KOFFIE CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIEKENFONDS EN ZIEKTEVERZEKERING WEER DUURDER deze week bij reuzepak 500 gram Orkaan in Teheran President Nixon in Warschau Tyfus in Brazilië Dood en verderf door Japans zelf moordcommando Franse concessie inzake Rijnvervuiling „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 juni 1972 128stc jaargang Nr. 21089 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakfeur: M. J. Bij de Vaafe, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenrrmn Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. In dit nummer: De „J. Henry Duncintte Zierikzee Verhoging van 20 procent DEN HAAG, 31-5. De ziekenfondsen rekenen er op dat de kosten van geneeskundige behandeling en zie- kenluiisverpleging zodanig verder zullen stijgen, dat de premies begin 1973 xveer 20 procent omhoog zul len moeten.. De ziektekostenverzekeraars verwachten dat hun premieverhoging in het begin van 1973 niet veel daarvan zal verschillen. Woensdagmiddag werd dit meegedeeld tijdens een persconferentie die door de contactcommissie van de landelijke organisaties van ziektekostenverzeke raars was belegd. De kosten van de ziektekostenver zekeraar ondergaan een extra stij ging. doordat de Verzekeringskamer hun heeft opgelegd een zogenaamde verjaringsreserve te vormen, waar voor zij in een periode van tien jaar ieder jaar 2,5 procent van de ontvan gen premie moeten reserveren (plus de beleggingsopbrengst van die 2,5 procent) om hun hogere uitgaven te kunnen opvangen, die het gevolg zijn van het vergrijzen van de Ne derlandse bevolking. De ziektekosten verzekeraars heb ben deze persconferentie belegd om uiting te geven aan hun ongerust heid over de voortdurende stijging van de kosten van de gezondheids zorg in ons land. Advertentie .35* 2«9 Deze stijging heeft volgens de voorzitter van de contactcommissie, de heer P. A. Zeven, nog lang niet haar toppunt bereikt. Vergrijzing bevolking Alleen al de vergrijzing van de be volking zorgt voor een verdere kos tenstijging en daarbij komt, dat de aandrang om nieuwe ziekenhuizen te bouwen en bestaande ziekenhuizen uit te breiden of te moderniseren, aanhoudt. Ook het voortschrijden van de geneeskunde zal via de kost bare installaties, die nodig zijn om van de betere behandelingswijze ge bruik te kunnen maken, zorgen voor een verdere kostenstijging. Doelmatigheid ziekenhuizen Toch moet het volgens de verze keraars mogelijk zijn, de kostenstij ging te beperken en men denkt dan in de eerste plaats aan de zieken huizen, waarvan de doelmatigheid volgens hen moet worden verbeterd. Er moet om te beginnen een plan komen ,om een doelmatig gebruik van de ziekenhuizen te bereiken. Een onderzoek moet worden ingesteld om een duidelijk inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisbedden, dat per duizend mensen en per gebied nodig TEHERAN, 30-5. In Temeran en omgeving zij nelf mensen om het le ven gekomen door een orkaan, die bomen ontwortelde en huizen ver woestte. PARIJS, 31-5. Aan het einde van de driedaagse conferentie van de Internationale Rijncommissie in Pa rijs heeft Frankrijk opnieuw een concessie gedaan inzake de beper king van de vervuiling van de Rijn. KREEKRAK (Zeeland). - Minister Drees van verkeer en waterstaat en zijn Belgische collega De Saeger van openbare werken, hebben - na be sprekingen bij de Haringvlietsluizen - een persconferentie hierover ge houden in het excursiegebouw van de Rijkswaterstaat bij de Kreekrak- werken. Kostbare onderdelen van de ge zondheidszorg (dure installaties) moe ten geconcentreerd worden in enkele zeer grote ziekenhuizen. Moeilijke (veel zorg vereisende) patiënten, zou den in speciale ziekenhuizen moeten worden geconcentreerd en de huis- tuin- en keukenpatiënten moesten dan in ander eziekenhuizen worden ondergebracht. - Verpleegpatiënten horen thuis in verpleegtehuizen. Zeer veel doden in Boeroendi KAMPALA, 31-5. Volgens hel ra- diostation van de Boeroendische re gering, de „Stem van de revolutie", zijn sinds de mislukte staatsgreep in dit kleine Oostafrikaanse staatje minstens 50.000 mensen om het le ven gekomen. In een Franstalige uit zending werd gezegd dat groepen vrijwilligers „50.000 lijken hadden gevonden, exclusief degenen die ver mist worden of die naar Tanzania en Zaire zijn gevlucht. Advertentie MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten: vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur. WARSCHAU, 31-5. Twee uur na zijn aankomst in Warschau voor een 24-uursbezoek aan Polen, heeft pre sident Richard Nixon van de Ver enigde Staten een onderhond van 95 minuten met partijleider Edward Gierek gehad. Volgens Poolse autoriteiten was Gierek van plan aan Nixon 'te vra gen om het inluiden van een nieuw tijdperk in de Pools-Amerikaai\se betrekkingen,door in te stemmen met het verstrekken van langlopén- de kredieten ter waarde van hon derden miljoenen dollars aan Polen. Nixon. is in Polen hartelijker ont vangen dan in de Sowjet-Unie en Iran. De president was zichtbaar in genomen en in Warschau werd ge speculeerd dat men de mensen met opzet in zijn buurt heeft gelaten om hem toyaal te stemmen. Aan het onderhoud met Gierek was een ki'anslegging bij het graf van de onbekende soldaat voorafge gaan. Het was hier dat de menigte het politiecordon doorbrak. Op ze ker ogenblik riep Nixon in het Pools ..Leve de Pools-Amerikaanse vriend schap". SALVADOR (Brazilië), 31-5. In het zuidelijke deel van de Braziliaanse staat Bahia zijn negentig mensen aan tyfus gestorven, aldus is dins dag in persberichten gemeld. De overheid heeft toegegeven, dat er een tyfusepidemle heerst, waar van de omvang evenwel nog niet be kend is. Dit wordt geweten aan de gebrekkige communicatie in het be trokken gebied. Drama in Israël Nadat de Franse delegatie maan dag akkoord was gegaan met de ge deeltelijke opslag van het zout in de Elzas, hebben de Fransen woens dagavond toegezegd de thermische verontreiniging door de kerncenti-ale op het eiland Fessenheim in de Rijn te beperken. Het zoutprobleem en de thermische verontreiniging waren dusdanig on derwerp van discussie, dat de vijf deelnemende landen (Frankrijk, Lu xemburg, Duitsland, Zwitserland en Nederland) niet zijn toegekomen aan bespreking van andere verontreini gende stoffen, zoals de zware meta len (kwik) en de gifstoffen. TEL AVIV, 31-5. Ecu ze If moordcommando van drie Japanners, gehuurd door Arabische guerillastrijders, heeft dinsdagavond in de aankomsthal van hel inter nationale vliegveld Lod hij Tel Aviv 26 mensen gedood en ruim 72 gewond. In de hal waar honderden mensen waren, haalden zij uit hun koffers auto matische geweren en granaten, waarop zij in het wilde weg het vuur openden op passagiers en wachtende familieleden en granaten in het rond wierpen en een onbegrijpclgke chaos schiepen. Een van de schutters, die vermoe delijk met een toestel van de Air France uit Rome waren aangeko men. werd gedood door een zelf ge worpen granaat. Een tweede is ken nelijk getroffen door de kogels van een van zijn metgezellen. Zijn lijk was doorzeefd met kogels. De derde werd gegrepen en werd ondervraagd. Hij verklaarde lid te zijn van de ex treem-linkse Japanse guerrilla-orga nisatie „Het rode leger", die dit jaar in Japan zeventien moorden op haar naam heeft slaan. Paniek Er ontstond paniek toen de hal binnen enkele seconden het terrein was geworden van een bloedbad waar het gekreun van gewonden order het geluid van geweerschoten en ontploffende granaten weerklonk. Hysterisch schreeuwende mensen zochten een uitweg uit do hal waar glas rinkelde en kapotte deuren ho en der verspreid lagen. In een minimum van tijd was dc hulpactie op gang gekomen. Veertig mm de enige matras met de juiste celbalans KOCKENGEN. - Koningin Juliana staat temidden van de boerenkazen in een Kockengense boerderij tijdens het aan het westelijk weidegebied van de provincie Utrecht gebrachte bezoek. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ambulancewagens voerden de slachtoffers naar naburige zieken huizen waar 25 chirurgen de hele nacht operaties hebben uitgevoerd. Portoricancn Tot de slachtoffers behoren veel leden van een groep van 45 Portori- caanse pelgrims die met hetzelfde toestel als de commando's uit Rome waren gekomen. Een van de doden is prof, Aharon Katzir, die onder de ogen van zijn familieleden werd neergeschoten. De in 1914 in Polen geboren dr. Katzir is een van de be kendste chemici ter wereld en is o.m. president geweest van de academie van wetenschappen van Israël. De slachtpartij op het vliegveld heeft de hele natie diep geschokt. Premier Golda Meir heeft haar va kantie afgebroken en heeft haar ka binet in spoedzitting bijeengeroepen. De vice-premier Allon sprak van massamoord in het wjlde weg. Advertentie Doe uw voordcel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP by Verwaclitng tot vrijdagavond: Perioden met zou Perioden met zon, maar ook hier en daar een bui; vannacht weinig wind, morgen matige westelijke wind; min. temperaturen rond 7, maximum morgen ongeveer 16 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 lot 8. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 1 lot 5 graden onder nodmaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 2 juni. Zon op 4.25, onder 20.51 Maan op 0.09, onder 9.19 Laatste kwartier: 4 juni te 22.22 uur. HOOG- EN LAAGWATEK Zierikzee 2 juni 6.25 18.35 12.03 Doodtij: woensdag 7 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT 1-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie, die al enkele dagen het weer in onze omgeving be heerste. trok woensdag over het midden van de Noordzee oostwaarts naar het Skagerrak. Een bijbehoren de trogvormige storing veroorzaakte in ons land op vele plaatsen buien en aan dc kust af en toe nog harde wind, die later wat afnam, omdat de depressie iets opvulde. De maximum temperautren werden ongeveer 14 graden, een graad o fvier te laag voor dc tijd van het jaar. Voor war mer en zonniger weer moest men het in gebieden ten zuiden van de Alpen zoeken in de landen rond de Middel landse zee was het in het. algemeen zonnig, met maxima rond 25 graden. Intussen koerst een depressie even ten zuiden van dc Britse eilanden oostwaarts naar Frankrijk. Vooral voor het zuiden van ons land moei daarom voor vrijdag op tijdelijk meer bewolking en mogelijk regen gerekend worden, terwijl de wind uit uiteenlopende richtingen zal waaien. I t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1