©1 LOA K«V mmmm DE ZIERIKZEESCHE COURANT POMPIDOU WIL POLITIEK SECRETARIAAT IN PARIJS „De Magneet" Buitenlanders verlaten Port Said Vliegtuigkapers in Algerije 1 1 Bommelding school te Middelburg Kaapstadse politie jaagt betogers uiteen Klopjacht op ontsnapte gedetineerden PLECHTIGE OPENING MILIEUCONFERENTIE STOCKHOLM HOOG- EN LAAGWATER ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 6 juni 1972 I28stc jaargang Nr. 21092 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening i3 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h lakenmtn Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaor 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Stad en Landewas in België Europese conferentie in gevaar LUXEMBURG, 5-6. De Europese topconferentie van de Zes en de Vier, in oktober in Parijs, lijkt ernstig in gevaar te komen. Maandag is in Luxemburg, waar de ministers van buitenlandse zaken van de zes E.E.G.- landen voor een tweedaagse vergadering bijeenkwa men, bekend geworden dat de Franse president Pom pidou vast blijft houden aan zijn eis dat er een „poli tiek secretariaat" van de E.E.G. moet komen, met als vestigingsplaats Parijs. Pompidou is bereid de topconferentie te laten afspringen als hy deze eis niet ingewilligd krygt en aangezien - behalve Frankrijk - geen van de E.E.G.-landcn iets voelt voor een politiek secretariaat in Parijs en het voor naamste toetredende land - Engeland - ook niet, is het momenteel zeer de vraag of de tien in oktober in Parijs rond de tafel zullen zitten. President Pompidou heeft vorige week, toen de Belgische premier Gaston Eyskens en zijn minister van Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij CAIRO, 5-6. Ruim 180 buitenlan ders die in Port Said wonen zijn zondag naar Cairo en Alexandrië verhuisd. De evacuatie maakt deel uit van maatregelen, die door de Egyptische autoriteiten zijn genomen om de zó ne op alle eventualiteiten voor te bereiden. Vorige maand moesten vijfhon derd vreemdelingen Port Said ver laten. buitenlandse zaken, Pierre Harmei. Pompidou en minister Schumann be zochten, verklaard dat hij. als niet van tevoren zou vaststaan dat de top concreet resultaat zou opleveren, niet de verantwoording wilde nemen staatshoofden en regeringsleiders naar Parijs uit te nodigen. Maandag werd uit Belgische diplomatieke bron bekend dat Pompidou, Eyskens en Harmei in bedekte, maar niet mis te verstane termen, gezegd heeft dat „resultaat opleveren" voor hem al len maar betekent dat er besloten wordt in Parijs een politiek secreta riaat van de E.E.G. te vestigen. Eys kens en Harmei zijn voor dat dreige ment overigens niet door de knieën gegaan. Moeilijkheden De Luxemburgse minister van bui tenlandse zaken, Thoran, die de mi nisterraad voorzit, verklaarde maan dagmiddag in Luxemburg dat hij hoopte „dat president Pompidou's ta melijk pessimistische visie op de top conferentie nog tijdens deze minister raad ter sprake zou kunnen komen". Het Europese commissielid Dahren- dorf zei desgevraagd dat de topcon ferentie nog niet in gevaar is. Hij voegde daar echter wel aan toe dat „als een land moeilijkheden maakt, men er op rekenen kan dat ook an deren weer moeilijkheden zullen maken". Minister Harmel van België zei „niet pessimistisch en niet optimis tisch te zijn, omdat er nog byna vyf maanden van voorbereiding resten". „Maar - aldus Harmel - de topcon ferentie is een kant die noch Europa, noch de wereld mag missen". ALGIERS, 6-6. Algerije dat bezig is een toevluchtsoord te worden voor personen die om allerlei politieke re denen uitwijken, is voornemens asiel te verlenen aan twee leden van dc Amerikaanse Zwarte-Panterbewe- ging, die zondag een vliegtuig kaap ten, 200.000 dollar los kregen met het dreigement dat zij anders het toestel zouden opblazen en naar Algiers uitweken. Functionarissen van de Algerijnse regering, die dit hebben verklaard, zeiden dat Algiers het vei-zoek van Washington om uitlevering van de twee kapers zal afwijzen. Wel zal het losgeld aan Western Airlines, de maatschappij die het bedrag betaal de, worden teruggegeven. Militaire kerhoven in Amerika zijn vol WASHINGTON 5-6. Op dc Ameri kaanse heldenbegraafplaatscn is geen plaats meer. Het Huis van Afgevaardigden keur-, de maandag met grote meerderheid een wetsontwerp goed dat een oor logsveteraan 150 dollar toewijst voor een graf op een „burgerlijke" be graafplaats. Volgens de wet heeft elke Ame rikaanse militair die aan oorlogs handelingen heeft deelgenomen recht op een kosteloos graf op een „National Cemetery". Vele daarvan zijn echter vol. Slechts 15 procent van alle gesneuvelde veteranen zijn daar de laatste jaren begraven. Behalve de veteranen van de twee wereldoorlogen zijn de afgelopen tien jaar meer dan 40.000 Amerika nen in Vietnam gesneuveld. MIDDELBURG, 5-6. Maandagmid dag hebben politie en brandweer van Middelburg de plaatselijke Christelijke Detailhandels-vakschool uitgebreid onderzocht op de aanwe zigheid van bommen. Om kwart voor vier kwam bij de concierge van de school en bij de brandweer een telefoontje binnen dat er een tijdbom in de school was geplaatst. In allerijl werd de school door leerlingen ontruimd. Er is bij de speuractie echter geen bom gevonden. De politie neemt dan ook aan dat het hier „een misplaat ste grap" betrof. KAAPSTAD, 5-6. De politie van Kaapstad heeft maandag de wapen stok, traangas en honden gebruikt om een menigte van naar schatting 7.000 mensen uiteen te jagen die zich in de binnenstad verzameld had om steun te betuigen aan een betoging die studenten van de universiteit van dc stad wilden houden uit protest te gen het optreden van de politie die vrijdag een groep demonstrerende studenten met geweld uiteendreef. "De studenten protesteerden toen tegen de houding van de Zuidafri- kaanse regering tegenover hun niet- blanke collega's. De politie verbood de nieuwe be toging. Een politieofficier liet via de megafoon weten dat de demonstratie onwettig was Maar weinig mensen konden hem verstaan. Twintig mi nuten later viel de politie bij de ka thedraal van St. George de menigte aan. Ook in Johannesburg trad de po litie maandag hardhandig op. Zjj sloeg met de wapenstok een grote groep mensen uiteen die was komen kifjken naar een confrontatie tussen de politie en studenten. Eerder had de politie een poging verijdeld van rond 3.000 studenten om een-verbo den-protestmars door de stad te hou den. De mars was verboden door de gemeenteraad van de stad. NEW YORK. In een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - vierde in twee" dagen - heeft Israël de Egyptische regering „onbe perkte steun aan de acties van dc Arabische guerilleros" verweten, en gezegd dat Egypte de „motor achter de organisatie en uitvoering van dc Arabische tcrreuroorlogvoering" is. LONDONDERRY. Noord-Ierland. Met groots machtsvertoon houdt de politie de Craighaven brug afgeslo ten voor militante protestantse jon geren, die de katholieke wijken van Londonderry wilden binentrekken om deze weer onder het burgerlijk gezag geplaatst te krijgen. Een wa terkanon koelt de verhitte gemoede ren. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ALKMAAR, 5-6. De Alkmaarsc gemeentepolitie heeft maandagavond omstreeks kwart over vijf in samen werking met de rijkspolitie van om liggende gemeenten een grote klop jacht gehouden op drie ontsnapte gedetineerden uit het Alkmaarse huis van bewaring „Schutterswci". Omstreeks kwart over vijf kreeg de politie de melding dat drie per sonen waren gevlucht. Het waren dc 22-jarige M. F. C. C. en de 18-jarige A. E. O., beiden uil Heiloo en de 21- jarige Duitser H. W. B. uit Krefeld. Laatstgenoemde is maahdag door de Alkmaarse rechtbank tot vijf weken gevangenisstraf veroordeeld. Na een uitgebreide jacht, waarbij ook twee speurhonden werden ge bruikt, wist de politie na anderhalf uur de 22-jarige C. in het naastgele gen Heiloër Bos te pakken. De ande re twee zijn nog steeds voortvluchtig. De klopjacht is vanwege dc duister nis gestaakt. Hoe de drie gedetineerden aan hun bewakers wisten te ontsnappen, wil de de politie maandagavond nog niet bekend maken uit vrees dat ook an dere gedetineerden van deze vlucht weg gebruik zouden gaan maken. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 Verwachting tot woensdagavond: Wisselvallig In het algemeen veel bewolking met plaatselijk regen of enkele buien; zwakke tot matige, in hoofdzaak zuidoostelijke wind; minimumtempe raturen ongeveer 10, maxima morgen rond 17 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 8. Min.-tëmperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 juni. Zon op 4,22. onder 20.56. Maan op 1.30, onder 16.07. 8 juni. Zon op 4.21, onder 20.57. Maan op 1.50, onder 17.37. Nieuwe maan: 11 juni (12.30). Wiildheiin vraagt herwaardering van prioriteiten MUIDEN. Wie is er eigenlijk kapitein aan boord van de Groene Draeck'".' Alsof h\j bevelen en aanwijzingen geeft, roept Willem-Alexander vanuit de stuurkuil van het schip tijdens het Admiraal zeilen gedurende het weekeinde- STOCKHOLM. 5-6. V.N.-sccrcta- ris-gcneraal Kurt Waldhcim heeft maandag opgeroepen tot een drasti sche herwaardering van dc prioritei ten van dc wereld om het hoofd te kunnen bieden aan de „enorme pro blemen" van een planeet, die be dreigd wordt door dc bewapenings wedloop, chemische oorlogsvoering, kernproeven en industriële vervui ling. Waldhcim zei dit in zijn openings rede van de eerste milieuconferentie van dc Verenigde Naties in Stock holm. Klokslag elf uur had dc Zweedse Koning Gustav Adolf dc plechtige opening verricht. Van de communistische landen zijn alleen Roemenië, Zuid-Slavic en China ver tegenwoordigd. Do andere landen boycotten de conferentie omdat de D.D.R. niet als volwaardig lid mag deelnemen. In zijn openingsrede drong Wald hcim er op aan „een zeer aanzienlijk deel van de enorme bedragen die nu aan bewapening worden besteed", aan te wenden voor pogingen om de problemen van het leven en de maatschappij op te lossen. Chemische wapens Zonder het gebruik van ontblade- ringsmiddelen door dc Verenigde Staten in Vietnam met name tc noe men kritiseerde Waldheim het ge bruik van chemische wapens die kostbaar produktief land braak leg gen en mogelijk onherstelbare scha de toebrengen. De V.N.-secretaris-generaal keer de zich ook tegen het voortduren van kernproeven. Bovengrondse kern proeven, die China en Frankrijk nog steeds nemen, vergiftigen de atmos feer en ondergrondse kernproeven zoals de Sowjet-Unie en de Verenig de Staten houden zijn een potentiële bedreiging zowel voor de atmosfeer als voor de aarde omdat radio-ac- ticve stoffen kunnen doorsijpelen en omdat dc schok mogelijk aardbevin gen teweeg kan brengen, aldus Waldhcim. Zierikzee Hoogwater Laagwater 7 juni 10.58 23.30 4.18 16.56 8 juni 12.12 5.26 18.04 Advertentie de enige matras met de juiste celbalans HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 6-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Langs een frontale storing, die van Noorwegen via onze oostgrens naar Palma loopt, bewegen rand- storingen noordwaarts. De afgelopen nacht trok één van deze storingen over het oosten van ons land en bracht hevige regen-, soms ook on weersbuien. In Elburg viel 38,4 mm neerslag in een half uur, maar het vliegveld Twente kwam slechts tot 0.5 mm in de hele nacht. Het onbestendige weer heerste ook in Engeland en Frankrijk waar over dag maximumtemperaturen voor kwamen van 18 graden. Aanzienlijk beier is het in Zweden, Duitsland en Oostenrijk, waar het zonnig en warm is met maximumtemperaturen van 28 lot 30 graden. Ook Joegoslavië en Italië hadden warm zomerweer. Een nieuwe frontale storing koers 1 van de oceaan op Frankrijk aan en zal in zuidoostelijke richting verder trekken. De wind draait bij ons daar door naar oost tot zuidoost, zodat dc oude frontale storing nog in onze om geving blijft. Dit betekent voor mor gen (woensdag) nog steeds veel be wolking met plaatselijk buien. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1