Drie Turken terechtgesteld Bij trambotsing ten minste 47 gewonden „De Magneet" SPOEDBERAAD IN V.S. OVER SITUATIE IN VIETNAM DE ZIERIKZEESCHE COURANT Scholier (14 j.) bekent moord op meisjes HONDERDVIJFTIEN DODEN BIJ VLIEGRAMP OP SICILIË Twee jaar voor Pachman Ravage in zwembad Stad Eindhoven door grote brand nagenoeg zonder stadsvervoersdienst „Stichting de Ombudsman" Noord-Carolina voor George Wallace WASHINGTON, 7-5. President Richard Nixon ging zich maandagochtend vroeg met zijn naaste medewerkers beraden over de weinig rooskleurige situatie in Zuid-Vietnam. Waarnemers in Washington verwachten algemeen, dat de V.S. hun bombardementen op het gebied rondom de Noord Vietnamese hoofdstad Hanoi en op de grote havenstad Haiphong zullen gaan hervatten om voorraden voor het Noordvietnamese offensief in het zuiden te vernie tigen. De belangrijkheid van het Ameri kaanse topberaad wordt geïllustreerd door het feit, dat de president er zijn minister van buitenlandse zaken, William Rogers, voor uit Bonn heeft teruggeroepen, en het besluit om het voorgenomen bezoek van dr Henry Kissinger, de belangrijkste adviseur ANKARA, 6-5. Drie leden van het Turkse „volksbevrijdingsleger" zijn zaterdagmorgen vroeg terechtgesteld. Ze werden opgehangen in de centra le gevangenis van Ankara. Het drietal, Deniz Gezmis, Yususf Asian, en Huseyn Inan, zijn vorig jaar ter dood veroordeeld. Een krijgsraad bevond hen schul dig aan pogingen het wettige gezag in Turkije met geweld omver te wer pen en aan de ontvoering van vijf in Turkije gelegerde Amerikaanse militairen. Het zijn de eerste execu ties in Turkije sinds vorig jaar de uitzonderingstoestand werd afgekon digd ter bestrijding van extremisti sche activiteit. van de president op het gebied van het buitenlandse beleid, aan Japan voor een tweede maal uit te stellen. Amerikaanse luchtaanvallen op 'het textielcentrum Nam Dinh, de op 2 na grootste stad van Noord-Viet nam op 80 km ten zuiden van Hanoi, zouden naar de mening van genoem de waarnemers, wel eens een inlei ding kunnen 2ijn tot grootscheepse luchtacties tegen het noorden. De uitbreiding van de Amerikaan se luchtstrijdkrachten in Zuidoost- Azië - o.a. sterke eskaders zware bommenwerpers van het type B-52 die van bases in Thailand en op het eiland Guam opereren - en de ver sterking van de Amerikaanse marine voor de kust van Vietnam tot onge- In Amsterdam: AMSTERDAM, 6-5. Bij een botsing tussen twee trams op het kruispunt Weteringschans - Spiegelgracht in Amsterdam zijn zaterdagavond om streeks tien over half zeven tenmin ste 47 passagiers gewond geraakt. Oorzaak van de botsing was een verkeerde wisselstand, waardoor een tramstel van lijn zeven niet recht door reed, maar onverwacht naar links afboog Hierdoor ontstond een frontale botsing met een tram van lijn tien, die uit tegenovergestelde richting kwam. De gewonden werden door de Ge neeskundige Dienst en een man- schappenwagen van de politie naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77, Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Desastreus ongeluk op Grevelingendam Rogers uit Bonn teruggeroepen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21077 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 DANTUMADEEL, 7-5. De Rijkspo litie te Dantumadeel (Fr.) heeft za terdagavond in nauwe samenwer king met de districtsrecherche en bet parket uit Leeuwarden de 14-jarige scholier F. van der W. uit Damwoude aangehouden, die ervan wordt ver dacht vrijdag twee meisjes uit zijn dcrp door verdrinking om het leven te hebben gebracht. De jongen bekende r.a een korte ondervraging de twee meisjes te hebben gedood door ze onder water te duwen. De rijkspolitie gelooft niet dat er sprake is geweest van een ze denmisdrijf. De twee meisjes, de 5-jarige Bouk- je de Jong en de 7-jarige Maria de Witte, werden sinds vrijdagmiddag half vijf vermist. Het tweetal was op een fietsje in de richting van Dok- kum gereden. Direct na de vermis sing volgde een grote speuraktie door politie, brandweer en vrijwilli gers, maar pas zaterdagmorgen wer den de lijkjes van beide meisjes ge vonden in een tochtsloot tussen Damwoude en Dokkum. EDAM. Staatsscretaris Vonhoff (r.) nam een kijkje bij de pogingen de Edam mer „Speeltoren" te redden. Aan de toren is nu een stalen kabel bevestigd om de toren recht te trekken. Naast Vonhoff burgemeester Kok van Edam. Geheel links mr. Kranenburg, commissaris der koningin in Noord-Holland. Grootste ramp in geschiedenis Italiaanse luchtvaart PALERMO, 6-5. De ramp met de DC-8 van de Italiaanse Luchtvaart maatschappij Alitalia heeft aan alle 115 inzittenden het leven gekost. Reddingsploegen die na uren zoeken cp de hellingen van de Siciliaanse berg „Montagna Lunga" de meeste verkoolde en verminkte lichamen hadden geborgen, hebben geen enke le hoop meer op het vinden van overlevenden. De wrakstukken van het vliegtuig, en de slachtoffers lig gen over een groot terrein langs de beboste helling verspreid. Dez.e grootste ramp in de geschiede nis van de Italiaanse luchtvaart ge beurde uitgerekend op de dag waar op Alitalia haar 25-jarig bestaan vierde. Een DC-8 maakte een vlucht van Rome naar Palermo, op Sicilië. Kort voor de landing werd het ra diocontact met het toestel verbroken. Ooggetuigen zagen een enorme steek vlam oplaaien nadat het vliegtuig te gen de berg was neergestort. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer in het landings gebied was redelijk. Bosbrand De 108 passagiers en zeven beman ningsleden aan boord waren vrijwel allen Italianen. Een van de stewar dessen was een Belgische, Beatrice de Moulin uit Charleroi. Direct nadat de ramp bekend was geworden zijn alle beschikbare artsen, ambulances, brandweren en politie ingeschakeld. De brandweer kon een begin van een bosbrand blussen, die door branden de wrakstukken was aangestoken. Reddingsploegen hadden uren nodig om de plaats van de ramp te berei ken omdat het terrein niet begaan baar is voor auto's. Het ergste ongeluk dat Alitalia tot dusver heeft meegemaakt was in 1962 bij Bombay, waar alle 94 inzit tenden van een DC-8 om het leven kwamen toen het toestel tegen een berg te pletter sloeg. AMSTERDAM. - Kranslegging door H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard tijdens de nationale doden herdenking bij het Nationale Monu ment op de Dam. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's We betalen het bezit, van geld f met het verlies van onze vrij- i heid. f veer 60 oorlogsbodems met circa 50.000 man hebben president Nixon de middelen verschaft om de groot ste lucht- en vlootoperatie uit de ge hele oorlog te beginnen. PRAAG, 6-5. De voormalige Tsjechische schaakgrootmeester Lu- dek Pachman is vrijdag tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens „subversie, belastering van de repu bliek en aansporing tot en voorberei ding van een strafbaar feit". De rechtbank gelastte echter Pach- mans onmiddellijke vrijlating op grond van zijn slechte gezondheids toestand en overwegende dat hij al achttien maanden in voorarrest heeft gezeten. Grote opkomst bij Italiaanse verkiezingen ROME, 7-5. De eerste dag van de Italiaanse parlementsverkiezingen is gekenmerkt door een record-op komst van de kiezers. Om 17 uur zondagmiddag - tien uur na de opening van de stemloka len - had al 51,6 procent, van de ruim 37 miljoen stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Degenen die zon dag nog niet hebben gestemd, kun nen dat vandaag (maandag) doen. BUSSUM, 7-5. In het Bussumse Sportfondsenbad hebben onbekende vandalen in de nacht van zaterdag op zondag een enorme ravage aan gericht. De indringers moeten zijn binnengekomen na negen uur zater dagavond, toen het laatste perso neelslid het bad verliet. Zondagmor gen om half acht ontdekte de ma chinist toen hij binnenkwam de ra vage. In het buffet had men alles overhoop gehaald en over de grond gegooid. Sigaretten- en snoep-auto- maten, kassa's e.d. lagen in het bin nenbad in het water, dat vrijwel ge heel bedekt was met dingen die daar niet thuishoorden, ook stoeien enta- fels van het terras. .HolJanddag' in Munster MUNSTER, 6-5. Met duizenden bloemen, Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw en andere exposi ties begon vrijdag in Münster de „Hollanddag". Tot de attracties behoort een foto tentoonstelling over het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard vorig jaar oktober aan Münster. De musea van Enschedé en Mün ster houden een gezamenlijke expo sitie met als thema „Bloemen en Kunst". Meisje door werklift doodgedrukt AMSTERDAM, 7-5. Het niet uit schakelen van de stroomtoevoer naar een werklift heeft zondagavond het leven gekost aan de 6-jarige Arlet van Romburg, Het meisje was in de Commelinstraat te Amsterdam met enige vriendinnetjes aan het spelen Lij een pand dat wordt verbouwd. Ze was daarbij tot de eerste etage omhooggeklommen in de liflstellage. Een vriendinnetje drukte toen op een krop, waardoor de werklift naar be neden kwam en het meisje tussen lift en stellage werd doodgedrukt. EINDHOVEN, 8-5. Bij een grote brand in de City-garage aan de Louis van Gasselstraat te Eindhoven is nagenoeg al hel rijdend materieel van de stadsvervoersdienst aldaar verleren gegaan. De brand brak heden (maandag) morgen omstreeks half vijf door nog onbekende oorzaak uit. In de garage stonden 32 stadsbussen, zo goed als het volledige wagenpark van het ge meentelijk vervoerbedrijf. Het stads vervoer zal dan ook vrijwel geheel stil komen te liggen. Slechts wat re- servematerieel, dat in een vrijstaand gebouw was ondergebracht, bleef gespaard. Ten gevolge van de brand is het gehele stadsverkeer in Eindhoven stil komen te liggen. Duizenden Eindhovense werknemers verschenen maandagmorgen niet of te laat op hun werk. De uitbreiding van de brand in de garage ging gepaard met tal van ex plosies. De bussen worden 's avonds en 's nachts reeds van brandstof voor de volgende dag voorzien. Gevaarlijk oorlogstuig GROESBEEK, 6-5. In Groesbeek, even ten zuiden van Nijmegen, zijn donderdag en vrijdag weer granaten en ander gevaarlijk oorlogstuig ge vonden. Er worden in Groesbeek in verband met woningbouw en stra tenaanleg grote afgravingen verricht en daarbij zijn de gevaarlijke projec tielen tevoorschijn gekomen. Groes beek was gedurende de winter 1944- 1945 één groot mijnenveld. Boven dien was er in de laatste drie oor logsjaren in de staatsbossen een Duitse opslagplaats van mijnen. Van de enorme garage met inhoud kon niets worden gered. Persoonlij ke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Premier weet niets van stijgend begrotingstekort DEN HAAG, 6-5. Minister-presi dent mr. Biesheuvel weet niet waar de berichten vandaan komen waarin gewag wordt gemaakt van een stij gend tekort op de begroting 1973. Tijdens een onderbreking van de wekelijkse ministerraad zei de pre mier vrijdagavond dat totdusver het cijfer van 2,2 miljard bekend is, waarmee de uitgaven zouden stijgen als het beleid ongewijzigd zou wor den voortgezet. Tekortcijfers van 3,5 of zelfs 3,7 miljard komen noch van minister Nelissen, noch van mij, zo deelde mr. Biesheuvel mee. HILVERSUM, 6-5. De VARA houdt op dinsdag 23 mei een actie die de binnenkort op te richten „Stichting de Ombudsman" aan een startkapi taal moet helpen. Voor elke vijf ton, die deze actie oplevert, zal de stich ting een jaar haar werkzaamheden kunnen verrichten. De actie gaat ge paard met een amusementsprogram ma op de televisie vanuit het Ne derlands Congresgebouw in Den Haag. RALEIGH, 7-5. George Wallace, de sjouverneur van Alabama, heeft za terdag met flinke voorsprong de voorverkiezingen gewonnen in de Amerikaanse staat Noord-Carolina. Met dit resultaat heeft Wallace in deze fase van de primaries al meer afgevaardigden achter zich verza meld voor de democratische conven tie in Miami Beach (waar de presi dentskandidaat wordt aangewezen) dan Hubert Humphrey. Verwachting tot dinsdagavond: Vrij warm Zonnig en vrij warm met later op de dag enkele buien; overwegend ma tige zuidoostelijke wind; minimum temperaturen ongeveer 9 graden, maxima morgen 18 tot 23 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal, Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 9 mei. Zon op 04.56, onder 20.18. Maan op 02.54, onder 15.37. Nieuwe maan: 13 mei (05.08). HOOG- EN LAAGNVATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 9 mei 11.46 5.05 17.42 Doodtij: 8 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 8-5. Het K.N.M.I. meldt; Het afgelopen weekeinde kenmerkte zich door zonnig lenteweer. De aan gevoerde lucht waarin de tempera turen in het binnenland tot 18 gra den konden oplopen, was enigszins onstabiel van opbouw zodat zich in de middag buien konden ontwikkelen In de nacht van zondag op maan dag trok een storing over ons land, die op verscheidene plaatsen ge paard ging met onweer. Zonnig weer was het ook in de landen rond de Middellandse Zee. In zuid-Frankrijk steeg het kwik op sommige plaatsen tot 24 graden. Een oceaundeprcssie die zich maandagmorgen 500 km ten westen van Ierland bevond verplaatst zien in noordoostelijke richting, waarbij randstoringen bij ons dinsdag voor was onstabieler weer zullen zorgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1