CINZANO VERMOUTH SANO ceL DE ZIERIKZEESCHE COURANT HET LIJKT DAT McGOVERN DE EINDRONDE ZAL HALEN deze week bij Weer aftreden van Brandt geëist Aktie Joodse „Defensieliga" Geen hoop meer voor de 417 vermisten Trein contra bus „De Magneet" Gevaar voor Lek en Lingebied MATRAD ft ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 juni 1972 128ste jaargang Nr. 21093 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77, Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenm«n Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand t 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. m dit nummer: De instorting te Zierikzee Verkiezingen in California LOS ANGELES, 7-6. Senator George McGovern lieeft lïij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Cali- fornië zijn voornaamste tegenstander, Hubert Hum phrey, verslagen, al is hel verschil niet zo groot als de 20 proeent die op grond van opiniepeilingen was voor speld. De derde grote gegadigde van de democratische partg, George Wallace, neemt niet langer actief deel aan de campagnes sedert hij op 15 mei bij een aanslag gedeeltelik verlamd raakte. Doordat hij de meeste stemmen op zich verenigde kan McGovern nu rekenen op 271 kiesmannen van Californië. Doordat hij ook minstens 59 en wellicht meer afgevaardigden uit New Jersey, alle zeventien uit zijn eigen staat Zuid-Dakota en tien uit Nieuw-Mexico achter zich heeft ver zameld is het totaal aantal kiesman- Advertentie Rood of wit fles 0.75 liter-605" BONN, 7-6. Het bestuur van de Westduitse oppositiepartij CDU heeft opnieuw het aftreden van bondskanselier Willy Brandt geëist. De socialistisch-liberale regering heeft alle mogelijkheden tot daden verloren en het wordt tijd dat de bondskanselier daar consequenties uit trekt, zo meent het partijbestuur dat onder voorzitterschap van Rai- ner Barzel heeft vergaderd. „Een kanselier die geen parlementaire meerderheid heeft, moet aftreden", aldus de verklaring. Groot was vrijwel onmiddellijk na het gebeurde de publieke belang stelling bij het pand (Hema filiaal in wording) aan de Appelmarkt, dat dinsdagmiddag met donderend ge raas grotendeels ineenstortte. Op de voorgrond burgemeester Th. H. de Meester en enkele leden van de Groep Zierikzee der Rijkspolitie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). stemmen voor McGovern opgelopen tot 926. Bij de eerste stemronde op de 10 juli in Miami beginnende nationale conventie, waar de kandidaat van de partij voor het presidentschap wordt aangewezen, moet hij 1509 (de helft plus één) stemmen verzamelen om gekozen te worden. Men geeft hem hierop na zijn overwinning in Cali fornië een goede kans. Ook zyn vooruitzichtenop een overwinning in de laatste grote staat waar nog voorverkiezingen gehouden moeten worden, New York, staan nu gunstig. New York mag 278 afgevaardigden naar Miami zenden. Uitgedrukt in percentages kreeg McGovern in Californië 47 procent, Humphrey 38 procent en Wallace vijf procent. In Nieuw-Mexico was de volgorde in procenten: 32-26-30. Nixon Voor de republikeinse partij was* er gèen enkel probleem. President Nixon is de enige belangrijke kan didaat. Hij verzekerde zich al vol doende stemmen om op de republi keinse convenntie (21-23 augustus) weer kandidaat voor het president schap te worden. Gouverneur Wallace heeft tot dus ver 334 en oud-vice-president Hum phrey ongeveer 320 stemmen van kiesmannen vergaard. Veel hangt op de nationale con ventie af van hoeveel van de vijf honderd afgevaardigden die tot dus ver als niet-gebonden bekend staan McGovern achter zich zal kunnen krijgen. Men vreest dat zijn links-liberale denkbeelden echter een aantal kies mannen ervan zal weerhouden hem hun steun te geven. Daartegenover bestaat de moge lijkheid dat McGovern de steun van kiesmannen krijgt die zich aanvan kelijk aan een andere kandidaat had den gebonden. Een voorbeeld is se nator Edward Muskie, die zich uit de strijd heeft teruggetrokken maar in het begin van zijn campagne 163 afgevaardigden had verzameld. Enig contact met verdedigers van An Loc SAIGON, 8-6. Voor het eerst sinds de 61 dagen die het beleg van An Loc al duurt heeft in de nacht van woensdag op donderdag een kolonne Zuidvietnamese troepen contact kunnen maken met de Zuidvietna mese verdedigers van de zuidelijke sector van de stad. Dit is door een Zuidvietnamese militaire woordvoerder meegedeeld. Maar hij voegde daaraan toe dat weg nr. 13 van Saigon naar An Loc nog niet vrij is. Twintig kilometer ten zuiden van An Loc wordt de weg door de vijand beheerst en het grootste deel van de versterkingen moet voortdurend strijd met; de noordelijken leveren. JERUZALEM, 7-6. De leden van de Joodse „Defensie Liga" in Europa en het Amerikaanse continent gaan onverbiddelijk jacht maken op de Palestijnse terroristen. Zij zullen hen onophoudelijk achterna zitten en hen overal waar zij zich bevinden opsporen en ter beschikking stellen van de autoriteiten van de landen waar zij verblijven, zo heeft Joseph Schneider voorziter van de liga in Israël, woensdagavond op een pers conferentie meegedeeld. JERUZALEM. Het Japanse zelf moordcommando dat een bloedbad aanrichtte op het vliegveld van Tel - Aviv, heeft een opleiding in het ge bruik van automatische wapens en handgranaten in Libanon ontvangen. Dit heeft de Israëlische politie mee gedeeld. TWEEDE KAMER Nieuwe maatregelen beteugeling alcoholgebruik DEN HAAG, 7-6. De Tweede Ka mer heeft woensdagmiddag in het algemeen haar instemming betuigd met nieuwe wettelijke maatregelen tegen het alcoholgebruik bij het wegverkeer. Het wetsontwerp wil de invoering van een verplichte bloedproef en staat een hoger alcoholgehalte dan een halve milligram alcohol per mil liliter bloed (0,5 pro mille) niet toe voor deelnemers aan het verkeer. Het is in het voorjaar van 196.9 in gediend. Mijnramp in Rhoilesië Ervaringen in Engeland hebben uitgewezen, dat een belangrijke ver mindering van het aantal dodelijke verkeersongevallen ontstond na het invoeren van veiligheidsmaatregelen, ook met betrekking tot het alcohol gebruik, aldus drs. Van Thijn (Pvd A). „Als regering en kamer sneller toegekomen waren aan de openbare behandeling van het wetsontwerp, was het aantal doden in ons land ook minder geworden. We hebben nu de samenleving een prijs be taald voor de trage gang van zaken op het gebied van de wetgeving in zake verkeersveiligheid". WANKIE, 7-6. In Rhodesië had men dinsdagavond de hoop vrijwel opgegeven, dat van de 417 nog ver miste mijnwerkers na een explosie van dinsdag in de mijn te Wankie nog mensen zouden worden gered. Volgens nieuwe cijfers die de maatschappij bekendmaakte waren ten tijde van de eerste explosie 428 mijnwerkers ondergronds. Van hen zijn er acht gered en de stoffelijke overschotten van drie mijnwerkers zijn geborgen. Acht doden BRUSSEL, 7-6. Even na vijf uur, woensdagmiddag, is in het Belgische plaatsje Rotselaar, even boven Leu ven, een minibus onder een perso nentrein gereden. Bij dat ongeval werden acht mensen gedood. Negen werden er zwaar gewond. Het busje reed de overweg op on danks de in werking zijnde waar- schuwingslich'ten. De inzittenden van het busje waren arbeiders op weg naar huis. Artsen van de universiteit van Leuven verleenden de eerste hulp. Het parket stelt ter plaatse een on derzoek in. Het treinverkeer gaat voorlopig over één spoor. De ontwikkelingslanden en de pesticiden STOCKHOLM, 7-6. De ontwikke lingslanden zullen moeten doorgaan met gebruik van pesticiden, zoals DDT, ondanks de schadelijk uitwer king op het milieu. Het grootste belang is hier de voedselproduktie die achterblijft bij de snelle bevolkingsgroei. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelings landen - hoe dan ook - meer voedsel produceren willen de miljoenen hon- gerigen op deze wereld niet verge ten worden. Maar dit moet wel gebeuren in. het volle besef dat een evenwicht wordt gevonden tussen de stijgende vraag naar voedsel en de aantasting van het milieu die dat tot gevolg kan hebben. Dit heeft de directeur generaal van de wereldvoedselorganisatie (FAO), dr. Addeke Boerma, woens dag in Stockholm gezegd voor de plenaire zitting van de V.N. milieu conferentie. Dodelijke mijngassen en nieuwe explosies hebben de reddingswerk zaamheden ernstig belemmerd, maar woensdag is men er toch in geslaagd vier afzuiginstallaties in werking te stellen om de giftige methaan en koolmonoxyde af te zuigen. Zodra voldoende gassen zijn afgezogen, zul len reddingsploegen trachten zich een weg te hakken naar de ingeslo- tenen, maar mén vreest dat niemand van hen meer in leven is. Besteller zamelde poststukken PARAMARIBO, 7-6. In Parama ribo is een brievenbesteller aange houden die heeft bekend tussen ja nuari en mei van dit jaar tusen 5.000 en 6.000 poststukken niet 'te hebben afgeleverd bij de geadresseerden. Bij een huiszoeking vond de politie de brieven, waarvan een groot aantal was geopend. In een advertentie heeft de directeur der PTT gezegd, dat de niet-bezorgde poststukken zo spoedig mogelijk zullen worden af geleverd. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij DEN HAAG, 7-6. Met aan de mi nisters Lardinois en Udink en staats secretaris Vonhoff gestelde schrif telijke vragen willen de kamerleden Van Ooijen (P.v.d.A.) en Fievez (K.V.P.) aan de weet komen of het juist is dat tengevolge van voorge nomen ruilverkaveling in de noord west Betuwe in het Lek- en Linge- gebied veranderingen worden aan gebracht in de waterhuishouding, die een gevaar vormen voor het voortbestaan van de fauna en flora van de aanwezige grienden en een- dekooien. Advertentie BERLIJN. De ministers van bui tenlandse zaken van de Sowjet-Unie, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk tekenden het slotprotocol van het Viermogendhedenakkoord over Berlijn in het voormalig ge bouw van de Ge-allieerde Controle- raad. V.l.n.r.: Maurice Schumann, Sir Alec Douglas-Home, Andrei Gro- myco en William P. Rogers. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's De idealist is edel en ijdel. (A. Roland Holst). VJAT W 01 &IL T de enige matras met de juiste celbalans Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering Wisselende bewolking en plaatselijk enkele buien; matige later weer krachtige zuidwestelijke wind; mini mumtemperaturen rond 9 graden, maxima van 14 graden aan zee tot 19 graden in het binnenland. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van 1 tot 5 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 9 juni. Zon op 4.21, onder 20.58. Maan op 2.16, onder 19.06. Nieuwe maan: 11 juni (12.30). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 9 juni 0.40 13.14 6.24 18.57 Springtij: 13 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 8-6. Het K.N.M.I. deell mede: Het hogedrukgebied bij do Azoren is nog steeds bijzonder honk vast, met als gevolg dat de oceaan depressies die er omheen circuleren in West-Europa terechtkomen. Een depressie boven de Noordzee trekt weliswaar langzaam opvullend weg maar diens plaats wordt vrijdag waarschijnlijk weer ingenomen door een volgende oceaanstoring. Het on bestendige weertype houdt dan ook nog aan. waarbij de aangevoerde lucht tamelijk koel en onstabiel is. Wat de rest van Europa betreft: warm is hel alleen op de Balkan en in Rusland. In het Middellandse zee gebied is vrijwel overal goed vakan- lieweer met middagtemperaturon rond 25 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1