CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT TOESPRAAK PRESIDENT NIXON VOOR RUSSISCHE T.V. „De Magneet" Belfast beleefde een bloedige zondag Kostenstijging verpleegtehuizen Hertog van Windsor overleden Mislukte bomaanslag Philips Amsterdam Mislukte kaping van vliegtuig „STRIJDBIJL VAN DE KOUDE OORLOG IS BEGRAVEN" ZON- EN MAANSTANDEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 29 mei 1972 128.stc jaargang Nr. 21087 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lei. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cenl - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer Feestelijke opening CJV-kamp te Renesse „Agressie in de wereld tegengaan'''' 28-5, President Nixon heeft zondag in MOSKOU een toespraak voor de Russische televisie een beeld geschetst van de Verenigde Staten en de komende samenwerking met de Sowjet-Unic. Dc Amerikaanse president, die zich vanuit het Kremlin tot het Russische volk richtte - zyn toespraak werd onmiddellijk vertaald - onderstreepte de verantwoordelijkheid van hun beide landen agressie in andere delen van de wereld tegen te gaan. In dit kader dienen zij zich terughoudend te betrachten wat het leveren van wapens aan ontwikkelingslanden betreft. Het voornaamste doel van de Sow- jet-Unie en de Verenigde Staten moet vrede en samenwerking zijn. Als grote mogendheden zullen we soms concurrenten zijn, maar we hoeven nooit vijanden te worden, al dus Nixon, wiens toespraak door naar schatting bijna honderd miljoen Russen in alle delen van het land werd gevolgd. Nixon zei dat hij en de Sowjet- leiders zich bij de topbesprekingen een oordeel over elkaar hebben kun nen vormen en dat zij stappen op de weg naar de vrede hebben gezet. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij „Ik geloof dat deze stappen van groot belang zijn en dat we nu be gonnen zijn aan de lange reis die ons naar een nieuw tijdperk in de beti-ekkingen tussen deze landen zal voeren. Het is voor onze volkeren belangrijk dat we deze reis vooi-tzet- ten", aldus Nixon. Het was de tweede maal dat Nixon de Russen via hun eigen televisie toesprak. In 1959 - hij was toen vice- pi-esident - hield hij tijdens een be zoek aan Moskou ook een rede. Vrees overwinnen De mensheid, zei de Amerikaanse president nu, heeft adltijd al tegen de vrees gestreden maar heeft deze nimmer kunnen overwinnen. Laat ons doel nu een wereld vrij van vrees zijn - een wereld waarin het ene land niet langer op het an dere aast, waarin de menselijke ener gie wordt gericht op vx-edesproduktie. Nixon maakte geen gewag van Vietnam - hoewel hij er wel op zin speelde - en hij oefende geen kritiek op de politiek van de Sowjet-Unie. Dit in tegenstelling tot zijn toe spraak van 1959 toen hij de Russische BELFAST, 29-5. De Noordierse hoofdstad Belfast heeft een bloedige zondag beleefd. Bij bomontploffingen en schietpartijen kwamen zeven mensen om het leven en vielen circa dertig gewonden. In een katholieke Enclave van protestants Oost-Belfast vonden zondagmorgen vroeg zes mensen de dood en werden er 18 gewond bij een bomexplosie die twee huizen verwoestte. In een protestantse wijk later een man vanuit een passerende auto doodgeschoten. Elders in de stad vielen bij een vuurgevecht tus sen groepen jonge katholieken en protestanten vijf gewonden - drie meisjes, een bejaarde vrouw en een politieman - en zondagavond ont ploften in het centrum twee zware bommen, die in geparkeerde auto's waren geplaatst. Daarbij werden zes personen gewond en liepen tiental len winkels grote schade op. leiders ronduit beschuldigde van leu gens en agressie. In zijn toespraak van zondag liet hij harde woorden achterwege en herinnerde hij alleen aan die passa ges uit zijn rede van drie jaar gele den waarin hij op samenwerking bij de ruimtevaart en bij de strijd tegen honger en ziekte had aangedixmgcn. In onze conferentie van de afgelo pen week zijn we begonnen de vi'uchten van deze toen uitgesproken hoop te plukken, aldus Nixon. Zware strijd om Kontum PLEIKU, 29-5. Noordvietnamesc troepen hebben zich verschanst in verscheidene delen van de belangrij ke stad Kontum in het Centrale Hoogland van Zuid-Vietnam. Daar woeden nu al vyf dagen straatge vechten. De Noordvietnamezen hebben in het gebied naar verluidt 30.000 man samengetroken en er glippen er steeds meer de stad binnen. Hun voornaamste bruggehoofden bevin den zich in het zuiden en zuidoosten van Kontum, maar helikopters die voorraden aanvoeren voor de rege ringstroepen, en gewonden en vluch telingen evacueren, hebben gemeld, dat ze ook vanuit het noordelijk stadsdeel met zware mitrailleurs worden beschoten. Maandag wierpen Amerikaanse Hercules-transport vliegtuigen boven de stad voedsel en munitie af voor de Zuidvietnamese troepen. UTRECHT, 27-5. Als de bouw kosten en de ionen in het huidige tempo blijven stijgen, zal de dag- verpleegprijs voor verpleegtehuizen - die nu ongeveer f 60,- is - in 1980 voor nieuwe tehuizen zijn opgelopen tot f 200,-. Aannemende dat er dan in totaal 30.000 bedden zijn, betekent dit dat ex- per dag aan verpleeggelden voor de vei-pleegtehuizen ongeveer vijf miljoen moet worden betaald, ofwel f 1,8 miljard per jaar. De voorzitter van de christelijke vereniging tot verpleging van lang durig zieken „Het Zonnnehuis", de heer M. H. L. Westrate, zei dit za terdag in Utrecht op de algemene vergadering van de vereniging. LONDEN, 29-5. Dc hertog van Windsor is zondagochtend vroeg in zijn woning in Parys overleden, zo heeft een woordvoerder van Buckingham Palace meegedeeld. Na explosie in Arnhem AMSTERDAM, 28-5. In het por tiek van de Philips-Duphare vesti ging aan de Apollolaan in Amster dam-Zuid werd zondagmiddag om 16.10 uur door een concierge van het bedrijf een tijdbom ontdekt. Leden van de afdeling bijzondere wetten van de Amsterdamse politie maak ten de bom onschadelijk. Van de da ders ontbreekt elk spoor. De bom was op een naambord van Philips in het portiek geplaatst. Het tijdmechanisme, waarvoor een wek ker werd gebruikt, was afgesteld op een heel uux*. De bom bestond ver der uit een flesje met een vloeistof, die nog nader wordt onderzocht, een batterij en een plaatje hardboard. Volgens de politie zou de bom bij ATHENE, 28-5. Een 25-jax'ige Griek heeft zondag, gewapend met een pis tool, geprobeerd een vliegtuig van de Gxftekse luchtvaartmaatschappij „Olympic Airways" te kapen. Dooi'dat de piloot zei dat hij eerst op het vliegveld van Athene moest bijtanken kon de politie het toestel daar omsingelen en dc kaper arres teren. Alle passagiex-s konden onge deerd uitstappen. ontploffing wel schade verooi-zaken. Explosie ARNHEM, 28-5. Bij Philips Tech nische Dienst in Arnhem is zondag- mox-gen een bom ontploft die was nergelegd in een hoekje, van de zij- ingang. Door dé ontploffing werd een groot aantal omwonenden uit hun slaap gewekt. Een aantal i'ui- ten sneuvelde en ook werd enig houtwerk vernield. De schade wordt geraamd op ongeveer f 5.000. Per soonlijke ongevallen deden zich niet voor. MOSKOU. Secretaris-generaal Leo nid Breznjev wijst president Nixon hier zijn plaats aan de conferentie tafel voor het gesprek Lissen de Rus sische en Amerikaanse staatshoofden in Moskou. Op de foto v.l.n.r.: advi seur Henry Kissinger, Alexei Kosy- gin, Podgorny, Nixon, Brezjnev en minister van buitenlandse zaken van de V.S., Rogers. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f Ook jong zijn moet geleerd i worden, velen worden al le- rende oud. MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten; vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur. zaterdags tot 5.00 uur Verwachting tot dinsdagavond: Aanhoudend kond Koud weer met buien en een vrij krachtige tot harde, aan de kust mo gelijk tot stormachtige wind; tempe raturen 10 tot 14 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Amerika en Rusland ondertekenen verdragen ter beperking van defensieve kern-wapens Max.-tempex-a turen1 onder normaal. tot 5 graden Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel dx*oog etmaal: 40 procent. MOSKOU, 27-5. De Sowjet-Unic en Amerika hebben de strijdbijl van de koude oorlog begraven met de ondertekening van een verdrag ter beperking van de defensieve kernwapens. Ook is overeengekomen de voorraden strategische aanvalswapens aan banden te leggen. Het akkoord is dc bekroning van de besprekingen die president Nixon cn partijleider Leonid Brczjnjew in Moskou hebben gevoerd. Het verdrag geldt voor onbepaalde tyd. Het staat elke party hoogstens 200 antiballistischc raketten (A.B.M.'s) toe. voor dc helft geplaatst rondom dc respectieve hoofdsteden, voor dc rest rondom een bepaalde basis voor intercontinentale ballistische raketten (I.C.B.M,'s). LELYSTAD. In de Flevocentrale bij Lelystad is een gigantische hijsknrwei geklaard: een drukvat van 34 meter lengte en een gewicht van 165.000 kg. moest naar een hoogte van 40 meter gehesen worden. Op de foto het enorme gevaarte .in de takels. Het verdrag gaat vergezeld van een voorlopige overeenkomst met een looptijd van vijf jaar, op grond waa^an het aantal I.C.M.B.'s wordt bevroren. De Russische en Amerikaanse on derhandelaars bij dc Saitbesprekin- gen in Helsinki hadden de laatste hand aan dc redactie van het ver drag gelegd toen zij vrijdag samen in een toestel van dc Amerikaanse luchtmacht uit Helsinki naar Moskou vlogen. Henry Kissinger, de bijzondere ad viseur van president Nixon, zei vrij dagavond op een persconferentie dal een van dc laatste problemen die moesten worden opgelost, dat van de onderzeeboten met ballistische raketten was. Afgesproken is. deze op het tegenwoordige peil tc bevrie zen. Nixon heeft gezegd dat het ver drag geweldig belangrijk is, maar slechts een aanwijzing is voor wat er in de toekomst kan gebeuren „als wij werken in de richting van een wereldvrede". Kissinger verklaarde dat de twee landen in de vijf jaar dat dc strate gische aanvalswapens bevroren zijn. van vrijwel gelijke sterkte zijn. Amerika heeft ongeveer 2500 ra ketten, waairxnder I.C.B.M.'s en ra ketten voor kortci-e afstand. De Sowjet-Unic heeft er ongeveer even veel. De Sowjet-Unie heeft driemaal het megatonnage van Amerika, maar in aantallen atoomkoppen is de ver houding omgekeerd. Kissinger verwacht in dc senaat enig verzet tegen het verdrag we gens het geschatte Russische over wicht van 24 a 44 onderzeeboten met kernraketten, maar hij wees erop dat zonder een verdrag het verschil gro ter zou worden. Behalve dat het verdrag dc aan tallen A.B.M.'s beperkt, bepaalt hel hoeveel radaxsystcmcn voor het ont dekken van raketten mogen worden ingericht. Dat is gedaan om te voor komen dat enige partij zich onkwets baar voor een tegenaanval gaaf voelen als zij zelf een aanval begint. Het voorlopig akkoord laat Ame rika 1054 I.C.M.B.'s cn de Sowjet- Unie circa 1618, volgens Amerikaan se gegevens. President Nixon vloog zaterdag met zijn vrouw naar Leningrad voor één dag. Zaterdagavond waren zij weer in Moskou terug. 30 mei. Zon op 4.28. onder 20.48 Maan op 23.15. onder 5.43 Laatste kwartier: 4 juni te 22.22 uur. HOOG- EN LAAGYPATER Zierikzee: 30 mei 4.37 16.58 10.10 22.34 Springtij: 30 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 29-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Nog steeds ondergaat het weerbeeld geen verandering. In de krachtige westelijke stroming blijven regenfronten elkaar met grote snel heid volgen. Hierdoor waren de neer- slagcijfers voor het afgelopen week end hoog. In ons land viel plaatselijk 30 tot 50 mm regen, waarvan alleen al zaterdag overdag 25 tot 28 mm. Ter vergelijking het maandgemid- delde in De Bilt over mei bedraagt ruim 50 mm. Achter het front dat zondagavond ons land passeerde stroomt onstabiele lucht over ons land hetgeen opnieuw buien bete kent. Ook in Scandinavië, Engeland en Schotland is hef weer onbesten dig. Zuid-Frankrijk. Spanje en Italië weiden beter toebedeeld: daar weiden maximum temperaturen ge meten van 35 graden plaatselijk. In Joegoslavië was het langs de kust ook fraai weer, maar in het binnen land viel plaatselijk veel regen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1