Dieht bij huis snel in handen Raiffeisenbank m Boerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ukunt zoveel méér doen met onze bank „De Magneet" GESPREK NIXON-BREZJNEW NA KOELE ONTVANGST VAN AMERIKAANSE PRESIDENT IN RUSSISCHE HOOFDSTAD Grote heidebrand Nederlandse grens TERUGKEREND PINKSTERVEKEER VEROORZAAKT DRUKTE OP WEGEN Groot aantal doden door hitte in India ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 2.5 mei 1972 128sle jaargang Nr. 21081 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, lel. (01110) 293§. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenmin Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 1 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijn! maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt on ze conlraclprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Nieuwe bestemming voor Slot Moermond de bank voor iedereen 3000 vestigingen MOSKOU, 22-5. President Nixon is maandag als eerste Amerikaanse president in Moskou aangekomen. De ontvangst op het vliegveld Vnoekovo verliep sober en zelfs vrij koel, maar kort na zijn aankomst in hel Kremlin had Nixon al een onverwacht gesprek met de Russische partijleider Brezjnew, nog voordal het banket begon. Het onderhond, waarbij alleen twee tolken aanwezig waren, duurde anderhalf uur. Brezj new had bij de aankomst van Nixon op Vnoekovo ont broken. In een toost aan het banket deelde de Amerikaanse president de Russische leiders mee, dat zij gezamenlijk tijdens hun topoverleg van deze week de vreedzame samenwerking tot een realiteit kunnen maken. In een duidelijke toespeling op Vietnam en het Midden-Oosten verklaarde hij dat de Verenig de Staten en de Sow jet-Unie hun verantwoordelijkheid als grote mogendhe den moeten gebruiken om de vrede te bewaren en andere landen te verhin deren, de wereld in gevaarlijke crises te storten. Nixon verklaarde dat zware on derhandelingen noodzakelijk zijn om de onderlinge betrekkingen te verbe teren en riep de Russische leiders op eraan mee te werken, de besprekin gen tot een gedenkwaardig succes te maken. Geen omhelzingen maar simpele handdrukken van president Podgor- ny, premier Kosygin en andere Rus sische autoriteiten vormden de be groeting, die Nixon en zijn gezel schap maandagmiddag kort voor Advertentie twee uur na aankomst van het pre sidentiële vliegtuig „Spirit of '76" op de luchthaven Vnoekovo kregen. On geveer 400 toeschouwers, met bussen naar het vliegveld vervoerd, zwaai den met Amerikaanse vlaggetjes maar lieten verder weinig van zich horen. In het Kremlin, waar Nixon en zijn vrouw acht dagen zullen logeren (daarna volgt nog een bezoek van een dag aan Kiew), verdween Nixon plotseling van een receptie om zich naar de werkkamer van Brezjnev te begeven voor een gesprek, dat niet op het programma vermeld had ge staan. Dit ingelaste onderhoud had veel weg van de onverwachte ont moeting die Nixon bij zijn historisch bezoek aan China, drie maanden ge leden, ook al kort na zijn aankomst met de Chinese partijleider Mao Tse- Toeng had. Het eerste gesprek tussen Nixon en Brezjnew stond eigenlijk pas voor heden dinsdagmorgen op het pro gramma. De Russische televisie ver toonde enkele beelden van de twee leiders, die aan een lange conferen tietafel tegenover elkaar zaten. Het officiële persbureau Tass deelde mee dat een begin was gemaakt met de bespreking van problemen van fun damenteel belang voor de verdere ontwikkeling van de Russisch-Ame- rikaanse betrekkingen, benevens be langrijke internationale vraagstuk ken. Zakelijk gesprek „Het gesprek, zakelijk en openhar tig van aard, toonde aan dat van beide kanten groot belang wordt gehecht aan de onderhandelingen tussen de leiders van de Sowjet- Unie en de Verenigde Staten Beide partijen spraken het vertrouwen uit dat het bereiken van constructieve resultaten bjj de besprekingen ten goede zou komen aan de belangen van de volken van beide landen, het streven naar vermindering van in ternationale spanningen en verster king van de wereldvrede', aldus Tass. Na afloop deelde een Russische woordvoerder nog mee dat beide landen positieve'resultaten verwach ten van het topoverleg Nixon en Brezjnew hadden ook gesproken over de agenda van hun beraad. Nixons perschef Ziegler deelde mee dat Brezjnew direkt bij Nixons aankomst om het onmiddellijke ge sprek had gevraagd. Mensen uit het Amerikaanse gezelschap vertelden dat Nixon zich erover verwonderd had dat Brezjnew niet naar het vliegveld was gekomen om hem te begroeten De afwezigheid van de Russische partijleider werd door sommige waarnemers uitgelegd als een blijk van afkeuring over de Amerikaanse Vietnampolitiek, speciaal de mijn- blokkade van Noordvietnamese ha- vens. Maar aan het banket, later in de Gravonithal van het Kremlin, praatte Brezjnew vriendschappelijk en ontspannen met de Amerikaanse president. In zijn tafelrede sprak Nixon zich uit voor het nemen, deze week, van besluiten die de weg naar wereld vrede kunnen effenen. „In de lange geschiedenis van onze beide landen hebben wij elkaar nimmer in een oorlog bevochten. Laten wij nu be sluiten nemen die zullen helpen waarborgen dat wij dat in de toe komst ook nooit zullen doen', zo verklaarde hij. Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 Zakelijke en openhartige besprekingen Voor donderdag: BRUSSEL, 22-5. Maandagmiddag rond een uur of vier is er brand uit gebroken in het Belgische heidege bied bij Opgrimbie tegen de grens van Nederlands Limburg. Dit vuur kon snel bedwongen worden, maar een uur later brak er opnieuw brand uit en wel op de Mechelse heide bij Maasmechelen. Daar ontstonden twee vuurhaarden. De brand daar breidde It'i zo snel uit dat de Rijkswacht de hulp inriep van de brandweren van Eisden. Genk, Bilzen en Bree. In het begin van de avond waren al tientallen hectaren heide vernield. De brand weren zijn bezig te pogen het vuur in te sluiten. Omdat de branden zo snel na elkaar ontstonden sluit men kwaadwilligheid niet uit. Advertentie HET WEEROVERZICHT DE BILT, 23-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandag liep de temperatuur tot ongeveer 22 graden op, voor van daag werden in het binnenland tem peraturen verwacht van rond 25 graden. Aan dit vrij warme weer komt woensdag een einde. Een de pressie, die de afgelopen dagen bo ven onze omgeving een zuidelijke stroming in stand hield, krijgt gelei delijk meer invloed op het weer'bij ons. Vanavond zal een front met en kele buien, mogelijk met onweer, over ons land trekken. Achter dit front zal minder warme lucht over ons land uitstromen. Morgen komt later alweer een volgend fronten systeem naderbij, dat voor een ver slechtering van het weer bij ons zal zorgen. In Oost- en Zuid-Europa was het. weer op de tweede Pinkster dag ongeveer gelijk aan dat bij ons: vrij zonnig en middagtemperaturcn boven de twintig graden. Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 24 mei. Zon op 4.34, onder 20.40 Maan op 17.15, onder 2.30 25 mei. Zon op 4.33, onder 20.42 Maan op 18.25. onder 2.45 Volle maan: 28 mei te 5.28 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 24 mei 0.23 13.01 25 mei 1.17 13.50 Springtij: 30 mei. 6.27 7.16 18.51 19.34 DEN HAAG. 22-5. In het hele land heeft het terugkerend Pinkstervcr- keer voor grote drukte op de wegen gezorgd. Nadat hel er aanvankelijk op leek dat alles vlot zou verlopen begonnen omstreeks half vijf de eerste moei lijkheden. Op de Rijkswegen tussen Goes en Bergen op Zoom (in de rich ting van Bergen op Zoom) en lussen Arnhem en Utrecht ter hoogte van Oudenrijn vormden zich traag voort bewegend files van ongeveer 25 kilo meter. Filevorming en opstoppingen wa ren er ook op de autowegen tussen Gorinchem cn Breda cn tussen Don Bosch cn Utrecht (nabij hel ver keersplein Deil). Op de Rijksweg Rotterdam-Breda vonden verschillende aanrijdingen plaats, waardoor het verkeer ook stagnatie ondervond, 's Avonds om streeks zeven uur leek het er even op dat de verkeersmoeilijkheden wa ren afgelopen maar omstreeks negen uur was cr opnieuw sprake van gro te drukte. Tot omstreeks middernacht heeft de drukte op de Nederlandse wegen aangehouden. Daarna stroomde het verkeer steeds sneller door. Alleen op de Zeelandroutc ontstond om on geveer kwart over twaalf in de nacht van maandag op dinsdag nog een fi le van enkele kilometers. Hel duur de geruime tyd voordat de opstop pingen ook op deze weg zich had den opgelost. PRINCETON (New Jersey, V.S.). Drie leden van de geheime dienst houden scherp toezicht op het publiek tij dens de door senator Hubert Hum-, phrey gehouden toespraak in de uni versiteit van Princeton tot een bij eenkomst van burgemeesters van de staat New Jersey. Achter de be- bestuurstafel zitten links van Hum phrey burgemeester Joseph Nardi (1.) van Camden en burgemeester Tho mas Dunn van Elizabeth. NEW DELHI, 22-5. De hittegolf, die reeds zestien dagen in het ooste lijke deel van India heerst, heeft tot dusver aan 300 mensen het leven ge kost, In Bhanabad, een steenkolen- centrum in de staat Bihar, ist een temperatuur van 57 graden Celsius gemeten. In deze staat steeg zondag het aantal doden tot 148, terwijl in het aangrenzende Oettar Pradesj 114 doden zijn geteld. Verwachting tot woensdagavond: Lagere temperaturen overdag Veranderlijke bewolking en voorna melijk in de nacht enkele buien, mo gelijk met onweer; minimumtempe raturen omstreeks 12, maxima mor gen ongeveer 19 graden: overwegend matige wind uil zuidelijke richtin gen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's De mens gelooft het harts- tochtelijkst wat duidelijk on- Kleine moeite. Wip eenvoudig even binnen bij één van de 3000 vestigingen van de Raiffeisenbank en Boerenleenbank. Daar bent u nooit ver van af en is alle buitenlands geld wat u nodig hebt bij de hand. Evenals reischeques, de veilige internationale betaalpapieren.waar u overal ter wereld mee terecht kunt. Trouwens, ook als u in eigen land op vakantie gaat kunt u er goed terecht. Om deskundig en snel uw verzekeringen in orde te laten maken, voor uw reis, bagage, kampeeruitrusting, auto, boot, caravan, voor onverhoopte ongevallen en voor rechtsbijstand in binnen- en buitenland. Gemakkelijk dicht bij huis, bij de bank voor iedereen...

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1