Dicht bil huis snel in handen RaiffeisenbankBBoerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT GEZAMENLIJKE VERKLARING VER. STATEN-RUSLAND RODE KR.-PERSPRUS VOOR Z'ZEESCHE NIEUWSBODE o De Magneet" Ukunt zoveel méér doen met onze bank ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 30 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21088 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmm Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Burgh krijgt concours liippique „Verdere inspanning voor vreedzame toekomst van Europa" MOSKOU, 29-5. De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie zullen zich verder inspannen voor een vreedzame toekomst van Europa „vrij van spanningen, crisis en conflicten". Dit staat in liet gezamenlijke communi que dat na het top-overleg van president Nixon in Moskou is uitgegeven. Initiatieven zullen vooral worden genomen tot het bijeenroepen van een Europese veiligheidsconferentie en voor gesprekken over een wederzijdse evenwichtige troepenvermindering het multilaterale overleg voor de confe rentie kan op gang komen na ondertekening van het slotprotocol van de overeenkomst inzake Berlijn. Over Indo-China zegt het commu niqué dat de Verenigde Staten vast houden aan hun beginsel, dat de Zuidvietnamezen zelf over hun poli tieke toekomst moeten beslissen De Sowjet-Unie herhaalt, dat het de „rechtvaardige zaak van het Indo- chinese volk en de vredesvoorstellen van Hanoi steunt" Beide parijen zijn het eens over de wenselijkheid van vrede in het Midden-Oosten Brezjnjew, Kosygin en Podgorny hebben een uitnodiging voor een be zoek aan de Verenigde Staten „op een voor beide partijen geschikt tijd stip" aanvaard. Er is openhartig en diepgaand ge sproken over een grote reeks kwes ties die van wederzijds belang zijn. Nader is vastgesteld op welke ge bieden er vooruitzichten voor grotere samenwerking tussen beide landen bestaan en op welke terreinen beide partijen een verschillend standpunt innemen. Vei ligheidsconf eren tie De V.S. stemden ermee in dat het tijdstip voor de veiligheidsconferen tie rekening houdend met de betrok ken landen ,maar zonder onnodige vertraging' moet worden vastgesteld. Vermindering van de troepen in Midden-Europa zou de stabiliteit en veiligheid in dit gebied van de we reld kunnen dienen: op een speciaal forum moet zo spoedig mogelijk een passende overeenkomst tussen de be trokken staten worden bereikt over de procedure van de onderhandelin gen hierover. De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie beschouwen de ratificatie van de verdragen van Bonn met Moskou en Warschau en andere kort geleden gesloten overeenkomsten die tot ver sterking van het vertrouwen en de samenwerking tussen Europese sta ten bijdragen, gunstig. De overeenkomst inzake Berlijn wordt „een goed voorbeeld voor een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken staten, met inbegrip van de Verenigde Saten en de Sowjet- Unie", genoemd. Hechtere basis Geleid door de wens de Ameri kaans-Russische betrekkingen op een hechtere en constructievere basis te plaatsen en indachtig hun verant woordelijkheid voor handhaving van de wereldvrede en voor het bijdra gen ter vermindering van de inter nationale- spanning, hebben beide partijen een document aanvaard, dat heet „grondbeginselen van weder zijdse betrekkingen tussen de V.S. en de U.S.S.R.". Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de bepalingen van dat document nieuwe mogelijkheden openen voor de ontwikkeling van vreedzame be trekkingen en de samenwerking tus sen de V.S. en de U.S.S.R. tot voor deel strekken. Als gevolg van de vorderingen tij dens onderhandelingen die aan de topconferentie voorafgingen, en tij dens de topbijeenkomst zelf is een aantal belangrijke overeenkomsten bereikt. Beide partijen schonken primair aandacht aan het vraagstuk van ver mindering van het gevaar van een kernoorlog Zij geloven dat beteuge ling van de vervaardiging van strate gische wapens een belangrijke en tastbare bijdrage daarvoor is. De twee partijen hechten groot belang aan het verdrag ter beperking van raketafweerstelsels en de voorlopige overeenkomst over bepaalde maat regelen inzake de beperking van strategische aanvalswapens. Zij vormen een concrete uitdrukking van de bedoeling van beide partijen bij te dragen aan de vermindering van de internationale spanning en de versterking van het vertrouwen tus sen de beide staten. Beide partijen zijn ervan overtuigd, dat het berei ken van genoemde overeenkomsten een praktische stap is tot het behoe den van de mensheid voor de bedrei ging van het uitbreken van een kern oorlog. Beide partgen uitten het voorne men voort te gaan met actieve on derhandelingen ter beperking van strategische aanvalswapens en deze te voeren in een geest van goede wil, eerbied voor eikaars rechtmatige be langen en inachtneming van het be ginsel van gelyke veiligheid voor elk. Over de handels- en economische betrekkingen wordt gezegd, dat par tijen het eens waren over maatrege len om gunstiger voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van handels- en andere economische be trekkingen tussen de V.S. en do U.S.S.R. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 en 1876 De hoofdredakteur van onze krant, de heer M. J. Bij de Vaate ontving de prijs uit handen van prinses Margriet. Uitgereikt door prinses Margriet APELDOORN, 29-5. In aanwezigheid van liet hoofd bestuur van het Ned. Rode" Kruis, heeft maandag middag prinses Margriet op paleis „Het Loo" de Rode Kruis-persprijs 1971, uitgereikt aan de heer M. J. Bij de Vaate, hoofdredakteur van de Zierikzeesclie Nieuwsbode. De prijs werd toegekend door een jury, bestaande uit dr. E. Diemer, oud-lioofdredakteur van de toen malige „De Rotterdammer", de heer J. M. Lücker, oud hoofdredakteur van „De Tijd" en de heer J. E. v. d. Wielen. Het juryrapport werd ten paleize voor gelezen door dr. Diemer. (Zie verder: pag. 3) Dit nummer beslaat uit 8 pagina's Het kwade is de keerzijde van het goede. (Goethe). WAT W VI BIL T 5 v C3 mm Kleine moeite. Wip eenvoudig even binnen bij één van de 3000 vestigingen van de Raiffeisenbank en Boerenleenbank. Daar bent u nooit ver van af en is alle buitenlands geld wat u nodig hebt bij de hand. Evenals reischeques, de veilige internationale betaalpapieren.waar u overal ter wereld mee terecht kunt. Trouwens, ook ais u in eigen land op vakantie gaat kunt u er goed terecht, Om deskundig en snel uw verzekeringen in orde te laten maken, voor uw reis, bagage, kampeeruitrusting, auto, boot, caravan, voor onverhoopte ongevallen en voor rechtsbijstand in binnen- en buitenland. Gemakkelijk dicht bij huis, bij de bank voor iedereen... HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 30-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Terwijl in Engeland, Neder land en Scandinavië het koude natte weer voortduurt, hebben Zuid- Frankrijk, Spanje, Italië en Joego slavië nog steeds fraai zomerweer. In Italië en Joegoslavië werden plaatselijk maximumtemperaturen bereikt van 25 graden en in Spanje 35 graden. De depressie, die dit kou de en natte weer bij ons veroorzaakt, ligt nu boven de Noordzee en be weegt langzaam opvullend oost waarts naar Zuid-Noorwegen. Aan de achterzijde zullen de winden morgen geleidelijk ruimen van west naar noordwest, waarbij de invloed van een rug van hoge druk merkbaar zal worden en het weer een lichte verbetering ondergaat. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS- UITVERKOOP bij n Verwachting tot woensdagavond: Meer zon Geleidelijk minder buien en morgen vooral aan de kust flinke zonnige perioden; tot overwegend matig af nemende wind uit west tot noord west; minima ongeveer 9 graden, maxima morgen omstreeks 16 gra den. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 8. Min.-temperaturen1 tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturcn: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 31 mei. Zon op 4.27. onder 20.49 Maan op 23.46. onder 6.49 1 juni. Zon op 4.26. onder 20.50 Maan op onder 8.02 Laatste kwartier: 4 juni te 22.22 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 31 mei 1 juni Springtij: 30 mei. 5.11 5.46 17.29 17.57 10.44 23.11 11.20 23.45 de bank voor iedereen 3000 vestigingen de enige matras met de juiste celbalans

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1