DE ZIERIKZEESCHE COURANT AFPERSER MELDT ZES BOMMEN OP „QUEEN ELZABETH" VERKIEZINGEN IN DE D.B.R. MOSKOU ACHTER EGYPTE RUSLAND OMZEILT DE BLOKKADE AUSTIN MORRIS IRA provoceert Noordierse protestanten Het loongesprek „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 19 mei 1972 128stc jaargang Nr. 21083 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. in an nummer: Bijzondere vondst in Zierikzeese tuin Op iveg van New York naar Europa LONDEN, 18-5. Vier Brilse militaire deskundigen op het gebied van het onschadelijk maken van hommen, zijn donderdagavond met valschermen geland hij liet passagiersschip Queen Elizabeth II". Zij moeten zes bommen demonteren, die zich volgens een afperser aan boord van het 65.863 ton melende lijnschip, dat met ruim 2.000 opvarenden op weg is van New York naar Europa. De vier kikvorsmanncn werden met spoed opgepikt en naar het luxueuze Britse schip gebracht, dat zich vlak ten noorden van de Azoren bevindt. Volgens directeur Victor Matthews van de Cunard-lijn had woensdag een onbekende man met een Amerikaans accent het kantoor van de maatschappy in New York opgebeld met de mededeling dat de verborgen bommen tot ontploffing zouden worden gebracht als er niet een bedrag van 350.000 dollar werd betaald in biljetten, van 10 en 20 dollar. Aanvankelijk eiste hij één mil joen dollar, maar hij liet weten dat hij en zijn medeplichtigen „redelijke mensen" waren en dat zij ook met 350.000 dollar genoegen zouden ne- WTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 BONN, 18-5. Bondskanselier Willy Brandt zal vrijdag met instemming van de voorzitter van de Vrije De mocraten, minister van buitenlandse zaken Walter Scheel, een toespraak houden over de situatie in het parle ment na het sluiten van de verdra gen met de Sowjet-Unie en Polen. Goed-geinformeerde kringen in Bonn gaan er van uit dat de bonds kanselier de oppositie zal voorstellen nieuwe verkiezingen te houden. men. Hij voegde hieraan toe, dat er twee medeplichtigen aan boord wa ren - een man die al eens in aanra king met de justitie was geweest, en een man die aan kanker leed en nog maar kort te leven had - die niet bang waren om te sterven. Maar Matthews zei, dat de maat schappij had besloten het gevraagde bedrag van 350.000 dollar beschik baar te stellen, hoewel het vermoe delijk een misplaatste grap gold. Hy vond dat er geen enkel risico mocht worden genomen, waardoor de 1.438 passagiers en de 850 a 900 bemanningsleden in gevaar zouden kunnen komen. De landing van de vier bomex- perts - twee van de marine en twee van het leger - verliep goed, hoewel het voor één van de marinemensen de eerste parachutesprong was. Geen „nadere instructies" De anonieme opbeller had aange kondigd dat hij donderdagavond 21 uur onze tijd weer zou bellen om na dere instructies te geven. Hij liet echter op het afgesproken uur niets van zich horen. Onder de passagiers bevindt zich de bekende dirigent Leopold Sto- kowski, die op weg is naar Engeland, waar hij volgende maand in Londen ter gelegenheid van zijn 90-ste ver jaardag het Londens symfonie orkest zal dirigeren. Een andere pas sagier George Kelly, een oom van prinses Gracia van Monaco. De Cu nard-lijn heeft intussen de gevraag de 350.000 dollar ter beschikking ge steld van de Amerikaanse Federale Recherche (F.B.I.) in New York. Di recteur Matthews zei dat hij niet wist, hoe het geld aan de afpersei's zou worden overhandigd. Hij ver wachtte hieromtrent nog nadere aanwijzingen. De „Queen Elizabeth II" die vol gens deskundigen zo is gebouwd dat het schip niet kan zinken, staat op deze reis voor het eerst onder bevel van de 60-jarige Bill Law, die al 35 jaar voor de Cunard-lyn vaart. CAIRO, 18-5. De strijdkrachten van Egypte en de Sowjet-Unie zul len hun samenwerking versterken. Dit staat in een communique dat donderdag in Cairo over het bezoek van de Russische minister van de fensie, Gretsjko, is gepubliceerd. Voorts wordt daarin verklaard; dat beide partijen van gedachten hebben gewisseld over het ontwikkelen en het consolideren van deze samen werking, teneinde de strijdvaardig heid van de Egyptische strijdkrach ten te versterken. Daarmee wordt het volle recht van de Arabische landen onderstreept, het verloren gebied door andere dan vreedzame middelen, terug te winnen. Koningin Elizabeth bij zieke hertog van Windsor PARIJS, 18-5. Koningin Elizabeth van Engeland, haar man prins Phil lip en haar zoon prins Charles, heb ben donderdag in Parijs een hereni ging van veertig minuten gehad met de hertog van Windsor, de oom van de vorstin die na zyn aftreden als Eduard de Achtste 36 jaar geleden, vrijwel als balling leeft. De 77 jaar oude hertog ontving zijn familie in de kamer waarin hij te bed ligt. Een Britse ambassade woordvoerder zei dat de gezondheid van de hertog te wensen overlaat, maar dat hij mentaal fit is. Gastvrouw van de Britse koningin was de hertogin van Windsor, de - Amerikaanse gescheiden vrouw die nooit door de Britse koninklijke fa milie is erkend. De implicatie is dat het nu wel is gebeurd. De ontmoeting in de woning in het Bois de Boulogne had plaats nadat koningin Elizabeth in Parijs was te ruggekeerd van haar bezoek aan het zuiden van Frankrijk. Vrijdag ein digt ze haar staatsiebezoek van vijf dagen aan Frankrijk. De koningin zag de hertog en her togin van Windsor vijf jaar geleden al, maar dat was op een plechtigheid in Londen ter ere van wijlen konin gin Mary, moeder van de hertog en grootmoeder van Elizabeth. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1195 Volgens deze kringen zou de blok kade geen nadelige invloed hebben op de Russische militaire hulp aan Hanoi. Westelijke diplomaten in Pe king hebben verklaard van Chinese functionarissen te hebben vernomen dat China „geen strobreed in de weg zal leggen" bij de militaire hulpyer- .lening van de Sowjet-Unie en an dere Oosteuropese landen aan hun gemeenschappelijke bondgenoot N. Vietnam. Een Noord Vietnamese delegatie, die wordt geleid door de minister van verkeer, brigade-gen. Phan Trong Tue, en de vice-minister van buiten landse handel, Ly Bay, vertoeft op het ogenblik in Peking om de Rus sische en Chinese leveranties aan Noord-Vietnam te coördineren. Wapens over land PEKING, 18-5. Russische raketten en andere wapens en militaire uit rusting wordt via China per spoor naar Noord-Vietnam overgebracht om Hanoi te helpen de Amerikaanse blokkade te breken. Dit is donderdag in gezaghebbende Russische diplo matieke kringen in Peking verno men. Dealer: I5TA Oosterland Kogel treft Madrileense student MADRID, 18-5. Donderdag is bij een botsing tussen studenten en de politie in de universiteit van Madrid een student door een kogel ernstig gewond. De getroffene, Juan Manuel Ma- diaville, is naar een ziekenhuis in de buurt van de universiteit vervoerd. Zijn toestand is kritiek. Drie studenten zijn gearresteerd. Coureur dood bij traning INDIANAPOLIS, 18-5. Jim Malloy een 37-jarige Amerikaanse coureur, is donderdag in een ziekenhuis in Indianapolis overleden aan de ver wondingen. die hij zondag tijdens een training voor de 500 mijls race van Indianapolis bij een ongeluk had opgelopen. Malloy reed zondag met een snel heid van bijna 300 km. tegen een muur. Hij brak beide benen en een arm liep verder tweedegraadsbrand wonden aan handen en voeten cn in wendige kneuzingen op. De 500 mijls race van Indianapolis wordt op 27 mei gehouden. Mening Brit» staatsman OSAKA Japan). Bij een brand in een gebouw van zeven vetdiepingenwaar in een warenhuis en een cabarettheater waren gevestigd, zijn onlangs 120 mensen om het leren gekomen. Cabaretmeisjes reppen zich langs de brand weerladder om in veiligheid te komen. LONDEN, 18-5. In een rede in liet Britse Lagerhuis over de jongste ge weldplegingen in Noord-Icrland. heeft de Britse staatssecretaris voor deze provincie. William Whitelaw, donderdag verklaard, dat het Ierse Republikeinse Leger „wanhopig pro beert de Noordierse protestanten tot een gewelddadige reactie te verlei den". Whitelaw beloofde de „grootst mo gelijke bescherming" door het Britse leger voor protestanten en katholie ken in Noord-Ierland. Het Britse bestuur, zei hij. „zal on wankelbaar zijn in zijn vastbesloten heid om met gebruikmaking van le ger en politie, een einde aan terreur te maken". Het zal zich daarbij niet laten verleiden tot paniekreacties, voegde hij eraan toe. De staatssecretaris prees de „aan bevelenswaardige zelfbeheersing" van de meerderheid van het Noord ierse volk, cn waarschuwde dat ze in de kaart van de terroristen zou spe len, als ze zich tot reacties zou laten verleiden. Whitelaw verklaarde dat de feiten niet hebben uitgewezen dat een bom die vorig weekeinde ontplofte voor Kelly's Bar in een katholiekenwijk van Belfast, door protestantse extre misten was neergelegd, zoals van katholieke zijde in Ulster wordt be weerd. Desgevraagd verklaarde de staats secretaris dat het Britse leger wel Ira-wijken in Londonderry kan bin nenrukken, maar dot dit ten koste van grote offers zou gaan. „Wanneer het er eenmaal is. zal het er geruime tijd moeten blijven onder gucrilla- oorlogsomstandigheden. Afgezien van de slachtoffers, zou do klok in Noord-Icrland er aanzienlijk door achteruit gezet worden", verklaarde hij. Weer doden in Belfast BELFAST, 18-5. In Belfast is don derdag een vrouw op straat doodge schoten. Militairen die te hulp wil den komen, werden beschoten en met stenen bekogeld. De vrouw werd getroffen toen sluipschutters het vuur openden op een patrouille in een katholieke wijk van Belfast. Voorts is donderdag een Britse sol daat overledea die dezer dagen een schot in het hoofd kreëfe. Hiermee is het aantal doden door geweld sedert de Britse troepen in augustus 1969 in Noord-Icrland kwamen, gestegen lot 332. KAATSHEUVEL, 18-5. KVP-frak- tieovorzitter mr. F. H. J. J. Andries- scn is van mening, dat de matiging in lonen cn prijzen „duidelijk sociaal moet worden gericht". Op een don derdagavond in Kaatsheuvel gehou den regionale KVP-byecnkomst zei hij, dat „als niet alles kan, duidclyk sociale prioriteiten moeten worden gesteld". Hiertoe zei hij te rekenen, de voorzieningen ten aanzien van de oude dag, zowel in de sfeer van dc AOW als met betrekking tot dc zelf standigen, de optrekking van de vryd voet cn voorzieningen op het terrein van het welzijnsbeleid. Ook het regionaal beleid zei hy te willen rekenen tot deze prioriteiten. Een en ander betekent zyns inziens niet dat geen offers zouden mogen worden gevraagd aan groepen, die van voor zieningen gebruik maken, bijvoor beeld op het terrein van onderwijs, opleiding en cultuur. Wel zullen die offers naar de mening van dc KVP- fiakticvoorzitter zodanig gedeeld moeten worden, dat niemand wordt belemmerd in zijn mogelijkheid om van dc betreffende voorzieningen gebruik te maken. „Aan dat aspect zullen wy by dc beoordeling van dc voorgenomen maatregelen op hot gebied van de school- on collegegel den bijzondere aandacht schenken." Advertentie Doe uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij De Engelse marineschepen H.M.S. Flinthamen „Dittisham" zijn ver trouwde verschijningen geworden in de Zierikzeese haven. Ze liggen af gemeerd aan het Luitje en blijven tot zondag a.s. (Foto: Ziei'ikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 12 pagina's 5 Slechts een vijand kent de y mens: de oogkleppen. (Simon Vinkenoog). WAT W Pt BILT Verwachting tot zaterdagavond: Rustig weer Zonnige perioden, maar ook plaatse lijk een bui; in het algemeen weinig wind; minimumtemperaturen van nacht ongeveer 4 graden, met hiel en daar mistvorming, maxima mor gen omstreeks 17 graden. Voor zondag: Aantal uren zon; 2 tot 10. Min.-temperalureri: omstreeks nor maal. Max-:-tcmperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 20 mei. Zon op 4.39, onder 20.35. Maan op 12.34. onder 1.38. 21 mei. Zon op 4.38. onder 20.36. Maan op 13.45. onder 1.51. 22 mei. Zon op 4.36. onder 20.38. Maan op 14.55. onder 2.04. 23 mei. Zon op 4.35. onder 20.39. Maan op 16.05, onder 2.16. Eerste kwartier: 20 mei (2.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwaten Laagwatcr 20 mei 8.47 21.04 2.17 14.56 21 mei 9.51 22.11 3.20 16.03 22 mei 11.00 23.20 4.23 17.05 23 mei 12.07 5.29 18.03 Doodtij: 22 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 19-5. Het K.N.M.I. deelt mode. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam hel weer in ons land geleidelijk meer onder invloed van een rug van hoge luchtdruk. Als ge volg hiervan kwamen er flinke op klaringen voor cn was er weinig wind. Er had hierdoor ccn flinke nachtelijke afkoeling plaats. In het oosten en zuiden van het land kwam zelfs hier cn daar nachtvorst voor. Van de Middellandse Zee trok on dertussen een depressie over Italië naar het noorden en veroorzaakte daarbij in het Alpengebied cn boven Duitsland plaatselijk regen. Dit re- gengebied verplaatst zich in noord westelijke richting zodat zaterdag in ons land de regen kansen weer groter worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1