„De Magneet" AUSTIN MORRIS Protesten tegen besluit van Nixon Achttienjarigen onder de wapenen in Zuid-Vietnam Wisselend druk verkeer Hemelvaartsdag DE ZIERIKZEESCHE COURANT RUSSISCHE MINISTER: „BEZOEK NIXON GAAT DOOR" Bijna-botsingen in de lucht Noodweer in Chili niet via de achterdeur erkennen" Grote mogendheden: „Oost-Duitsland Minister Schmelzer in Israël Openhuis Smit Bolnes N.V. Wraak op vijftien jarig schoolmeisje Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Advertentie NEW YORK, 11-5. De stroom van protesten tegen de oorlog in Vietnam en in het bijzonder tegen de Ameri kaanse blokkade van Noordvietna- mcse havens is donderdag vooral in de Verenigde Staten zelf, maar ook in andere landen, onverminderd voortgegaan. Er werden tientallen arrestaties verricht. De protestdag begon al vroeg toen een tiental leden van het Amerikaan se congres, onder wie senator Ed ward Kennedy, zich om 7 uur in de ochtend voegden bij meer dan vier honderd betogers die op de trappen van het Capitol een demonstratief gebed hielden tegen het plaatsen van mijnen voor de havens van Noord- Vietnam. Op dat uur werden de mij nen op scherp gesteld. Bij de basis van de Amerikaanse luchtmacht in Westover, Massachu setts, werden enkele honderden men sen gearresteerd, die daar een de monstratie tegen de oorlog hielden. Het was de achttiende protestdag in Westover, waar in die periode bijna 900 arrestaties zijn verricht. In het gebouw van de Verenigde Naties ketenden zeventien demon stranten zich in de zaal van de Vei ligheidsraad aan de zetels vast. SAIGON, 11-5. De regering in Sai gon heeft alle jongens van 18 jaar gelast zich voor het eind van deze maand voor militaire dienst te mel den. Kort tevoren had president Nguyen van Tliieu de staat van beleg afge kondigd. De burgemeester wan Saigon heeft de bevolking bevolen loopgraven te maken als schuilplaats bij beschie tingen. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelancl Tel. (01114) 1495 Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Geld is als zeewater: hoe meer men er van drinkt hoe dorstiger men wordt. (Schopenhauer). ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: ■■■■i Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50,* per maand I 4,50; per jaar f 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken tf, Zierikzee, Postbus I, tel. (OtltO) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. in du nummer: Sirjansland luidt de noodklok DEN HAAG. 11-5. Het verkeer op de Nederlandse wegen heeft op He melvaartsdag een wisselend beeld gegeven. Aangelokt door het fraaie zomerweer trokken duizenden er donderdagmorgen met' hun auto op uit. In de ochtenduren was hel daardoor zeer druk op dc wegen. Op verschillende plaatsen ontston den opstoppingen en kilometerslange files, zoals op de rijkswegen van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam naar Utrecht, tussen Rotterdam en Breda, tussen Amsterdam en Hoeve laken en tussen Gorinchem en Breda De drukte duurde de gehele ochtend. In de loop van de middag losten de files zich evenwel op en begon het verkeer steeds beter door te stro men. Lang weekeinde In de namiddag en avond was er nergens meer enige overmatige druk te te bespeuren De automobilisten die huiswaarts keerden konden dat zonder stagnaties doen. Volgens dc verkeerscentrale van de rijkspolitie te Driebergen hebben velen die er tijdens Hemelvaartsdag op uittrokken een lang weekeinde genomen. Dat zou er de oorzaak van zijn geweest dat het 's morgens veel drukker op dc wegen was dan in de namiddag en avond. WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 Amerikaanse mijnen op scherp LONDEN. 11-5. British Overseas- Airways Corporation (Boac) heeft meegedeeld dat een onderzoek gaan de is naar twee bijna-bofsingen in de lucht in dc buurt van London Airport waarbij ongeveer 650 passa giers betrokken waren. Bij de incidenten op 1 mei waren vier Boac-toestellen betrokken, waaronder een Jumbo uit Detroit met 218 passagiers aan boord. In het eerste geval misten toestel len uit Chicago met 69 mcr.sen aan boord en uit Toronto met 176 passa giers. elkaar ternauwernood. Ze passeerden elkaar op 61 meter af stand Eén van dc piloten was zo geschrokken, dat zijn handen bij het verlaten van het toestel nog trilden, zo vertelde een bemanningslid. Het tweede incident, nog geen tien minuten later, betrof toestellen uit Miami en Detroit. Ze passeerden el kaar op 3.2 km., wat voor vlieg tuigen met straalaandrijving veel te dicht is. SANTIAGO. 11-5. De stormen en slagregens die het midden en zuiden van Chili drie dagen lang hebben geteisterd, hebben 30.000 mensen dakloos gemaakt en veel schade aan - gericht. Vijftien mensen verloren net leven. NEW YORK, 10-5. In een geza menlijke stap bij de secretarisgenc- iaal der Verenigde Naties, Waldheim hebben de leiders van de delegaties der drie grote Westerse mogendhe den woensdag het standpunt van hun regeringen beklemtoond dat de DDR (Oost-Duitsland) niet via de achterdeur van de milieuconferentie in Stockholm politieke en staats rechterlijke erkenning mag krijgen. De DDR kan volgens deze landen wel aan de conferentie deelnemen, maar zij mag geen stemrecht krij gen. Plet oostblok heeft gedreigd de conferentie te boycotten als Oost- Duitsland niet als gelijkberechtigd deelnemer wordt toegelaten. De drie westerse delegaties tikten de secretaris-generaal voorts op de vingers door hem erop té wijzen dat hij zich bij het zoeken van „com promis-oplossingen" in deze kwestie wat meer terughoudend moet tonen. Een van deze compromissen was een voorstel van Waldheim om de moei lijkheid te omzeilen door op de con ferentie in Stockholm geheel niet te stemmen. leren voor toetreding tot de E.E.G. DUBLIN, 11-5. Dc bevolking van de Ierse republiek heeft met grote meerderheid voor toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap gestemd. De officiële uitslag van het refe rendum, die donderdagavond werd bekendgemaakt, was 1.041.890 „ja"- en 211.891 „nee"-stemmen. ofwel 83.09 procent voor en 16,9 procent tegen toetreding. In totaal heeft 71.0.9 procent van de bevolking - een stem uitgebracht. Plaatselijk regen Verwachting tot zaterdagavond: In het algemeen veel bewolking met plaatselijk regen; minimumtempera turen ongeveer 7. maxima morgen rond 13 graden; eerst zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich- tigen, morgen matige - in het Wad dengebied af en toe krachtige - oos telijke wind. Voor zondag: Aantal uren zon: 5 of meer. Min.-temperaturenvan 0 tot 5 gra den onder normaal. Max.-temperatuur: van 0 tot 5 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 13 mei. Zon op 4.49. onder 20.24. Maan op 4.21, onder 21.38. 14 mei. Zon op 4.48, onder 20.26. Maan op 5.05, onder 22.54. 15 mei. Zon op 4.46, onder 20.27. Maan op 6.04, onder 23.52, Nieuwe maan: 13 mei (05.08). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 13 mei 2.56 15.26 8.28 20.48' 14 mei 3.47 16.16 9.13 21.38 15 mei 4.37 17.05 10.02 22.31 Springtij: 15 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-5. Het K.N.M.I. deelt mede: De kern van een depressie trok donderdag van het zeegebied ten westen van Ierland naar de Ierse zee. Een bij het lagedruksvsteem be horend front bracht daarbij vooral in Zuidwest-Engeland plaatselijk meer dan 20 mm regen. Hier en daar werd ook onweer gemeld. De regen- zóne bereikte in de nacht van don- dedag op vrijdag het uiterste zuid westen van ons land en breidde zich daarna langzaam verder in noord oostelijke richting uit. In de komen de 24 uur zal de depressie waar schijnlijk over België of Noord- Frankrijk oostwaarts koersen, ter wijl het eerdergenoemde front ver gezeld van regen dichtbij of over ons land zal blijven. In verband hiermee moet zaterdag bij ons op veel bewolking worden gerekend en blijven de regenkansen groot. Vrijdag 12 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21079 Dealer: ISTA Oosterland Smit Bolnes N.V. te Zierikzee hield „open huis" om hel publiek te tonen wat er in dit Zierikzeese bedrijf allemaal aan de gang is. Pronkstuk bij de rondleiding was de nieuwe, recentelijk geïntroduceerde motor, die - evenals allerlei andere zaken in dit machinebedrijf - de belangstelling trok. Een van de S. <Ss B.-mensen de heer W. Rentier te Nieuwerkerk, maakte deze over zichtsfoto van het fabrieksinterieur. Belangstellende luisteraars en kijkers bij een goed werkstuk, opgesteld op een metalen tafel in één der fabrieksricimten. DEN HAAG. Bij de Deltadienst van het ministerie van Verkeer en Wa terstaat bestond grote belangstelling van de zijde van aannemingsmaat- schappijeü tijdens het voorlezen van de inschrijvingen voor de dijkwer ken Oost er schelde. Russische reactie Westerse diplomaten noemden dc verklaring „krachtig". Zij waren van mening dat de deur voor voortgezet te Russisch-Amerikaanse onderhan delingen, in het bijzonder de topbe- sprekingen met president Nixon, echter niet is gcslot-cn. Velen had den verwacht dat het Kremlin het bezoek van Nixon zou afgelasten. De Russische verklaring zegt ver der o.m. dat het leggen van mijnen voor de ingangen van Noordvietna- mese havens een „rechtstreeks ge vaar oplevert voor schepen en be manningen van vele staten die vrachten voor het Vietnamese volk aanvoeren". SAIGON, 11-5. De regering van Zuid-Vietnam heeft in het kader van de afgekondigde staat van helcg een aantal maatregelen genomen die zelfs de grootste optimist in Saigon ervan moet doordringen dat „het land in gevaar is", zoals president Nguyen van Thicu in zijn rede van dinsdagavond zelf verklaarde. Advertentie SCHIPHOL, 10-5. In alle vroegte is minister Schmelzer van buiten landse zaken woensdagochtend met de regerings-Fellowship naar Israël vertrokken voor een vier-daags be zoek. Hij zal daar besprekingen voe ren o.a. met premier Golda Meir en zijn Israëlische ambtgenoot Abba Eban. Zondagavond keert de be windsman, voor wie dit het eerste bezoek aan Israël als minister is, in ons land terug. Wel waarschuwde het Kremlin dat de blokkade een „gevaarlijke en glib berige weg is die slechts tot een ver dere verscherping van de internatio nale spanningen en tot rechteloos heid in de internationale betrekkin gen kan leiden". De door Radio-Moskou uitgezonden en door het persbureau Tass ver spreide verklaring was de eerste officiële reactie van het Kremlin op de maatregelen van president Nixon tégen Noord-Vietnam. De Russische regering zegt hierin dat de steun van de Sowjet-Uniet aan Vietnam zal worden voortgezet en zij dringt er bij de Verenigde Sta ten op aan opnieuw in Parijs te gaan onderhandelen. In Ulster: BELFAST, 11-5. In een katholieke wijk van Belfast hebben Britse sol daten woensdagavond een 15-jarig meisje gevonden kaalgeschoren, ge teerd, met veren overdekt en met kneuzingen over haar hele lichaam. Tweehonderd toeschouwers stonden er zwijgend omheen. Het meisje was vijf dagen tevoren door leden van het Ierse republi keinse leger ontvoerd. De IRA be vond haar schuldig als verklikster. De vijf dagen van verhoren en mis handeling werden besloten met een openbare teerpartij. WASHINGTON, 11-5. - De. Sowjetrussische minister van buitenlandse handel, Nikolai Patolisjew, lieeft donderdag verklaard dat hij er nooit aan getwijfeld heeft dat president Nixon volgens plan eind deze maand Moskou zal bezoeken. Hij zei dit tegen journalisten die b\j dc Sowjetrussische ambassade in Washington op hem stonden te wachten. Hy had met Nixon een onderhoud gehad in liet Witte Huis. Op de vraag of met het oog op de jongste ontwikkelingen in Vietnam het bezoek wel zou doorgaan zei Patolisjew verrast: „Wij hebben er nooit in het minst aan getivyfeid. Ik begryp niet waarom u die vraag stelt. Twyfelt u er aan?" Patolisjew zei tevens dat hij met Nixon, Kissinger en de Sowjetrussi sche ambassadeur Dobrynin niet over de komende topontmoeting en evenmin over Vietnam gesproken heeft MOSKOU - SAIGON - WASHING TON, 11-5. Enkele uren nadat de blokkade van Noordvietnamese ha vens effectief was geworden door het op scherp stellen van de al eerder uitgezette mijnen heeft de Sowjet- Unie in een donderdag uitgegeven regeringsverklaring geëist dat de Verenigde Staten onmiddellijk hun blokkade stopzetten. De Sow jet-re gering maakte bij deze eis geen ge wag van mogelijke sancties en ook de reis van president Nixon (22-30 mei) naar Moskou werd niet aange roerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1