unox SOEPEN ektrhgevui.de DE ZIERIKZEESCHE COURANT WESTDUITS-RUSSISCH VERDRAG WERD AANGENOMEN „De Magneet" PRIJZEN GEZINSCONSUMPTIE MET 1,4 GESTEGEN deze week bij Noord-Vietnam wijst bemiddeling van de Verenigde Naties van de hand Cairo wil politieke oplossing van crisis TREINRAMP IN BRAZILIË ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 mei 1972 128stc jaargang Nr. 21082 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 22S5, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. -Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes(ma*. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. in dit nummer: Geschenk her ken aan Dagverblijf „Onthoudingen hij stemming niet meegerekend'" BONN, 17-5. De Westduitse Bondsdag heeft woens dag het sterk omstreden niet-aanvalsverdrag met Mos kou aangenomen met 248 stemmen voor en 10 tegen. De grote meerderheid van de oppositie 238 afge vaardigden onthield zich van stemming. liet op 12 augustus 1970 tussen Bonn en Moskou gesloten verdrag houdt de verplichting in tot inachtneming van de territoriale onschendbaarheid van alle landen in Europa en de vaststelling dat VVest-Duitsland en de Sowjct-Unic geen gebiedsaanspraken hebben bij wie dan ook en die ook niet zullen doen. Met 248 stemmen voor, 17 tegen en 230 onthoudingen werd daarna ook het verdrag tussen West-Duits- land en Polen geratificeerd. Ook bij deze stemming onthielden zich de meeste oppositie-afgevaardigden zich van stemming. Voor het aannemen van de ver dragen was slechts een meerderheid aan ja-stemmen beslissend. Het belangrijkste punt van het verdrag met Warschau is de vast stelling door beide partijen, dat de Oder-Neisse-grens de westelijke grens van Polen vormt. Onthoudingen De voorzitter van de Bondsdag. Kai-Uwe von Hassel. stelde vast dal de verdragen aangenomen waren. De voorzitter sloot zich hierbij aan bij de mening van de grondwet- deskundigen. dat onthoudingen prak tisch niet meegeteld worden. Zou dat wel het geval geweest zijn, dan zou den de verdragen geen voldoende meerderheid hebben gekregen. Uit de stemmenverhouding blijkt dat vermoedelijk geen enkele afge vaardigde van de oppositie voor het verdrag gestemd heeft. De sociaal- liberale regeringscoalitie beschikt over 248 stemmen. Van de 22 Berlijnse afgevaardig den. van wie de stemmen afzonder lijk werden geteld, stemden er 12 voor en onthielden zch er 10. Dat komt precies overeen met de stem verhouding van SPD. FDP en CDU in Berlijn. Met de historische beslissing over de verdragen met het oosten, die in ternationaal met spanning werd ver wacht en in de Westduitse openbaar heid tot heftige discussies had geleid is ook de door hel oosten gestelde voorwaarde voor de definitieve on dertekening van de viermogendhe- denovereenkomst over Berlijn en de verwezenlijking van de daaraan ge koppelde overeenkomsten tussen Oost- en West-Duitsland vervuld. Van de uiteindelijke bezegeling van het verdrag inzake Berlijn hangt weer de voorbereiding af van de Europese veiligheidsconferentie die door Moskou wordt nagestreefd. Advertentie lüllj de enige matras met de juiste celbalans Veel doden door hittegolf in India NIEUW DELHI, 17-5. - Door een hittegolf in Noord-India zijn in de afgelopen twee weken 119 mensen omgekomen. Dit is van officiële zijde meegedeeld. De temperaturen varieerden van 42 tot 47 graden Celsius. Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP by Een volle forenzentrein botste in het spitsuur bij het station van Lapa tegen een trekker met oplegger, die op een spoorwegovergang was blij ven steken. Een ontsporing was het gevolg. Tot diep in de nacht waren reddingsploegen met snijbranders in de weer om slachtoffers uit de in el kaar gedrukte wagons te halen. De trekker met oplegger was van de spoorwegen en vervoerde een loco motief. In periode 15 maart—15 april jl.s DEN HAAG, 17-5. De prijzen voor gezinsconsumptie zijn van 15 maart tot 15 april met 1,4 proeent ge stegen. Daarmee is over hel eerste kwartaal van dit jaar het prijspeil gestegen met 3,9 procent. De grootste boosdoeners zijn: de huurverhoging, die op 1 april van kracht werd. Deze maatregel maakte 0,6 procent uit van de stijging in maart-april. Advertentie in verschillende smaken literblik J58 Kleding en schoeisel werd 0,2 pro cent duurder. Voorts stegen de prij zen van brood, rundvlees, melk en melkprodukten, ziekenhuistarieven, vakantietarieven en weekbladen. Het prijsindexcijfer van de gezins consumptie voor werknemersgezin nen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek dat maandelijks samen stelt op basis 1969 100, liep op van 117,7 medio maart tot 119,3 medio april. Dit komt neer op een stijging van 1,4 procent. Van deze 1,4 procent moet 0,6 wor den toegeschreven aan de huurver hoging per 1 april en 0,2 aan de kle- dingprijzen ten gevolge van pakket wijziging. De maartindex voor kle ding (119,7) had nog gedeeltelijk op het winterpakket en gedeeltelijk op het zomerpakket betrekking, terwijl voor de index van april (122,7) de winterkleding geheel buiten be schouwing bleef. DEN HAAG. De Nederlandse re gering hoopt dat de goedkeuring van de verdragen met de Sowjetunie en Polen door de Westduitse Bondsdag een belangrijke bijdrage mag zijn tot verdergaande ontspanning, aldus heeft de woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag desgevraagd meegedeeld. PARIJS, 17-5. Noord-Vietnam heeft woensdag het denkbeeld van bemiddeling van de Verenigde Na ties of een nieuwe Geneefse confe rentie ter oplossing van het conflict in Vietnam van de hand gewezen. In een verklaring van het Noorcl- vietnamese ministerie van buiten landse zaken, die door de delegatie van Hanoi in Parijs is verspreid, heet het o.m. dat een oplossing slechts kan worden bereikt door de betrokken partijen, te weten Viet nam en de Verenigde Staten. Noord-Vietnam eist, dat de V.S. naar de conferentietafel in Parijs te rugkeren, aangezien slechts daar hét conflict in Vietnam op vreedzame wijze kan worden geregeld. Hanoi, eist dat als de V.S. naar de conferentietafel terugkeren, zij ak koord gaan met een tijdstip voor hét terugtrekken van alle Amerikaanse troepen en verder met opheffing van het bewind van de Zuidvietnamesë president, Ngüyenn van Thieu. BALTIMORE (Maryland. VS.). Met de handen achter de rug wordt de aan valler van gouverneur Wallace weggevoerd van het federale hpf in Baltimore. De 21-jarige Arthur II. Bremerhier in U'if gekleed, wordt in Baltimore vast gehouden, maar komt voorlopig vrij op een borgsom van 200.000 dollar. DODEWAARD. - Minister Boersma van sociale zaken heeft een bezoek gebracht aan de kerncentrale te Do- dewaard. Op de foto zien we de mi nister in gesprek met de directeur van de centrale ir. S. H. Woldringh. Voorts werden stijgingen waarge nomen voor o.a. brood, rundvlees, melk en melkprodukten, schoeisel, ziekenhuistarieven, weekbladen en vakantietaricven in binnen- en bui tenland. Winst voor Wallace in Maryland en Michigan Dit nummer bestaat uit 12 pagina's De weg naar beneden is vaak :w({ardcr dan div naar boven. (Bert Voeten). Verwachting tot vrijdagavond: Tijdelijk opklaringen Opklaringen maar vanavond nog hiel en daar een bui; morgen in de loop van de dag van het zuidoosten uit toenemende bewolking, mogelijk ge volgd door regen; minimumtempera turen van 7 graden vlak aan zee tot omstreeks 3 in het binnenland, ma xima morgen rond 14 graden; zwak ke tot matige wind, eerst zuidelijk, later krimpend naar noordoost. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 9. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 mei. Zon op 4.40, onder 20.33. Maan op 11.19 onder 1.21. Eerste kwartier: 20 mei (2.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 19 mei 7.52 20.10 1.14 13.51 Doodtij: 22 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-5. Het K.N.M.I. deelt mede: De depressie, die in de afge lopen twee dagen in ons land lang durige regen heeft veroorzaakt, trekt nu over het zuidelijk deel van de Noordzee naar Engeland en Schot land. Als gevolg hiervan blijft vrij dag koude en onstabiele lucht naar onze omgeving stromen. Boven de Middellandse Zee lag donderdagmor gen bij Sardinië de kern van een de pressie afkomstig uit Noord-Afrika. De depressie bracht in zijn omgeving regen en plaatselijk onweer. Het ziet er naar uit, dat dit lagedrukgebied in de komende vierentwintig uur over Italië noordwaarts zal trekken en daarbij in midden Europa op uitge breide schaal regen zal brengen. NEW YORK, 17-5. - Gouverneur George Wallace van Alabama, ge deeltelijk verlamd door pistoolscho ten, heeft de in de staten Maryland en Michigan gehouden voorverkie zingen met groot verschil op zijn voornaamste tegenstanders bij de de mocraten, de senatoren Hubert Hum phrey en George McGovern, gewon nen. Toen in Maryland 99 procent van de stemmen geteld waren, bleek dat 40 procent van de stemmen voor Wallace was tegen 27 procent Hum phrey en 22 procent voor McGovern. In Michigan, waar de uitslagen van 69 procent van de stembus bin nen waren, leidde Wallace zelfs met 50 procent. McGovern was hier twee de met 26 procent en Huhphrey der de met 17 procent. Vijf dagen van besprekingen voor Nixon in Moskou WASHINGTON, 17-5. President Richard Nixon zal tijdens zjjn bezoek van acht dagen aan de Sowjet-Unie dat aanstaande maandag begint, tèh- minste vijf dagen van besprekingen met de Sowjetleiders hebben, aldus heeft het Witte Huis in Washington woensdag bekendgemaakt. In het gezelschap van Nixon en zijn vrouw zullen zich, behalve ad viseur dr. Henry Kissinger en minis ter van buitenlandse zaken William Rogers, 111 journalisten - van wie maar drie niet Amerikanen en 71 technische deskundigen bevinden. Het gezelschap vertrekt zaterdag naar Salzburg in Oostenrijk en reist maandag door naar Moskou. Egypte tot Franse president: PARIJS, 17-15. De Egptischc mi nister van buitenlandse zaken, dr. Moerad Ghaleb, heeft president Georges Pompidou van Frankrijk woensdag de verzekering gegeven dat Egypte alles in bet werk stelt om het conflict in het Midden-Oos ten langs politieke weg op te lossen. - Ghaleb zei na een onderhoud -van een uur met Pompidou tegen journa listen, dat hij aan de Franse presi dent een mondelinge boodschap van deze strekking van president Anwar El-Sadat van Egypte had overge bracht. Tegelijkertijd heeft Egypte echter volgens de minister het recht te spreken over bevrijding van zijn grondgebied. Ghaleb kwam dinsdagavond voor Advertentie een bezoek van vier dagen aan Frankrijk in Parijs aan. De minister zei dat er voor de cri sis in het Midden-Oosten geen vast plan op tafel lag. „Maar we bespre ken verschillende mogelijkheden rond de vraag of wc het politieke proces ter oplossing van 't probleem kunnen reactiveren", voègd hij" er aan toe. SAO PAULO, 18-5. By een trein ramp in de buurt van dc Braziliaan se stad Sao Paulo zijn woensdag avond zeker 13 mensen om het leven gekomen en 142 gewond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1