DE ZIERIKZEESCHE COURANT BIJ GROTE WARENHUISBRAND IN OSAKA 119 DODEN „De Magneet" Okinawa terug aan Japan V.N.-secretaris generaal bezorgd Strijd in Vietnam laait feller op Duizenden dode vissen door ammoniakvergiftiging bij Terneuzen DODEN EN GEWONDEN DOOR EXPLOSIE IN CAFÉ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 15 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21080 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,*75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. m <iit nummer: Feestelijke proef vaart te Brouwershaven Velen sprongen in paniek de dood tegemoet TOKIO, 14-5. Een grote brand in een warenhuis van zeven verdiepingen, in de Japanse stad Osaka, heeft zaterdagavond aan 119 mensen het leven gekost; 36 mensen hebben verwondingen opgelopen. Volgens de politie van deze tweede grote stad van Japan, is het dodencijfer zo hoog omdat veel mensen in paniek vanaf de zevende verdieping 20 meter naar beneden zijn gesprongen. Het vuur ontstond op de derde verdieping van het Sennitsji-warenhuis om ongeveer 14.30 uur (Ned. tijd) en binnen enkele minuten was het gehele gebouw gevuld met dikke rook. Meer dan 100 personen bevonden zich in een cabarettheater op de zevende verdieping. Het warenhuis dat samen met een supermarkt zes verdiepingen in be slag neemt was op het moment dat de brand uitbrak al uren gesloten. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij TOKIO, 15-5. De Verenigde Staten hebben heden maandagochtend Oki nawa overgedragen aan Japan. Het eiland heeft 27 jaar onder Ameri kaans beheer gestaan. De officiële overdracht geschiedde op een plechtigheid in Tokio, die werd bijgewoond door circa 10000 genodigden. Onder hen bevonden zich de keizer en de keizering van Japan en de Amerikaanse vice-pre sident Spiro Agnew als vertegen woordiger van president Nixon. Toen Okinawa tegen het eind van de tweede wereldoorlog door de Amerikanen werd veroverd, lieten bijna 250.000 militairen en burgers hierbij het leven. NEW YORK, 13-5. Kurt Waldheim de secretaris-generaal van de Vere nigde Naties, heeft vrijdag de voor zitter van de Veiligheidsraad, de Amerikaan George Bush, een memo randum overhandigd. Hij spreekt daarin zijn grote bezorgdheid uit ó*er de ontwikkeling van het con flict in Vietnam en beveelt staking van het vuren en hervatting van de Parijse onderhandelingen aan, zo wordt van welingelichte zijde ver nomen. De politie van Osaka heeft zondag een elektrciën gearresteerd in ver band met de grootste brand uit de na-oorlogse geschiedenis van Japan in het warenhuis in Osaka waarbij in het weekeinde 119 mensen om kwamen. De man wordt ervan ver dacht op de derde verdieping waar hij werkte een brandende sigaret te hebben weggeworpen waardoor de brand zou zijn ontstaan. De personen in het cabaret-theater werden door de rook overvallen. En kele mannelijke klanten sprongen de dood tegemoet terwijl een menigte van meer dan 2000 mensen buiten met afgrijzen stond toe te kijken. Een lijk was door de val zo verminkt dat de politie het niet onmiddellijk kon identificeren Grootste brand Volgens de Japanse autoriteiten is het de grootste brand in de geschie denis van het land waarbij een wa renhuis betrokken is. In 1932 ging in Tokio het warenhuis Sjirokija in vlammen op waarbij 14 mensen de dood vonden. De plaats van de brand ligt in één van de drukste wijken van Osaka. De brand brak uit op een moment dat veel mensen zich buitenshuis be vonden. De meer dan 2000 toeschou wers weigerden de plaats te verla ten ondanks herhaalde verzoeken en waarschuwingen van politie en brandweer. Het vuur werd na bijna vier uur onder controle gebracht. De gemeentelijke brandweer zette 26 auto's in om het vuur te bestrij den. Politieauto's en ambulances brachten de 36 gewonden naar ell verschillende ziekenhuizen. Amerikanen bombardeerden brug SAIGON 14-5. Amerikaanse straal vliegtuigen van het type Phantom, uie visra.Cschijiiljjk bestuurde bom men gebruikten, hebben zaterdag één van Noordvietnams voornaam ste verkeersbruggen onbruikbaar ge maakt, zo deelt het Amerikaanse opperbevel in Saigon mee. Een van de overspanningen kwam in de rivier de Song Ma terecht. De Verdeeldheid over maatregelen van Nixon NEW YORK, 15-5. Naar het week blad „Life" weet te melden waren onder de naaste medewerkers van president Nixon de meningen ver deeld over diens besluit om mijnen te leggen in Noordvietnamese havens en de bombardementen uit te brei den. De minister van financiën, Con- nally, steunde krachtig de beslissing van het staatshoofd, terwijl zijn col lega van defensie, Laird, en de voor naamste adviseur van de president op het gebied van het buitenlandse beleid, Kissinger, hun twijfels had den, evenals ambtenaren van de de partementen van buitenlandse zaken en defensie en bij de geheime dienst (CIA), aldus „Life". Overval in België BRUSSEL, 13-5. Vier gewapende mannen hebben in Marchienne au Pont, dicht bij Charleroi, een auto van de staalgieterij „Providence" overvallen. Zij zijn er met 10 miljoen Belgische frank, ongeveer 700.000 gulden vandoor gegaan. brug ligt in Thanh Hoa, 130 km ten zuidoosten van Hanoi. Normaliter moet alle vervoer van betekenis per spoor en per auto in de richting van de gedemilitariseerde zone deze brug passeren. Tn militaire kring zegt men dat dc - Amerikaanse bommen door radar, infrarode of laserstralen kunnen zijn bestuurd, maar men wilde geen bij zonderheden geven. De gevechten in Zuid-Vietnam zijn zondag weer opgelaaid. De stad Kontum is hevig door de noordelij ken aangevallen. In het noorden van Zuid-Vietnam hebben Zuidvietnamese strijdkrach ten zondag hun tweede tegenaanval ondernomen. Het waren troepen die tien kilometer ten westen van de stad Hue zijn afgezet door helikop ters Zij rukten op tot dichtbij de vuurbasis Bastogne, die 29 april in' handen van de noordelijken vielen. Onlusten op Madagaskar TANANARIVE, 13-5. Bij botsingen tussen studenten en leden van de veiligheidsdienst zijn zaterdagoch tend in de hoofdstad van Madagas kar, Tananarive, 12 mensen omge komen en velen gewond. Het treffen volgde op gewelddadi ge demonstraties van studenten te gen de 'aanhouding van de leiders van een studentenstaking die al 19 dagen aan de gang is. PLEIKOE (Zuid-Vietnam). Vijf per sonen raakten gewond in een lan dend lijnvliegtuig van de burger luchtvaart op de luchthaven van Pleikoe toen een 122 mm. granaat vlak bij het vliegtuig ontplofte. Een stewardess van Ait Vietnam verleent hier eerste hulp aan een van de door granaatsplinters gewonde passagier. TERNEUZEN, 14-5. In de visrijke Spuise kreek bij Terncuzen zijn dui zenden vissen, waaronder voornen, brasems en paling, door ammoniak- vergiftiging gedood. De ammoniakvergiftiging is af komstig van de Nederlandse Stikstof Maatschappij (N.S.M.) te Sluiskil. Een pijpleiding van dit stikstofbin- dingsbedrijf, die was aangesloten op de industriële hoofdafvalwaterlei ding Zeeuws Vlaanderen en die uit mondt in de Schelde, is onder een sloot een breuk ontstaan, waardoor het afvalwater, vermengd met am moniak, via deze sloot in de Spuise kreek terechtkwam. Op Hemelvaartsdag ontdekte men enkele dode vissen, maar in het af gelopen weekeinde bleek de sterfte zo op te zijn gelopen dat de gemeen te Terneuzen de lozing heelt doen staken. De gedupeerden zijn de wa terbeheerder de Axelerambacht en de hengelsportvereniging Oni. De directie van de N.S.M. heeft toegezegd de schade te zullen ver goeden. De voorzitter van de Oni eist echter geen geld maar vis. Een klein aantal vissen kon ont snappen naar dc Otheense kreek. Door de sluizen van de afvalwater- Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f Slechts vernieuwing kan be- J houden, achter raakt wie stil blijft staan. (Potgieter). Verwachting tot dinsdagavond: Vrij kond AMSTERDAM. Prins Bernhard heeft vorige week de nieuwe operatiekamer van de Dijsselhofkliniek te Amsterdam geopend. Links dr. J. S. van Coevor- den, geneesheer-directeur. In het midden dr. Hans Tetzner. leiding 20 centimeter naar beneden te draaien kan het vervuilde water sneller wegstromen. Men hoopt over veertien dagen het water weer ge heel gereinigd te hebben. V oedselvergif tiging in Hasselt (België) BRUSSEL, 13-5. In het ziekenhuis in het Belgische Hasselt worden momenteel nog veertig mensen ver pleegd die in de nacht van donder dag op vrjjdag opgenomen werden in verband met voedselvergiftigings- versehijnselen. Oorspronkelijk werden 95 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen kon al weer naar huis gaan. Een onderzoek heeft uitgewezen dat al deze mensen, die deelgenomen hadden aan communiefeesten, ijs ge geten hadden dat van een en dezelf de groothandelaar afkomstig was. In totaal had deze 50 kg van dit ijs ver kocht aan verscheidene kleinhande laren. Af en toe zon maar ook plaatselijk een bui; matige, aan de kust nu en dan ki*achtige wind tussen noordoost en noordwest; minimumtemperatu ren van 8 graden aan zee tot rond 4 graden in het binnenland, maxima morgen ongeveer 13 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen; 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 6 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 16 mei. Zon op 4.45, onder 20.29. Maan op 7.18, onder Eerste kwartier: 20 mei (2.16). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 16 mei 5.26 17.53 10.53 23.24 Springtij: 15 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen weekeinde was het voor -de tijd van het jaar vrij koud. De wind zat dan ook voor wat de temperaturen betreft, in een on gunstige hoek tussen noord en noord oost. Deze stroming werd veroor zaakt door een lagedrukgordel, die zich van het westelijk deel van de Middellandse Zee over de Alpen naar de Oostzeeuitstrekte en een. hoge- drukgebied ten westen van de Britse eilanden. Een storing trok over ons land langzaam naar het zuiden en veroorzaakte zondag vooral in het zuidoosten nog regen. Het hogedruk- gebied nam in betekenis toe, zodat de drukverschillen groter werden en de wind aanwakkerde. Intussen ver plaatst het hogedrukgebied zich wat naar het zuiden, terwijl een zwak koufront via Schotland en de Noord zee in onze richting trekt. Dinsdag zal er dan ook in het algemeen veel bewolking zijn met af en toe een bui. In het temperatuur verloop komt weinig verandering. BELFAST. In Belfast is maandag ochtend de rust teruggekeerd na het gewelddadigste weekeinde sinds ne gen maanden, waarbij acht mensen om het leven kwamen en zeker 17 ernstig werden gewond. Nieuw geweld in Ulster BELFAST, 13-5. Het geweld heeft opnieuw zijn weg gevonden in Noord-Ierland. Alleen al zaterdag jl. zijn een Britse soldaat en vijf burgers gedood en meer dan 70 personen gewond, onder wie vrouwen en kinderen. De incidenten zijn ontstaan kort na de explosie van een bom voor een café in de katholieke wijk Bally murphy van de hoofdstad Belfast. De bom was verborgen in een geparkeerde auto. In het café zaten honderden mensen via de televisie de voetbalwedstrijd West-Duitsfand-Engeland te volgen toen door de explosie de zoldering naar beneden kwam. Deze aanslag, de ernstig ste die sinds maanden tegen katholieken gericht is, had als resultaat minstens 70 gewonden van wie 6 ernstig. Een van de gewonden is later overleden. De aanslag werd gevolgd door spo radisch geweervuur, volgens enkele getuigen afkomstig uit de naburige protestantse wijk. Niemand schijnt daarbij Ie zijn geraakt en het verbo den Ierse Republikeinse Leger kon weer getuigen van zijn rol als „be schermer' van de katholieke minder heid door met auto's tientallen voor bijgangers in veiligheid te brengen. Daarna ontstond een vuurgevecht, dit keer tussen schutters van het Ira en, naar het schijnt protestantse sluipschutters. Brits ingrijpen Intussen waren Britse soldaten, in de wijk aangekomen om de orde te herstellen, slaags geraakt met jonge lui die hen met stenen bekogelden vanachter haastig opgerichte barri caden. Tijdens de schotenwisseling die volgde werden een soldaat en een burger dodelijk geraakt. Enige uren later was de wijk Bal- lymurphy geheel verlaten maar sluipschutters gaven van tijd tot tijd van hun aanwezigheid blijk. In de rest van de stad was het rustig en stil De vierde dode van de dag werd geregistreerd in Londonderry: het ging om een jongen van 17 jaar die door een kogel in de borst werd ge raakt en na aankomst in een zieken huis bleek te zijn overleden. Ten slotte vond men zaterdagavond laat de lijken van twee burgers in Bally- murphy. Ze zijn vermoedelijk geval len tijdens de schotenwisseling na de aanslag op het café.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1