MATRAS GOUVERNEUR WALLACE ERNSTIG GEWOND BIJ AANSLAG Betogingen om Okinawa Mansholt plotseling naar Santiago „De Magneet" DE ZIERIKZEESCHE COURANT BRITSE VALSCHERMJAGERS PATROUILLEREN IN N.-IERLAND Overval op geldauto in Rome Moord in kerk de enige matras met de juiste celbalans Blanke schutter gearresteerd LAUREL, 16-5. Gouverneur George Wallace van Alabama is maandagmiddag zwaar gewond, toeii een blanke jongeman verscheidene schoten op hem af vuurde. De behandelende artsen vrezen dat de 52- jarige gegadigde voor de democratische kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap wellicht gedeel telijk verlamd zal blijven, doordat een der kogels hij zijn ruggegraat terecht is gekomen. Dc aanslag werd gepleegd, nadat Wallace in een winkelcentrum te Laurel (Maryland) een verkiczingsrcde had gehouden, aan de vooravond van dc voorverkiezingen in Maryland en Michigan, die naar de meeste deskundigen verwachten beide een overwinning voor de gouverneur zullen opleveren. Wallace had juist het spreekge stoelte achter een kogelvrij scherm verlaten en was op weg- naar zijn auto, toen enthousiaste aanhangers hem toeriepen naar hen toe te ko men. De gouverneur trok zijn jas uit, waaronder hij een geel vest droeg, en begaf zich naar het publiek dat zich achter dc afzetting bevond Terwijl Wallace handen drukte, richtte een man met een zonnebril over de schouder van een vrouw een revolver kaliber 38 op hem en vuur de verscheidene schoten af. De gou verneur werd driemaal getroffen, in de buik, in een been en in een arm. Ook werden drie omstanders ge raakt. Nicholas Zorvas, een agent van de geheime dienst, kreeg een Reis Nixon naar Moskou gaat door o WASHINGTON, 15-5. Mevrouw Patricia Nixon heeft maandag ver klaard dat de reis van haar man naar Moskou volgende week door gaat, ondanks de oorlogstoestand in Vietnam. Mevrouw Nixon zei dit tegen een groep mensen die de wederinge- bruikneming van de opnieuw inge richte „blauwe kamer" van het Witte Huis meemaakten. AN LOC (Zuid-Vietnam). - Burgers op de vlucht voor een zware beschie ting met artilleriegranaten en-raket ten op de stad door Noordvietnamese troepen. Volgens een militaire woord voerder is het grootste deel van de stad in Noordvietnamese handen ge vallen. schot door de nek. Zijn toestand werd, ook na een spoedoperatie, ern stig genoemd. De andere getroffenen, kapitein E. C. Dothard' van de poli tie van de staat Alabama die als lijfwacht van Wallace optrad, en een medewerkster aan de campagne van Wallace, mevrouw Donna Thompson liepen lichte verwondingen op. De gouverneur viel bloedend neer. Zijn tweede vrouw, de 32-jarige Cor nelia Wallace, knielde by hem neer, waarbij haar gele japon met bloed werd bevlekt. Met spoed werd Wal lace per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis „Holy Cross" in het nabijgelegen Silver Springs. Daar kreeg hij direct een bloed transfusie, terwijl vijf artsen een spoedoperatie uitvoerden. Na enige tijd werd meegedeeld dat een inwen dige bloeding tot staan was gebracht Over de mogelijkheid dat de gouver neur aan het onderlichaam verlamd zal blijven als gevolg van een even tuele beschadiging van het rugge- merg, wilden de artsen zich niet uit laten. Arrestatie Intussen was de man die de scho ten zou hebben afgevuurd, de 21-ja- rige Arthur Bremer uit Milwaukee (Wisconsin), door de omstanders af getuigd voordat de politie hem kon ontzetten. Hij werd naar een zieken huis gebracht, waar na een onder zoek werd meegedeeld dat zijn toe stand bevredigend was. Om veilig heidsredenen werd hij naar een on bekende plaats overgebracht. Hij zou vandaag (dinsdag) voor een rechtbank worden gebracht op be- TOKIO, 15-5. Hoewel de Verenig de Staten maandag Okinawa aan Japan teruggegeven hebben, is de overeenkomst op grond waarvan Amerikaanse militaire bases op het strategisch belangrijke eiland ge handhaafd mogen blijven, maandag aanleiding geweest voor betogingen zowel op 'Okinawa als in Japan. Betogers in Na ha, de hoofdstad van Okinawa, hebben omverwerping van de regering-Sato geëist. schuldiging van schending van de wet op de burgerrechten van 1968, door een aanslag te plegen op een verkiezingskandidaat. Als Wallace overlijdt, kan de véi'dachte tot le venslang worden veroordeeld. Indien Wallace blijft leven, is de maximum straf tien jaar gevangenis en een boete van 10.000 dollar. Mocht ech ter de agent van de geheime dienst, Zorvas, het léven laten, dan kan de dader ter dood worden veroordeeld. Bremer wordt door mensen die hem kennen, gekenschetst als een eenzelvige, stille man. Vorig jaar oktober was hy in Wisconsin gear resteerd wegens verboden wapenbe zit. Het wapen waarmee Wallace werd neergeschoten was een revol ver met vijf schoten. Bremer zou dit wapen op 13 januari j.l. hebben ge kocht. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelaiul Tel. (01114) 1495 BRUSSEL, 15-5. Dr. S. L. Mans- holt, de voorzitter van de Europese Commissie in Brussel, heeft maan dagochtend het besluit genomen om nog maandag naar Santiago te ver trekken om daar tot het eind van de week dc derde Unctad-con&rentie bij te wonen. Volgens een verklaring van de woordvoerder van de com missie gaat Mansholt naar Santiago om er deel te nemen aan de debatten en er conclusies te trekken die even tueel kunnen resulteren in bepaalde voorstellen van de commissie aan de Europese ministerraad. Bomexplosie in auto van rechter KARLSRUHE, 15-5. In het West- duitse Karlsruhe is een bom ontploft in de auto van federaal rechter Wolfgang Buttenberg, juist op het moment dat zyn vrouw de motor wilde starten. Dc vrouw werd met ernstige verwondingen naar een zie kenhuis overgebracht. Het front van dc auto werd totaal vernield. Volgens de politie is rechter But tenberg betrokken bij het onderzoek naar de activiteit van de anarchisti sche Baader-Meinhofgroep. „Met het oog hierop schijnt er geen twijfel te bestaan over de vraag waar de ver antwoordelijkheid van deze actie ligt", aldus een woordvoerder. Advertentie Doe uw voordcel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 16 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21081 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: Ie). (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uilgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Brits Navy-bezoek aan Zierikzee LONDEN. - Chaos op de overvolle perrons van Waterloo Station als ge volg van de langzaamaan-actie van het Britse spoorwegpersoneel. De Britse spoorwegen hadden voor het. weekeinde het gehele treinverkeer stilgelegd. Advertentie Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Verwachting tot woensdagavond: Plaatselijk nachtvorst Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; overwegend matige noordelijke wind; minimumtempera turen van 7 graden aan de kust tot ongeveer 2 graden in het binnenland, met plaatselijk nachtvorst; maxima moi-gen ongeveer 13 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon.' 2 tot 9. Min.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 2 tot 6 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 17 mei. Zon op 4.43. onder 20.31 Maan op 8.39, onder 0.32 18 mei. Zon op 4.42. onder 20.32 •Maan op 10.00, onder 1.01 Eerste kwartier: 20 mei (2.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 17 mei 6.12 18.35 11.43 18 mei 7.03 19.23 0.15 12.44 Doodtij: 22 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 16-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Met winden uit noord tot noordoost werd maandag vrij koude en onstabiele lucht naar ons land ge voerd. Voornamelijk in de oostelijke provincies vielen dan ook plaatse lijk flinke buien. Zo werd op het vliegveld Zuid-Limburg 7 mm afge tapt terwijl in de omgeving van Eel- de een windhoos werd waargenomen. Bovengenoemde stroming werd in stand gehouden door een gordel van lage druk die zich van de Middel landse Zee tot in Rusland uitstrekte. en een hogedrukgebied ten westen van Ierland met een uitloper over Schotland naar Scandinavië. Aan dc andere zijde van dc lagedrukgordel in de Balkan word het tengevolge van zuidelijke winden erg warm, met maxima van 25 tot 30 graden. De rug van hogedruk trekt inmiddels over de Britse eilanden in onze richting. Dc komende nacht zal er daarom weinig wind en bewolking zijn zodat op verschillende plaatsen nachtvorst, kan optreden. Na het voorbijtrekken van de rug draait dc wind naar wes telijke richtingen zodat oceaansto ringen geleidelijk hun invloed naar onze omgeving kunnen uitbreiden maar de neerslagkansen zijn voor woensdag nog klein. Engels koninklijk bezoek aan Frankrijk PARIJS, 15-5. Koningin Elizabeth van Engeland en president Georges Pompidou van Frankrijk hebben maandagavond de Frans-Britse vriendschap en Frans-Brits vertrou wen, „van vitaal belang voor de toe komst van Europa" genoemd. Aan een diner in het paleis van Versailles waarmee de eerste dag van 't vijfdaagse Britse statiebezoek aan Frankrijk werd afgesloten, had Pompidou vurige woorden van lof voor Engeland, en noemde hij we derzijds vertrouwen „onmisbaar" voor de toekomst van de Gemeen schappelijke Markt. Indiase premier naar Europa NIEUW DELHI, 15-5. - Premier Gandhi van India zal in juni Zwe den, Tjsechoslowakije en Hongarije bezoeken. Dit heeft de Indiase rege ring maandag bekend gemaakt. ROME. 16-5. Vier gemaskerde en met machinepistolen gewapende mannen hebben maandag bü een overval op een gepantserde geldauto van een Romeinse bank in totaal 600 miljoen lire (ongeveer 3.25 miljoen gulden) buitgemaakt. De vier mannen stelden twee bankemployés die bij een bijkantoor geldzaken overlaadden met behulp van traangas buiten gevecht. In een gestolen auto wisten zij te ontkomen. Half jaar voor verspreiding van „valse geruchten" ATHENE, 15-5. Een zakenman uit Peleponnesus is maandag tot een ge vangenisstraf van een half jaar ver oordeeld. omdat hij zijn vrienden in een koffiehuis verteld had. dat de Griekse militaire bewindhebbers „dik wórden van het geld van de be lastingbetalers" en „alleen maar be langstelling hebben voor verhoging van de salarissen der officieren". De veroordeling is voorwaardelijk. BELFAST, 15-5. Britse valscherm jagers hebben maandag in Belfast een positie tussen vechtende katho lieke en protestantse bevolkingsgroe pen ingenomen, na een weekeinde van ongewone felheid in Noord-Icr- land De ongeveer vierhonderd soldaten patrouilleren in - hét met puin en rommel bezaaide gebied tussen de katholieke wijk Ballymurphy en de protstantse wijk Springmartin, waar zes mensen zijn gedood en meer dan zeventig gewond. De verbitterde ge vechten waren' zaterdag uitgebroken nadat voor een café in Ballymarphy een bom was ontploft. Onder de vijf doden zijn een sol daat en een meisje van dertien jaar. BRUSSEL. 15-5. Zondag, een mi nuut of vijf voordat in de kerk van St. Mich iel in Keerbergen (bij Me- chelen) de mis zou beginnen sloeg een man zijn buurman met een zwa re hamer een schedelbreuk. Het slachtoffer is in levensgevaar. De dader die de kerk uit wilde vluchten werd door de kerkgangers tegenge houden en overgeleverd aan de po litie. Hij is ingesloten. Een langdurige twist was de oor zaak van deze moordpoging. De vrouw van de man die in de kerk de hamer ter hand nam, had een ver houding met haar buurman, de man die het slachtoffer werd van deze aanval. Nederlands voorstel op Unctad-confercntie SANTIAGO, 15-5. Minister dr. C. Bocrtien van ontwikkelingssamen werking heeft op de Unctad-confe rcntie in Santiago voorgesteld in dc ontwikkelde landen centra op te richten voor dc bevordering van im port uit dc derde wereld. Dc Neder landse regering is bereid een aan zienlijke bijdrage te leveren voor dc oprichting van een „handelscentrum voor de derde wereld" In West-Eu ropa. Deze centra, waarin ontwikkelde en ontwikkelingslanden moeten sa menwerken, zouden de derde wereld een basis bieden, van waaruit ze kuhnen opereren op een grote, ont wikkelde markt, gebruik makend van alle faciliteiten die een dergelijk instituut kan bieden l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1