Het was hen. onmogelijk te zeggen wat het meest indruk heeft gemaakt, omdat ze met zoveel problemen te maken kregen. Prinses Beatiix en prins Claus raakten deze derde dag meer dan een uur achter op het schema, door dat langs de weg de mensen en kin deren steeds weer naar de wagens opdrongen en de prinses en prins meer dan eens de hen toegereikte handen drukten. den eens, die woensdagmiddag ge zegd hadden dat het promillage ei genlijk 0,0 zou moeten zijn. „Een al geheel verbod zou evenwel te grote spanningen scheppen", zei de minis ter. Hij was het evenwel niet met mejuffrouw Goudsmit eens, dat voor het deelnemen aan het sociale ver keer enig alcoholgebruik moet wor den toegestaan. „Voor het sociale verkeer is het gebruik van alcohol helemaal niet nodig". De beide bewindslieden hielden de Kamer voor, waarom de grens bij 0,5 promille gelegd moet worden. Minis ter Van Agt zei, dat als na de aan-r houding van iemand, die verdacht wordt van te veel alcoholgebruik de bloedproef genomen wordt, er enkele uren verstrijken voor de uitslag van het laboratorium onderzoek bekend is. „Als dan blijkt dat het promillage 0,5 is, kan worden aangenomen dat ten tijde van de aanhouding het pro millage 0,8 was". Te hoog Minister Van Agt citeerde de Gro ningse criminoloog prof. Buikhuizen. Deze constateerde na een uitgebreid onderzoek, dat een promillage van 0,8 absoluut te hoog is. Bij een pro millage van tussen 0,5 en 0,8 had de helft van de door prof. Buikhuizen onderzochte personen nog een onze kere blik. Bij 0,4 liep de rijvaardig heid al hard achteruit. „Zouden we in de wet vastleggen, dat iemand pas bij een promillage van 0,8 strafbaar is, dan gaat dit be tekenen dat men in werkelijkheid met een promillage van 1,1 kan rij den", aldus minister Van Agt. „Dat risico is veel te hoog, want een pro millage van 1,1 ontstaat als er zeven borrels gedronken zijn" Minister Drees wees er op, dat bij 0,8 pro mille de kans op een eenzij dig ongeval vijfmaal zo groot is dan bij een nuchtere toestand. Bij 0,6 pro mille is er driemaal zoveel kans. „Boven 0,5 neemt de gevarenkans snel toe". De bewindsman was het niet eens met de opmerkingen, dat bij het vaststellen van het promillage reke ning moet worden gehouden met de situatie in het buitenland. „Wij heb ben in ons land de zorg voor de ei gen verkeersveiligheid", zo zei hij. ZAANDIJK. Als onderdeel van het bezoek aan de Zaanstreek heeft konin gin Juliana een bezoek aan de Zaahse Schans gebracht. Op de foto steekt de hoge bezoekster een van de vaartjes over via een smalle loopplank. HENGELO, 8-6. Besprekingen tussen de KNTTJ en bankiers heb ben tot het resultaat geleid dat de Textiel-unic N.V. een extra krediet zal krijgen van ongeveer zes miljoen gulden. Hierdoor cn door het voorlopige uitstel van betaling, is het mogelijk o.ii te zoeken naar oplossingen voor dochterondernemingen van de KN TU. Dit gebeurt met name in het be lang van het behoud van een zo groot mogelijk deel van de werkge legenheid, aldus is woensdag op een persconferentie in Hengelo meege deeld. Op korte termijn zal verder over leg met de bankier, de Nationale Investeringsbank on de overheid plaatsvindep. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Tel. 01114-1495 WANKIE, RHODES1E. Vele tientallen Afrikaanse vrouwen wachtten dag en nacht voor de ingang van de steenkolenmijn van Wankie op nieuws over hun mannen. Het werd alleen slecht nieuws, want voor veel meer dan 400 ingesloten mijnwerkers bleek geen redding mogelijk. BELFAST, 9-6. In Belfast heeft donderdagavond een taxichauffeur het lük van een in het hoofd gescho ten vrouw afgeleverd bij een politie bureau. De chauffeur vertelde dat hij in de rooms-katholieke Shaw's Road- wijk was aangehouden door een groep mannen die het lijk in zijn auto legden en hem zeiden het naar het politiebureau te brengen. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelaiul Tel. (01114) 1495 en 1876 EINDHOVEN, 8-6. Een concierge van de Philipsfabrieken in Eindho ven ontdekte donderdagavond om halfzeven in een houten loods naast het gebouw van de Philips techni sche dienst aan de Cederlaan een pakje, waarvan hij dacht dat het een bom was. De fabriekswijk, waar geen mensen wonen, is door de po litie afgezet. Even na elf uur is de politie-af- zetting opgeheven. De politie deelde mede dat in het verdachte pakje vermoedelijk een kleine brandbom of een explosief zat. Deskundigen, aldus voegde men er aan toe, hebben de inhoud van het pakje onschadelijk gemaakt en voor verder onderzoek naar het ge rechtelijk laboratorium te Den Haag gezonden. STOCKHOLM, 8-6. Een massa invasie van coloradokevers in Zuid- Zweden heeft de problemen in het licht gesteld waarover op de mi- lie-conferentie in Stockholm gespro ken wordt. Terwijl in de Zweedse hoofdstad geijverd wordt voor een schone we reld eisen de boeren in het gebied van schonen gebruik op grote schaal van het insectendodend middel DDT om hun oogst niet in gevaar te bren gen. De Zweedse dienst voor planten- bescherming heeft de situatie welis waar ernstig genoemd, maar heeft het gebruik van DDT afgewezen. Zwitserse straaljager schoot op dorp LUZERN, 9-6. Een straaljager van de Zwitserse luchtmacht heeft donderdag per ongeluk 15 granaten afgevuurd op het dorp Raathausen bij Luzern waardoor een vrouw licht gewond raakte en twee huizen schade opliepen. Volgens het ministerie van defen sie in Bern stond het toestel, een Hunter, op de startbaan van het vliegveld bij het dorp toen de boord- wapens afgingen. SAIGON, 9-6. Achtmotorige B-52 bommenwerpers van de Amerikaan se luchtmacht hebben vanaf donder dagmiddag tot vrijdagochtend vroeg zware bombardementen uitgevoerd op het gebied ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen Noord en Zuid-Victnam. Naar het Amerikaanse opperbevel in Saigon bekendgemaakt voerden de luchtreuzen in totaal 24 vluchten uit, aan elk waarvan tenminste 3 toestellen deelnamen. Doelen waren troepenconcentra ties in een gebied van 25 tot 50 kilo meter ten noorden en oost-noord oosten van de zone, waar zich een nieuwe divisie, 325c, zou worden ge groepeerd om deel te nemen aan de slag om Hue. Libanon gaat leger moderniseren BEIROET, 8-6. De nieuwe pre mier van Libanon, Saeb Salem, heeft in het parlement verklaard dat zijn regering absolute voorrang zal geven aan de bescherming tegen „Israels ambities en agressies". De plannen tot modernisering van wapens en uitrusting krijgen speciale aandacht, zei hij. Voor het eerst sedert het jongste offensief legden de B-52's ook hun 30 ton zware bommentapijten op vij andelijke concentraties in de omge ving van Saigon. t nummer bestaat uit 14 pagina's VlAT w wÊFÊM1 Pt BILT El»WFM Advertentie Voor zoals* zonnezeilen - Luxaflex - Balastores - rolgordijnen en Luxaflex horren naar: ZIERIKZEE Ook bekleden wjj uw markiezen rï TUINMAN Mol 19 - Zierikzee - Tclcf. 2887 TOKIO. 9-6. Japan zal de slacht offers of hun nabestaanden van het bloedbad dat Japanse extremisten onlangs aanrichtten op het vliegveld Lod bij Tel Aviv in totaal 1,5 mil joen dollar 3an smartegeld betalen. Het miniserie van buitenlandse za ken in Tokio zegt in een verklaring dat de regering hiertoe heeft beslo ten „in verband met het bijzondere karakter van het incident". De beta ling moet worden gezien als „een ui ting van sympathie met degenen die door het incident hebben geleden". Volgens Japanse functionarissen moet het smartegeld niet worden be schouwd als compensatie. Bij dc schietpartij werden 27 men sen gedood en bijna 80 gewond. Verwachting tot zaterdagavond: Minder wind Zonnige perioden en in de middag plaatselijk een bui; zwakke tot ma tige wind, krimpend naar-oostelijke richtingenminimumtemperaturen rond 8 graden, maxima van 16 gra den aan zee tot omstreeks 20 graden in het binnenland. Voor zondag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 6 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 10 juni. Zon op 4.20, onder 20.59. Maan op 2.53, onder 20.29. 11 juni. Zon op 4.20, onder 20.59. Maan op 3.44, onder 21.36. 12 juni. Zon op 4.20, onder 21.00. Maan op 4.51, onder 22.25. Nieuwe maan: II juni (12.30). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 10 juni 1.43 14.14 7.18 19.52 11 juni 2.42 15.10 8.10 20.40 12 juni 3.36 16.05 9.00 21.37 Springtij": 13 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Tussen een hogedrukgebied boven Polen en een rug van hoge druk op het midden van dc Atlan tische oceaan ligt een langgerekt ge bied van lage luchtdruk als hel ware ingeklemd. Het brengt in zuid-Noor- wegen, Engeland en in de kustgebie den van het continent een onstand vastig weertype. Een afzonderlijk lagedrukcentrum boven Wales ver plaatst zich het komende etmaal in de richting van België, zodal bij ons de wind naar zuid tot zuidoost zal krimpen. Door de nabijheid van de storing en de onstabiliteit van de lucht blijft er kans op buien, maar er zullen - vooral in het noordoosten van het land - ook wel zonnige pe rioden zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1